Tako je mlada istorija danas

Lat­est posts by Dejan Alek­sić (see all)

  .

  .

  Epi­fani­ja

  .

  Nika­da ne napisah pes­mu vozeći se
  auto­bu­som, kada olov­ka nečitko dubi
  kari­ranu belinu. Lomljiv je oslonac vida
  na kestenu u dalji­ni i potreb­na je čvrstina
  uhod­ničke reči. Beležim: dale­ka krošnja
  podupire nebosklon. Gospođa do mene
  povre­meno sklopi mes­nate kap­ke, mirna,
  kao posle rasprave o Bogu. U njenom krilu,
  nalik ugin­u­lom šišmišu, leži crni
  kišo­bran. Gospode, otme joj se jed­va čujno
  dok pretiče­mo kamion nato­varen stokom.

  Ne napisah nika­da pes­mu vozeći se
  auto­bu­som, dok kaligraf­s­ka strast
  zav­isi od čvrs­tine amortizera.
  Lepo vidim: reč nebosklon pamti udar
  u asfalt­nu rupu. Ima i onih koji veruju
  da je i on, taj svod, rupa­ma bogat,
  i da kroz njih može da se proviri
  na svete dane. Ja to zasig­urno neću moći.
  U mom su nebosklonu dva nečitka
  i ubo­ga slo­va o, dve ohlađene duplje
  raspete na pro­ma­ji vokalskog slepila.

  Na kra­ju pesme napisane u autobusu
  tre­ba da se kaže još i ovo:
  jesen je maće­ha kišobrana,
  ali Gos­pod je dobar i umire bez srdžbe
  zarad sve­ta u kom kesten­je drži nebo.

  .

  .

  Okno

  .

  Ono iz kog donose svetlucavi
  svrab zeml­je ili ono kroz koje
  proviru­je se u strahu od zabrane –
  okno, uvek pro­laz ka nečemu
  gde odavno čekamo sus­ret sa sobom.

  Izvukos­mo svet na svet­lost dana
  kroz mala okna reči, ali znamo:
  ono što izne­to je iz tame
  uveća­va vred­nost ostat­ka u njoj.

  Sto­ga i dal­je silaz­i­mo u sebe,
  već označen­im staza­ma, po rudu
  ili do nasla­ga ugl­ja oko srca:
  biće još mra­zovi­tih zima
  i pro­ma­ja što peva­ju kroz rebra.

  Vreme kad niko ne dolazi u goste,
  a svet se objavi istin­s­ki retko,
  glasom sove nad sen­ovit­om stazom
  kojom tek što min­uše kopači zlata.

  .

  .

  Limeni pet­lovi

  .

  Srećan je nar­od koji još neguje
  limene pet­love na krovovima.
  Najpre, to znači da ima krovova,
  a potom, da se, bez lizan­ja prsta,
  zna sa kojih strana stižu oluje.

  Sve ovo priča mi pri­jatelj koji
  deceni­ju već potroši pod alpskim
  nebom, gde vetro­vi češće prolaze
  kroz harfe nego kroz prazne rukave
  smeđih kapu­ta za rat­nu siročad.

  Ni danas, posle tolik­ih godina
  što kao izda­ja ležu na srce,
  ne znam šta spa­ja vreme s odricanjem,
  i otkud silazi apos­tol­s­ki mir
  na čela onih koji odriču se.

  Otu­da mi vera u sop­stveni krov,
  sa limenim pet­lom, što ne uspeva
  da kukurikne tri puta pre zore,
  već samo cijuče na svo­joj osi
  koju jede rđa od postan­ka sveta.

  .

  .

  Sob­ne biljke

  .

  .….….….….….….….….…Veru­jem da smo biljni narod.
  .….….….….….….….….….….….….….…..Ana Bland­i­jana

  Mi, nar­od soba i zagr­c­nu­tih reči,
  Vlas­ni­ci lek­se­ma svet­lost i život,
  Znamo, katka­da, da nađe­mo spokoj u ćutanju
  Dok zali­va­mo nežne sob­ne biljke.
  Tajanstvene od gorčine svojih
  Latin­skih ime­na, one dele sa nama
  Ravn­oduš­je pre­ma velikim rečima.

  Dobro napre­du­je naše drvo života
  U uglu dnevne sobe. Odgo­vara mu mesto,
  Kaže moja žena, men­ja­jući televizijski
  Kanal sa reklam­n­im sadržajem.
  Potom odlaz­i­mo na poči­nak, gaseći
  Svet­la, spuš­ta­jući u sebe ritualno
  Mala sidra jed­nos­tavnih rečenica.

  Za nama nežne sob­ne biljke
  Osta­ju da tin­ja­ju u ćoškovima,
  Da dogore­va­ju svag­da žed­nim lisnatim
  Jezici­ma u sob­noj tami, kao mršave
  Noćne vatrice u prazn­im hramovima.

  Pitam se, na rubu sna, ima­ju li one
  Svo­je živ­ote ili žive od egzegeze
  Naših sno­va; i može­mo li odista
  Mi, nar­od soba i umorne lingvistike,
  Da nauči­mo neš­to od svetlosti
  Koja razume rast samo na jeziku korenja.

  Katkad mi se čini da u glu­vi čas
  Čujem nji­hovu apokrifnu liturgiju;
  Ili to samo u zim­skoj noći vetar
  Veša mokre diftonge po glu­vom svetu.
  Spavaj, šapuće moja žena i zaranja
  Dublje pod ćebad. A vek za nama,
  Vek vešala i krematorijuma,
  Zam­raču­je lagano svoj proscenijum.

  I osta­ju daleko od svetlosti
  I živ­ota naša tuž­na sve­ta mesta,
  I zagušlji­va sumagli­ca naših snova,
  Nad koji­ma biljni duhovi
  Šapuću beskra­jne hlo­ro­filne psalme.

  .

  .

  Ožilj­ci

  .

  Tre­ba voleti svo­je ožiljke, voleti ih
  Ljubavlju koja se sahran­ju­je sa telom.

  Niko ne zna šta vide, gleda­jući bez treptaja,
  Te – naiz­gled slepe – zarasle oči mesa.
  Taj­na je, ne man­ja, na koju stranu kože,
  Ka unutra ili spol­ja, skreće taj avet­injs­ki vid.

  Može se reći da je pitan­je bespredmetno;
  Ili da sli­ka sve­ta ne zav­isi od toga
  Silaze li ožilj­ci u mračne podrume tela.

  Znam samo da je to bilo ranih osamdesetih,
  U pro­leće, i da moje igranje per­ore­zom potraja
  Sati­ma, dovoljno da oprez skl­izne u rutinu,
  A ruti­na u obest, ves­nicu svake nevolje.

  Pam­tim da je bol kas­nio čitav damar
  U požaru ner­va­ture na posečenom mestu,
  I da sam, trenu­tak pre navale krvi, jer se koža
  Na pal­cu otvo­rila kao mes­nati kapak,
  Ugledao belinu sop­stvene kosti.

  Tih dana se u našem kra­ju priča­lo, tiho
  I u pov­eren­ju, o jed­noj suset­ki koja je
  Skrenu­la pameću. Sme­jala se i plakala
  Istodob­no, a potom je dan­i­ma niko nije
  Viđao, jer njeni bližn­ji sklan­jahu je od sveta
  U strahu da ne iza­đu na rđav glas.
  Zamišl­jao sam kako obnoć sedi kraj prozora,
  Bez sna, kao otvore­na rana koja zuri u svet.

  I ja sam skri­vao svo­ju posekot­inu, danima
  Retko vadeći ruku iz džepa, uplašen mogućom
  Kaznom zbog zle­hude igre i njenog ishoda.
  Uveče bih pota­jno ljuš­tio krvnu pokoricu
  Dok se slat­ki bol palio pod kožom, kao malo
  Kandi­lo u mladoj i pus­toj crkvi mog tela.

  Ona nes­reć­na žena umr­la je pre mno­go godina.
  Goto­vo da više nema niko­ga ko bi se mogao
  Seti­ti tam­ni­ca iza njenih velik­ih očiju.
  I ja sam otišao iz starog kra­ja, ali spomen
  Na davnašn­ju igru tra­jno je upisan u kožu.

  Vidim ga kad god neš­to beležim, ljušteći fine
  Nanose opse­na sa stvarnos­ti; vidim ga kao sliku jednog
  Sve­ta potonu­log u meso. Ili on, u stvari, gle­da mene –
  Ludo oko koje večno odbi­ja da zaspi, uza­lud tražeći
  Bivšu ranu u drevn­im for­mu­la­ma zaborava.

  .

  .
  Ako se pamti

  .

  Išli smo seoskim putem u kas­nu jesen
  I tražili zna­men­ja sreće.
  Ti si odu­vek lako pronalazila
  Četvorolisne dete­line, a ja se setih
  Da negde još čuvam iz kopriva
  Davno izvučenu staru potkovicu.

  Već bejas­mo odmak­li od posled­njih kuća
  Iz kojih kli­ja seme domaćeg dima.
  Pljusak se bližio kao neš­to ljudsko,
  I seki­ra je udar­ala daleko u šumi.

  Beše to jedan od onih dana koji ne donesu
  Niš­ta novo, ali nas zaduže u večnosti.
  Nebo je pri­tis­lo četiri strane sveta,
  A kraj nas mirno prođoše konji,
  Uši­ju sklo­pljenih na kiši.

  .

  .

  Da bi napisao dobar stih…

  .

  …Najpre tre­ba da umakneš jeziku,
  Koji te goni go kao sveća
  Tražeći da budeš nje­gov fitilj.

  Geografi­ju bek­st­va učiš od peska
  Koji je starost dočekao u klepsidri
  Hil­jadu puta okrenu­toj na teme.
  Ali jezik ti je stal­no za petama.
  Čuješ kako ti podiže vešala,
  Izmišl­ja gavrana, zakon i doboš
  I dru­gi scenograf­s­ki inventar.

  Potom, ne pres­ret­nu li te kuga i gordost,
  Naiđeš na tam­nu duboku vodu
  Gde već te čeka tvo­je lice sa očima
  Punim riba što guta­ju zvezde.
  Ali ti znaš da su lica samo svet­lost u mesu.
  Uzmakneš sum­n­jičav kada ti kaže:
  Zapleši, zaigraj sa mnom,
  I onaj pesak pospeš po njemu.

  Najzad na praznom trgu sret­neš vol­jenu ženu
  Koja po jed­nom beše sreć­na i tužna.
  Sreć­na kad joj neka išče­zla kultura
  Izdel­ja češalj od ribljeg skeleta.
  Tuž­na kada te je jezik u tam­nicu bacio
  Na kamen nasol­jen suza­ma i hladan,
  Da oboliš od stu­di, oboliš strašno.

  Zato ti stoleći­ma dolaze pobožne bakice,
  Star­i­je od soli, star­i­je od sumnje,
  Da pale sveće i leče te retkim travama
  Koji­ma se prethod­no noći­ma pevalo
  Da bi uopšte mogle da niknu.

  .

  .

  Iskušen­ja lektire

  .

  Dobro je ponekad otići
  S knjigom sti­ho­va na groblje
  I čitati sam među mrtvima.

  Liri­ka je živl­ja na mestima
  Gde ono što nazi­va­mo životom
  Nema više šta da kaže.

  Doći i čitati među mrtvima
  Kao za kat­e­drom s koje vetar
  Mete vez­ice suvo­ga cveća.

  Bude li to za vedrih dana,
  Kada je koren senke u srcu,
  Ćutljiv se vraćaš pod svoj krov
  Lavir­in­tom bezljud­nih ulica.

  Ali to može biti i s jeseni,
  Kad se mokri pečati lišća spuste
  Na drevne ugov­ore sa zemljom –
  Doba kad čovek lako oboli.

  Potom: noć dugog bun­can­ja u groznici
  Dok suse­di, tihi kao senke,
  Sa druge strane zida osluškuju,
  U gole­mom strahu da ćeš
  Iskašl­jati sop­stveno srce.

  .

  .

  Književno veče u provinciji

  .

  Posle književne večeri, pričamo
  Uz vino u zadiml­jenoj krčmi
  Okićenoj jelen­skim rogovima.

  Kas­no je, a napolju zaverenički
  Pada sneg i neće biti puta natrag.
  Svet je poga­sio svo­ja znamenja
  I tin­ja još samo ovo mesto.
  Drugim reči­ma, moraće­mo sami
  Da izmis­limo vrline i sklad,
  Kao na začetku svake mitologije.

  Ono što nas vezu­je za stari svet jesu
  Stak­laste oči divl­jači na zidovima
  I siroti muzikant što drema u uglu.
  San­ja interese svog mal­og boga
  Zaključanog u crven­om mehu harmonike;
  I diše plitko, sko­ro obredno,
  Kao da u nje­mu gori tan­ka sveća
  Čiji plamičak živi od istog daha
  S kojim pleše na rubu gašenja.

  Migrenoz­na kel­ner­i­ca duva u čaše
  Vraća­jući im duh devičanstva.
  Umor­na je od naših jere­si i reči
  Oblizanih pla­menom vin­skih lomača.

  Napokon može­mo da baci­mo kocke,
  Jer je svet ostao go kao zim­sko svitanje.

  A u zim­sko svi­tan­je, vratiće­mo se
  Svo­jim ohlađen­im soba­ma, puteljkom
  Između hramo­va podignutih
  U slavu dimo­va i samoće.

  .

  .

  Jed­nočin­ka

  .

  Pred por­tom, star­ci razgledaju
  Čit­ul­je. Tako artri­tično povijeni,
  Liče na dogorela palidrvca.
  Najniži hla­di lice šeširom.
  Sparno je, mada leto napuš­ta zemlju ljudi.

  Ovo­ga sam poz­navao, kaže.
  Imao je gol­ubarnik iza zgrade.
  Osta­la dvo­ji­ca spuš­ta­ju naočare
  Na vrh nosa. Zagleda­ju pažljivo,
  Kao da su pred ogledalom.

  Sa crkvenog torn­ja odbi­je zvono
  Dižući teš­ki lep­et golubijih
  Kri­la. Iz par­ka, goto­vo apstraktan,
  Dopire smeh neke mlade žene.
  Vreme radi pre­ma nor­ma­ma ljudskog
  Zab­o­ra­va i božanske dosade.

  Potom, star­ci odlaze, vraćajući
  Šešire na glave, kao na ugašenu
  Vest, još toplu u omči plavog dima.

  Izdužene im senke klize preko fasada,
  Zalazeći onim nagore­lim vrškom
  U domove pune sme­ha i života.

  .

  .

  Iz beležnice

  .

  Izne­na­da počneš da primećuješ
  Stvari koje su ti rani­je promicale.
  Oluke, na primer – tako mno­go oluka
  Da grad liči na kolos­alne orgulje
  U koji­ma se bez­glas­no vole i umiru ljudi.

  A vetar orgul­jaš uzdiše nad nečim
  Što je odavno zab­o­ravio, okružen
  Bib­li­jskim cita­ti­ma o deli­ma duha.

  Oblaci okreću gole trbuhe ka zemlji.
  Bude li kiše, istori­ja će ponoviti
  Onaj tam­ni čas kad idući niz ulicu
  Nisi sreo nikog, osim mršavog psa
  Što liže tuđi prag i svo­ju ranu.

  .

  .

  Tako je mla­da istori­ja danas

  .

  Tako je mla­da istori­ja danas.
  Jeste, brao sam kajsi­je u vrtu,
  Lis­tao Jejt­sa, i jed­nu – tek mrtvu –
  Spus­tio pčelu u grob svo­ga dlana.

  Rec­i­mo da se prim­i­cala kiša,
  Nalik na čis­tu misao, već stvarna;
  Suviš­na, pre­m­da trik je baš taj višak,
  Kao kad zograf doda­je inkarnat

  Bledilu putu, čineći ga jačim.
  Jeste, pro­laznost rado bira način
  Da prav­da raskoš sop­stvenog trenutka.

  Već pospan bejah, a u trnce očne
  Jedan je pri­zor hteo da se utka.
  I nova prošlost mogla je da počne.

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja