Treća reka

Lat­est posts by Ire­na Plaović (see all)

  .

  .

  Ško­la u proleće 

  .

  Ovde je reč o tome kako se smok­va i lipa

  udružu­ju u jed­nom nad­drvnom naporu mirisa

  i pro­bi­ja­ju šape među grana­ma ogromnog platana

  bojim se da ću    da ti raz­val­im te male

  prste kad te uzmem za ruku bojim se da ću

  .

  pre­sek vozi­la drhti duž moje kosti, koje,

  priključne kosti, tvo­je rota­ciono svetlo

  vrti mi se u pup­ku, crveno kao lokva

  crveno kao dan

  .

  dese­ta svet­lost jedanaesta

  niko to ne razume

  žestin­om malenog poto­ka ja neću neš­to da kažem

  dubokim usti­ma zama­hom sočne neprek­inute misli

  ti si u plućima

  poljubac riba koje su oči

  .

  ko bi u leđi­ma mogao biti kvačilo

  i zaš­to uvek izrastem četri nijanse slabi­ja u odlazeći jun

  ove godine u našem kra­ju hit su oranž ljiljani

  ras­tu svu­da ko ludi dole po paviljon­i­ma gore u Đuši­noj uopšte svu­da između zgrada

  vire iza bandere

  tako je žud­n­ja lažno bla­ga gori korov od nane

  .

  Poz­na­jem četri Koteža, sva­ki na svome mestu

  samo u jed­nom sam bila

  poz­na­jem tri lepe T‑reke, dve su Tibar i Tisa

  a Treća je još bliže

  ako je pređeš u našem nerođenom čamcu

  hoće li to biti jed­na napokon prozir­na slika

  podat­na tvo­jim ves­li­ma pod koji­ma tek tada

  lete lokne sestrinstva

  .

  Ste­na van Topčidera 

  .

  Odjed­nom miris peršu­na posta­je mi podnošljiv.

  Kupu­jem novi jas­tuk – kon­te­jn­er opet otvara svo­ja onos­trana usta. Ovo­ga puta zauvek.

  Vaz­dušno koren­je više od metra čuva nas jakog vetra i mekanog tla.

  Tamo kroz cev ću prodisati, ogrom­nu parabolu nad zatravl­jen­im kanalom.

  Tamo je bars­ki slalom sažet u grak­tan­je, ne-kreket, neš­to od čega strepim.

  Neš­to nad­ne­seno, buknu­lo. Ste­na o koju se zloba,

  Svet­s­ka čuda i tako dal­je; ste­na o koju

  Oslan­jam gru­di u snu, ja repat migrant iskljucan,

  Raspet pomoću šti­palj­ki, na nekom kra­jn­jem zapadu,

  Sa noga­ma u vodi.

  Ovde već nema ježe­va da neš­to strašno kažu.

   .

  Unutra sneg 

  .

  Pao je sneg zas­trašu­juće kru­pan na kra­ju marta

  I Karabur­ma mi se uči­ni mali Zografu

  Na odsto­jan­ju lep­ote, Hime­tus, Cam­blak Hil na Antarktiku

  Večern­ji sneg nas zakopava

  I svi smo ludi od spokoja

  Spalju­je mrtve u nama

  Ne gori, nedel­ja je

  .

  Šta hoće ovaj gol­ub pod mojim kapkom

  Već se i Zvez­dara beli

  I mali pen­zioneri udišu ovo prazno koje je buknulo;

  spokoj, svi smo poludeli, spokoj

  Opet mi blista sveća u don­jem delu stomaka

  A palila sam je gore u želu­cu za zdravlje

  Al’ sve to samo u oči­ma, pred bron­zan­im kupo­la­ma nemim i eto

  Sad mi klepeće tu ova ptica

  I mir­išem na ništa

  U snegu koji je bio tako težak da

  Evo, april ga leđi­ma guta

  A on tri metra plitak

  Kao nebo-za-ljude

  Sve prem­reženo jed­nom po jed­nom pti­com na baterije

  .

  Terase prazne, zgrade pocr­venele, kazne

  Sitne i mušičave, komši­je zadihane

  Ne čujem, nedel­ja je

  Neš­to sam san­jala čega ću morati da se čuvam

  Nared­nih devet god­i­na, rekla je neči­ja ujna

  Mirni tajanstveni filmovi

  Uvek odnekud nevidljivi

  Duvan, nedel­ja je, ne zameri

  I dok­le više nedelja

  .

  Odvr­nuću u sebi brazil­s­ki radio, ja sam

  Dve crne klompe na saksiji

  Dve nogav­ice egzotične

  Div­na i straš­na scenografi­ja nemačkog nekog Turčina

  Na jed­nom prošlom Bitefu.

  Niš­ta, buk­val­no niš­ta, samo taj sneg što ućutkuje

  I potre­ba da svako izmišl­ja svo­je obrede

  Neki na primer psal­mi u pola deset ujutro i

  Dublje li nas nema, dublje se, kao, ne znam koja misao spašava

  .

  Dobro je, topla, pla­va šol­ja u ruci, nedelja

  Je i evo ih grakću, evo peva­ju stotke iz telefona

  Bil­bord igra nebo nedel­ja igra

  Samu sebe zave­janu i pus­tu a u stvari

  Su dole, tri metra ispod sne­ga, tamo gde se uvijaju

  Nepre­bro­ji­va creva

  Pros­trani­ja od neba

  Vari­mo vari­mo vari­mo tihost u smetovima

  I kolko hoćeš ima razlo­ga da se ništa

  Nika­da ne prećuti

  A pes­ma opet: ajde, uđi malo unutra

  .

  .

  Očigledno&strašno

  .

  Izgle­da da sam žestoko ovde ovo je moje odlučno sada

  sve je očigled­no i strašno

  kao bis­tar bazen i jed­no moje sman­jen­je za potrebe sna

  i nje­gov cinični man­til sa dna od mak­si­mal­nih pet metara,

  obične pločice-niš­ta

  uviđam uviđam mi smo ruko­h­vati od slatkog tki­va i tu su tkane

  ner­vozne zlatne trake kao koren­je zuba i kao mali ren

  kad ose­ti­mo goli­can­je u pre­delu užit­ka i zalaz­i­mo tupi i tmurni u tam­jan grožđe

  i već na zidu visi šareni mrak i dođe kafe­na kašči­ca sra­ma na svako ponos­no teme

  uza­lud mlatiš glavom

  seme je proklijalo

  .

  .

  Mek­siko-Island koli­ma, 2

  .

  Najed­nom sve je transparetno

  otvore­na su dvorišta

  i sva­ka ulaz­na vra­ta ima­ju prozir­na stakla

  i ja sam umor­na od svog lica čis­tog nečis­tog pokrivenog

  ja sam umor­na od svog lica na slikama

  i želj­na nek­ih dugačk­ih skokova

  i isceđe­na spoko­j­na kao matičnjak

  cit­rusna kao mesec koren­it, prisutan

  i mut­na pena pšenice

  .

  i krovovi su odjed­nom udob­ni kleknuli

  pred mene rek­li mi da žude da budu tobogan

  neko se novo cveće uvi­ja oko ograde

  o ja sam danas prelazi­la mostove kao krtica

  pro­bi­ja­jući šapa­ma kroz gus­tu zemlju vazduha

  i men­jač mi je ubrzano disao u šaku

  .

  jedan je Mek­siko mrtav jedan je Island otvoren

  jed­na je žal­fi­ja odavno precvetala

  o ja sam juče padala teš­ka na ivičnjake

  a sad me nadleću jata i kažu evo je ova

  nepomič­na u stoli­ci ska­men­je­na u želji

  osred­nje gnez­do ali izvanred­no kupatilo

  .

  letite ribe strašne koje ste svuk­le krljušt

  najo­bični­ja per­na­ta srca u formaciji

  iznad mreža ante­na pecalj­ki i vulka­na te

  hladne zeml­je ostr­va koje je posta­lo ikona

  mog ohlad­nel­og druga

  mož­da ikona niko­ga u kuku­ruzn­im poljima

  i beskon­ačno sle­po pov­eren­je u kokice

  da će da eksplodi­ra­ju ako ih dovoljno zagreješ

  .

  meni je opet sve zagore­lo a nisu se iskokale

  i tu na pred­njem sediš­tu tvo­jih zelenih farova

  odjed­nom upal­jenih u pravcu mog upinjanja

  osuši­lo mi se grlo

  i videla sam pred sobom: sve je prozirno kao

  plju­vač­ka koju nisam mogla da proizvedem

  .

  .

  Viso­ki Stevan

  .

  Nema okruglih zgrada

  jedi­no palačinke slatke i slane

  elek­tro­privre­da u svome škol­skom obliku

  Gavri­lo Prin­cip sa zido­va bolestan

  dubok kvalitet dvoriš­ta duhovi ružičnjaci

  sunce u čelu i onaj žuti i zeleni pre­voz što ide

  po šina­ma, dugo ga nisam videla

  moje dve pune ruke se ruše u zalihe

  samo malo da pri­leg­nem pa ću da obrišem artikle

  mišićnom krpom što mi igra po ustima

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja