Vreme posete je završeno

Lat­est posts by Andrej Sen-Sen­jkov (see all)

  .

  .

  Maršu­ta por­tu­gal­skih tramvaja

  .
  u evori decu takođe donose rode

  dok leti bez ičega
  pti­ca dodiru­je kandži­ca­ma komadiće neba

  rekon­stru­iše lice budućeg deteta
  po frag­men­ti­ma lobanje

  .
  samo u raju
  na severu
  u portu
  ako se kap por­ta prolije
  ona povređeno tiho bru­ji u vazduhu
  zaim pada
  zatim nje­na površi­na potamni
  kao zagriže­na jabuka

  .
  u lis­abonu već dves­ta godina
  radi hos­pi­tal de bonecas
  bol­ni­ca za igračke
  tamo leče one
  ko se slomio ko više ne može da plače
  ko je izgu­bio točak ili mu pre­puk­lo srce

  nas

  one što su bar jednom
  liznuli lede­nu gvoz­de­nu rešetku jezikom

  .
  u uli­ci matem­atike u koimbri
  numerisan­je kuća je namer­no narušeno

  kada bog dolazi ovamo
  da bi po običa­ju neko­ga ubio
  zbuni se
  okreće glavu levo-desno levo-desno
  kao gledalac tokom teniskog meča dobra i zla
  gde će se rezul­tat svakog časa promeni­ti pa će biti nula-nula

  .

  .

  Riš­ki kolač visine jeseni

  .

  niko ne čita opise prirode
  u sov­jet­skim rat­nim romanima
  niko u rigi ne primećuje
  mal­og pro­tivtenkovskog ježića
  kao ni to da on ne raste

  tenk koji je zaustavio
  takođe ne raste

  obo­ji­ci nedosta­je hrabrosti da postanu veliki
  obo­ji­ci nedosta­je plašljivosti da postanu veliki

  pa tako i živi­mo jedan naspram drugog
  dok nas rđa ne rastavi

  bezopas­na podmornica

  mala
  za sve bezopasna
  pod­mor­ni­ca od komadića crnog ćilibara
  podiže se uvis
  unutra je insekat pomorac sa crn­im okruglim kolenima
  mors­ki talasi pred njim se razi­laze ko zavese
  u oblačnom okruglom prozorčetu
  pomorac ne vidi obećano zlatno-žuto
  verovat­no ne vidi sunce
  o kom su mu pričale slepe potonule ribe

  mala
  za sve bezopasna
  pod­mor­ni­ca od komadića crnog ćilibara
  stiže do obale
  neko je uzi­ma u ruku zajed­no s insek­tom pomorcem
  za njih
  na ljud­skom dlanu
  počinje
  neizbežno-juvelirs­ki pakao
  s rajskim prstima

  .

  .

  Miris kafe pleše val­cer s nepos­to­jećim mirisom

  .

  grad beč liči na drvo

  u čijim su grana­ma deca izgradi­la kućicu

  unutar nje su skrive­na veličanstve­na dečač­ka blaga

  i karte s detaljn­im maršru­ta­ma izmišl­jenih putovanja

  nepoz­nan­ice se prepiru na nemačkom s taj­na­ma ko je man­ji i neprimetniji

  unutra odrasle ne puštaju

  unutra smo mi

  tek što se nis­mo izne­na­da rodili

  Ostade posled­nji kolačić s bundevom

  koči­ja ne želi da bude kočija

  dopa­da joj se

  da leži na zemlji ko bundeva

  da ukus­no u sebi obrće semenke što se niu pretvo­rile u točkiće

  kao da prepriča­va sebi ukratko sadržaj prethod­nih serija

  a pepelju­ga će nekako sama da stigne do princa

  baš onamo

  odak­le on voli pred jutro da započne da spa­va na stomaku

  .

  .

  Prese­can­je granice dugo kao alchajmer

  .

  prvo se zab­o­rave zamenice
  zatim imenice
  zatim glagoli
  od ja te volim
  ostane volim
  zatim i ono nestane
  ne
  na kra­ju reč počin­je izne­na­da da traži
  najbliži otvor
  i uvuče se u nesvest
  ko što se graničar u beloj maskirnoj unoformi
  uvlači u sneg koji mu ne pripada

  sve će da se smiri
  kada u mom smrznu­tom vojničiću
  krc­ne poslednje
  top­lo slovo
  ali ona će te se setiti

  .

  .

  Pro­davci monohromnog smeha

  .

  u zoru kinematografa
  u rusi­ji se pojavlju­ju komičari
  anton fert­ner kicoš antoša
  vsevolod avde­jev debe­li čika pud
  arkadi­je bojtler arkaša

  nji­ho­va je polu­larnost lokalna
  u evropi i ameri­ci ih slabo znaju
  ali to nije bitno
  oni su na suprotnoj
  od čaplina loj­da kitona
  strani filmske omče
  koja se pop­ut per­tle za obuću
  mora završiti
  plas­tičn­im zaštit­nim vrškom
  na oba kraja

  da se unutar crnog i bel­og ne odveže sivo

  .

  .

  Vreme posete je završeno

                                   Alenu Bešiću

  .

  na glavnom satu gra­da Novog Sada
  kazalj­ka min­u­tara je — kratka
  a ona što pokazu­je sate — duga

  takve kazaljke pred­stavl­ja­ju jedi­ni čoveku poz­nati način
  da čita vreme sa usana

  .

  ,

                                                                         Sa ruskog: Mir­jana Petrović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja