Zbogom, mašto moja

Lat­est posts by Juli­jan Korn­hauzer (see all)

  .

  .

  Zas­tave

  .
  Pragovi su se tiho krunili, u plamenu
  gorela su ste­peniš­ta. Ne boj se, laži, laži
  uvek, rado će ti poverovati. Dakle,
  pron­ašao je sebe, veša bele zastave.
  U pro­zoru oči kao vev­erice beže
  u mrak.

  .

  -

  Sneg

  .
  Gledaj: ja sam crk­va. Sneg zvoni za uzbunu
  u postelji reke iglice krvi, sveštenik gori
  za nas. Gledaj: ostao mi je još metak
  zime, opal­iću ga sebi u sle­počnicu, pa neka
  umrem iza zida večeri, smej se dok vreme
  sto­ji kao vojnik.

  .

  .

  Dom

  .

  To nisu više te klupe, kašike, jelka
  pod pro­zorom, ustan­ite sve ptice
  smr­ti. To nije više taj dom, sneg
  sve crn­ji, trago­va nema,
  raznobo­jne krede razba­cane su po podu,
  beli list har­ti­je. Ves­la pokrivena
  zas­tavom. Sire­na zav­i­ja u pet ujutru,
  zeml­ja, zeml­ja. Brže. Pogledaj koliko je
  paste za obuću, sla­menih šešira,
  Čar­li Čaplin s nožem u grudima.
  Plovi­mo, pri­jatelji, zemljo okrenuta,
  plovi­mo neku­da, stal­no nekuda.

  .

  .

  Poez­i­ja

  .

  Poez­i­ja mi nije potreb­na da bih disao
  niti voleo, niti usne grizao, da bih se rasplinjavao
  u gradu, bolu, kriku, ubi­jan­ju. Poezija
  mi nije uopšte potreb­na, hva­ta me
  za grlo šakom papi­ra, cedi se suva
  krv aforiza­ma, sive oči pos­tu­la­ta zatvaraju
  se, otvara­ju, gluho dozi­van­je poho­da iza
  barikade, koja će se izgra­di­ti uvis, stvara
  u njoj male stanove za doseljenike.
  O, ne, poez­i­ja me gle­da kao prestrašena
  živ­ot­in­ja, zalupite vra­ta, razleteće se
  stvarnost, skrom­na radion­i­ca neposrednog
  lirskog pes­ni­ka, koji gaji polemike za
  bol­ja vre­me­na. Poez­i­ja, prl­javi hotel­s­ki peškir
  koji prelazi iz ruku u ruke i miriše
  stal­no na isti sivi sapun. Kako je dobro
  izdrža­vati se od smr­ti, koja trenira
  duge staze na Medi­son Skver Gardenu,
  i verovati, da je to metafo­ra koja obezbeđuje
  poštenu besmrtnost.

  .

  .

  Kad ugledaš gomilu, vraćaj se brzo kući

  .

  Kad ugledaš gomilu, vraćaj se brzo kući
  uneće te u pla­menu državu,
  zaus­tavi­ti dah, odvesti s one strane brave
  bespo­moćnos­ti, otvoriti dućane srca. U kući te
  čeka antiko­mu­nizam, ostava
  puna zimnice. Ni levo,
  ni desno, upo­zo­ra­va te deda koji je
  preživeo dva rata i zna šta gov­ori. U stvari,
  ako ginu lju­di u nekom stra­nom gradu,
  koji poseću­je­mo za vreme ras­pus­ta, možemo
  mirno da sed­nemo za demokrats­ki ručak
  i čekamo šta će biti. Even­tu­al­no da objav­i­mo štra­jk glađu.

  .

  .

  Otvori se kao čaši­ca cveta

  .

  Otvaram dlan
  Dlan k’o dlan
  Otvaram srce
  Zatvoreno

  .

  .

  Svakog sledećeg dana

  .

  Čekam sva­ki sledeći dan
  s nadom da ću saz­nati nešto
  više o sve­tu. To isto svet
  gov­ori o meni.

  .

  .

  Igra

  .

  ne znam ali da li tre­ba da znam
  kad ni dru­gi ne znaju
  ne gov­orim ali da li tre­ba da govorim
  kad ni dru­gi ne govore
  ne brinem ali da li tre­ba da brinem
  kad ni dru­gi ne brinu
  ne razumem ali da li tre­ba da razumem
  kad ni dru­gi ne razumeju
  ne oča­javam ali da li tre­ba da očajavam
  kad ni dru­gi ne očajavaju
  ja to su drugi

  .

  .

  Pre­su­da

  .

  Zbo­gom, maš­to moja!
  Volt Vit­men

  zbo­gom pesme ne mogu više
  da se vra­tim vama
  moje nalivpero pre­više je oštro
  uvek sam hteo da o tuzi pišem
  a stal­no sam pisao s mržnjom
  nisam video ni zelenu travu
  ni deča­ka koji sto­ji na mostu
  daleko su bili vrtovi reka se skrivala
  iza brda moje pero je bilo nestrpljivo
  pesme su vikale i trčale glavačke
  a sada zbo­gom moje lepe godine
  put kojim sam išao je zapleten
  i zavo­jit hteo sam samo istinu da govorim
  jed­ni su gov­o­rili da je to hrabar čin drugi
  da je to pre­ma­lo najzad ube­dili su me
  da je to opas­no sada slušam kako
  u snu diše ćer­ka moja poslednja
  slo­bod­na pesma

  .

  .

  bilo pa prošlo

  .

  bilo pa prošlo
  između bilo i proš­lo mala bela pukotina
  uski klanac pauza koja niš­ta ne znači
  a toliko se toga dogodilo
  usponi i padovi osećanja
  pred­viđan­ja koja plešu u snovima
  sus­reti na brdu i na rubu šume
  bilo je neš­to verolom­no ali puno nečeg neznanog
  proš­lo je jer se nije zatres­lo iz temelja
  malo je bilo malo prošlo
  dugo je bilo
  proš­lo je jed­nom dva puta
  a unutra suva tra­va dotaknu­ta sunčevom kosom
  man­a­s­tir kraj reke zloslut­no tut­n­jan­je voza
  sitan šlju­nak na putu u dolinu

  .

  .

  Dve reke

  .

  Nad vodom i u vodi, na vodi
  moje nevreme i tvo­ja harmonija
  dozi­vali su se nemo.
  Da, sve je slično jed­no drugom:
  Reke, mostovi, sudbine.
  Isto voće na tan­jiru i isti
  zagrl­jeni ljubavni­ci san­ja­ju o budućnosti.
  ne pos­to­ji ni jed­na dru­ga stvar dru­gači­ja od te,
  koju smo upoz­nali jed­nom davno, igra­jući se
  u vrtu, pod nad­zorom roditelja.
  Teče ta ista, zele­na, gus­ta voda,
  nad kojom sto­ji­mo sada ovde, na dalekom kontinentu
  i tamo, gde cve­ta jor­go­v­an i tvo­ja spret­na šaka
  otki­da suvi lis­tić s geranije.
  Dve reke utiču jed­na u drugu
  kao šareni, tro­mi lep­tiri, pijući halapljivo
  svo­je okre­plju­juće sokove, sokovoe planin­skih jezera,
  izlazećeg sun­ca i deč­je, otvorene ljubavi.

  .

  .

  Origa­mi

  .

  U vozu iz Krako­va do Osvejenćima
  tro­je mladih Japanaca
  prave origami
  ubi­ja­jući vreme.
  Pro­laz­i­mo pored brda i šuma,
  a labud od hartije
  san­ji­vo gle­da u travu
  kako gori.

  .

  .

  .

  Sa poljskog Lju­bi­ca Rosić

  Izbor sačini­la Birse­na Džanković

  .

  .

  .

  .

  .

   

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja