Život po životu

Lat­est posts by Rastko Lončar (see all)

  .

  .

  .

  IZ MIŠEVIMA NAPADNUTE PESMARICE SODOKIĆA 

  NAĐENE NA GAREŽI, ZVIZDANJA 1995.

  .

  .

  Mla­dost po julijanskom 

  .

  Prah smo bili, i prah ćemo

  biti kada vreme dođe

  Do tada da se zezamo

  (mada kazalj­ka nas glođe)

  .

  Kada si nado­mak cilja

  i dal­je tek na pola si

  Mla­dost delu­je da traje

  A—2–3‑5–3‑2–0

  A ipak prolazi

  .

  Naz­dravl­jam za prošle dane

  što su prošli kao časkom

  Kad bi hteli da se vrate

  (makar i po julijanskom)

  Da okvasim usta žedna

  i u grlu reči krnje

  Ali ničeg više nema

  od mla­dosti osta­lo je trunje

  .

  I sve stvari što smo večno

  mis­lili da će da traju

  otišle su popile se

  naiskap i u gutljaju

  .

  Kada mis­liš da na vrhu

  kon­ačno si iznad snova

  Čini ti se da to sve je

  A—2–3‑5–3‑2–0

  Pa opet iznova

  .

  Naz­dravl­jam za noć bez zore

  za sto vezan sat peščanik

  minute što oru bore

  brigu koju režu dani

  Da okvasim usta žedna

  i u grlu reči gnjile

  Ali ničeg više nema

  od stvari što mla­dosne su bile

  .

  Naz­dravl­jam za noć bez jutra

  osmeh gorak, pogled prezriv

  plitku reč što dugo pluta

  tamo gde je bio jezik

  da okvasim usta žedna

  i u grlu kne­dle posne

  ali ničeg više nema

  ………………………………..

  .

  .

  [NENASLOVLJENI TRIPTIH BEZMALO PATETIČNOG PRIZVUKA]

  .   

  I

  .

  Mno­go smo, mož­da, mogli voliti

  mi, sku­pl­jači prop­uštenih prilika.

  Da bi saču­vali cje­lim ogr­tač od kože,

  a sad je pre­ras­ta­ju bolovi, cvat rebara.

  Svršava­ju se, pro­laze sva naša ljeta

  i bliži se, tako obično tiha, jesen.

  Sve ređe se kreće­mo, sve više obradovani

  rijetkim trenuci­ma pos­jete rasi­janog sunca.

  I, mada u toplom – u nama zebe,

  mada pokriveni – često se budimo.

  Snove nam ustavl­ja­ju neproživl­jene jave

  i sve se teže oblači­mo, sve smo sporiji.

  Boli nas mater­n­ja ćut­n­ja povazdanja,

  jer nam je u grlu zaglavio bol nezagrljenosti.

  I nikak­va spiza, libra ili nektri

  ne mogu da… Pros­to, ne mogu.

  Pit­o­mi Odis­e­ji sve redom… pre­o­rali dječijeg

  smo smi­je­ha toliko, ludi se praveći,

  da smo se ludim i nagrdili.

  Niš­ta na tom oran­ju ne niče.

  .

  Čeka zeml­ja da se sami posadimo.

  .

  .

  II

  .

  Dra­gi pri­jatelji sve rijeđe zvone

  I ja propijajući

  naučih je da pije sa mnom

  I čekam da me iskapi

  A još sam sinoć dono­sio odluke

  Neke mi koščate ruke

  gnječe sve bil­ježni­ja leđa

  Vri­jeme u tra­jan­ju gle­da kako prolazim

  a nikako da se krenem

  i nikako se prekinuti

  Nijed­no, pitaš, zašto?

  Ako se kren­em, stra’ me

  da ću pre­br­zo za svo­ji­jem počivšim

  Ako se prekinem, stra’ me

  da neću nikako.

  Vri­jeme traje,

  ja mimo nj prolazim.

  .

  Jednog od nas nema,

  dru­gog nije ni bilo.

  .

  III

   

  Zaš­to sve?

  Jer moram.

  Zaš­to moraš?

  Jer znam šta neću.

  Kako to moreš znat?

  Jer znam da nećeno nosi bolju.

  Ne boli li i samo nećenje?

  I više od nećenog.

  Moral tako?

  Znam samo da neću nećeno.

  Ne bolil i to znanje?

  Mora.

  Presta­je li kad?

  Samo dok se od nećen­ja ne umori.

  A vraća se, veliš?

  Jer se plašim kraja.

  Da će boljeti?

  Da neće.

  E?

  Jâ. Ne vjeru­jem da je živ­ot po životu 

  ako ne bolije.

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja