author-avatar

O autoru Stana Smiljković

Rođena 5. novembra 1948. godine u Ranutovcu. Redovni je profesor na Pedagoškom fakultetu u Vranju. Bavi se metodikom srpskog jezika i književnosti i književnošću za decu. Obavljala je funkciju dekana Pedagoškog fakulteta u Vranju u periodu od 2006. do 2012. godine. Diplomirala je 1974. godine na Filozofskom fakultetu u Skoplju. Na istom fakultetu odbranila je 1990. godine magistarsku tezu Poetsko i prozno stvaralaštvo za decu Slavka Janevskog i time postala magistar filoloških nauka. Godine 1997. na Filozofskom fakultetu u Prištini odbranila je doktorsku disertaciju po naslovom Srpska autorska bajka u odnosu na evropsku i njena recepcija u školi. Autor je više naučnih i stručnih radova i učesnik na naučnim skupovima od međunarodnog značaja.