Bašta

Lat­est posts by Dani­jela Tra­jković (see all)

  .

  .

  Sećan­je

  .

  kroz pro­zor
  jedne meni odnekud poz­nate kuće
  prile­plje­na uz staklo
  pos­ma­tram kako sveće pokušavaju
  da ugre­ju neku devojku
  dober­mani sede oko nje i svi­ra­ju violine
  gavran u svom svečanom odelu
  sto­ji kraj devo­jčinih nogu i neš­to govori
  beli lep­tiri kliza­ju se
  po saten­skoj halji­ni na njenom stomaku
  brod sa stra­nom zas­tavom prekri­va mesec
  vetar se kla­di u svoj život
  da ga nijed­na kost noćas neće izbeći
  iz sveća izlaze gole vile
  i igra­ju grozničavo
  trudim se da se setim koja je to devojka
  kada sam je posled­nji put videla
  zaš­to tako leži
  tek eto vidim tebe
  ulaz­iš u sobu
  vatra želi da iskoči iz ognjišta
  dober­mani baca­ju violine
  (kao prekrivene penom za brijanje
  nji­hove njuške liče na ribe na suvom)
  prave korak ka tebi i staju
  baca­ju pogled na devojku
  i pret­vara­ju se u voš­tane figure
  gavran se pobožno udal­ja­va u jedan ugao
  lep­tiri men­ja­ju boju u crvenu
  i gube kon­trolu nad klizaljkama
  lep­iš usne na čelo devojke
  nameš­taš njene pramenove
  drhtavim prstima
  vadiš crvene leptire
  sakrivene ispod svo­je košulje
  i pokazu­ješ ih devojci
  ali ona osta­je mirna
  hvataš se ruka­ma za kosu
  i okrećeš oko sebe
  sve dok ne postaneš
  veli­ki par očiju
  iznenada
  setim se svega

  .

  .

  Baš­ta

  .

  miris pokošene trave u bašti
  malo me oraspoložio

  i ti si juče bio kod frizera

  usko­ro ideš u svoj rod­ni kraj

  čujem neprestanu svirku insekata
  i znam da sam živa

  .

  .

  Med od marakuje

  .

  nisam te traži­la na nijed­nom putu
  ion­ako smo pute­vi­ma rano dosadili
  na nijed­noj liva­di gde smo trčali
  jer ni pti­ca više nad nji­ma nema
  ni kod seoske česme sa velikim
  kamenim korit­om punim pijavica
  gde smo punili balone i pojili stoku
  nisam te tražila
  jer ti spavaš s druge strane naše mahale
  a meni se tamo ne ide

  traži­la sam čove­ka koga volim
  na pute­vi­ma livadama kod česme
  dozi­vao me odasvud
  brao pra­men­ove moje kose
  da ih zakopa­va po dalekim zemljama
  kraj pirami­da kako bi izniklo cveće
  u dvoriš­tu svo­je majke ispod masline
  da bi cve­ta­la tokom čitave godine
  traži­la sam ga u kašiči­ci meda
  kojim me posluži­la rođaka

  naše pčele putuju
  jer nji­hov med
  ima miris i ukus marakuje

  .

  .

  Petao

  .

  petao je slep
  kad bi sišao u tam­nu jamu
  i umio na izvoru
  progledao bi
  a izvor bi se pretvo­rio u reku
  tako veliku da će se uli­ti u okean
  a okean će posta­ti tako velik
  da će poplav­i­ti čitav svet
  i više neće biti kontinenata

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja