Bikini

Lat­est posts by Neven Ušu­mović (see all)

  .

   

   

  .….….….….….….….….….……

  .

  .….….….….….….….…..As I look over this beau­ti­ful land, I can’t help but real­ize that I am alone…

  .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..Min­ute­men: “Maybe par­ty­ing will help”

   

   

  1. Ile­galac

   

  .….Sve počin­je jedno­ga vrućeg dana usred lje­ta 1981. godine na mađarskoj grani­ci. Feró Nagy, mađars­ki roker iz Budim­pešte, ile­gal­no prelazi na jugoslaven­s­ki ter­i­torij pa preko Sub­o­tice, Zagre­ba i Ljubl­jane dolazi u Istru. Drži se ruba, završa­va u Umagu; i još dal­je: u Savu­dri­ji, gdje ispod svje­tioni­ka raza­p­in­je svoj šator.

  .….Feró Nagy navikao je da mu poli­ci­ja kuca na vra­ta: zbog svo­jih ispa­da i nas­tu­pa s ben­dom Beat­rice oduzeli su mu putovnicu. Beat­rice su u Mađarskoj imali sta­tus punk ben­da, iako s punkom ni glazbeno, ni ide­jno nisu imali nikakve veze. Bio je to samo jedan od žešćih hard rock ben­do­va, osno­vanih kao mag­net za djevo­jke. No, glazben­im kadrovici­ma i to je smet­a­lo. Optuži­vali su ih zbog “orgazmičnih” kon­cer­a­ta, “samozado­vol­ja­van­ja” na sceni, a poseb­no su ih iri­ti­rali Fer­óovi las­civni tek­stovi tipa:

   

  Dok mačji jauk para nebo,

  u mojim mudi­ma plešu Boney M, bebo!

   

  .….Péter Erdős, šef državnog Mađarskog poduzeća za proizvod­nju gramo­fon­skih ploča (Mag­yar Hangle­mez­gyártó Vál­lalat), onemogućavao im je ulazak u stu­dio i sni­man­je ploče, čak i više od toga: sve više im je otežavao ugo­varan­je kon­cer­a­ta (iako su na Szige­tu okupili 40.000 lju­di!). I tako su se, nakon svih uspona i pado­va, Beat­rice raspali.

   

   

  2. Brkovi

  .

  .….Feró je liječio svo­je duševne boli kraj gajbe piva, u šatoru, na obali mora. Sva­ki dan mijen­jao je položaj šato­ra da ne bi privukao pozornost organa reda. Bilo mu je dobro tako tri-četiri dana, a onda mu je nagon pro­ra­dio, morao je u lov na djevojke.

  .….Otišao je do cen­tra Uma­ga, popio piće u Čin-činu i kren­uo u šet­nju po gradu. Ispred Nar­o­dnog sveučil­iš­ta odmah je spazio dvi­je cure koje su po izgle­du imale mno­go više veze s punkom nego on. Prišao im je i rekao jed­inu rečenicu koju je znao na engleskom: “Hal­lo, I am punker Nagy Feró!” Cure su ga pogledale: u svo­joj trideset i petoj, Feró je već bio proćelav; pod nosom gusti crni brkovi, svježe potkre­sani za ovu pri­liku; oko vra­ta crve­na mara­ma na bijele tufne. Za raz­liku od nje­ga cure su bile u punoj goth­ic-dark opre­mi: skroz u crnom, s gomilom naki­ta na sebi, šminke rat­ničk­ih boja, jed­na dignute crne kose, dru­ga plave. “Ani­ta, da nije ovo neki tvoj Mađar?” crna će.

  .….I zaista, čim je Ani­ta proz­bo­ri­la neko­liko riječi na mađarskom, Feró se napros­to ras­pame­tio. Da, Ani­ta Takač bila je iz Sub­o­tice, radi­la je kao sezon­ka na recep­ci­ji jednog od umašk­ih hotela. Svako utor­ka i četvrt­ka pohađala je večern­ju nas­tavu iz “Mark­siz­ma i rad­ničkog samoupravl­jan­ja”, zah­valju­jući čemu je dobi­vala dodatne bonuse na poslu. Obi­la­to ih je koris­ti­la za gradske provode sa svo­jom pri­jatelji­com Gogom, domaćom curom iz Umaga.

  .….A sad je već kas­ni­la na nas­tavu! Brzo je uzela Fer­óove koor­di­nate i obećala da će ga posjetiti.

  .

   

  3. Spomenik

  .

  .….Već sljedeće posli­je­podne Ani­ta i Goga sjele su na bicik­le, uzele tri boce ter­ana i stvo­rile se kod Fer­óa. Navikao na pivo, mađars­ki panker bio je brzo svladan snagom istarskog crnog vina. Počeo je bulazni­ti, diza­ti spomenik samom sebi, postao je rev­olu­cionar, mučenik, pred­vod­nik bun­ta mađarske mladeži. No, kako ga je vino hvat­a­lo, sve više se nje­go­va gov­o­ran­ci­ja svodi­la na jed­nu jed­inu temu: na ljubavne pus­tolovine. Nabra­jao je i opi­si­vao ple­sačice, pje­vačice, nov­inarke, pa čak i dak­tilo­grafk­in­je s koji­ma je spavao. Ani­ta je sve to ironično pre­vodi­la, Goga i ona su se neprestano cer­ile. Feró je pomis­lio kako je predi­gru odlično odra­dio, rekao je cura­ma da se rasko­mote u šatoru, a on je samo skokn­uo do prvog grma da se popiša. Čim je okren­uo leđa, Ani­ta i Goga sjele su na bicikl. “Good­bye, Feró!”

  .

  .

  4. Vepar

  .

  .….Ipak, u petak su došle po nje­ga i povele ga sa sobom u diskoteku ZA-ZU, omil­jeno mjesto oku­pl­jan­ja šminkera iz okol­nih grado­va. Ond­je su one, usred gomile, već “po tradi­ci­ji” izvodile svoj rit­u­al­ni, crni, vještičji ples. Feró se brzo uklo­pio, iako je nje­gov stil bio sasvim dru­gači­ji: za pola sata već je bio samo u kupaćim gaća­ma, kroz masu ple­sača pro­bi­jao se kao vepar. I nar­avno da se u jed­nom trenutku očešao o nekog mladog Sloven­ca, a Sloven­ci iz Pirana, Por­toroža, dolazili su redovi­tu u ZA-ZU da bi naprav­ili frku. Izbi­la je opća tuča, Feró je popio batine, Ani­ta i Goga sklonile su se na vrijeme.

  .

   

  5. Pen­drek

  .

  .….Feró je napokon shva­tio da su ove cure pre­više opasne za nje­ga. Držao se pono­vo svo­je gajbe piva i Savu­dri­jskog svje­tioni­ka. Jedno­ga popod­ne­va baš je lije­po zadri­je­mao kad mu se zatre­sao šator. “Mađar, doku­men­ti, otvaraj!” Navikao slušati poli­ci­ju, Feró je pro­tu­rio glavu van – i odmah dobio pen­drekom! Pro­mu­cao je: “Ja vo-li Ti-to, vo-li Ju-go-slav­i­ja…” Tek kad je začuo Anitin hihot podi­gao je pogled: pred njim je u poli­ci­jskoj uni­for­mi sta­jala Goga! Goga je obožavala uni­forme, a imala je bra­ta u poli­ci­ji. Osim toga, sta­lo joj je bilo da se još više svi­di Ani­ti. Tu noć prov­eli su zaista u Fer­óovom šatoru, ali pod strogim reži­mom: Goga s pen­drekom u sre­di­ni, Ani­ta s jedne strane, Feró s druge.

  .

   

  6. Gliša

  .

  .….I peti sus­ret Goga je bila u poli­ci­jskoj uni­for­mi i u hladu čita­la Orwella, dok su se Ani­ta i Feró sunčali i kupali u moru. Ani­ta je bila u bijelom bikini­ju i izluđi­vala Fer­óa svo­jim izgle­dom. Nakon dva sata, Feró je prokuhao: skin­uo je kupaće gaće i skočio u more. Iza­šao je zatim tako, “u svoj svo­joj slavi”, i stao pred Ani­tu. Ani­ta je pak viknu­la Gogi: “Goga, vidi ovo: nos, brkovi — brkovi, piša – to je mađars­ki čiča Gliša!” Gogi to uopće nije bilo smi­ješno, sati­ma je s pen­drekom u ruci gan­jala golog Fer­óa po plaži!

  .

   

  7. Niš­ta

  .

  .….Šesti sus­ret Ani­ta je bila u uni­for­mi: odmah s recep­ci­je sjela je na bicikl u svo­joj službenoj bluzi i sukn­ji i potraži­la Gogu. Dan je bio bezvezan, tmu­ran, pilo joj se – tako su te večeri pono­vo završili u Fer­óovom šatoru. Kod druge litre vina, Feró je počeo cvil­jeti: molio je Ani­tu da se pono­vo skine u svoj bijeli biki­ni. Molio je, tražio, dah­tao – na kra­ju je polu­dio: rask­i­dao joj je bluzu. No, Ani­ta ispod nije imala niš­ta. Goga i Feró gledali su jedan trenu­tak u njezine gole gru­di, a onda je Goga viknu­la: “Ani­ta! Drži ga!” Zgra­bile su ga za ruke, noge, odni­jeli do prve uzdignute sti­jene kraj obale i bacili u more. “Feró, o’la­di!” viknu­la mu je Goga. Na povratku kući Ani­ta i Goga su se pos­vađale. Ani­ta je rekla Gogi da pret­jeru­ju, da nije u redu da siroti Mađar toliko pati. A Goga će: “Znaš šta Ani­ta, ti mene uopće ne prim­jeću­ješ. Ja te cije­lo vri­jeme čuvam i paz­im, ali ti mene uopće ne prim­jeću­ješ. Ne želim te više vidjeti!”

  .

   

  8. Izda­ja

  .

  .….I tako su tek sed­mi sus­ret Ani­ta i Feró bili sami. Ali umjesto da se vese­le tome, bili su tužni. Tužni što im je toliko vre­me­na tre­ba­lo za to.

  .….Sjedili su pod svje­tionikom i pili do kas­no u noć. Gledali su kako svje­tionik baca svjet­losne snopove po valovima.

  .….Ani­tu je prvo uhvati­lo; zas­pala je u Fer­óovom krilu. Feró ju je podi­gao u naruč­je i odnio do šato­ra. Spavali su mirno sve do jutra.

  .….Najed­nom, šator se zatre­sao. “Mađar, doku­men­ti, otvaraj!” Ani­ta će na to mamurno: “Daj Goga, ostavi nas na miru!” “Ostavit ću ja vas na miru u zatvoru!” začuo se dubo­ki muš­ki glas. Feró i Ani­ta iskočili su van, bila su to dva poli­ca­j­ca u uni­for­mi, jedan od njih bio je Gogin brat. Sve je bilo jas­no, poli­ca­jci­ma pre­voditelji­ca nije bila potreb­na – Goga ih je izdala.

  .….Feró su uba­cili u službeno vozi­lo i tek kada je auto­mo­bil bio odmakao, Ani­ta je shvati­la da se s Fer­óom nije ni oprostila.

  .

   

  9. Biki­ni

  .

  .….Naša poli­ci­ja predala je Fer­óa mađarskoj poli­ci­ji na grani­ci kod Koprivnice. Feró je u Budim­pešti proveo tri mjese­ca u kućnom pritvoru, da bi odmah nakon toga osno­vao novi bend. Ovo­ga puta svi­rali su novi val, pratili nove tren­dove, Feró je pisao nove, dadais­tičke tekstove.

  Ipak, glav­na stvar bio je nji­hov kon­cert: nas­tu­pali su obučeni skroz u bije­lo, kao neki terasa bend s Jad­rana. Vrhunac nji­hovog per­for­mansa bio je trenu­tak kada se Feró ski­dao na pozor­ni­ci: zba­cio bi sve sa sebe i osta­jao samo u bijelom bikini­ju. Bijeli troku­tasti grud­n­jak na dlakav­im prsima.

  .

  .

  10. Testos­teron

  .

  .….Eto, tako je jed­na jad­ran­s­ka ljet­na pus­tolov­ina dovela do pada razine testos­terona u razvo­ju mađarske rock glazbe. No, upućeni vele da to nije dugo trajalo.

  .

  .

  .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…Iz zbirke priča Zlat­na opeklina”

   

   

   

   

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja