Bluz za kapljicu rose

Lat­est posts by Zvonko Kara­nović (see all)

  .

  .

  Biki­ni za bebu, bluz za kapljicu rose 

  žena je držala dete u naručju
  ispred kar­tonske barake
  na čijem zidu je bio
  ispisan grafit
  CHARLIE GONNA BE A NAPALM STAR!
  pomis­lio sam da je
  svet kon­te­jn­er prl­javog veša
  koga će veli­ka vatre­na lopta
  zau­vek spo­ji­ti s tišinom
  a zatim pri­tis­nuo gas
  čas kas­ni­je sve je posta­lo zaborav

  prošle noći sam sanjao
  da su mi ukrali sve džempere
  i zapalili ih
  i bilo mi je hladno
  strašno hlad­no pod krošn­jom starog platana
  koji je razbaci­vao svo­ju koru
  pred noge sluča­jnih prolaznika
  kada sam se probudio
  zatekao sam poruku:
  ti si ner­voz­na urbana olupina
  zakopana u đubre­tu pop kulture

  umet­nost je neš­to s čime možeš pobeći
  ali to je samo izlet s koga se
  moraš vratiti
  ispeglanih lica
  veli­ki i snažni pantomimičari
  smeškali su se s predi­zbornih plakata
  i pod­sećali da život
  nikad ne gubi od amatera
  poli­ti­ka nosi lažnu auru nevinosti
  samo je maraton
  pobe­da duha nad materijom

  kao i sva­ki put kad padne prvi sneg
  motao sam se po cen­tru grada
  i gledao kako pahulje
  prekri­va­ju sivilo
  soci­jal­is­tičke arhitekture
  dizao ruke
  i dlanove okre­tao nebu
  da zapamte ples
  tih belih neza­štićenih princeza

  .

  .

  Sve najbol­je pesme gov­ore o čežnji 
  i stak­lu i brz­im automobilima 
  i ostal­im lomljivim stvarima

  .

  ti i ja spava­mo ispod stakla
  i puš­ta­mo karavane
  da prolaze
  kraj naših smrznu­tih prstiju
  otišlim prijateljima
  šal­je­mo tele­fonske impulse
  da obo­je more na razglednici
  na kojoj piše:

  Rusi su u orbiti
  čajni kolačići na stolu
  u hrani za bebe
  pron­ašli su met­alne opiljke
  i dal­je je sve isto, isto, isto…

  a zatim pričamo o Mesecu
  i laje­mo na TV ekran
  do kas­no u noć

  novi dan se rađa
  mla­di i snažni
  glo­dači mamu­tove kosti
  polaze u bol­je sutra
  a ti bi se najradije
  pre­rezanih vena
  uspavala
  u kadi punoj tople vode

  živ­ot je pun loših mogućnosti
  saz­nala si to dok si kroz
  umazani podstanarski
  prozor
  gledala topole
  kako igra­ju na vetru

  ljubav je priv­i­legi­ja siromašnih
  ljubav je dadil­ja žen­skog srca
  i zato sve najbol­je pesme
  ne gov­ore o ljubavi
  a ti samo želiš da znaš
  kuda je otišao tvoj život
  i zaš­to si prov­ela deset godina
  s čovekom koga sada mrziš

  ti i ja spava­mo ispod stakla
  i ispraćamo vozove
  u najcrn­joj noći
  maše­mo im belim maramicama
  pris­lan­jamo obraze na šine
  i puštamo
  da se suze pono­vo zalede

  silazio sam u utrobu grada
  kad si rekla
  ti juriš u starost
  a ja za to još nisam spremna

  želim da te odve­dem odavde
  negde gde ima više svetla
  i gde su ljudi
  srećniji
  ali samo okren­em ploču
  plas­ti­ka puck­e­ta u sobi s roletnama
  elektricity
  elektricity
  elektricity

  .

  .

  Sve što želim od vas su udar­ci koje mi zadajete

  .

  ekrani umesto zidova
  točkovi umesto cipela
  pobeći iz zatvora

  nebo me zaslepljuje
  zat­varam oči
  od lju­di ne očeku­jem ništa

  u zemlji
  dosi­jea i batina
  kamere su uključene

  moraš se suprotstavljati
  ljudima
  to pročišćuje

  .

  .

  Zlatne godine

  .

  i opet ćemo žaliti
  za zlat­nim godinama
  prove­den­im u čežnji
  za ogrom­n­im hipermarketima
  i apara­ti­ma koji rade na dodir
  san­ja­jući Zapad
  i malene pomorandže
  koje cve­ta­ju u prozoru
  posta­je­mo sve star­i­ji i srećniji

  odvešću te odavde
  ovo je suviše tužan svet
  da bi ga ozbiljno posmatrala
  tre­ba ti ljubav
  dro­ga koja te jedi­no diže
  ja sam marijači
  sa samo jed­nom žicom na gitari
  zadaviću te njom
  pored jez­era boje tvo­jih očiju

  sa jez­era preneću te u kadu
  iz kade preneću te u krevet
  iz kreve­ta preneću te na nebo
  ako ne želiš da se vratiš
  biću tvo­ja sudbina
  možeš me zadržati
  za odjavnu špicu tvog života

  .

  .

  Mašine za led

  .

  omo­ri­na je
  i ne rade mašine za led
  lju­di sede u pleten­im stolicama
  i čeka­ju da mala kazaljka
  stigne veliku
  u svom sporom mimohodu
  ka ponoći
  dosa­da je pokvarila
  auto­mate od krvi i mesa
  u gradu
  gde novčiće sa dva lica
  ne možeš bac­i­ti u bunar želja
  vol­ja za moć
  je bešum­na ulaz­na brava
  glu­va soba i madrac na podu
  u kafeu Underground
  znao sam često
  da ukra­dem piće i pepeljaru
  i nes­tanem tamo gde
  žičane živ­ot­in­je val­ja­ju blato
  kroz posusta­la pamuč­na polja
  ravn­odušan jer sam odlučio
  da izgu­bim sećanje

  .

  .

  U sre­brnom rudniku

  .

  živ­ot u sre­brnom rudniku
  prim­iče se kra­ju i doći će vreme
  da svako bude odgovoran
  za ono što nije rekao
  lju­di što prolaze
  dot­i­cali su moje pamučne košulje
  koje su se nji­hale na konopcu
  i moj pro­zor hil­jadu puta
  razbijen
  i Fran­ca Kafku
  koji je sedeo pored mene
  u učion­i­ci koja gle­da na igralište
  a koga se setim sva­ki put
  kada pijan padam
  na per­jani jastuk
  i ruka­ma grlim žit­na polja
  koja se povi­ja­ju na vetru
  tiho i nečujno
  jed­nom ću pobeći od ljudi
  u šumu
  koja nikad neće
  posta­ti radion­i­ca parketa
  na nebo
  koje šal­je kišu
  na sle­pljene trepavice

  .

  .

  Melan­holi­ja

  .

  sko­ro da je bezbolno
  kao samoća
  kao miris plave tek oprane kose
  sluča­jno uhvaćen u prolazu
  vodeni cve­tovi umiru
  sve dok jedan
  ne doživi jutro
  a onda nestanu
  pričaću ti jednom
  o venci­ma sasušenog cveća
  koje smo ostavljali
  na svaku brezu
  izgubljenu u magli
  na blat­n­javom dru­mu negde u selima
  o devo­j­ci čije ruke drhte na kiši
  sedam dugih godina
  tražio sam sestru
  i našao je jednog popodneva
  iza prvog reda knjiga
  o biljkama
  glas joj je bio metalan
  guta­la je žetone
  i džointe
  s čokoladom
  nika­da se nis­mo upoznali
  spavala je u ljus­ci kestena
  i gov­o­rila da su razgovori
  samo dugi oproštaji
  znala je često da uđe u moju sobu
  i dodiru­je mi kosu dok se
  ne pretvori u prah
  u ruke koje drhte
  na kiši

  .

  .

  Burn, baby, burn!

  .

  niko ne želi da kupi
  moje savršeno lice
  glatke stran­ice uvoznih revija
  koje sam sku­pl­jao i čuvao
  za pot­palu vatre
  kada sneg
  zatr­pa prozore
  moje oči zovu se dosada
  na uli­ca­ma koje su hladne ovog leta
  moja maj­ka je dugome­tražni film
  koji ću zaboraviti
  čim zatvorim vrata
  potreb­na mi je
  pažnja
  baš kao i umetnicima
  deci i kriminalcima
  tvo­je guste obrve
  tvo­je bose noge
  mladež iznad gorn­je usne
  o, Sindi
  ti si samo divl­ja čežnja
  iz ulice u kojoj nika­da ne pada sneg
  ver­nost je esencija
  koja se ne može dosegnuti
  sećan­ja nisu dovoljna
  za godine uza­ludne borbe
  osim Pepelju­gi koju nosi matica
  u hromi­ra­nom kovčegu
  isekao sam kožu žiletom
  jer hrli u starost
  i ostavl­ja me
  u ovoj
  mladosti
  koja ne prolazi

  .

  .

  Neka sirene izbrišu tragove

  .

  volim malene oblake
  debeljuškas­tu decu zeml­je i neba
  setim ih se sva­ki put kad stavljam
  naočare za sunce
  dok jara budi uspomene na ratnika
  u kožnom prašnjavom
  odelu
  potra­ga za energi­jom i benzinom
  samo je pokušaj da se zaborav
  zameni besciljnom vožnjom
  da, poz­navao sam mnoge
  koji su se rodili na ben­zin­skim pumpama
  palili cig­a­rete na umorno smotano crevo
  i nisu dobili niš­ta osim
  ravn­odušnih pogle­da umornog neona
  vreme radi za izbezumljene
  goniče bosih tabana i decu cveća
  tre­ba ih poslati na tuširanje
  beton­skim ploča­ma, veo­ma nežno
  sunce ne trpi usta­jale zenice
  crno sunce
  u grim­iznoj odori na pragu novog doma
  ovo je početak

  .

  .

  Tesko­ba

  .

  leto­van­je, jed­no­lični dani
  na terasi pono­vo čitam istu knjigu

  hor­i­zont svetluca
  dok se dim iz cig­a­rete lenjo uspin­je ka nebu

  na sused­noj terasi
  sto­lice od bam­busa dan­i­ma prazne

  liče na foto-modele
  koji čeka­ju naslovnu stranu

  odnekud, čuje se muzika
  neko svi­ra klavir u brdu

  moja deca izlaze pred kuću
  odluči­la su da postanu pro­davci školjki

  pada veče i zvezde se tiho približavaju
  svet­la s brodo­va obas­java­ju noć

  ***

  zauz­dani kon­ji žege propin­ju se do neba
  još jedan gutl­jaj vode da se preživi teskoba

  dan­i­ma ležim u tuđem stanu
  skriv­en od vojne policije

  krv šikl­ja i pro­mašu­je lice
  kroz zamuće­na stak­la iskr­sa­va detinjstvo

  mama, tata, ses­tra i ja vraćamo se iz škole
  s mojom đačkom knjižicom

  osećam se kao svetac
  dok me otac drži za ruku

  neko pono­vo svi­ra klavir na brdu
  i palme počin­ju da se bude

  u dalji­ni, pop­ut vatrenog mladeža
  na glatkoj koži noći
  sve­tionik pokazu­je smisao umetnosti

  ***

  voz i sparina
  otac me vodi kod babe i dede na selo

  da prove­dem raspust
  u vagon- restoranu pre­ba­cio je ruku

  preko mog rame­na i pitao:
  da li bi voleo da ti ova teta

  od sada bude mama i glavom pokazao
  na nepoz­natu ženu s kojom je razgovarao

  snažno sam se pribio uz njega
  imao je tada trideset i dve godine

  bio je crn, visok i lepo građen
  na godišn­jicu nje­gove smrti

  zapalio sam sveću
  u crkvi­ci nado­mak obale

  u dvoriš­tu ispred,
  moja deca su se igrala

  beza­zleno skačući
  ona ga nika­da nisu videla

  ***

  jara pri­tiska
  vreme sto­ji u stubu svetlosti

  na stolu leži knji­ga iskopana iz detinjstva
  imao sam pet­naest godina

  kad sam svom ocu postao otac
  ili sam bar tako mislio

  pos­ma­tram kako se moja deca igraju
  trudim se da naučim neš­to od njih

  spasi­la su me mobilizacije
  kamionom su otišli neki dru­gi ljudi

  pro­davci školj­ki se vraća­ju sa zaradom
  koju stežu u majušn­im šakama

  iza njih, na podu kupatila
  osta­ju viju­gavi tragovi peska

  napolju mesec rasteru­je galebove
  oblak na nebu liči na šoljicu kafe

  ***

  sunce sto­ji visoko
  more diše kao uspa­vana mačka

  na puči­ni, crne tač­kice pomer­a­ju se sporo
  knji­ga me vraća u detinjstvo

  odvode me u bol­nicu i ostavl­ja­ju sestri
  s belom uštirkanom kapom

  ležim pod temperaturom

  gumeni točkovi kolica
  škripe po linoleu­mu dugačkog hodnika

  otvaram oči
  crve­na lampi­ca svetli iznad uzglavlja
  ista knji­ga leži na stočiću

  brodovi zna­ju kako se putuje
  sve­tionik u dalji­ni pokuša­va da probuši

  balon mra­ka koji nas je progutao

  ***

  dani se jed­va miču
  na plaži razba­cane dnevne novine

  otmice aviona, istre­bljen­je kitova
  automatske puške u ruka­ma mal­o­let­nih vojnika

  sig­u­ran iza tamnog stakla
  iza velik­ih brisača, putujem

  znam da ću završi­ti u bol­ničkom krevetu
  ses­tra s belom uštirkanom kapom

  doneće ter­api­ju,
  ugasiće lam­pu i bešum­no otići niz hodnik

  kablovi će svetlu­cati na mesečini

  ravnomer­no bru­jan­je apara­ta ličiće
  na dis­an­je uspa­vane mačke

  negde daleko,
  svet­la s brodo­va obas­javaće noć

  .

  .

  Bor­ba Titana

  .

  Čak i kada je raskrinkao sve nji­hove laži i otišao od njih, još uvek su ga optereći­vali svo­jim nev­idljivim prisustvom.
  Sedeli su u mraku i mer­ili svaku nje­govu reč, pro­cen­ji­vali sva­ki nje­gov pos­tu­pak, str­plji­vo čekali na nje­gov tele­fon­s­ki poziv.
  Tru­dio se da ne razmišl­ja o nji­ma i ne pri­da­je važnost nji­hovim prećut­nim očeki­van­ji­ma, ali znao je da će biti pot­puno slo­bo­dan tek kada ih sahrani i isplati gro­bare po obavl­jenom poslu.
  Nije se usuđi­vao da spali porodične fotografije.
  U sit­nom rasteru crnobelih sen­ki skri­va­lo se pre­više duho­va zdrav­ih zuba i mršav­ih lica, defilo­va­lo pre­više jef­tinih bluza i prekratk­ih pan­talona, smen­ji­va­lo se pre­više naivnog opti­miz­ma i pre­rane ozbiljnosti…
  Bilo je pre­više, pre­više toga što ih je jačalo.
  A oni?
  Oni su sedeli u svo­jim fotel­ja­ma i mršav­im, žilav­im ruka­ma čvrsto držali slušalicu tele­fona u koju su izgo­var­ali naređen­ja u for­mi molbe.
  Za raz­liku od nje­ga koji je pose­dovao svet, oni su pose­dovali moć.
  Ipak, nje­govu nepobe­di­vost to uopšte nije zanimalo.

  .

  .
  Bio je rat

  .

  ponekad mi je uspe­va­lo da ličim na šimpanzu
  tajnog agen­ta rastrojenog

  pokušavao sam da ličim na čove­ka pribranog

  ponekad mi je uspe­va­lo da ličim na psa odanog
  trgo­v­ačkog put­ni­ka servilnog

  uglavnom sam ličio na čove­ka pribranog

  vešao sam svin­jske polutke na vra­ta kupatila
  razvaljenog

  bio je rat

  žena je pako­vala deca su pako­vala pud­la je lajala
  na kofere av-av-av

  pokušavao sam da ličim na čove­ka pribranog

  na čove­ka pri­bra­nog pri­bra­nog pribranog
  bio je rat na čove­ka pribranog

  bio je rat

  ponekad mi je uspe­va­lo da ličim na agen­ta tajnog
  servilnog servilnog

  imali smo vremena

  šim­pan­za je puši­la pud­la je vešala tom­puse polutke
  uglavnom sam ličio na čove­ka pribranog

  bio je rat

  žena je prala deca su peglala lajala na sudove
  na kofere av-av-av

  bio je rat

  imali smo toliko vre­me­na izgubljenog

  vodili smo

  uzbudljiv svakod­nevni život
  lajali prali peglali vešali

  bio je rat

  bio je rat av-av-av na čove­ka pribranog
  pribranog

  ras­tro­jenog servilnog odanog

  ponekad mi je uspe­va­lo da ličim na šimpanzu
  čove­ka veselog

  bio je rat

  .

  .

  Održa­van­je distance

  .

  Moj živ­ot u zeči­joj rupi pretvo­rio se u ner­avno­pravnu bor­bu mišl­jen­ja. Ruke su mi bile pre­dugačke da bi ih sakrio iza leđa. Gla­va mi je bila pre­mala da se u nju smesti kon­cert­ni klavir. Mož­da je vorteks pružao dru­gači­ji pogled na stvarnost. Mož­da sam bio zec koji san­ja da je zec koji san­ja ždrala. Sva­ki stih ove pesme odsan­jao je beskućnik koji živi na auto-otpadu. To me je odvelo u nepoz­nati kraj. Japan­s­ki tur­isti su me zaus­tavl­jali s mol­bom za zajed­ničkom fotografi­jom. Upoz­nao sam samoukog hip­no­tiz­era koji je osno­vao svo­ju crkvu. Poveo sam rat makaza­ma pro­tiv mrt­vačke metafizike. Sle­dio sam uput­st­va. Tri armi­je čekale su me u vaz­duhu. Imao sam pedese­tak kora­ka da svo­je mis­li vra­tim u red.

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja