Brat Sizif

Lat­est posts by Tan­ja Stu­par Tri­funović (see all)

  .

  .

  Zaziv

  .

  Volim nesig­urne rečenice koje počin­ju sa ako mož­da ali
  kli­mave rečenice koje se sapliću i lome same od sebe
  koje ne zna­ju smi­ju li
  ni kud su krenule
  ko ima hrabrosti biti toliko drzak
  da ne ublaži oštricu jednog strašnog zazi­va sa jed­nim ako
  ili možda
  ako te pozovem nijemim unutarn­jim glasom djeteta
  koje ne umi­je odrasti
  ako te pozovem jako da se razmiču planine
  i lome grad­s­ki trotoari
  ako te pozovem duboko kao što drvo kroz kori­jen­je zove život
  ako te pozovem sili­nom bika
  u kojem nema nima­lo razu­ma ni svi­jesti o smrti
  dok udara glavom u krhko tije­lo matadora
  ako te pozovem hoćeš li se odazvati
  ili ćeš mož­da pob­jeći nesig­urn­im rečenicama
  ali ja to razumijem

  .

  .

  S onu stranu

                                                 ocu

  Kad umreš niš­ta ti više ne treba
  čak i ljubav bližn­jih posta­je teret koji ispar­a­va na vrelom suncu
  zar su me ove krhke sta­bljike držale
  u ovom bodljikavom šipražju
  zar su me oči var­ale da pos­to­ji ljubav među slabima
  koja će me probu­di­ti ujutro
  zar sam vama vjerovao i vama i pticama
  koje sada svo­ja gni­jez­da jed­nako pažlji­vo sastavljaju
  i sun­cu koje je obećava­lo vječnost dječi­jim igrama
  među mrav­i­ma i bubama
  zar sam sve­mu tome davao sebe
  i usna­ma i dlanovi­ma pipao površine
  hra­pavog mekog užasnog
  ispun­java­jući sobom zapreminu ove male podmornice
  (lagan sam nose me moji sinovi u ruka­ma ali ja sam već tuđi)
  samo sam zas­pao samo sam jutru razbio čelo osmijehom
  je li ovako bog na dah spasavao jed­no po jedno
  i selio iz mašte u zbilju sve nas
  baš kao što ja sad obr­nu­tim putem putujem
  i kao da sam vanzemaljac
  niš­ta zemaljsko ne služi niče­mu na ovom letu
  smi­ješne su igračke oko mene
  lopate plas­tično cvi­jeće i drve­na kap­su­la za nigdje
  ovd­je se opraštamo
  jer niko od vas više ne razu­mi­je moj jezik pal­ih svetaca
  koji su opet uzdignu­ti na svo­je mjesto
  i lišeni srod­nos­ti sa stvarima
  gubeći zapreminu biva­jući lakši
  u nekom kos­mo­su koji drhti nježno
  kao posljed­nji otku­ca­ji mog srca
  nježno toliko tiho
  da niko nije čuo
  kada je preskočilo
  s onu stranu

  .

  .

  Sud­bi­na Pitije

  .

  Star­i­ca sje­di u ćošku raspre­da vunu i mrmlja
  ova nit je za poče­tak svijeta
  vidi po lin­i­ji dlake još curi krv rođenja
  i mri­ješćen­je ribe u meku stjenku utrobe
  nekog dalekog mora
  vidi glave zri­ju i vri­jeme ih bere i čaške se pune i prazne
  i sat kuca na zidu
  Muve svo­je tragove kače
  umjet­nost doda­van­ja žutih mrl­ja po stak­lu zidu i stvarima
  Ona ne vidi dobro ali njen vid zah­va­ta s onu stranu
  priča tečno i dugo u uši svijeta
  koji neće da stari i niš­ta o sebi da sazna
  pun infan­til­nih stara­ca sa koža­ma zategnutim
  i oči­ma zakrvavljenim
  ka mladicama
  koje pli­va­ju po površi­ni vode
  naivno mis­leći da je u mračnoj dubi­ni tama
  a pri vrhu svjetlo
  Dok lažne pro­ročice zadižu haljine
  i pre­sel­java­ju lica u svježe odš­tam­pane novine
  dok lažni pro­ro­ci oblače mantije
  i propovi­jeda­ju suz­držan­je od nezrel­og voća
  i mater­i­jal­nih dobara
  sa otežal­im dže­povi­ma do poda
  (teš­ka je preteš­ka služ­ba tebi Gospode)
  dok dje­ca san­ja­ju bolji svijet
  lomeći noge na nje­gov­im pre­vi­sokim pragovima
  koje su im postavili očevi
  dok se sve to odvi­ja po nekom nedokučivom planu
  star­i­ca raz­go­vara sa niti­ma pre­di­va hineći ludi­lo i gov­oreći istinu
  jer samo ludi još smiju
  sebi dopusti­ti da upad­nu u nemilost zalud­nih istina
  o ovom svijetu
  u kojem lju­di nježno klize ka sop­stven­im prazninama
  usput pospre­ma­jući sobe izb­jelju­jući zube
  tupo se smješka­jući mekom pamuku novog vremena
  trpa­ju grud­vice vate u uši da ne čuju
  da ih u popod­nevnom dremežu ne ometa
  dosad­no drobljen­je starice
  Kao tele­vi­zor koji ne možeš ugasiti
  užas­na Piti­ja na koju više niko ne obraća pažnju
  ne želi da umukne
  Smi­ješ­na babo u odjeći djevo­jke što visi na smežu­ra­nom tijelu
  više ne pos­to­je zadužen­ja za mudre starice
  tvo­ja pro­rošt­va ni viz­ije nikome ne trebaju
  napušeni pro­ro­ci
  sjede iza svakog ćoška
  nepris­to­jno je konzu­mi­rati opo­j­na sred­st­va u tim godinama
  poruge pljušte
  Nijedan vladar više ne ide pognute glave k njoj u pohode
  sada kod dru­gog boga traže milost mis­leći da je i ovaj potkupljiv
  kao nje­govi službenici
  Neko se osm­jeli pa je gurne s drvenog tronošca
  koji nosi svud sa sobom
  Piti­ja se pridiže i otre­sa prašinu
  sjaj njenih oči­ju plaši sve osim djecu
  ona se upliću u haljine vese­le šare­nilu njene odjeće i radu­je ih
  strašni ton kojim oslobađa nova proroštva
  svakom od njih doda­jući po nit prediva
  i šapćući u uho
  dje­co spa­site svijet
  od pok­varenih i gramzivih staraca

  .

  .

  Prvi sabor u Nikeji

  .

  Teolozi raspravl­ja­ju kakvog boga da skroje
  Neki se red mora znati
  nije jed­nako da li su oni isti
  ili sin iz oca proizlazi
  Raspeti je otišao i ostavio uzne­mirenu neu­rotičnu masu
  još uvi­jek nas bole rane nje­gove i naše
  ali sada se mora pospremi­ti kuću
  kon­ačno smo pobi­jedili jeretike i pagane

  Dođe jedan sav odr­pan sko­ro do vra­ta i viče
  Bog je jedan uma­ta sirot­in­ju u ljubav ne mari za zakone
  ide k nama jad­ni­ma i podiže nas
  on nije pisao nove zakone on nas je spašavao
  Odvuku ga niz ulicu i izbi­ju iza prvog ćoška
  Neko dobaci jeres se širi kao šuga
  Moramo radi­ti brže
  Jed­na se mota oko trga i priča kako je on bio čista ljubav
  i kako su naše rasprave okre­tan­je od njega
  Ćuti bludnice
  do juče sam vam val­jala dobacu­je za njima

  Spalite sva pogreš­na učenja
  kaže najpreduzimljiviji
  Učeni­ci sto­je zbun­jeni sa papir­i­ma u rukama
  Pomi­ješa­ju i pogube pola ne sjeća­jući se više baš sigurno
  koji je od ota­ca šta tvrdio
  Posli­je ono što su u prvi mah
  pro­glasili istin­om pro­glase pogrešnim
  I kas­ni­je još puno puta se pos­vađa­ju oko svega
  Ipak oni su bili vrlo učeni
  i nije bilo sve­jed­no u što će prost puk vjerovati
  tre­ba­lo je predupri­jedi­ti svaku mogućnost
  da neka neu­ka budala osmis­li boga mimo onoga
  kakav su se teškom mukom usp­jeli dogov­oriti da je

  Po kafana­ma se žus­tro raspravljalo
  da li je sin niži od oca
  oče­vi su ovom učen­ju bili bliži gledajući
  u tupe face svo­jih sinova
  neko nekog izbi čašom ubi­jeđen da je razlika
  tako očigled­na da onog ko to ne uviđa tre­ba zveknuti
  Đavo zamoli Boga za samo još neko­liko sabora
  Isus se pris­jeti bra­ta Siz­ifa pogle­da tužno ka dolje
  Ka beskra­jn­im svo­jim raspinjanjima
  zapla­ka kao dijete
  i tiho promrmlja
  niži sam niži sam od najnižeg
  da bih vas uzvisio

  .

  .

  Živ­ot se odvi­ja na rubovima

  .

  Živ­ot se odvi­ja na rubovi­ma grada
  među musavom dje­com koja za pro­laznici­ma viču tata
  i taru usta o majčinu poder­anu suknju

  Živ­ot se odvi­ja na rubovi­ma suknje
  jer ruke djece ras­tu a objekat žud­nje jed­nako titra
  pred nji­hovim očima
  i raz­dražen­im živcima

  Živ­ot se odvi­ja na rubovi­ma živaca
  u pos­r­tan­ji­ma u nev­idljivim lomovima
  gdje kosti sras­tu pravilno
  a srce nepravilno
  i jedan izda­jnič­ki prst
  uporno pokazu­je obmanu u ogledalu

  Živ­ot se odvi­ja na rubovi­ma tvog prsta
  koji sluča­jno sus­reće moj
  na rubovi­ma knjige
  koja prelazi iz jedne u drugu ruku
  ovi rubovi nikad neće srasti
  u nji­ma pul­sira živ­ot žestin­om infek­ci­je u otvorenoj rani

  Živ­ot se odvi­ja upra­vo tu
  na rubovi­ma otvorene rane

  .

  .

  Razm­noža­van­je domaćih životinja

  .

  Surov je to zvuk kada lopa­ta zari­je svoj kljun u šljunak
  u zemlju u tije­lo gliste
  koje se lomi i sav­i­ja živo a sve­de­no na patrljke
  Surov je to zvuk koji oštro ulazi u tki­vo zemlje
  Pre­si­je­ca jas­nu lin­i­ju kržl­ja­vo busen­je trave
  naseobinu polud­jelih mrava
  I sve se str­moglavlju­je ka dolje
  Ka tebi
  I dan je surov i vje­tar je prejak
  i prehlad­no je za ovaj ljet­ni dan
  Pa nisi ti bila neka meka
  Neka krhka
  Da odeš nekog mirnog dana bez bure
  I bez kletvi
  I bez zazi­van­ja preda­ka i pso­van­ja svih živ­ot­in­ja u štali
  Nisi ti bila neka koja bi nas ostavila
  bez poz­dra­va bez da nam se jeza hladnog dana zavuče u kosti
  Nisi ti bila toliko plodna
  koliko si željela
  Ni toliko sinova
  nisi imala koliko ti je trebalo
  da pokažeš komši­ja­ma da s tobom nema šale
  Nisi ti bila neka bezveze
  znala si više nego sve žene u selu
  ali koga je to tvo­je znan­je zanimalo
  od ovih tvo­jih pokunjenih
  od tro­je dvoje
  preostalih
  Ni da kriknu ne zna­ju kao ti
  Kada su ti jav­ili da tvog najs­tar­i­jeg sina više nema
  umr­la si s tim jaukom
  i poče­lo je vri­jeme čekan­ja odlaska
  Nisi ti ničeg imala dovoljno
  Ni djece ni hrane ni ljubavi
  Samo te oči užagrene
  koje su se nama potom­ci­ma kotrl­jale kroz san
  Ko će sad to sve
  Tu muku
  Tu zemlju pustu
  Te prazne štale
  To muk­lo ble­jan­je ova­ca koje se pare po nebeskim livadama
  Taj čemer kame­na i lopate koji vode ljubav
  Ko će to da nasli­je­di od tebe
  dok ključ kruži iz ruke u ruku niko ne smije
  vatru da upali na ogn­jiš­tu kraj kojeg ste se zimi
  i ti i sve domaće živ­ot­in­je porađale tra­jni sklop­ivši savez
  među vašom mladunčadi
  oni su bla­gi kao jag­n­jad mis­lila si gleda­jući svo­ju djecu
  nače­tu zubi­ma vukova
  Surov je to zvuk kada tupo odjekne kamen o sanduk
  jer je ovd­je više
  kamen­ja nego zemlje
  I kako da ti bude laka kada odlaz­iš sa svim tim teškim spoznajama
  kako u nikom od nas nemaš dos­to­jnog nasljednika

  .

  .

  .

                 Izbor sačini­la Dani­jela Jovanović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja