Brbljivost sveta

Lat­est posts by Eva Lip­s­ka (see all)

  .

  .

  Pal­cebo

  .

  Ona kaže da je to život.
  On da je to palcebo.

  I meša tru­lo kuck­an­je detlića
  S lupan­jem srca.

  Mada ga nije volela polurečima
  Već punim rečenicama.

  Pri­padala je sek­ti nje­gov­ih reči.
  Nele­gal­nim satima.

  Speci­jalne službe hranile su jezerce
  dok su plovili čamcem.

  Kada su umirali:
  Ona je gov­o­rila da je to smrt
  a on da je to deportacija.

  .

  .

  Popodne

  .

  Raz­go­varamo o ratu.
  U bašti bajoneti perunika.

  Sed­i­mo na klackalici.
  Iza okuke nes­ta­je auto­mo­bil­s­ka sirena.

  Gura nas vetar.

  Gore živ­ot.
  Dole smrt.

  Gore živ­ot.
  Dole smrt.

  Gore živ­ot.

  Niš­ta nas ne upozorava.
  Dogore­va­ju naft­na polja
  zalas­ka sunca.
  Friz­er podšišu­je javoro­vo lišće.

  Ti me gledaš
  kao da više znaš.

  .

  ,
  Proval­i­ja

  .

  Ponekad vidiš kako iz glava
  sipi malter.
  Ljušti se pročel­je uma.

  Opet istori­ja.
  Zbog čega se vraćaš u nju,
  kada je i tako sve pred nama.
  Kada se dogodi­lo. Nećeš se vratiti.

  Sed­im ispod bilo kog neba
  i slušam šta gov­ori prosečnost.

  U molitven­im knjigama
  mark­er reklame za
  kre­mu koja spreča­va bore kod živine.

  Znaš da iz svakog naroda
  možeš pro­terati ubice.

  Kraj plota ispod limu­na sunca
  skiči moral.

  Dovoljno je malo dosade. Dreka govora.
  U inat provaliji.

  .

  .
  Brbljiovost sve­ta

  .

  U velikoj brbljivosti sveta
  jed­va da sam šap­at ubačen
  u akustič­ki fortissimo.

  Gradići gradovi zemlje
  počin­ju da prave buku
  kada se pri­b­ližu­jem nji­hovim granicama.

  Kosil­i­ca za travu
  pri­madona operete
  našeg dvorišta
  kosi jutarn­ju tišinu
  fušer­skim libretom.

  Naoko­lo glas­na osrednjost.
  Povišeni glasovi.
  Urla­jući motori stadiona.
  Poli­tič­ka dreka.

  Čak se sekun­da ljubavi
  diže do krika.

  I biće još glasnije.
  I glas­ni­je. I glasnije.
  Dok mrt­va tiši­na ne udari
  svoj uzvišeni ton.

  Istori­ja kao i uvek
  pri­daće tome publicitet
  da bi zagluši­la nečije
  dozi­van­je u pomoć.

   

     

                                                                Sa poljskog Bis­er­ka Rajčić

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja