Do kraja noći

Lat­est posts by Tomis­lav Marinković (see all)

  .

  .

  Jed­nos­tavnost

  .

  Poš­tu­jem jed­nos­tavnost gljiva.
  Trpljen­je samoće i tiho
  Staren­je ispod lišća.
  Tek koliko je pošteno, vezivanje
  Za zemlju ili trulež.

  I onaj skrom­ni nauk,
  Vredan opi­si­van­ja i žudnje:
  Da se od života
  Ne prisvo­ji više
  Nego što se mora,
  I ne prekine
  Istan­jeni konac časti.

  I neš­to, mož­da još važnije,
  Što nekad pri­zove slast,
  Ponekad grčeve u stomaku.

  Kao uporno buban­je lekcije,
  pon­avl­jan­je pros­tog pravila:

  Da se opreznos­ti odgovori
  Na jedan, lakomislenosti
  Na dru­gi način.

  .

  .

  Let­nji učinci

  .

  U slane gradove pri­mor­ja kad sam odlazio,
  zbil­ja, ne beše to nikad jed­no od onih putovanja
  Sa let­njim učinkom što izdale­ka je vidljiv
  I bol­no oslikan na pre­plan­u­loj koži.

  Sad su te slike ćutljive i blede,
  I potre­bu­ju čvršći okvir od sećanja
  I let­nje nesanice…

  A ovde, među zasadom mladog bilja,
  Koža odol­e­va kipućim napor­i­ma žege
  I ne buni se što je sve podeđeno
  Da zemlji su učin­ci najpotrebniji,

  I da je posve razložno njeno oslan­jan­je na telo.
  A posle, oslobođeno od drevnog zanosa
  I nat­aložene zno­jne soli,

  To telo može da se šepuri
  U svom zamoru, u sen­ci bresta,
  I da se u slavu nečeg prolaznog
  Isteg­ne i bućne u uzburkanu stvarnost.

  .

  .

  Kari­ka

  .

  U lan­cu zbi­van­ja nađe se mesta
  I za kakav nevažan detalj;
  Za tan­ki nevezak na ras­plućenoj javi,
  Za talas nedužni koji po trošnom
  Bespuću luta.

  I onaj cvrčak, što sinoć omaškom
  Preko terase dospe u sobu,
  Da sire­na­ma turpi­ja i buši
  Zamuk­lu stvarnost, beše li

  Naj­tan­ji konac što me
  Sa sve­tom spaja?

  Iznese li kakvu pre­sud­nu tačnost:
  Živ­ot meren izno­va i pono­vo rasklopljen
  Na delove, na puku gomilu sekundi…

  Ili me podiže da i ja budem karika
  U izbegličkom lan­cu, bez­dom­ni dronjak.
  Zavežl­jaj što se ski­ta kroz mrak

  I traži neki skrovi­tiji kutak,
  Drugu otadžbinu za sebe i dane u rasejanju.

  .

  .

  Samo, samo to

  .

  Od slike vre­me­na, za korak brže su
  Slike koje promiču dvorištem.
  Brže i od pomis­li o svakod­nevnoj, maloj
  Pobe­di pro­laznos­ti nad tek svršen­im poslovima.

  Čak ih ni usporeni hod mačke kroz travu
  Ne zaus­tavl­ja u napredovanju
  Ka smi­ra­ju dana, dok zak­lon­jene iza
  Sta­bala, senke spre­ma­ju udob­na konačišta.

  Kao dim cig­a­re, izmiču sećanja.
  Smenu­ju se i plove kao oblačići preko neba.
  Hladan vetrić počin­je da ljude
  Pod­seća na bliz­inu soba i bliskost sna.

  Tako malo osta­je vre­me­na za ono što
  Čovek zapra­vo želi, ali se ne usuđu­je da bude:

  Činovnik i vidar sop­stvenih mis­li, u osami.
  U tami, činovnik i vidar sop­stvenih misli.

  Do kraj ove noći
  Do kra­ja svih noći.

  .

  .

  Vagon u travi

  .

  Na mes­tu gde dugo nema tragova
  opšte sreće: katranisanih pragova
  i oštrog tren­ja meta­la o metal
  (što je najavlji­va­lo sjaj i izglačane dane),

  ostavl­jen da trune pored utonulih šina,
  vagon je još uvek vagon – za razliku
  od bolesni­ka, što od iscrpljenosti
  i ležan­ja postane neko drugi.

  Zamišl­jam – u noći­ma kao što je
  ova, u nje­ga svrate duhovi
  maši­novođe i konduktera,
  da nas­tave s kar­tan­jem i svađom,

  dok siluete zamišl­jenih putnika
  mirno sede utis­nute u neprozirni vazduh,
  kao da razmišl­jan­je o proticanju
  vre­me­na i poslovi­ma živih nema kraja.

  S časa na čas, odoz­go s puta,
  farovi auto­mo­bi­la ušun­ja­ju se u tamu
  kroz zamagljeno oko prozora
  i, samo na čas, osvetl­jen vagon

  opet je onaj stari žižak u mraku.
  Tada mi se uči­ni da u ods­ja­ju stakla
  vidim sebe, kako putu­jem kroz svo­ju mladost
  da bih sti­gao do ovog mesta,

  gde se od mene već toliko suvišnog odvojilo
  da je pra­vo olakšan­je biti sve­den na svo­ju senku,
  koja ne samo da opon­aša kret­nje, već i oličava
  moje telo osta­lo u prošlosti.

  .

  .

  Kraj avgus­ta

  .

  Kroz razređeni vazduh,
  već se nazire kraj avgusta.

  Dani su blizanač­ki slični,
  kao tegle na polici
  povezane prozirn­im celofanom.
  Pro­laze bezvoljno i
  citi­ra­ju jedan drugog.

  Drveće na suncu,
  usred­sređeno na rast,
  krovovi i antene zagledani u beskraj,
  senke povučene u tihu anonimnost.

  Okean časo­va počin­je da se mršti.
  Važeći obli­ci estetike
  biće zamen­jeni nekim drugim.
  Stiglo je, poverlji­vo šapuće vetrić,
  nežno čudovište noć.

  I pti­ca­ma što su se čudno
  umir­ile na grana­ma jas­no je:
  dan se završio i neće ga ni
  naji­zoštreni­je slike oživeti.

  Ni uspomene koje sklopljenih
  oči­ju vidm, ni pul­sir­an­je sveta,
  dok pokušavam da zaspim.

  .

  .

  Pitan­ja

  .

  Nov­inar­ka lokalnog lista
  dik­ti­ra večno pitanje:
  „Gde nalazite teme za svo­je pesme?“
  Od zim­skog i let­njeg tkanja
  su pesme moje,
  pokušavam da se izvučem.
  Ali sa gov­or­nice u senci,
  moja duša mi dobacuje:
  Od neupotre­bljivih iskustava…
  Od okeana u čaši pored
  bol­ničke postelje,
  i od mrvi­ca strasti…
  Od priče o postiđenoj ljubavi
  koja posle svakog zatrča­van­ja u prazno
  bespo­moćno širi ruke…

  .

  .

  Kapljice

  .

  Slav­ina u kuhinji
  budi se rano i kaplje…
  Moja ruka seća se
  igle u veni i kapljica
  koje su klizile u telo
  u potrazi za životom.
  Na ivi­ci srca, još tra­je ona noć.
  Bolest i ravn­oduš­na bol­nič­ka soba.
  Tečnost u bočici
  otpražn­jenoj do pola,
  što i san i sudbinu
  odlaže za kasnije.

  .

  .

  Sve­tovi

  .

  Nasel­ja jednolična,
  Puteve što kroz njih prolaze
  (Kao arter­i­je koje se račvaju,
  A onda sli­va­ju u mrežu krvotoka)
  Vidim jas­no, pogled ih
  Nemo upija.

  Vidi­mo reku i deo obale
  na dru­goj strani, čamce
  Usmerene ka vrba­ma koje se njišu.
  I dim­n­jake i smeđe nebo,
  Stvari u pokre­tu zah­vaćene vremenom.

  I druge očigled­nos­ti, tako bliske.
  Sva­ki pokret, sva­ki treptaj.

  Ali, još mno­gi sve­tovi osta­ju nevidljivi,
  A jedan od njih je naš: dok između
  Obala plu­ta­mo, želeći da dotaknemo
  Sop­stveno pos­to­jan­je, živ­ot svoj,

  I prozirni­ji i udal­jeni­ji od drugih.

  .

  .

  Belo

  .

  Kroz zaleđeno oko zime,
  Moj pogled na svet klizi
  Ka nekoj kra­jn­joj tački.

  Pre­li­va se, kao usnuli talas,
  Preko obale metafiz­ičkog sutra.

  Dok belo preko bel­og pada,
  A zave­jani pred­meti gube značenja,

  Ja sam reči­ma tek bla­ga uzbrdica
  Na putu do jasnosti.

  Ipak, moje će pos­to­jan­je, u vidu
  Toplog daha, oto­pi­ti kružni pedalj
  Na zam­rznu­tom prozoru.

  Sim­bol nečeg mož­da kratkotrajnog,
  Ili večnog, ili samo simbol
  Koji se pri­ma a da se ne pita čega.

  .

  .

  Izbor sačini­la Dani­jela Jovanović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja