Drvo na brijegu

Lat­est posts by Nai­da Mujk­ić (see all)

  .

  .

  .

  Sta­jan­je pored jez­era u predvečerje

  .

  Triput sam se vraćala jezeru

  A nijed­nom nisam otišla na drugu obalu

  Lađar što motaše duhan nudio mi je vožnju

  U pola cijene

  .

  Ja samo bih sta­jala i osluški­vala modrinu

  Na dru­goj strani on truhne okružen grmljem

  I ne zna kako sto­jim s ove strane

  Nje­gov­og jezera

  .

  Divl­je patke izlaze i sku­pl­ja­ju se oko

  Mojih nogu a moji dže­povi su prazni

  I ja samo sto­jim i čekam da sunce

  siđe u rogoz

  .

  Zas­ta­jku­ju u mojoj sjeni ispršene

  Zatim ulaze u jeze­ro zbunjene

  Ali više me ne gleda­ju divl­je patke

  I ja osta­jem da odm­jer­avam daljinu

  U koju por­inu svijet

  .

  .

  Drvo na brijegu

  .

  Neke majke kažu kćerkama

  Kako bi ih radi­je vid­jele mrtve

  Nego da se ras­tave i vrate kući

  Sada sam legla ispod tog drveta

  Tra­va je bila bockava

  Insek­ti u pripravnosti

  Cijeli živ­ot gledala sam u čudesno

  Drvo na vrhu brijega

  Izgleda­lo je kao da je zakržljalo

  Malo nag­nu­to u jed­nu stranu

  Ali još se opire vjetru

  To je bilo drvo na kojem se

  Obje­si­la neka mla­da žena

  I maj­ka mi je brani­la da odlazim

  Tamo

  Zna­lo se da je ona još tu na brijegu

  Ima velike kandže i dugu kosu

  I vre­ba od sum­ra­ka do zore

  Dje­cu što ne slušaju

  Jed­nu večer moja majka

  Iza­šla je da pokupi deke

  Što sušile su se na štirku

  I tu u deka­ma baš sta­jala je žena

  Maj­ka je odmah znala da je ona

  I vrati­la se u kuću

  A deke su pokisle

  Drugi­ma je dolazi­la u snove

  Meni nikad

  Iako sam je ja zvala

  Sada dan pun je sunca

  Na drve­tu mir­na je ljuljačka

  I ja bih usta­la i zalju­lala se visoko

  Ali desna je bila

  Moja strana drveta

  Neke majke kažu kćerkama

  Kako bi ih radi­je vid­jele mrtve

  Nego da se ras­tave i vrate kući

  I kćerke odlaze na brijegove

  I vežu se za drveća kao za ruke

  .

  .

  Pono­vo k njoj

  .

  Nisu mi dali sobu s balkonom

  Da udah­nem jutarn­je sunce

  Kao azbest

  Dva kora­ka preko ograde i dole sam

  U razbu­can­im šebojima

  Mrša­vo tije­lo s ožiljcima

  I mele­ci se naguravaju

  Zado­voljni što smiru­je se srce

  Neko mis­li da posli­je gode

  Obrazi kao uštip­ci s dže­povi­ma unutra

  U koje se trpa i kaj­mak i sir

  I ajvar i marmelada

  I mis­li, mis­li dok sje­di na trepezarijskoj

  Stoli­ci, gleda­jući preko balkona

  No, jed­no jutro raspolovi uštipak

  A on nije prazan i šebo­ji su usmolili

  Da li sam iznev­jer­i­la svo­ju majku ili

  Komšinicu s druge strane?

  Sjećan­ja se ljušte sa mene kao luk

  Ali to niko­ga ne dotiče

  Svi su napunili ladice lukom

  Koje ne otvara­ju; nes­nosan je miris truleži

  Kad ladice nisu na balkonima

  I sam pogled na njih pričin­ja­va tegobu

  Pred nama puna zdjela zlat­nih uštipaka

  Zamišl­jamo kako ih vrele prebacujemo

  Iz ruke u ruku

  Nji­ho­va podat­nost ispun­ja­va nas čežnjom

  I što ih duže gledamo sve više vjerujemo

  Da vidi­mo neku drugu kuću s balkonom

  Tako pros­jed­i­mo vječnost

  ukočenih nogu i vratova

  sve dok ne počnemo da se prepoznajemo

  .

  .

  Prašina

  .

  Kad sam bila mla­da studentica

  Bio je običaj da knjige pisaca

  Koje volimo nosi­mo u torbama

  Uglavnom su to bile knjige

  Koje smo već pročitali

  Pa nije bilo puno razlo­ga da

  Ih vuče­mo za sobom, ali ipak

  Smo to radili

  Knji­ga u tor­bi bila je naša lič­na karta

  Sjeli bis­mo na Ban­ju ili u kafić

  I knji­ga bi kao sluča­jno kliznula

  Dvi­je godine iz moje torbe

  Poma­l­jao se Ezra Paund

  Nika­da posli­je ni jednog pjesnika

  Nisam vol­jela kako sam

  Paun­da vol­jela tada

  Prvi put sam ga našla u nekom

  Starom bro­ju Živ­ota, moj

  Svi­jet se preokrenuo

  I jed­nom kad sam došla kući

  Čita­la sam Paun­da nani

  Koja me je bli­je­do gledala

  Posljedne zime s Paun­dom u torbi

  otišla sam na otvorenje

  Neke izložbe

  Nije da me ika­da zan­i­ma­lo slikarstvo

  Ali tad sam žel­jela da budem profinjena

  Na izložbi tek šači­ca posjetitelja

  Jer padao je snijeg

  I mog­lo bi se reći da bi ta izlož­ba bila

  Zab­o­ravl­je­na kao i sve dru­go tih godina

  Da Paund nije izle­tio na patos

  Dok sam traži­la maramice

  On je bio brži od mene

  Pogureni starac u crnom šeširu

  “Vi čitate Paun­da?”, upi­tao je

  “Da”, rekla sam ja

  Tada sam vid­jela da mu je brada

  Podrhtavala

  “Znate li vi ko je Paund?”, rekao je starac

  I tres­nuo knjigu pod moje noge

  U tom trenutku obuzela me

  Straš­na vre­li­na i samo sam izašla

  Na vijav­icu

  Šta je to sa mojim Paundom?

  Na fakul­te­tu su govorili

  Da se ne zama­ramo biografijama

  Pisaca i ja često niš­ta nisam znala

  O nekome pis­cu, niti kako izgleda

  Niti gdje je sve bio

  Ali mogla bih nabro­jati njegove

  Knjige i dese­tak velik­ih pjesama

  Pa zaš­to me onda kop­kao Paund

  Sutradan sam otišla u biblioteku

  A tamo nije bilo ništa

  Moja ago­ni­ja tra­jala je mjesec dana

  I onda jed­no jutro esej u

  nekom požut­jelom časopisu

  Nika­da se nisam osjećala

  Tako iznev­jerenom

  A bila mi je tek dvadest jedna

  U početku sam sumnjala

  Vre­menom to je popustilo

  Paun­da nika­da ne spominjem

  Svo­jim studentima

  I rijetki­ma koji me pita­ju za njega

  Kažem da sam mož­da čula, ali da mislim

  Kako nije neki pjesnik

  A on u inat prati me

  U svakom gradu

  Sa svakim čudesnim čov­jekom koji

  Uđe u moj život

  Pri­je neki dan moj pri­jatelj se

  slikao pored nje­go­va gro­ba u Veneciji

  Ostavio mu crvenu ružu

  Kad mi je poslao fotografije

  htjela sam da mu napišem

  “Ne šalji mi slike tog đubreta”

  ali sig­ur­na sam da moj prijatelj

  nije ni čitao Paunda

  i samo samo sam mu rekla

  “Svi smo mi mater­i­jal za prašinu”

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja