Duhovi starog Dominiona

Lat­est posts by Dženifer Ki (see all)

  .

  .

  BLU RIDŽ

  .

  U kući više nema reči.
  Sve do jedne, od a do zigot,
  čak i Encik­lo­pe­di­je sveta,
  (pok­lon za diplom­s­ki negde oko ‘62.),
  odavno su odvezene u Karolinu
  za pen­zion­erske dane mojih roditelja
  koji se neće ostvariti.
  Na veran­di moj otac leškari
  i san­jari o svom detinjstvu
  ili ratu, kada su vojni­ci dro­bili heroin
  svo­jim ruka­ma i pušili ga.
  On je odbio, ali sada nosi flaster
  jači nego opi­jum iza jednog uha.

  Izvan pro­zo­ra na veran­di, izbušenih žiškom
  i izvezenih pauči­nom, brda Virdžinije
  korača­ju u budućnost koju ne može­mo videti,
  baš kao što ptič­ja pes­ma zbori o obdanici
  dugo nakon što je nes­tane. Ljil­jani koje je otac
  posa­dio da rascve­ta leto mog venčanja
  otvara­ju svo­ja užas­na usta –
  prvi baš juče a danas su se još dva
  premet­nu­la u trube. Nemoguće je utišati
  nji­hovu užas­nu lar­mu. Zaš­to mora­ju da istrajavaju
  kada sva­ki ružičasti jezik samo istu stvar govori?
  Što je više otvoren, to će pre i nestati.

  .

  .

  PSALM ZA DUHA

  .

  Usko­ro te više neću nalaziti
  kao rasu­tu kost i pepeo
  u poval­janoj travi gde jeleni noćivaju,

  već kao sunčev zrak i ble­sak što leti
  ovim sve­tom pop­ut pega
  na leđi­ma onih koje u polju prebrojavamo.

  Pred­zornom izmagli­com pro­tiču im tela,
  a kad se dižu tebe nose u blatu
  useke papa­ka što im prekriva

  i u vlazi što kovrdže gležn­je­va im gladi.
  Na naj­tanani­jim noga­ma nose te
  hitro kroz granu i drač.

  Neka­da si bio pol­je i sve u njemu
  što je raslo dok je nebo, sedefno
  u svom nas­ta­jan­ju i nes­ta­jan­ju, klizilo preko.

  Sada ti, koji si već putovao
  iz jednog sve­ta u dru­gi, pono­vo puto­vati moraš
  preko niz­i­ja na šapa­ma psa, na

  papci­ma jele­na, vodiči­ma kroz blato
  koje sva­ki busen pamti. Oni te nose
  kroz trsku na ivi­ci vode,

  sre­brnog jezi­ka što pije obalu gde stoje.
  Oni te nose daleko od mojih vapaja.
  Detelinom namireni, jeleni kroz leto prolaze,

  pa razve­jani željom, dugim miljama,
  iz jedne u drugu god­inu hode.
  Nika­da se nećeš vratiti,

  iako moja krv ime tvo­je peva,
  a srce, duh kontinenta,
  odjeku­je slo­gov­i­ma ušiven­im u spostvene.

  Sta­jaću u polju tišnom ogrnuta.
  Reci mi, oče, gde da tražim
  kada te čak ni kiša ne može pronaći?

  .

  .

  ZIMSKA KRATKODNEVNICA

  .

  Nema ured­nih den­ja­ka da zim­s­ki raboš izravnaju.
  Umesto toga, pas mog oca, arabeska u belom,
  vrlu­da kroz izmaglicu dve stope naraslu.
  Seter koji uvek svo­ju metu pokazuje
  svog gaz­du ne može da nađe. Ubuduće, u predvečerjima
  videće­mo ono ka čemu smo po tmi­ni plovlili.

  U kući, ptičar na tkani­ni sa zelenom mus­trom jedi­ni je
  koji lovi. Piki­ra jare­bicu u letu nad zavesama, zidovima,
  i čaršafom sku­pljen­im pred oče­vim stopal­i­ma ove godine.
  Pre­ra­no će biti razve­jan daleko odavde
  na nekom dru­gom polju bez mene i bez psa.

  Ali ovde u sum­raku raz­granatom nje­gov pas traga,
  zado­vol­jan ako podigne bilo koju zaleglu pticu.
  On ne vidi odsust­vo tamo gde isto još ne postoji,
  i zato se prikra­da kroz travu kao što je naučen,
  dok u očevoj sobi mali zeče­vi jure,
  a fazani izno­va i izno­va uzleću.

  .

  .

  ODLOŽEN LET U VAŠINGTONU

  .

  Zas­tave su ovih dana uvek na pola koplja.
  Regru­to­vani muškar­ci i žene, umorni
  u uni­for­ma­ma boje pes­ka i mal­tera, za ratove
  koje niko ne dobi­ja, navod­no se spremaju,

  ili tačni­je, sede i pil­je unutar terminala
  Regan Nacionalnog Aero­dro­ma. I naš let kasni
  usled sre­brnih zas­to­ra kiše što zatvaraju
  našu obalu. Kišno vreme iz središ­ta zemlje

  drži nas ovde. Jed­inu senku baca Obelisk,
  sunčani sat što otku­ca­va časove do mraka.
  Ko zna koliko će naši uski redovi morati da čekaju.
  Dete u redu ispred pon­avl­ja svo­je beskra­jno zašto,

  a sunče­va svet­lost, u rafal­nim bljesci­ma, rikošetira
  preko rač­vas­tog jezi­ka reke što razd­va­ja ovaj komad
  obale i Kapi­tol – lični pan­teon Amerike,
  sa svo­jim mer­mern­im slo­je­vi­ma nasloženim

  pop­ut torte da je kon­gres­meni izrežu i posluže.
  Oče­vi naše zeml­je ne mogu se naći;
  umesto njih se dečaci sa manžet­na­ma igra­ju rata,
  a igral­ište im je preko pola sve­ta daleko.

  Vladari svin­je­tine, znača­ka na reveru, zakona;
  Pater famil­i­jasi svo­jim beltve­jskim suprugama
  što se šepure u ode­li­ma boje ruža za usne;
  bogati oče­vi iz drža­va Pojasa rđe

  i sinovi u fin­im ode­li­ma koji ne kleče
  već se školu­ju pod krstom Sve­tog Albana na Brdu,
  ove godine uvi­jenu u slatku visteriju
  što jed­i­na jeca za one lišene blagoslo­va, za one

  koji se neće kali­ti na ovim somot­nim igralištima
  već će, po razmeš­ta­ju sti­cati mudrost po užas­noj milosti
  Boga (koji, kako kažu, mora biti na našoj strani).
  Motori napokon tut­nje, oživl­jeni doda­van­jem gasa:

  stjuarde­sa žurno zauz­i­ma pozornicu
  i pan­tomimizira pos­tu­pak za poletanje.
  Za koji tren ćemo se uzdići iznad utvrđenih šanaca
  metroa što se pod zemljom kovit­la ili zoo-vrta,

  gde mame sa kolici­ma gleda­ju orangutane.
  Stjuarde­sa, Tipi Hedren, kose boje meda
  i hlad­na pop­ut alabastera, svo­je bek­st­vo uvežbava.
  Ona izvo­di pirue­tu u štik­la­ma; gledamo

  kako joj se vrti punđa, kao zarobljeni ciklon.
  Kako je preživl­ja­van­je u toku leta neusiljeno!
  Čak i nje­na pla­va ešarpa zaslužu­je svo­ja krila.
  Dobacu­je nam brzi osmeh, koji nestaje

  ispod žute maske. Kako započeti dotok
  kiseoni­ka. Ali ja sam se već pogrbila
  uz plas­tičnu krivnu pro­zo­ra da bih posmatrala
  pro­lećno-zelene bedeme Virdžinije

  pre no što izbro­jim sva­ki jedren­jak u Zalivu
  koji upisu­je vetar na talasi­ma kao brazde,
  tragove slo­va V beli­nom pisane i ubr­zo brisane.
  Stjuarde­sa šeta kroz naše redove da demonstrira

  kako se pravil­no hva­ta vaz­dušni jas­tuk za sva­ki slučaj.
  Za slučaj da dođe do sle­tan­ja u vodu (u tom slučaju
  neće­mo sleteti) radi vaše bezbed­nos­ti, opreml­jeni smo –
  jed­no dete počin­je da udara svo­jom flašicom.

  Molim za samo min­ut vaše pažn­je narode!
  Želi da nam pokaže kako da se spasimo,
  ali smo bili opasani toliko prokle­to dugo
  da nas veći­na samo zuri, preumorni da dignemo pogled.

  .

  .

  .….Pre­veo: Niko­la Petković

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja