Glad i puna trpeza

Marija Dragnić
Lat­est posts by Mar­i­ja Drag­nić (see all)

  .

  .

  .

  Trka sa pre­pona­ma ili zaš­to ne nosim bije­lo u bijelom gradu 

   .

  Šetaš dugim bule­varom u bijeloj haljinici
  Hajde dete daj deki da jede
  Daš deki da jede
  Misliš
  Mož­da je on Bog
  Kom si se nekad redovno obraćala
  Kad si bila mala
  Sa klozetske šolje
  Sa kim sada razgovaraš
  Kad se javi neka baha­ta želja
  Ili da umir­iš savjest
  Daš deki da jede
  Da umir­iš savjest
  On te nar­avno opsuje
  Malo si mu dala
  Koliko je dovoljno
  da se nahrani tvoj bog?
  Pitaš se dok nas­tavl­jaš šet­nju dugim bulevarom
  Sada bržim korakom
  Val­ja što pri­je proći
  Sve te pros­jake i izloge
  I bil­bor­de sa likovi­ma ljudi
  Koji se blaženo smiju
  Misle
  Mož­da sam ja bog
  I svi na bule­varu kao omađi­jani isto pomišljaju
  Čini ti se
  Pro­laz­iš što prije
  A bule­var je dovoljno dug
  Da se umoriš i shvatiš
  Da svakod­nevno šetaš
  Kroz ono što stal­no zamišljaš
  Bule­var je dovoljno dug
  Da se umoriš
  Da se umoriš
  Da se umoriš
  Bule­var je dovoljno dug
  Za hil­jade koraka
  Pred svakim preskočiš pitanje
  Je li moj?
  Da umir­iš savjest
  Ubrzavaš
  Pre­pone posta­ju previsoke
  Za tvoj slab odraz
  Sjetiš se naskačeš na boga
  Nis­ki majušni džokeju
  Koliko je skoko­va potrebno
  Da se umori tvoj konj?
  Uporno se kladim
  Na tu izmučenu životinju
  Pomis­lim nekad
  Mož­da sam kockar
  Nekad
  Mož­da sam ja bog
  Jbg, bule­var je dovoljno dug
  Bule­var je dovoljno dug dra­ga moja
  Tek da shvatiš da
  Ne tre­ba da nosiš tu bijelu haljinu
  Prl­ja­vo je
  Vidi ti se sve dok preskačeš sebe
  I pobogu ženo
  Žul­ja li te ima­lo taj tvoj bog?

  .

  .

  Kada tre­ba da se čisti 

  .

  Sve je baš onako kako izgleda.
  Beograd je siv grad.
  Naše ulice su prljave
  Jer ih čiste jedi­no grad­s­ki čistači
  I niko ne želi da bude kao oni.
  Zato ni ne izgledamo kao oni,
  Mi nosi­mo dru­gači­ja odijela-
  Mis­limo da znamo da je sve onako kako izgleda.
  Ipak, često smo i mi bud­ni kada tre­ba da se čisti.
  Tada su i bubašv­abe već izmilile
  I opsjeda­ju naše domove.
  Jer cijen­i­mo da je zajed­ničko čišćen­je preskupo.
  (Zajed­ničko je preskupo.)
  Za to vri­jeme mi opsjedamo sop­stvenu savjest,
  Čis­ti­mo je, umjesto da ona čisti nas,
  I sve što uspi­je­mo da osvo­ji­mo je
  Neko­liko sati teškog sna
  Pod lakim frotirom,
  Još lakšim kapcima.
  Zato se dan­ju čin­i­mo jed­ni drugima
  Izmučeni, izrablji­vani, zarobljeni-
  Sve je baš onako kako izgleda.
  Srećom, lijepe su još uvi­jek samo dobre žene
  I hrabri dječaci poz­na­ju se po stidu.
  Nji­ma je u srcu dom
  I skupo je ne čis­ti­ti ga. Često, i često zajednički.
  (Zajed­ničkom je teže odred­i­ti cijenu.)
  Oni čvrsto spavaju
  Dok uli­ca­ma sivog grada
  Patroli­ra­ju čistači.

  .

  .

  Glad i puna trpeza

  .

  Šut­nu­la sam nogom o punu trpezu
  Kada sam zalupi­la vratima
  I otišla
  Pris­jeća­ju se naši prijatelji
  Uz šal­je na račun moje ”umjet­ničke prirode” i ”proste poezije”.
  Dok kono­bar donosi još jedan pretr­pan oval
  Ja samo razmišl­jam o tome kako sam srećna
  Što ne moram ja da kuvam za sve njih
  I što za punu trpezu opet sjedam
  Glad­na isključi­vo onog
  Što će se između nas desiti
  Kada odu svi
  Čuvari moje savjesti,
  Cen­zori mojih stihova.

  .

  Ovo mora da je dom 

  .

  Riječi isi­java­ju iza mat ekrana
  Miješa­ju se sa dimom
  Hvata­ju me amorfnu
  Odvraćam pogled
  Umoren tom maglom
  Okrećem ga ka našem krevetu
  Koli­jev­ci naših snova
  I odmaram na tvom licu
  Vidim lijepo
  Tvo­ja brada
  Moje gnijezdo
  Spleteno od tvo­jih smeđih i riđih malja
  Mojih poljubaca
  I naših govana
  I osjećam jasno
  Ovo je jed­i­na kuća
  Iz koje mogu još dugo dugo
  Iskakati kroz prozor.

  .

  .

  Ponekad pišem samo da zagri­jem prste…

  .

  Ponekad pišem samo da zagri­jem prste
  Da budu dovoljno laki i jaki
  Da se dignu do nje­gov­og vrata
  Da pri­gr­le kič­mu svo­je stvarnosti.

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja