Homerovi pejzaži

Lat­est posts by Anas­ta­sia Stoiljković (see all)

  .

  .

  .

  Ja, Antig­o­na

  .

  Slo­bo­dan pad u zabludu znanu kao postojanje
  dobro je plani­ran, Edipe, oče i saput­niče moj,
  tek uzgred­ni sudar naiz­gled pogrešnih vremena
  kada si okačio živ­ot o moju trepavicu, nepovratno.

  Bila sam i maj­ka kojoj iz grla teče oproštaj.
  Ti, slepi portretista što oslušku­je prstima.
  U čis­to­tu stra­ha pro­go­ni­mo hrabre vrane
  sa iskrzanom fobi­jom od čvrstog tla.

  Gro­mo­glas­ni očuh grlenih glasova!
  Grlati glas­nik na ulazu u svet izgubljenih!
  Staratelj nepron­ađenih pros­to­ra i pašnjaka!
  Ko zna gde pre­bi­va ostatak ćutljivog čovečanstva?

  Biljni svet netaknut poči­va pod tvo­jom kožom.
  Duž zeni­ca prove­ja­va breg nespokoja:
  tek naivne bure meseči­nom star­i­je od jutra
  što i ne slute da je Sunce sig­ur­na smrt.

  .

  .

  Orfej piše sonet

  .

  Ničim namireni hrlimo, Euridiko
  u jas­no obeležene granice beskraja.
  Sig­urnost satire lirsku sumnju
  obezglavl­jenu nok­ti­ma zveri.

  Namaml­je­na u kavez vremena
  rođe­na si star­i­ja od mene,
  zakon­i­ma nepravil­no razlomljena
  kao reč od pre­više karaktera.

  Poku­cala si poz­na­ta istim glasom
  kao poziv iz prošlog živ­ota. Vest. Vapaj.
  Huškala si tišine što režu i reže

  Pop­ut vernih Ker­bera, razotkri­va­jući laž
  u notor­nu istinu: dok si ti na mojoj,
  nije važno na čijoj su strani bogovi.

  .

  .

  Odis­e­ju, s ljubavlju

  .

  Mrak se uvlači u nabore postelje
  lukavošću vlage u zidovima:
  mora osušenog na zid­i­na­ma Itake.

  Uta­pam prste u pijanu noć
  kao u prsten­je prosaca.
  Vrt­log zapljusku­je nadu opsadnika.

  Imam grotesknu gri­ma­su davljenika
  koju senke vole do zacenjivanja
  pa se dugo igramo prepadanja.

  Radim što nisam nika­da, Odis­e­ju moj:
  pal­im ogn­jeve i krpim puko­tine po sobi
  da usaml­jenost prestane da iščezava.

   

  .

  .
  Jadi mladog Demostena

  .

  Na promenu teškog vremena
  hva­ta me lagano mucanje.
  Hronično titran­je glas­nih žica
  još od min­u­ta ćutanja.

  Rekvi­jem pre­minu­loj pristojnosti.
  Ele­gan­tan skok u sveti mrak
  kad nemirne senke porađa­ju svetlost.
  Navlačili smo poha­b­ane sandale

  Za gažen­je retoričkim koracima
  poplavl­jen­im oda­ja­ma sećanja,
  gde na površi­ni plu­ta­ju lovorike.

  Pogreb­ne šet­nje nisu nam bile
  omil­jene igre u detinjstvu.
  Voleli smo tri­jum­falne povorke.

  .

  .

  Home­rovi pejzaži

  .

  Skriveni pejza­ži tešk­ih bedara
  za mene su oduvek
  dobro poz­nate zasede
  sa kojih za života
  ne smem poslati epistolu.

  Sva­ka ćut­n­ja beše ep
  koji si propovedao:
  ''Zap­i­tanos­ti­ma oroblje­na suština,
  dokučite lep­o­tu apsur­da.''
  Moje obline oče­vi­ci su tvo­jih užasa.

  Kad sud­bi­na na čelu dogoreva
  leči me lede­no prisustvo
  nepostojanog.
  Dok nedo­voljno istraženi krajolici
  cure iz zatvorenog ti oka.

  .

  .

  Čeka­jući Damokla

  .

  Vrtoglav­i­ca okače­na o dlaku,
  uvi­je­na u vrt­log tvog besmisla
  širi kon­cen­trične krugove
  nad đakoni­ja­ma i putir­i­ma gozbe.

  Udovi mi u čvor vezani
  od opraštanja.
  Iskleši me u mermer
  pući ću pop­ut niti.

  Kao što kamen o koji brusiš mač
  nikad nije imao uši-
  ja više nemam ogrubele ruke
  za izl­izane zagrljaje.

  .

  .

  Voleti Nar­cisa

  .

  Podignut nivo slutnje,
  vodostaj usta­jale bare.
  Na žabokrečnoj obali
  osme­hu­je se kreketom.

  Na prsti­ma rđa od
  dotra­jal­ih mirovanja.
  Lir­ični mozaik paučine.
  Pitan­je okrun­jeno lokvanjima:

  Buji­ca u kojoj sam
  pok­vasi­la dlanove,
  hoće li te napojiti
  ili utopiti?

  Neko svakod­nevno diše
  kroz tvo­je pore
  bez zad­njih primisli
  o mom gušenju.

  .

  .

  Mino­taouro­va smrt

  .

  Muk je zver što teži bezglasju
  do neprepoznatljivosti.
  Muk spuš­ta buket na grob
  razbo­jni­ka razvikanih reči.

  U kon­cu kri­tičkog mišljenja:
  niš­ta osim tačke što označava
  poče­tak oti­man­ja vremena.
  Dok Ari­jad­na nije izdala samu sebe.

  Kad bi Mino­taur sluča­jno umro, zauvek;
  kada bi muk nad mukovi­ma zamukao,
  sahranili bi ga duboko,
  u eho hodnika.

  Neon­s­ki nat­pis na zidu lavirinta :
  tok­sič­na tač­ka tišine je šapat,
  šum odmotanog klupka
  što tone u razderinu.

  .

  .

  Komori­jen­ti

  .

  Iski­dala bih te na slo­gove i
  spalila kao bizar­nu imenicu.
  Praz­na lica čine nas blizancima:
  u meni nema milosti
  u tebi nema bola.

  Nis­mo saputnici.
  Ali, biće­mo komorijenti
  nad čijim će telima mož­da stajati
  neza­če­to potomstvo
  ozbiljno se pitajući:

  Ko
  se
  prvi
  usudio
  da umre?

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja