Između mojih prstiju

Lat­est posts by Feti Sasi (see all)

  .

  .

  Između mojih prstiju

  .

  Ovo drvo me dobro poznaje
  Zna koliko smo koc­k­ice igrali
  U kafići­ma na zalasku sunca
  I koliko je požara izbi­lo u zno­ju sunca
  Još uvek je vidim svake noći
  Kako saku­pl­ja drva
  Da upali vatru između mojih prstiju
  Da miris šuma poteči u meni
  Onda je pogledam i osmehnem joj se
  Poz­na­jem dobro njeno lice
  Raste malo po malo
  Kao vatra između mojih prstiju

  .

  .

  Ne sto­jim dugo

  .

  Obično
  Ne sto­jim dugo na uli­ca­ma jezika,
  Ali stal­no imam doživl­ja­je na obala­ma reči
  Obi­laz­im kao poten­ci­jal­ni poljubac,
  Stojim
  I ne okrećem se ka pro­lazniku koji fler­tu­je s oblakom
  Viseći iza vrata,
  Kuca­jući sati­ma na vra­ti­ma pesme,
  Pišući reči koje me ne zanimaju

  .

  .

  Hajde da završim pesmu

  .

  Večeras …
  Obri­jaću bradu i spavaću kao svo­je prvo­bit­no ja,
  Kao prvorođe­na beba
  Zaista, otvoriću kuti­je za snove da oslo­bod­im decu vetra
  Imen­o­vaću zvez­du za svo­ju prvu ljubavnicu
  Posetiću je kao svo­ju bub­nu opnu i vriš­taću u njenoj noći
  Daj da završim pes­mu večeras
  Večeras …
  Nas­taniću se u ključaoni­ci i pos­ma­traću svet kroz
  vremenski
  pupak
  Ophodiću se bol­je pre­ma strancima
  Jer više ne pre­poz­na­jem svo­je prste
  Još uvek se gušim kao seme cveća
  Na pro­zori­ma beline pišem šta vetar može doneti
  Molim se u gorči­ni, ako je vetar nale­teo na naš razgovor
  Zato hajde da završim pesmu

  .

  .

  Baš iznad vaze

  .

  Raz­go­varaću sa tobom o nečemu
  U mojoj kući
  Ne, ne u kuhinji,
  A ne nužno ni u bilo kojoj dru­goj sobi
  Na jed­nom ekseru okačim svo­je snove svake noći
  Ali nisam pes­nik koji okaču­je pes­mu na rani
  Taj ekser je iznad vaze
  Mogu ti takođe reći više stvari
  O molitvi odsutnog ako želiš
  Ili uzdahu u grlu drveta
  Ali ko bi mi poverovao
  Kada nat­er­am prste da zakovu ekser u dnevnoj sobi
  Zab­o­ravl­je­na rana ispod vaze

  .

  .

  Mala mrav­i­ca

  .

  Kako vreme pro­lazi nemam nikakvih želja,
  Ja sam čovek loše ćudi,
  Ne želim ništa.
  Ali moje čudne žel­je ne liče ni na koju drugu,
  Na primer, da spavam sa svim žena­ma uni­verzu­ma odjednom
  Ili da spavam sa mravicom
  Da …. Mal­om mravicom
  Vidim je od jutra ispred njene rupe
  Uđem u njenu spavaću sobu; pažlji­vo sred­i­mo njenu kućicu
  Pomognem joj da odnese mrvice u kuhinju
  Dovoljno je da je ele­gant­na i da ima mekane pletenice
  Da voli poez­i­ju i crvene noći
  I uzbuđu­je me kad igra ispod moga kreve­ta i odnosi moje
  jadne reči u najbližu pesmu
  I spa­va pod mojim nemogućim snovima

  .

  .

  Proči­taću ti lepu pesmu

  .

  U ovakvu noć
  Proči­taću ti lepu pesmu
  Dak­le, sada ne gledaj na sat
  Zeml­ja se okreće kao i obično, visi u prostoru
  Ne isteruj je iz kuće
  To je samo pes­ma, i nije dovolj­na da odvezeš čvor ove noći
  Zaglav­iće­mo se sami u konopcu
  Da li stvarno mis­liš da mogu sas­tavi­ti lepu pesmu?
  Nežnu kao ženu
  Zavodljivu kao miris vina
  Među­tim, moraš me raspeti
  Tako…
  Da visim među reči­ma pop­ut odloženog Isusa
  Pada­jući sa tvog konop­ca za sušen­je veša, dok me voda ne protera.

   

  .……Pre­v­ela: Dani­jela Trajković

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja