Kako je sve povezano u vremenu

Lat­est posts by Zoran Pešić Sig­ma (see all)

  .

  .

  .

  Reka koja pro­tiče kroz grad

  .

  Reka koja pro­tiče kroz grad nije ona ista
  koja iz nje­ga izlazi, ne možeš da pre­poz­naš tu reku,
  obale su bez šminke i ravnih zido­va, samo bezbrižni pecaroš zna
  gde se dede večern­ji kej pre­pun šetača, i da zagrl­jaj mostova
  pop­uš­ta već iza okuke posle ševara, posle pon­ad vode smorenih vrba,
  nije ista reka, pre­mu­dri je to rekao pre mno­go vekova,
  ne pon­avl­ja se voda u tami i voda koju šama­ra let­nje sunce,
  Sena u koju je skočio veli­ki pes­nik raz­liku­je se od Sene
  otežale za gorko bez­nađe uto­pljeni­ka, kri­va je bez krivice,
  nema više nevi­nost neha­jne vode, i setio sam se da
  ni Dunav nije isti kod Stare Palanke od kad se Sava Matao
  nije vra­tio, Sava Matao divan snažan mladić koji je preplivavao
  ko od šale tamo gde je Dunav najširi, nije se vra­tio prevaren
  sop­stven­om snagom, opčin­jen plavet­nilom pon­ad vode koje i danas
  spasava­ju ekolozi, reka ne opraš­ta namet­nu­tu sud­binu reke koja oduz­i­ma dah,
  nikome ne opraš­ta, jer reka koja se vrpolji na peskovi­toj obali
  i milu­je prstiće zaigra­noj devo­jči­ci, uz kofi­cu i lopatica,
  nije ona ista koja preskače obale, kojoj divl­ja­ju talasi
  preko neza­štićenog žita, pre­mu­dri nije rekao da reka
  pred našim oči­ma nije ona koja se vrt­loži u našim snovima,
  a znao sam za tu reku koja je tekla iz jednog sna u drugi,
  tajanstveno preskačući budne obale, čiji nemir i mesečinu
  svakako pre mno­go god­i­na, pre mno­go godina…

  .

  .

  Dick Lau­rent je mrtav 

  .

  Dick Lau­rent je mrtav. Gde sam to ja? Gde se to budim?
  Noć je nepro­laz­na, a sve sam stvari pogu­bio negde usput, i
  mokra je tra­va, meseči­na kao stak­lo seče senke u nepovrat,
  i glas mi je izgubljen, a tiši­na nadu­ta nada, da pukne grana
  pod noga­ma, nev­idljivi potok da zažu­bori šturo kao čegrtaljka,
  i lete neke spodobe, iznad zvez­da crna im kri­la odse­ca­ju pozadinu
  vasione, sve je to izvan stra­ha, nepo­jmlji­vo, užas je proneveren
  za sva vre­me­na koja su se stekla do ovog trenutka,
  i neće se uzdići od sada do posled­njeg otku­ca­ja kvarka,
  niz ulicu kotrl­ja se vetar od daho­va mača­ka koje sanjaju,
  nema niko­ga da pokaže izlaz, put je takav
  da na nje­mu zau­vek osta­jem sam.

  Reka
  pred našim oči­ma nije ona koja se vrt­loži u našim snovima,
  žalos­no je: put je reka, a reka je put,
  nema krvi na mojim ruka­ma, a nema oproštaja
  za reči koje nisam izgov­o­rio, nisam stvorio
  male, šarene, umil­jate, u pra­vo vreme,
  ne, kada ona već zab­o­ravi da je sreća još uvek moguća,
  ona koja je meni ljubav, kojoj sam mogao biti ljubav,
  da per­je leti samo ako udah­neš duboko, izdahneš,
  i ljuljuška­jući usporeno klizi niz str­mine vazduha

  .

  .

  Trkač

  .

  Ovo je pes­ma o onom koji je odlučio da trči,
  ne, nije onaj autis­tičan, nije ni onaj koji je doneo
  vest o pobe­di, pa onda umro, ovaj što je odlučio da trči
  nije kao oni što trče parkovi­ma zbog zdravlja,
  ili da nekog bar u živ­o­tu sret­nu ujutru kad san neće na oči,
  nije, on ne reklami­ra patike, ni sport­sku opremu,
  mada i to može, neka vaj­da u sve­mu što radi­mo postoji,
  ovo nije o oni­ma što trče za slavu, što hoće da budu najbrži na svetu,
  zlatne medal­je, tele­viz­ijs­ki prenosi, o, ne, on trči sam,
  zamis­li ovako, nema niko­ga — a on trči, zaš­to ne stane
  kad nema niko­ga, može da se pop­ne na breg i da pos­ma­tra panoramu,
  to zna da bude pri­jat­no, osećaš se kral­jevs­ki iznad sve­ta i veka,
  ne, on ne pri­pa­da toj sojti, nije od onih koji veruju
  da ih u svakom trenutku neko gle­da, nije od onih
  koji trče da bi dokaza­li svo­ju veru da jesu gledani,
  mora nekog da ima tamo gore, ili u nama, ili sa strane,
  koji uključu­je štoper­icu, koji isključu­je štopericu,
  koji upoređu­je rezul­tate i dodelju­je nam prvo mesto,
  ovaj što trči ne veru­je da to ima smisla,
  svako zna na koju će stranu, a on je izgubljen,
  ubrzano dišeš, znoj te obli­va, nespokoj, trn­ci i pretnja,
  pita­mo se da li je vred­no napisati pes­mu, čitati pesmu,
  o onome koji je odlučio da trči, i trči, jadan,
  nije da ne trči, tru­di se, nije to trčan­je epskih razmera,
  nema ni lirike, ova pes­ma nema ni jedne rime,
  ali opet, osećamo da nam je žao toga što trči uzalud,
  zaš­to nije odlučio da ves­la, ili da peva, ili da pravi
  kiflice sa sirom, ovako ne znamo gde da ga svrstamo,
  nema cil­ja, nema svrhe, šta ćemo mi da radi­mo, ovako
  zbun­jeni nje­gov­om pojavom, mož­da da sklop­i­mo knjigu
  na ovom mes­tu i razmis­limo, dobro, razmislimo

  .

  .

  Pos­ma­trač

  .

  Traže nov ugao gledan­ja, nezado­voljni što im ova pozicija
  donosi samo mutne slike, neizves­na očitavanja,
  (nav­i­jači, ratovi, anđeli, tam­na materija)
  nema cil­ja, nema svrhe, šta ćemo mi da radi­mo, ovako zbunjeni,
  šta je kri­vo, to što su predaleko, kao od smr­ti Sokartove,
  šta se tu sad može, ili kao od nove zvezde čija svet­lost svedoči
  da je mil­i­jar­du god­i­na već razne­ta preko pustoši,
  tu se tek niš­ta ne može, onda šta je kri­vo, to što su preblizu
  i čuju nepri­jatano loml­jen­je mesa bok­sera koji trpi udarce protivnika,
  nje­gove kapljice zno­ja prska­ju im u oči, nepod­nošljiv je smrad očaja
  onog koji gubi, nepod­nošljiv je i zver­s­ki smrad ono­ga koji pobeđuje,
  ili to što su pre­blizu i čuju zas­trašu­jući urlik tigra u cirkusu,
  bol­ja su ona mes­ta u sre­di­ni šatre, pre­gled­ni­je je, delu­je bezopasnije,
  a onaj što zavlači glavu u čeljust, šta s njim, to mu je posao,
  on je speci­jal­ista, on zna kako tre­ba sa zverima,
  to je samo stvar pre­cizne ruti­ne, uvek se pron­ađe olakšavajuća
  okol­nost, baš kao za one neu­tralne pos­ma­trače u Africi
  koji razd­va­ja­ju zavađe­na ple­me­na koja se kolju za šaku dijamanata
  koju će u bescen­je pro­dati dalekim pokroviteljima,
  zaštit­nici­ma oruž­ja i slave, olakšava­juća okol­nost i za
  one u mod­ern­im ratovi­ma na tlu Evrope, koliko je tek tu nemoguće
  naći pomirljivu tačku glediš­ta, neko­liko hil­ja­da mrtvih,
  to nije niš­ta, gin­uli su mil­ioni u dvade­se­tom veku, pa šta,
  a mož­da je reč o tome, vi kao to ne znate i ja vam toprv otvaram oči,
  što za nov ugao gledan­ja tre­ba mno­go para, kao za nameštenu utakmicu
  posle koje prof­i­ti­ra­ju kla­dion­ičari, još su popularniji
  namešteni slo­bod­ni izbori, o bože saču­vaj me neza­v­is­nih komisija,
  ili je bol­je te pare potroši­ti kao za CERN i dokazati
  Boži­ju čes­ticu, o svet­losti, raskoš­na pre­di­v­na svetlosti,
  ti li si kri­va za ovu neiz­držljivu Hajzen­ber­govu muku neodređenosti,
  za ljubav i smrt, za razlivenost pre­dela kroz šoferšajbnu
  auto­mo­bi­la na kiši kojem brisači sporo klikću na desno,
  na levo, na desno, na levo, na desno, na levo

  .

  .

  .

  Plave senke

  .

  Plave senke, senke plave, grad je poplaveo,
  prečas­ni propove­da da je bog plav, diza­jn izmišljen
  da jed­nos­tavnost pobe­di frak­talne šume,
  prečas­ni laže, nika­da nije video boga, niko ne može da ga vidi,
  malo je oko, mala je duša, nema gde da se smesti ni nje­gov osmeh,
  nema mes­ta ni za našu malenu ljubav, nema za našu majušnu nadu,
  kamoli za apso­lut koji podeša­va stvarnost, čelične mostove,
  utemelju­je očaj između galak­si­ja, prečas­ni se kune da nema greške
  u diza­jnu, da to što gov­ori ne gov­ori on sam, da to gugl
  pre­vo­di arame­js­ki, sa obla­ka na oblak, mož­da je past­va pre­više mlaka
  da se pobuni, ali sreća je rel­a­tiv­na stvar, i trpljen­je nema granica.

  .

  .

  Podzemne vode

  .

  Pit­o­ma zver ispod ste­na spava,
  da smo u baj­ci pes­nik bi napisao:
  uspa­vani zmaj sklupčan oko svog ohlad­nel­og srca miruje,
  nema greške u dizajnu,
  bezbrižni smo dok majsko sunce vida našu tugu,
  dok nam pogled ne privuče bunar iza kuće
  i odande pot­mu­la tiši­na, pret­n­ja koja se prikrada,
  čvrsto tlo leži na vodi,
  opom­in­je da hodi­mo smerno,
  da radost raz­gov­o­ra izvlači vedro bistrog fluida
  u kojem posle hladi­mo pivo

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja