Kako počinje priča o potopu

Lat­est posts by Diana Buraz­er (see all)

  .

  .

  ,

   

  Pro­tiv poezije

  .

  Smireno povlači­mo
  prst po hrptu,
  dlan stavljamo
  na lako propustan
  oklop
  između svi­je­ta u koje­mu boravimo
  i svi­je­ta u koji predano ulazimo.

  Iskušava­mo
  mjeru prilagodljivosti
  mogućnost dijaloga
  vješt­inu naše plovidbe i
  nepris­ta­jan­ja na tuđe obale.

  Jes­mo li i mi
  u nji­hovom živ­o­tu boravili -
  pita­mo se,

  i hoće li nas posramiti
  upra­vo napisan stih?

  .

  .

  Kupi­la sam brdo

  .

  Kupi­la sam brdo.
  Ne kuću -
  kuća ima zidove, krov
  toplinu, obitelj.

  Kupi­la sam brdo.
  Ne šumu -
  šuma ima moć­na stabla,
  krošn­ja­ma zak­lon­jeno sunce
  lis­nati hlad, sigurnost.

  Kupi­la sam brdo.
  Ne livadu -
  liva­da je ravna,
  zeleno jednostavna,
  nebo se u njoj utopilo.

  Što ću s brdom?

  Sto­jim na vrhu
  okrećem se na sve strane.

  Sve,
  sve je moguće – dojavlju­je mi
  izvan­vre­men­s­ki stvoritelj
  spre­man pomoći
  bez ikak­va ala­ta i raspoloži­va vremena.
  I dodaje -
  samo ako znaš zaš­to si kupi­la brdo.

  Dobro — kažem pomirljivo:
  slikar sam
  i nisam,
  pjes­nik sam
  i nisam.

  San­jar
  koji je kupio brdo
  jesam.

  .

  .

  Sje­na III

  .

  Uza­lud­no joj nudim
  vjer­nost za vjernost.

  Nes­tane
  iskrsne
  krene postrance
  kao zaigrana
  mudra podmornica.

  Juri uli­ca­ma
  nepravil­no preloml­je­na rubnicima
  oslobođe­na nepotreb­nih detal­ja vlasnika,
  svim tragačima
  neprepoznatljiva.

  Ne brine je ono što mene brine,
  gla­va joj na mojim ramenima
  gri­jeh joj u mom tijelu.

  Povre­meno,
  pokošeni izne­nad­nim neon­skim svjetlom,
  udalji­mo se jed­na od druge.
  Izmiče nam tlo pod nogama
  ljul­ja se cijeli grad.
  Dižem ruke u odbranu
  dok se na mene ruše neboderi.

  Kas­ni­je
  u mračnoj pokra­jn­joj ulici
  drhtim
  čeka­jući da se sustignem.

  .

  .

  Molit­va

  .

  Odlaže­mo
  dan­i­ma sku­pl­jan teret.
  Pružamo ruke pre­ma zastoru
  spuštenom pred prazninom
  s nadom da ćemo,
  pri­je pre­o­brazbe koja se očekuje,
  biti prepoznati.

  Odriče­mo se lako
  svih radosti prošlih dana
  i smjer­no se uta­pamo u kamenoj posudi
  sa sve­tom vodom.

  Na jed­nos­ta­van način
  netko nestvaran
  oslobađa nas grijeha
  i sve je oko nas posloženo
  sa jedi­nom nam­jerom da
  pris­tanemo na
  kruh i
  strah.

  Dok slažem molitvu
  od svo­jih riječi
  zaleđe­na suza
  u Gospinom oku
  ulaže zad­nji napor.

  On sto­ji po strani.
  Pret­postavl­jam da
  razmišlja
  kamo bi sa mnom
  kada bude morao odlučiti.

  .

  .

  Oprost

  .

  Spuš­tam
  lanci­ma vezane
  mostove.

  Niz hladne zidine
  bacam duge konope.

  Čuvari teško otvaraju
  žel­jezne kapije.

  Naše prizeml­jene vojske
  na poljani
  svečano se postrojavaju
  jed­na drugoj
  nasuprot.

  Dok ti idem u susret
  s obje ruke ski­dam nepro­pus­tan oklop
  i razmičem rebra.

  Drhti otkriveno srce.

  Netko brižan
  ipak
  doda­je mi štit
  i šapće: kreni,
  nema granice
  između pob­jede i predaje.

  .

  .….….….….….…(iz cik­lusa „Mali zapisi o velikim riječima“)

  .

  .

  Mudrost

  .

  Pos­to­ji jed­na fotografi­ja, iz neko­ga neo­dređenog rata, na kojoj mladić s aktivi­ra­nom bom­bom juriša na barikade. U školi se ona pokazi­vala uvi­jek kada bi nas učili što je to Hrabrost!

  Fotografi­ja je bila crno-bijela, i nije bilo moguće vid­jeti boju mladiće­va obraza. Niti je li u nje­gov­im oči­ma bilo sjaja.
  Krv nis­mo prim­i­jetili. Ili smo bili prem­la­di za takve analize.
  Bez pogov­o­ra smo, uz bez­granično pov­jeren­je pre­ma učitelju, brzo usva­jali značen­je tako velike riječi: Hrabrost!.

  O Strahu i Mudrosti učili smo kasnije!
  Metodom vlastite kože. Dugo. I bez teatralnosti.

  .

  .….….….….……(iz cik­lusa „Mali zapisi o velikim riječima“)

  .

  .

  Pro­tiv smrti

  .

  U brdi­ma,
  u istom vre­men­skom krugu,
  drhte
  lovac i lav

  nev­ješti planinar
  slu­ti lavinu

  sni­jeg
  na vrhuncu -
  sunce.

  Uza­lud­no je isproba­vati umiranje.
  U poštenom dvoboju
  ono je uvi­jek neizvjesno.

  Pusti,
  neka vri­jeme obavi svoj posao.

  .

   

  Nebeske jabuke

  .

  Kupu­jem voće
  redovno,
  jabuke i naranče
  u plavoj stak­lenoj zdjeli na balkonu
  izgleda­ju lijepo
  i odgo­vara­ju ostaloj
  mrtvoj prirodi.

  To je zdravo -
  kaže Inter­net i moja prijateljica
  kojoj je voće osnov­na hrana.
  Iz nedavne prošlosti
  držeći u krilu nebeske jabuke
  blag­im smi­ješkom i kli­man­jem glave
  poruku mi šal­je pamet­na sije­da glava.
  Nije ona sluča­jno tu — pomislim
  nije sluča­jno u mojoj blizini
  još uvi­jek mlado­lika i lijepa.

  Moje jabuke dan­i­ma borave u zdjeli,
  sigurne.
  Pri­je izlas­ka podignem rolete
  dopus­tim jutarn­jem sun­cu da im pruži
  priv­id neubranosti
  iščeki­van­je slo­bodnog pada i
  polaganog bezbolnog nestajanja
  na trav­na­toj površini.

  Voće je zdravo -
  pod­sjeća me nalaz nedavnog sis­tem­atskog pregleda
  dajući mi dodat­ni poticaj
  da jabukama
  i sebi
  ponudim dru­gači­ji život.

  Tvr­dogla­vo ostajemo
  na istim strana­ma stak­lenog plavetnila
  iščeku­jući noćni lahor
  čaroban leteći tepih
  na kojem ćemo jednom
  jed­nos­tavno i veličanstveno
  otputovati.

  .

  .….….….….….(iz cik­lusa „Nebeske jabuke“)

  .

  .

  Pis­mo

  .

  .….….….….….….…Saši Meršin­jaku

  .

  Čud­na su vremena,
  dra­gi moj.
  Sjet­no iščezava­ju prizori
  koje smo dijelili,
  godine brzo prelijeću
  zagre­bačke kavane
  i pjesnike.

  Malo piše­mo,
  sve više vre­me­na trošimo
  na odgone­tan­ju, nikad završene,
  prošlosti:
  potam­n­jeli anđeli,
  nag­nu­ti preko ruba,
  ne posustaju,
  mla­di gip­ki akrobati
  podižu hajku na slabije
  i one jače.

  Nije ovo vrijeme
  kojim bi znao koračati.

  Ako Bog u ruhu gurua
  nepomično sjedi
  pred šahovskom pločom,
  i ako uži­vaš nje­govu naklonost,
  pošalji nam paket
  s jabuka­ma i votkom.
  U poras­tu je osku­di­ca uma
  i poezije.

  Noć je,
  i lagano sipi sit­na kiša.
  Bojim se da tako počinje
  priča o potopu.

  .

  .Ital­ic — sti­hovi pjes­ni­ka Saše Meršinjaka

  .….….….….….…..(iz cik­lusa „Nebeske jabuke“)

  .

  Bicikl

  .

  U sjećan­je ulaz­im kao po nekom vjer­skom obre­du; gasim svjet­lo, pre­bacu­jem šal preko zrcala.
  Lako odbacu­jem stvarnost, urođenu mi anal­i­tičnost, i samo se pustim…
  Događa­ji bez dobi, suvišnih detal­ja, ponekad i bez mog izravnog svje­dočen­ja, sve­deni na miligram­sku težinu, lebde.

  Zagreb, rane pedesete godine prošlog stoljeća.

  Glavni likovi:
  Moj otac, ostar­jeli dječak na Križnom putu, stiže u Zagreb bez iče­ga što bi ga zašti­ti­lo od hlad­noće, lju­di ni po čemu sličnih nje­mu, bez doku­me­na­ta koji bi potvrdili nje­go­vo postojanje.
  Maj­ka, djevo­j­ka s oto­ka, koja je sud­binu najs­tar­i­jeg žen­skog djete­ta u obitelji zami­je­ni­la bije­gom na škole.

  Rad­n­ja: Moj otac uči majku voz­i­ti bicikl u nekom mal­om mjes­tu u zaleđu Dal­maci­je u kojem su se sluča­jno sreli.
  Tra­jan­je rad­nje ograničeno je duži­nom uličice kojom zajed­no krivudaju.
  Pa često pon­avl­jam kadar.
  Eh, taj bicikl.

  To je jedi­no moje sjećan­je u koje sam dopusti­la da uđe pre­više detal­ja, boja i zvukova.
  Posljed­njih god­i­na ono se, nemilos­rd­no, miješa s nekim sličn­im sce­na­ma iz osred­njih filmova.
  I nisam sig­ur­na da je ono više samo moje!

  .

  .….….….……(iz cik­lusa „Nebeske jabuke“)

  .

  ..

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja