Kanibalizam

Lat­est posts by Goran Sim­ić (see all)

  .

  .

  Šta sam pro­pus­tio pri­je nego sam rođen

  .

  Niš­ta čini mi se, ništa

  što se nije ponovi­lo u istom obliku.

  Kao što na isti način majke psu­ju grobare-pripravnike

   koji dokono sjede pred kapi­jom  porodilišta

  i piju pivo.

  Kao što sva­ka kokoš­ka uveče liježe maštajući

  Da će porodi­ti jaje iz kojeg će se izleći zlat­ni paun

  što će se hrabro isprsi­ti pred rukom

  koja u kokošin­jcu traži omlet.

  Gov­orim o mil­ion­i­ma školj­ki koje vijekovi­ma žvaću

  vlasti­ti mozak

  raču­na­jući  da bi neki mali bis­er mogao zab­lis­ta­ti u ogrlici

  na vratu neke buduće kraljice iz bajki.

  Gov­orim o svo­jim mal­im rukama

  koje na okvire pro­zo­ra ugrađu­ju neprobo­j­na vrata

  sa ogrom­nom ključaonicom

  kroz koju mogu vir­i­ti u svijet.

  Onaj isti svi­jet koji prešutku­jem kako bih na njega

  mogao pljunuti kad god me povrijedi.

  .

  .

  Oglas u nov­ina­ma, 2016.

  .

  Prav­i­mo kaveze od nerđa­jućeg čelika

  po narudžbi,

  Plete­mo neprobo­jnu bodljikavu žicu na kilometre,

  sa popus­tom nudi­mo met­al­nu užad za vješanje.

  Velike količine suza­v­ca kupci­ma daje­mo na poklon.

  Gradi­mo preko noći sabirne logore za izbjeglice,

  sa garan­to­vanom diskrecijom,

  nudi­mo veli­ki broj prov­jerenih i iskus­nih zatvorskih čuvara

  sa dugim iskustvom širom Evrope,

  nudi­mo veli­ki izbor epi­demi­ja i bolesti za van­jsku upotrebu

  a na pok­lon daje­mo lijekove pro­tiv iste.

  Na raspro­da­ji imamo pro­gram­s­ka rješen­ja za nestanak

  nar­o­da, naci­ja i manjina.

  Prekra­jamo granice drža­va po dogovoru

  sa naplatom po kilometraži

  a kao bonus pok­lan­jamo human­i­tar­nu pomoć iz zaliha.

  U ponu­di imamo i popis recepa­ta za korupciju

  koji su se na tržiš­tu pokaza­li kao izuzetno efikasni.

  Pro­da­je­mo već urađene obrasce, saopšten­ja za javnost

  i garan­to­vanu medi­jsku podršku.

  Pri­mamo i zapošl­java­mo rad­nike sa men­tal­nim poremećajima

  i nepis­mene osobe

  koje neće znati proči­tati ovaj oglas

  jer nji­ma nije ni namjenjen.

  Jer

  ko bi budali mogao objas­ni­ti da ovaj oglas

  nije plaćen parama

  već krvlju.

  .

  .

  Bom­baš samoubica

  .

  Vlas­nik Cvjećare se poli­ci­ji zaklinjao

  da nije niti na trenu­tak pomis­lio da bi taj mladić

  koji je ušao u nje­govu rad­nju mogao biti bom­baš samoubica.

  Štaviše, pris­to­jno mu se zah­valio što je 23 ruže

  tako lije­po umo­tao u celo­fan i čak mu je dao i bakšiš.

  Pro­davač kara­ta na šal­teru Auto­buske Stanice

  izjavio je da je taj mladić

  djelo­vao kao izuzetno ljubaz­na oso­ba kada se ukr­cao u autobus

  sa buke­tom od 23 ruže.

  Kaže da je pomis­lio kako bi volio da i nje­gov sin izgle­da tako.

  Sad se plašim običnih i pris­to­jnih lju­di, rekao je.

  Nije pron­ađen niti jedan svjedok

  pri­je nego je Hit­na pomoć pre­ve­zla u mrtvačnicu

  dvade­set­tri tijela

  i nakon što su auto­bus odve­zli na groblje automobila.

  Na uli­ci je ostao samo krater u asfaltu

  u kojem su pli­vale lat­ice ruža

  na površi­ni mješavine nafte i krvi.

  Pos­tidio sam se samog sebe sluša­jući taj izvještaj

  na radio vijes­ti­ma, razmišljajući:

  Ko mi daje pra­vo da pame­tu­jem o simbolici

  te dvade­setitri ruže umjesto o mrtvim ljudima

  i

  ko mi ne daje pra­vo da se plašim običnih ljudi.

  Ako ni zbog čega

  onda zbog toga što sam zakas­nio na taj isti autobus

  jer sam potrošio pre­više vremena

  zal­i­je­va­jući ružičnjak

  tu,

  ispred mojih vrata.

  .

  .

  Zapis o kanibalizmu

  .

  Šta mi je tre­ba­lo da zara­tim sam sa sobom.

  U parku mi je nepoz­nat vojnik dobacio

  kako je moja kćer­ki­ca toliko lijepa da bi je čovjek

  mogao pojesti.

  Kani­bal­izam nije uzrok nego posljed­i­ca tešk­ih vremena,

  šap­n­uo mi je na jed­no uho teo­retičar Roland Vilneu,

   a na dru­go uho mi je Darvin rekao da je ljud­s­ka vrs­ta izmis­lila jezik

  kako se ne bis­mo među­sob­no pojeli.

  Riječi su brana

   među raz­japljen­im čeljustima,

  pomišl­jam.

  U XII vijeku

   u Parizu su jedan berberin i poslastičar na radost kupaca

  god­i­na­ma prav­ili paštete od ljud­skog mesa dok ih nije otkrio pas

  koji je u pašteti najušio svo­ga gospodara.

  Optuženi su se branili pravom na gastronomiju,

  onda su ih obje­sili a psu digli spomenik.

  Uskakao sam samom sebi u usta,

  žderao sam se između mene i sebe

  i nisam se pomirio sa tim da smo izmis­lili jezik

  samo da bis­mo se tješili nakon zločina.

  Onda sam rekao vojniku : „Majku li ti ljudoždersku !“

  i trkom pob­je­gao sa kćerkom daleko od vojnika,

  u Školu gdje će je lede­na slo­va i interpunkcije

  mami­ti toliko dugo dok se ne počnu ota­p­ati i miješati

  u njen­im mal­im grudima.

  I da odgodim za neko bol­je vri­jeme objašnjenje

  zaš­to je vojnik u uni­for­mi posegao za pištoljem

  nakon što smo koris­tili jezik

  u tek par rečenica.

  .

  .

  Umorio sam se od sebe kao žrtve

  .

  Skladište praznih flaši­ca par­fe­ma pre­raslo je

  gomilu pro­maša­ja koje sam napravio,

  a gigants­ka olov­ka sa srcem od kreča

  nadrasla je moju običnu potre­bu da bilježim

  mal­og sebe.

  Umorio sam se od samokažn­ja­van­ja, od izvinjavanja

  zbog pig­men­ta kože koji može pod­ni­jeti samo mjesečinu,

  od mene koji ličim na psa što ponekad zau­rla pop­ut vuka

  pohran­jenog u kar­tote­ci  Biroa za Izbjeglice.

  Korice zabran­jenih knji­ga uselile su se u mene

  u for­mi ostata­ka hrane

  na papirn­im tan­jir­i­ma demon­strana­ta u parku.

  Pretvo­rio sam se u kič,

  u slatku nakazu koja više ne sakri­va svoj vjenčani prsten

  od bodljikave žice.

  Pos­tidio sam se što sam sebi dozvolio

  da po mome pul­su bankars­ki službenici

  proizvode sirot­in­ju,

  što se moja tuga može stavi­ti na vagu i upakovati

  u one iste  šarene kutijice

  koje su ostale neotvorene ispod prošlogodišnje

  novo­godišn­je jelke.

  Kriv­im samo sebe što sam u sta­blo javo­ra ure­zao ime domovine

  koja se potom počela sušiti

  i sad sku­pl­jam lišće ne bih li napunio makar jed­nu jastučnicu.

  Makar jed­nu za moje pretke koji me ne presta­ju mititi

  pori­jek­lom.

  Leđa su mi se pretvo­rila u grudi,

  nis­ki podrum­s­ki pla­foni naprav­ili su me grbavim.

  Kupu­jem cipele u pro­davni­ca­ma za djecu,

  zab­o­ravl­jam kako to izgle­da isprsi­ti se pred mecima

  i brkam raz­liku između vojni­ka i heroja.

  Umorio sam se od poru­ka koje šal­jem sam sebi

  iz zemal­ja za koje ne znam,

  iz grado­va koji mi naplaću­ju porez na velike oči,

  sa plaža na koji­ma iste stare kro­n­jače sa podsmi­je­hom pregaze

  novog star­ca zab­o­ravl­jenog pod suncobranom.

  Nema na tim poruka­ma adrese pošiljaoca,

  nema ni ime­na, niti ima mene.

  Pre­poz­na­jem se u huku kamiona za smeće

  koji krši flašice od par­fe­ma kao da svi­ra himnu,

  tamo, par uli­ca dalje,

  tamo gdje počin­je moja tuga.

  .

  .

  Preću­tao sam svo­je rođenje

  .

  i onda sam se navikao

  da preću­tim i sve ono što se može izreći jedi­no suzama.

  Ona lar­va lep­ti­ra u mojim pele­na­ma nika­da nije poletjela

  već je odg­miza­la na ogledalo

  i pretvo­rila se u ružnu mrlju.

  U oko, koje gle­da samo u sebe.

  Moja  maš­ta je rođe­na iz moje navike da ćutim

  jer samo tiši­na pos­je­du­je boju za kojom čeznem

  a koja ne pos­to­ji niti u jed­nom katalogu.

  Koliko puta me je obal­na straža sprečavala

  da ron­im  duboko pre­ma dnu okeana.

  Molili su me da odustanem

  jer dol­je nema niče­ga osim mokrog mraka

  a ja bih uvi­jek ronio dublje u potrazi za nečim

  što mi je obećano i što mi pripada

  a što nika­da nisam definisao.

  Mož­da je  to neš­to za čim sam tra­gao osta­lo ubilježeno

  u moju kožu

  u for­mi  ožil­ja­ka od zlat­nih spru­do­va koji bi me grebali

  da ne ron­im dublje,

  u rana­ma od  uje­da riba koje su ljubo­morno žvakale svoj mrak,

  u  mome dahu pod roni­lačkom maskom me je davio

  kad bih poražen,

  ispli­vao na plažu što gov­ori jezikom neplivača.

  Mož­da je dobro što sam se ože­nio ćutnjom

  i što mi je krik postao ljubavnica

  koja ne pravi raz­liku između rib­arskog čamca

  i pod­mor­nice.

  i kojoj je sve­jed­no da li udišem crnu vodu

  ili bijeli vazduh.

  Sve dok ron­im. I dok ne moram

  gov­oriti umjesto samog sebe.

  .

  .

  Crne jabuke, Sirija

  .

  Crne su jabuke rodile ove jeseni.

  Crne.

  Čudim se

  jer sta­bla su izgledala čarob­no i nevino

  okiće­na bije­lim beharom

  ovog prol­jeća.

  Šta nam je to lje­to učinilo?

  Plašim se da neko dijete na putu do škole

  ne  ubere neku od crnih jabuka

  i podi­jeli ih sa dru­gari­ma iz učionice

  pri­je nego što im učitelj objas­ni ovu crnu metaforu,

  pri­je nego što nas sni­jeg savlada,

  pri­je nego zab­o­rav­i­mo na behar.

  Plašim se da će nev­ina zeml­ja progutati neku od košpica.

  Toga se plašim.

  Toga se plašim.

  .

  .

                                                                        Izbor sačini­la Dani­jela Jovanović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja