Malo je ostalo prijatelja

Lat­est posts by Mil­isav Sav­ić (see all)

  .

  .

  Mil­isav Sav­ić je rođen 1945. u Vlasovu kod Raške. Književni istoričar, pre­vodi­lac, diplo­ma­ta, uni­verzitet­skipro­fe­sor i dobit­nik bro­jnih nagra­da nosi nadimke Kum i Durut. Objavio devet­naest knji­ga.  Dobit­nik je najz­nača­jni­jih domaćih nagra­da za prozu. U braku sa glu­mi­com Alek­san­drom Nikolić ima sina Strahin­ju, a iz prethodnog bra­ka ima kćerku Mir­janu Sav­ić Udovičić.

  .

  .

  Prva knji­ga koju ste pročitali?

  .Vuko­va pesmarica.

  .

  Prvi pisac koga ste upoznali?

   Brana Petro­vić. Zbog nje­ga sam se potukao i dobio dobre batine.

  .

  Gde je Vaša prva ljubav?

  U Beogradu. Živa i zdrava.

  .

  Kakvi su Vaši kon­tak­ti sa životinjama?

  Dobri. Odras­tao sam na selu. Živ­ot­in­je, ne samo domaće, bile su deo mog života.

  .

  Da li ste imali lju­bim­ca u detinjstvu?

  To je bio moj pas Liso.

  .

  Ko najbol­je igra tablić među piscima?

  Ja.

  .

  Igrate li još uvek fudbal?

  Ne. Prešao sam na tenis. Što bi rek­li: postao sam sport­s­ki post-modenista.

  .

  Ko su Vaši prijatelji?

  Malo ih je ostalo.

  .

  Ko su Vaši neprijatelji?

  U mla­dosti sam ih imao. Koga sada zan­i­ma neki Mil­isav Savić.

  .

  Koja je Vaša naj­važni­ja ost­vare­na želja?

  Da vidim sve­ta. Mada ga nisam video ono­liko koliko sam želeo.

  .

  Koja je Vaša najbol­ja knjiga?

  Posled­n­ja. La sans pareille. Jer se  posled­nje, ne prve ljubavi, pamte.

  .

  Kome nika­da nećete verovati?

  Poli­tičari­ma.

  .

  Kakvu starost priželjkujete?

  Na bazenu u Jošaničkoj Ban­ji. A onaj vratar kaže: Ovde se mota neki čiča Ivo Andrić.

  .

  Koji su pis­ci precenjeni?

  Nije bit­no. Danas pre­cen­jeni, sutra pot­cen­jeni. I vice versa.

  .

  Šta ste pitali Andrića?

  Samo sam ga tele­fonom jed­nom upi­tao: da li bi hteo da mi dao inter­vju za šezde­se­tos­maš­ki Stu­dent?

  .

  Šta ste ručali sa Selimovićem?

  Sve  gospodske sara­jevske đakonije.

  .

  Veru­jete li pesnicima?

  Veru­jem. Jer lepo lažu. U dobrom smis­lu te reči.

  .

  Veru­jte li kritičarima?

  Ne baš! Mogli su da budu stroži­ji pema meni. Danas bih bio učitelj skijanja.

  .

  Za koga navijate?

  Ni za koga. Jer draža mi je pozi­ci­ja igrača od navijača.

  .

  Kome ste ostali dužni?

  Žena­ma koje sam voleo i koje su me volele.

  .

  Kome zavidite?

  Lutal­ici­ma, večitim putnicima.

  .

  Šta save­tu­jete svo­joj deci?

  Da se ne ugleda­ju na oca.

  .

  Kada će presta­ti ratovi?

  Nikad, na žalost.

  .

  Ko Vas je precenio?

  Maj­ka. Moj najbolji, najlepši, naj­pa­men­ti­ni Mićo.

  .

  Ko Vas je potcenio?

  Otac. Bitan­ga, uličar, propal­i­ca – gov­o­rio je za mene.

  .

  Da li Vam je neko ukrao nešto?

  Nije imao šta. Osim knjiga.

  .

  Zbog čega se kajete?

  Što sam, u ume rev­olu­cionarnog ide­ala,  grubo napadao druge.

  .

  Da li ste ika­da bili srećni?

  Nar­avno. U det­injstvu, pre svega.

  .

  .

  .

                                                                  Raz­go­varao Enes Halilović

  .

  .

  ,

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja