Mediterranica

Lat­est posts by Tomis­lav Osman­li (see all)

  .

  .

  Ljubav

  .

  Jednog dana kada budem otišao
  Potražite moju dušu na ovom Trgu,
  orkestri amfiteatralnog Grada
  što se otvara pre­ma ogrom­noj sceni
  plav­ih svet­losti i mit­sih sazvežđa;
  ovog Gra­da koji stoleći­ma nas­tu­pa na njoj,
  i istovre­meno živo prati
  drevnu dramu
  gde kop­na kri­ju zma­jeve i zlat­na runa,
  nade i strasti
  i nepo­sustalu ljud­sku krv;
  ovog Gra­da koji razume jezike mora
  čak i šap­ate nji­hovih valova
  što donose prastare priče o hero­ji­ma i o ljubavnicama,
  sprem­n­im na bezumne pod­vige i na smela umiranja,
  gde vaz­duh još uvek razvejava
  per­je Pegasovog leta;
  ovog Gra­da otvorenog
  ka toplim morima
  gde ostr­va večno san­ja­ju brodove,
  pris­taniš­ta kop­ne za tuđim pričama,
  a mornari se uvek izno­va zaljublju­ju u zvezde.

  Jednog dana kada budem otišao,
  Potražite moju dušu na ovom Trgu.
  Hraniće je golubovi
  što južn­im vetro­vi­ma dolaze
  sa dalek­ih mora
  i u kljunovi­ma nose
  tople dahove Libi­je i Egipta
  mramorne lep­ote Kiklada
  raznovrsne mirise i jezike
  prispele iz dvoglavog i bel­og Velegrada
  zlatnog doma drevnih crnih orlova…

  Jednog dana kada budem otišao,
  naći ćete me u senkama
  sta­bala gork­ih pomorandži
  i kiparisa
  što se uzvi­su­ju po starim dvorovima
  i pored utih­lih zdan­ja ovog Grada
  pospan­im šuš­tan­jem najavlju­ju medit­er­an­s­ki Jug,
  nose apoloni­jsku melan­holi­ju Kiparisa i Kee
  Afrodi­tinih carsta­va na Kipru,
  dvorove Minoja
  i nose eho iz onog drevnog,
  u lavir­inte našeg svakod­nevnog postojanja.

  Jednog dana kada budem otišao,
  Naći ćete me među lišćem mandarina
  što usred auto­mo­bilske buke
  ras­tu po uli­ca­ma Centra,
  u začin­skim dahovi­ma Pijace,
  kako mir­išem sveže oregano
  da bi mi se dah ispunio Mediteranom,
  a pogled sin­jim beskrajem
  i Suncem.

  Jednog dana kada budem odlazio
  Samo pomenite moju ljubav
  za ovaj Grad
  od nerukotvoreno podignu­tih hramova
  i od strad­nih lju­di i sve­ta­ca što samilosno
  lebde nad njima,
  pa će me nje­gove ptice i vetrovi
  priznati
  kao svog zaljubljenog
  sugrađanina.

  Tada ću kon­ačno ostati
  u ovom Gradu
  da bih se večito,
  pono­vo zaljublji­vao u njega.

  .

  .

  Pre­ston­i­ca

  .

  Bio je kraj leta kada si
  pod­nevn­im vozom
  došla meni
  na samo jed­nu noć u Beogradu.
  U moju noć dugačku pop­ut miholjskog leta,
  zašlog u atare nekog novog sveta
  te noći u Mažestiku
  i u mom predavanju
  spokojnom,
  bez muško­ga trijumfa
  utek­log svakom hvaljenju
  osim tvom ljubljenju
  i
  milovanju
  milovanju,
  milovanju…

  Slu­tili smo zbilja
  da iza te noći
  dolazi jesen novih izobilja
  dok smo se na njenom pragu
  cars­ki grlili
  u mojoj sobi sa pre­drat­nim nameštajem,
  a pod nama snom diskretnog pravednika
  spavao Obil­ićev venac
  i top­lo isticala
  noć u Knez Mihailovoj,
  sre­d­i­na Sedamdesetih,
  jed­na než­na mladost,
  jed­na mla­da strast,
  jed­na sreć­na zemlja,
  jed­na topla veza
  u jed­noj miholjskoj noći.
  U toj noći
  u tom hotelu
  to se nežno leto, čini mi se
  istoči­lo svo…
  A ipak
  kao da je vreme tada stalo
  pam­tim tu dugačku noć sa tobom
  ne zato što je blizu bio kraj
  tog zajed­ničkog leta
  već zato
  što smo i te noći
  slav­ili nežno
  ljubav, vrh naše tople moći,
  Bitlse, naše uzbuđene skopske žurke,
  socijalizam,
  naše ljubavne žmurke,
  sve rev­olu­ci­je sveta,
  svo­ju toplu radost
  naše zanose,
  svo­ju ustrep­talu mladost…
  I svo­ja tela!
  Svo­ja tela
  usplamtela
  cela
  u hotel­skoj sobi u Mažestiku
  te večeri našeg večnog leta
  kao da smo sami
  na trgu slobode
  u prestonici
  jedne utopi­jske zemlje
  koja je samo tvo­ja i samo moja
  zauvek…

  Majes­tique!

  .

  .

  Leto ‘74

  .

  Jeli ti ika­da palo na pamet
  da smo ti i ja
  smen­ji­vali države, obar­ali režime…

  Kada smo se slo­bod­no grlili u Leprokariji
  u Ati­ni je vlast počin­jala da se trese,
  kada smo se pod vodom milovali
  u moru ili pod tušem u mojoj izna­jml­jenoj sobi
  od Grčke pa sve do Kipra plan­uo je bio
  ceo jedan sre­dozem­ni rat.
  Kada sam iz auta tvo­jih roditelja
  iza­šao u Solunu,
  kroz grad su cvičali tenkovi,
  vri­lo je od uzne­mirenih ljudi
  i dok su se tamo uzrujavali
  alarmi­ma, noćn­im zatam­n­jen­ji­ma i opš­tom mobilizacijom
  bio sam sasvim miran: tvo­ji su dlanovi
  mirno vladali mojom situacijom.

  A kada smo se vratili u Skoplje
  ližući so
  let­njih uspomena
  po našoj uspal­jenoj koži
  a topla slo­bo­da novih zagrljaja
  nas­tavi­la da se i sve­tom množi,
  u zemlji zagrljaja
  kon­ačno je pala diktatura.

  Znaš li
  da smo pre toliko­go godina
  ti i ja
  stvar­ali istoriju
  kratko se, i strastno,
  subverzivno
  voleći.

  .

  .

  Gde živiš

  .

  -Dobro, šta ti mis­liš, gde ti živiš, čoveče?
  ‑U jed­noj čis­toj naivi. Daleko od zagađen­ja običnog dana, onog kojim ćeš se uprl­jati čim otvoriš današn­je novine uz prvu jutarn­ju kafu, kada čuješ prve vesti, kad osetiš prvu zlobu čim preko­račiš prag svog doma u kom je sve ured­no i čisto.
  ‑Kako možeš da izdržiš, živiš li samo kući?
  ‑Rekoh ti, izlazim.
  ‑Napol­je idem da bih tražio srodne duše.
  ‑Kao Dio­gen sa svetiljkom. Teško ih je naći, ali nije da ih nema. A kada ih nađeš, radu­ješ im se pop­ut alhemičara koji u olovn­im vre­meni­ma pronalazi zlato.
  ‑I šta posle toga?
  ‑Družim se. Malo nas je, stvarno, ali smo ipak opstali.
  ‑Usaml­jen si, dakle?
  ‑U poređen­ju sa onim kako je neka­da bilo, jesam. Nekad nas je bilo tako mno­go, nas koji smo vreme i živ­ot mer­ili unutrašn­jom merom. Sada se sve meri ugov­orno, količi­na­ma. Pov­eren­je se uzi­ma na kred­it. Lojal­nost, pod kir­i­ju. Pri­jateljst­vo, pod najam. Altru­izam, pod uslovom. Ljubav se kupu­je na kilo. Izvi­ni, ali oni su usaml­jeni­ji od nas.
  ‑I?! Ima li leka usamljenosti?
  ‑Ima, nego! U nekom dru­gom vremenu.
  ‑U kom?
  ‑U prošlom.
  ‑U budućem?
  — …
  ‑U budućem, pitam?
  ‑Ako se dogo­di ljud­skom, ne trgo­v­ačkom merom.
  ‑A napolju, može li se?
  ‑Danas, samo kući međ’ svojima.
  ‑Dobro, gde ti živiš? Da l’, pobogu, živiš!…

  .

  .

  .
  .…….Prepe­vao sa make­don­skog autor

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja