Mornar ili pjesnik

Lat­est posts by Balša Brković (see all)

  .

  .

  Balša Brković rođen 25. apri­la 1966. u Titogradu (Pod­gori­ci). Objavio je šest knjige poez­i­je (Kon­ji jedu breskve, Beograd, 1985; Fil­ip boje sre­bra, Pod­gor­i­ca, 1991; Rt Svete Mar­i­je, Zagreb, 1993; Con­trap­pos­to, Cetinje, 1998; Dvo­jen­je, Pod­gor­i­ca, 2001; Crno igral­ište, Pod­gor­i­ca, 2017), knjigu priča (Berlin­s­ki krug, Beograd, 2008) i romane Pri­vat­na galer­i­ja (Zagreb, 2002), Para­no­ja u Pod­gori­ci (Pod­gor­i­ca, 2010), i Plaža Imelde Markos (Pod­gor­i­ca, 2013). Pre­vo­di Pri­vatne galer­i­je objavl­jeni su u Češkoj (2007), Sloveni­ji (2006) i Alban­i­ji (2007). Brkoviće­va priča Oči Enropi­je Pla­men­ac, objavl­je­na je u prestižnom amer­ičkom izdan­ju Najbolji evrop­s­ki pripov­jedači za god­inu 2015. (pre­vod Vil Firt). Za roman Pri­vat­na galer­i­ja Brković je dobio nagradu “Mirosavl­je­vo jevanđel­je” za najbolju knjigu proze u Srbi­ji i Crnoj Gori 2001 – 2003. Isti roman bio je nomi­no­van u najuži izbor (4 knjige) za prestižnu tuzlan­sku nagradu “Meša Selimović” za najbolji roman na ex-yu pros­toru u 2002. Dobit­nik je Ratkovićeve nagrade za najbolju knjigu poez­i­je u 2017. (zajed­no sa Tan­jom Kragu­je­vić). Bavi i pozorišnom kri­tikom, kao i istori­jom i ide­ja­ma anarhiz­ma. Bio je prvi i dugogodišn­ji ured­nik rubrike za kul­tu­ru crnogorskog dnevnog lista Vijesti, a pokren­uo je sub­ot­nji dodatak za kul­tu­ru Art.

   

  .

  .

  Prva riječ koji ste izgovorili?

  .
  Maj­ka mi je ispričala da sam prve riječi izgo­varao vrlo osobeno, na svoj način. Jabuku sam zvao apuko, jas­tuk jaku­tike, šipak ipuko. Njoj su bile zan­imljive takve moje riječi, pa ih je bil­ježi­la. Tako da sam odmah kren­uo u poez­i­ju, u pravl­jen­je riječi…

  .

  .

  Vaše prve igračke?

  .
  Kad danas sinovi­ma pričam o igračka­ma iz moga djet­injst­va gleda­ju me i pokušava­ju da odgonet­nu da li ih “ložim”. Iako pričam suš­tu istinu. Prva igrač­ka koju sam imao bio je jedan crni plišani mačak. Kao iz Bul­gako­va, tako ga se danas sjećam…

  .

  .

  Vaše igre?

  .
  Naše igre su bile maš­tovite ali i surove. Ali, lop­tan­je je bilo iznad sve­ga… Igre su podrazmi­je­vale odsust­vo iz kuće, bile su jed­na vrs­ta stalnog istraživanja.

  .

  .

  Kao dijete želeli ste da postanete?

  .
  Mornar ili pjes­nik. Mis­lio sam kao dijete da su to jed­i­na dva dos­to­j­na zan­i­man­ja za muškar­ca. Nisam sig­u­ran da danas mis­lim drugačije…

  .

  .

  Prvo slo­vo koje ste naučili?

  .
  Slo­vo B. Želio sam da se naučim pot­pisati, pa sam kren­uo od početka.

  .

  .

  Šta Vas je rastuživalo?

  .
  Bio sam vrlo empatično dijete. Ras­tuži­vale su me nedaće dru­go­va, ras­tuži­vala me nepravda.

  .

  .

  Društ­vo u najrani­jem djetinjstvu?

  .
  Ekipa iz kvar­ta i iz odjel­jen­ja… Ali, zapra­vo sam se najviše družio sa bratom Dam­janom, koji je tek god­inu i neš­to mlađi od mene. Bili smo dobar tan­dem. On je danas sja­jan slikar.

  .

  .
  Prvi bicikl?

  .
  Nisam imao bicikl. Otac se bojao da ćemo se brat i ja polomi­ti, i bio je spre­man svaš­ta da nam kupi, samo ne bicikl. Zato smo naučili da voz­i­mo na tuđim bicik­li­ma, kad se dru­gari­ma traži “jedan krug”.

  .

  .
  Prva lop­ta?

  .
  Fud­bal. Kožni i bijeli, pok­lon iz Poljske.

  .

  .
  Šta Vam beše najteže u školi?

  .
  Dis­ci­plina. I matematika.

  .

  .
  Učitelji­ca?

  .
  Drag­i­ca Per­išić i Mari­ka Veković… Mož­da sam zab­o­ravio neka ime­na koja nisam smio, mož­da sam zabo­pravio i ime neke djevo­jke koja mi se sviđala, ali ime učiteljice se pamti za cio živ­ot. U mom sluča­ju – njih dvi­je. Obje su bile u ozbiljn­im god­i­na­ma, stara ško­la, ali – brižne i strpljive.

  .

  .

  Pre­deli Vašeg djetinjstva?

  .
  — Dom­i­nant­no grad­s­ki pejzaž. Titograd je u mom djet­injstvu bio ogrom­no gradil­ište. Igrali smo se na tim gradil­iš­ti­ma, popodne kad odu rad­ni­ci… Nisam baš mno­go išao na selo, u očev zav­ičaj, iako su borav­ci tamo, u Piper­i­ma, bili vrlo atraktivni.

  .

  .

  Da li ste pisali ljubav­na pisma?

  .
  Mis­lio sam da je to naj­važni­ji posao na svi­je­tu. Ljubav­na pis­ma su kao brodovi jedren­jaci – neodolji­va, ali defin­i­tivno stvar prošlosti.

  .

  .
  Srećete li danas Vaše prve ljubavi? Gde su, šta rade?

  .
  To je kao s učitelji­com. To se ne zab­o­ravl­ja. Uvi­jek se obradu­jem kad sret­nem neku od ljubavi iz toga vremena.

  .

  .

  Vaš nadi­mak iz škole?

  .
  Baki, Bakero, Brko, po prez­i­menu, Njemac, bio sam plavušan, a to je tada bio obavezni nadi­mak za svjetlokose…

  .

  .
  Da li ste se tukli?

  .
  Odras­tao sam u Crnoj Gori. Nar­avno da sam se tukao. Ali, nisam nikad uži­vao u tome…

  .

  .

  Šta ste čuli o Vašim precima?

  .
  Odras­tao sam u Crnoj Gori, pon­avl­jam. Sa šest god­i­na naučen sam da nabro­jim šes­naest paso­va, gen­eraci­ja unazad… Možete mis­li­ti – to što ste mogli čuti o prec­i­ma bilo je kao najveći hitovi iz “Prim­jera čojst­va i junašt­va”, ali vjeru­jem da je tako bilo u veći­ni crnogorskih famil­i­ja. Opas­no je pov­jerovati, ali je gri­jeh — ne čuti.

  .

  .
  Pre­ci koje ste sreli?

  .
  Očevog oca nisam upoz­nao, umro je mno­go pri­je mog rođen­ja. Baba je bila klasič­na Crnogor­ka, eps­ka žena, izuzetno hrabra. Majči­ni roditelji bili su mlađi, par­ti­zani, puni priča i tro­fe­jnog oruž­ja koje nas je kao klince fasciniralo…

  .

  .
  Sli­ka oca?

  .
  Ogro­man. Zaštit­nik. Često na putu…

  .

  .
  Šta bi danas požel­jela Vaša majka?

  .
  Da se igra sa unuci­ma. Umr­la je 2011.

  .

  Fud­bal ili košarka?

  .
  Igrao sam košarku i bio dobar, ali fud­bal je najl­jepša igra…

  .

  .
  Gdje ste obuk­li uniformu?

  .
  Nik­da nisam obukao niti jed­nu uni­for­mu. Čak ni onu mladog sao­braća­j­ca u osnovnoj školi – iako je bila lijepa i bijela i nije liči­la na klasične uni­forme. Kas­ni­je sam oslobođen vojske, tako da nisam morao u živ­o­tu nika­da da navučem uni­for­mu, čime se, intim­no, gordim. Uvi­jek sam imao otpor pre­ma uni­for­ma­ma. I ljudi­ma u uni­for­ma­ma. Mi smo bili tako vaspi­tani – nema priče sa uni­for­ma­ma, makar bio poš­tar ili šumar. Nama je sve to izgleda­lo – kao da su neka vrs­ta poli­ca­j­ca… A sa poli­ci­jom nema priče. Vaspi­tan­je iz sedamde­setih, soci­jal­is­tič­ka repub­li­ka Crna Gora, SFR Jugoslavija…

  .

  .

  Ko Vam je došao na zakletvu?

  .
  Kako sam oslobođen vojske – zah­valju­jući bolesti koju sam imao sa šes­naest god­i­na, u mom sluča­ju nije bilo zak­letve. I inače sam rez­ervisan pre­ma tom žanru…

  .

  .

  Gdje je otišla Vaša prva plata?

  .
  Kupio sam gomilu igrača­ka sinu.

  .

  .

  Gdje Vam beše ljepše, u dan­i­ma ili u noćima?

  .
  Uvi­jek sam bio noć­na pti­ca, ali volim i dane…

  .

  .

  Da li ste ika­da požel­jeli da budete glumac?

  .
  To sam nedavno i postao. Ne vjeru­jem da sam rani­je ika­da razmišl­jao o tome da postanem glumac. Među­tim, lje­tos su me dva mla­da auto­ra ubi­jedi­la da odi­gram jed­nu zaht­jevnu, uz to i glavnu ulogu u nji­hovom filmu…

  .

  .

  Da li ste požel­jeli da odete?

  .
  Mno­go puta.

  .

  .

  Odmor?

  .
  Volim da otputu­jem negdje. Ako ne, pos­to­ji jed­na pon­ta u Boki gdje se čov­jek može suštin­s­ki odmoriti.

  .

  .

  Grad?

  .
  Ams­ter­dam, Barselona, Prag… Volim Beograd, osam god­i­na je i to bio moj grad, volim Zagreb, uvi­jek se dobro osjećam u Beču…

  .

  .

  Selo?

  .
  Ako može kak­vo rib­arsko selo, samo da je uz more…

  .

  .

  Plan­i­na?

  .
  Ne volim da idem na pla­nine. Crnogo­rac s greškom.

  .

  .

  Pustin­ja?

  .
  Kao plaža bez mora.

  .

  .

  Zaš­to se lju­di zaklinju?

  .
  Zato što ne vjeru­ju ni sebi samima.

  .

  .

  A zaš­to proklinju?

  .
  Jer prec­jen­ju­ju riječi…

  .

  .

  Čemu služe mil­ioni zakona i propisa?

  .
  Stvar je jed­nos­tavna: što zakoni duži, slo­bo­da kraća… Ne znam ko je to rekao, ali djelu­je sasvim tačno.

  .

  .

  Kome vjeru­jete?

  .
  Vjeru­jem oni­ma koji tra­ga­ju za nečim.

  .

  .

  Pred čijom slikom ste naj­duže stajali?

  .
  Pred slika­ma Ver­mera Van Delf­ta u Ams­ter­damu, pred Van Gogov­im irisi­ma, takođe u Ams­ter­damu, ali i pored jed­nom slikom Mar­ka Rot­ka koju sam sreo u frank­furt­skom Muze­ju mod­erne umjetosti.

  .

  .
  Kurosa­va ili Bergman?

  .
  Bergman. Mis­lim da je mogao biti i veli­ki pisac…

  .

  .

  Kako danas izgleda­ju zablude iz Vaše mladost?

  .
  Skupo. Ali i šar­mant­no, dovraga…

  .

  .
  O začin­i­ma

  .
  Miris cimeta je neodoljiv…

  .

  .
  64? o šahu.… da li si igrao? Kako?

  .
  I danas volim da igram šah. Trudim se da naučim sinove. Danas djelu­je tako daleko svi­jet mog odras­tan­ja kada su šahisti bili hero­ji, kao danas tenis­eri, rec­i­mo… Sva­ki moj drug iz odjel­jen­ja mogao je navesti prvih deset igrača sa Fidine rejt­ing liste… Veli­ki meče­vi, rejk­javik. Mani­la… Robert Fišer, jed­na od ključnih figu­ra moga odras­tan­ja. I danas, gdje god da putu­jem, done­sem kući šahovsku gar­ni­tu­ru. Šahovs­ka tabla je mapa vasione, veli Borhes.

  .

  .

  Vaši stra­hovi?

  .
  Mater­i­jal za književnost. Pisan­je ima i duboku ter­apeut­sku dimenziju…

  .

  .

  Šta čekate?

  .
  Pravu riječ, uvijek.

  .

  .

  Čega se stidite?

  .
  Sve­ga što želim da zab­o­rav­im. A onda se još i stidim zbog te žel­je za zaboravom.

  .

  .

  Praš­tate li?

  .
  Da. Svi­jet bi bio pak­leno mjesto bez tog odvažnog umijeća.

  .

  .

  Tražite li da Vam se prašta?

  .
  Ne. Kom­p­liko­vano je to.

  .

  .

  Čime se ponosite?

  .
  Samo onim za što sam ja zaslužan. Nika­da nisam shvatao ljude koji se ponose, rec­i­mo svo­jom naci­jom, budući da je nisu birali… Ponosim se i kad neki od mojih sino­va ura­di neš­to dobro ili kaže neš­to pametno.

  .

  .

  Ko Vas je razočarao?

  .
  Argenti­na na svjet­skom prven­stvu. Pis­ci koji su iznev­jer­ili svoj dar. Sam sebe, kad god nisam uspio da izugu­ram neš­to što mi je važno.

  .

  .

  Koga ste Vi razočarali?

  .
  Teško je to znati. A volio bih znati. Moje proc­jene su suviše surove.

  .

  .

  Čemu uvi­jek dajete prednost?

  .
  Pravoj riječi. I onome što volim, uvijek.

  .

  .
  Šta ste naučili od Vaših sino­va / kćeri?

  .
  Mno­go toga. Dok su osva­jali jezik naučili su me mno­go o jeziku. Ako umi­jete da čujete dje­ca vam ima­ju reći nev­jerovat­no velike i važne stvari.

  .

  .

  Šta posveću­jete supruzi?

  .
  Sva­ki dan. Zatim i jedan roman iz 2010. (Para­no­ja u Pod­gori­ci), a sig­u­ran sam da se pre­poz­na­je u mnogim mojim pjesmama.

  .

  .

  Da li ste ika­da bili bezbrižni?

  .
  To je stan­je koje san­jam, kao neku ličnu verz­i­ju raja. Ali, pret­postavl­jam, da umi­jem biti bezbrižan, bavio bih se nekim drugim poslom…

  .

  .

  Šta dal­je?

  .
  Novi broj, nova knji­ga, novi dan… Novi ushi­ti i nova razočaren­ja. Svi­jet koji ide u lošem pravcu… Kon­cept pobune je svu­da u velikoj krizi. Uh, dovoljno za nespokoj.

   

   

  Raz­go­varao Enes Halilović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja