O Aleksandriji

Lat­est posts by Gor­dana Smuđa (see all)

  .

  .

  .

  Ponekad se zaus­tavi vreme
  Na trenutak
  Ili kraće
  Da šap­nu naše senke

  Neš­to važno
  I neodložno
  Neš­to što jed­ni drugi­ma ne govorimo
  Ne ovde
  Ne sada
  Ne nikada

  Što uvek prećutkujemo
  Ostavl­jamo neizgovorenim
  Ovde i sada

  Vreme nas je tako naučilo
  Da kaskamo
  Kada bis­mo da žurimo
  I klack­amo se
  Kad bis­mo da živimo

  Zato naše senke
  Što su između dve dimenzije
  Ni ovde potpuno
  Ni tamo

  Gov­ore umesto nas te reči
  Koje prećutkujemo
  Ovde i sada

  .

  .

  .

  .

  Trag od svetlosti
  Dok tiši­na glu­mi muziku
  Dok se men­ja­ju dan i noć za odelo
  I identitet

  Kapa za kapu

  Samo jedan trag svet­losti na nebu
  Gore je još dan
  Dole noć
  I meša­ju se

  I onda dan nestaje
  I onda noć dolazi
  Kada otera trag svetlosti

  .

  .

  .

  .

  Pos­to­je neka mes­ta koja nika­da nećeš posetiti
  I to je pros­to tako

  Zaglav­iš se
  Okupi­ra­ju ti vreme
  Oko­lo su barikade
  Ljud­skih tela
  Koja ne miruju
  I taj nemir osećaš
  Dok hodaš pored njih
  Ili ih gledaš dok piju kafu
  Dok spavaju
  Jer nemiri u ljud­skim telima ne miruju
  Oni postoje

  Neka­da tako glasni
  Da proganjaju
  Odluču­ju umesto tebe
  Kako pos­to­je neka mesta
  Neka divna
  Koja nika­da nećeš videti
  I mnoge druge stvari
  I to znaš

  Bilo da si se sakrio na najviši vrh
  Ili zaro­nio u naj­dublje more
  Oko tebe su nemiri
  Oni koje stvaraš ti
  I nemiri lju­di oko tebe
  Sa koji­ma piješ kafu
  Ili samo hodaš pored njih

  Vi te nemire delite

  .

  .

  .

  .

  O Alek­san­dri­ji
  O uli­ca­ma pored stena
  O moru i ljudima

  Živi se na uli­ca­ma noću
  Tada se dobro oseća grad
  Buka i šaputanje
  Mno­go se govori

  Gradovi na moru
  Rado pri­h­vata­ju ljude
  Zajed­no sa svim nji­hovim snovima

  U Alek­san­dri­ji
  O Aleksandriji

  .

  .

  .

  .

  U tim sam nota­ma prepoznala
  Tišinu labu­da koji plovi

  U tim sam nota­ma prepoznala
  Decu koja žive na ulici

  Te note su donele sećanje
  Na davni dan

  Note su probudile tugu
  I osmeh i tugu i osmeh

  Note su me razmazale
  U vio­lin­s­ki ključ

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja