Opako sutra

Lat­est posts by Ana Ros­tok­i­na (see all)

  ***

  Tre­ba da se uži­va u jed­nos­tavn­im stvarima.
  Tre­ba gle­dati nebo kroz grane
  sa kojih opa­da lišće
  kao dani naših života.
  Tre­ba pre­poz­nati sve boje oko sebe.
  Tre­ba uhvati­ti sunce u izlogu.
  Tre­ba vide­ti drveće koje niče
  iz rušev­ina Generalštaba.
  Tre­ba da se ne preću­ti neko­liko reči
  kad ispraćamo naše drage
  s kućnog pra­ga kao brodove.
  Tre­ba popi­ti jutarn­ju kafu
  i pron­aći istinu u talogu
  kao skupocenu školjku na dnu okeana.

  .

  ***

  U međupros­tor između sna i jave
  prodire treper­a­va svetlost
  između sklo­pljenih trepavica
  između spuštenih roletni
  Znam: to se prikra­da sutra
  Sutra pre­ma kome tre­ba puto­vati dugo dugo
  kroz jutarn­je magle
  kroz smog nad Savom
  To je sutra koje te dočeku­je na dolazn­im peronima,
  kod crvene govornice
  s napad­nim tak­sis­ti­ma diskret­nim lopužama
  Sutra zašećereno sne­gom u prahu
  O to je sutra puno ptičjih jata i praznih koloseka
  Sutra što ga svako nosi svo­je sa sobom
  umotano u mas­ni papir od bureka
  To je sutra u kome se baca­ju jučer­ašn­je karte za tramvaj
  i pune se dže­povi novim nadama
  Sutra što nas potkra­da za jedan dan
  prikri­va­jući pod­valu sunče­vim zracima
  i svežim vetrom
  To je ogrom­no sutra varljivih obrisa
  To neumitno
  opako sutra

  To sutra gde ti ne postojiš

  .

  ***

  Kada dođe magla
  mekana pamučna
  Kad se spusti tišina
  svile­na kao unutrašn­jost prepil­ič­jeg jajeta
  i prekri­je svet
  Kada dođe vreme da se razd­vo­je prsti
  i da se zaputi nepoz­natom stazom
  čiji put­ni­ci se ne mogu vratiti
  da nam kažu šta su videli na putu
  Tada ćemo krenu­ti zamišljajući
  neki stu­deni potok
  neki seos­ki zvonik
  neke vrbe kraj puta
  neka gvoz­de­na vrata
  Kad se nađe­mo na dve obale
  jedne goleme reke
  i počnemo se dozivati
  Reči tonu u magli
  I samo će se naše duše protezati
  jedne ka drugima
  kao zapal­jene svetiljke u mraku

  .

  ***

  Ne znam kako da gov­orim sa dna praznine.
  Tre­ba je spoz­nati, sagle­dati, nas­tan­i­ti nekim bićima
  kao što se muzi­ka nas­tan­ju­je u nama,
  nesig­ur­na, krhka, dok ne poplavi svet.
  Neš­to veliko i teško zre­je u meni
  i čeka čas da se otkine.
  Neke noći prolaze.
  Neke zvezde zreju.
  Neka ruka ih briše
  čim osvane dan.
  Svakog dana učim da pre­tačem prazn­inu u reči.
  Svakog jutra iz počet­ka pre­mošću­jem jaz u sebi.

  .

  ***

  Da li se sećaš onog sve­ta što je zarobljen na dnu limene kutije
  u jed­nom od stano­va koje si napustio?
  Je li taj svet izbledeo kao mas­ti­lo na požutelom papiru
  ili i dal­je boravi u tebi?
  Da li se sećaš onog vre­me­na kada je osmeh bio osmeh, suze suze,
  kada je čarob­no drveće zna­lo da proc­vate za samo jed­nu noć,
  a gradovi i kule zidali se dugo godina
  i bili neoborivi
  jer nis­mo znali da se sruše u trenutku čim izvučeš kamen temeljac?
  Da li se sećaš tog sve­ta zas­pa­log na beza­zlenoj obali tvog detinjstva?
  Da li odz­van­ja u tebi kada neko baci kamen u tu vodu?
  Da li te boli kada vreme odran­ja taj breg?

  .

  ***

  Teško je vreme, ljubavi moja.
  Gde ćemo se sastati?
  Pred večitim Niš ekspresom,
  na per­onu punom ispljuvaka?
  Tvo­je pris­ust­vo više nije potrebno
  da bi bio prisutan.
  Sva­ka ver­bal­izaci­ja je suvišna.
  Uostalom šta se tu može reći
  osim „dobro sam“ i „pada kiša“?

  Teško je vreme, a lako se diše,
  lako se živi, lako se odlazi.
  Gde će nas sas­tavi­ti, ljubavi moja?
  Moji zglobovi, moje mis­li, moje lice
  ne čine nijed­nu celinu.

  .

  ***

  Eto tako: jesen, van vremena,
  oblaci lete ka jugu,
  mi smo nasukani.
  Gov­orim vam izdaleka
  iako još sam blizu.
  Ne veru­jte: više nisam tu.
  Dotičem vaše tople kose,
  nez­ab­o­rav­na lica
  i prsti pro­laze kroz njih kao kroz pesak.

  Ljubav nema lice,
  ona čak ni ime nema.
  Sve što smo o njoj napisali ne vre­di stare pare.
  Sve što smo rek­li jed­no dru­gom odleprša­lo bi
  pre nego što bis­mo stigli da završi­mo rečenicu.

  Ćutim,
  gledam okolo.
  U jesen­jem nebu neko kuva čaj sa medom
  i crn­im čes­ti­ca­ma ptica.
  Puš­tam sve što je proš­lo da ode niz vodu,
  posta­jem sito, pesak, ods­jaj, sen­ka, ništa,
  pra­tim tok mis­li i oblaka.
  I ako dune vetar odleteću kao
  perce maslač­ka – lakše da ne može biti.

  25. sep­tem­bar 2012.

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja