Pomilovanje

Lat­est posts by Dže­jn Ken­jon (see all)

  .

  .

  Udvarač

  .

  Leži­mo leđa uz leđa. Zavesa
  se podiže i spušta,
  kao gru­di neko­ga ko spava.
  Vetar pomera lis­tove javora
  koji otkri­va­ju svo­ju svetlu stranu
  okrećući se svi odjednom
  pop­ut jata riba.
  Izne­na­da, shvatam da sam srećna.
  Mesec­i­ma, ovo osećan­je se
  prikrada­lo i svraća­lo na kratko
  pop­ut stidljivog udvarača.

  .

  .

  Kaputi

  .

  Videla sam ga kako izlazi iz bolnice
  sa žen­skim kaputom preko ruke.
  Jas­no je, neće joj tre­bati više.
  Naočare za sunce nisu mogle da sakriju
  nje­go­vo vlažno lice, pometnju.

  Kao da se ruga, dan je bio lep,
  blag za decem­bar. Ipak,
  zakopčao je kaput i uvezao
  kapul­jaču ispod brade, spre­mao se
  za večnu hladnoću.

  .

  .

  Kolačić

  .

  Pas je polizao posudu
  i nagra­da mu je kolačić
  koji mu stavl­jam u usta
  kao sveštenik hostiju.

  Ne mogu da pod­ne­sem njegovo
  lice puno poverenja!
  Traži hleb, očekuje
  hleb a ja bih isto tako
  mogla i kamen da mu dam.

  .

  .

  Sunce i mesec
  .….….….….….….….….….….….Don­al­du Klarku

  .

  Oša­muće­na i pospana ali ne i utonu­la u san
  čujem ćerku svo­je slepe cimerke
  kako joj pomaže da jede:
  „Šta je to? Tikvica?“
  „Ne. Spanać.“

  Po povratku sa sni­man­ja moz­ga, zadremala
  je uz zvuk sapunice: prevara,
  amnez­i­ja, sum­n­jivi poslovi,
  i dugi, beli bol­nič­ki hodnici…
  Niš­ta tu ne razd­va­ja živ­ot i umetnost.

  Čujem dve ses­tre kako šapuću:
  Gosp. Malkom­son je umro.
  Sat kas­ni­je jed­na od njih dolazi da nam kaže
  da je pri­vat­na soba sada slobodna.

  Sveži pro­lećni lahor
  pomera plas­tičnu zavesu.
  Ležim zaval­je­na u novom krevetu
  i imam viz­iju duša
  nasla­ganih kao krzna
  pod mojom dušom, koja je bolesna –
  toliko je teš­ka od tuge
  da spreča­va druge da se uzdignu.

  Nema raznobo­jnih cevčica
  da gmižu ispod prekrivača;
  imam vitalne znake zdrave
  žene u ranoj sred­njoj dobi.
  Ne tre­ba niš­ta da se seče ili ispravlja,
  uklan­ja ili menja.

  Nedelju dana omame. Sunce i mesec
  uzdižu su se i spuš­ta­ju nad mal­im zatvorenim
  dvorištem, drvećem…
  Dok­toro­vo lice se pojavljuje
  i nestaje
  u pod­nožju krve­ta. Sporo,
  neze­maljs­ka tuga iščezava.

  Pono­vo u sop­stvenoj dnevnoj sobi
  gledam stolove, sto­lice i slike
  sa nečim pop­ut oduševljenja,
  samo nekako izbledele — kao sa velike visine.
  Puš­tam tele­fon da zvoni; pošta
  se nagomi­lala neotvorena
  na stolu u holu.

  .

  .

  Miren­je sa melanholijom

  Iz deč­je sobe

  .

  Kad sam se rodi­la, čekala si
  iza gomile posteljine u dečjoj sobi,
  i kad smo bile same, spusti­la si se
  ne mene, utiskujući
  gorčinu praz­nine u svaku moju poru.

  I otad me je
  sve pod ovim nebeskim svodom
  ras­tuži­va­lo – čak i žute
  drvene per­lice vrteške
  iznad moje kolevke.

  Nauči­la si me da živim bez zahvalnosti.
  Upropasti­la si moj odnos sa bogom:
  „Ovde smo pros­to ne bi li sačekali smrt;
  zemaljs­ka uži­van­ja su precenjena.“

  Samo se čini­lo da pri­padam majci,
  da živim među kocka­ma i pamučn­im potkošuljama;
  među crven­im limenim kuti­ja­ma za ručak
  škol­skim knjiži­ca­ma u ružn­im, braon futrolama.
  Već sam bila tvo­ja – ti anti-potrebo,
  ti koji obo­galju­ješ duše.

  .

  .

  Bočice

  .

  Elav­il, Ludiomil, Doksepin,
  Nor­pramin, Prozak, Liti­jum, Ksanaks,
  Vel­butrin, Par­nat, Nardil, Zoloft.
  One pre­vučene fil­mom mir­išu na slatko ili
  nema­ju miris; one nepre­vučene mirišu
  kao hemi­js­ka lab­o­ra­tori­ja u školi
  zbog koje sam nekad zadržavala dah.

  .

  .

  Pred­log prijatelja

  .

  Ne bi bila toliko depresivna
  da zaista veru­ješ u boga.

  .

  .

  Često

  .

  Često idem u krevet odmah posle večere
  što se čini odraslim
  (mis­lim, sačekam da padne mrak)
  kako bih se odgurnula
  od ogro­mog bola u nesigurnom
  brodiću od pruća sna.

  .

  .

  Jed­nom je bilo svetlo

  .

  Jed­nom, u ran­im tridese­tim, uvidela
  sam da sam tač­ki­ca svet­la u velikoj
  reci svet­losti koja se val­ja kroz vreme.

  Plu­ta­la sam sa celom
  ljud­skom porod­i­com. Bilo nas je svakakvih –
  onih koji žive, onih koji su umrli,
  onih koji se još nisu rodili. Nekoliko

  kratk­ih trenu­tat­ka sam plu­ta­la, savršeno mirna,
  i više nisam mrzela to što postojim.

  Pop­ut vrane koja namir­iše svežu krv
  došla si i u letu me izvukla
  iz svetlu­ca­juće reke.

  „Držim te. Nika­da ne dozvolim
  svo­jim naj­dražim da se udave!“ Nakon toga, plakala sam danima.

  .

  .

  Uzdisaj/izdisaj

  .

  Pas me traži dok me ne pronađe
  gore, leg­ne uz škljocanje
  kosti­ju, stavi glavu na moje noge.

  Ponekad zvuk nje­gov­og disanja
  spase mi živ­ot – udisaj/izdisaj,
  udisaj/izdisaj; pauza, dugi uzdah…

  .

  .

  Pomilo­van­je

  .

  Komad sagorel­og mesa
  nosi moju odeću, govori
  mojim glasom, nesigurno
  izvrša­va obaveze, ili uopšte ne.
  Umorno je od pokušavanja
  da bude odlučno, umorno
  preko svake mere.

  Prešli smo na inhibitore
  mon­aminske oksi­daze. Celu noć i ceo dan
  osećam se kao da sam popi­la šest šoljica
  kafe, ali bol iznenada
  sta­je. Sa čuđen­jem i
  gorči­nom nekog koga su pomilovali
  za zločin koji nije počinio
  vraćam se braku i prijateljima,
  ružičas­to oivičenom slezu; vraćam se
  svom stolu, knjiga­ma i stolici.

  .

  .

  Kre­do

  .

  Far­ma­ceu­trs­ka čuda su sad na delu
  ali veru­jem, samo trenut­no mi je dobro.
  Nesveti duh, sig­urno je,
  doći će opet.

  Surov i zao, staviće noge
  na stočić za kafu, zaval­iće se i
  pretvoriti me u nekog ko
  neće da priča; nekog
  ko ne može da spa­va ili nekog
  ko ne radi niš­ta dru­go sem što spava;
  ko ne može da čita ili da pozove
  za pomoć.

  Ne mogu niš­ta da uradim da te sprečim
  da dođeš.
  Kad se probudim, još uvek sam s tobom.

  .

  .

  Šum­s­ki drozd

  .

  Oša­muće­na nardilom i jun­skim svetlom
  budim se u četiri,
  željno iščeku­jem prve tonove
  šum­skog droz­da. Pri­jat­ni vazduh
  pro­lazi kroz komarnik
  zajed­no sa divljom, složenom pesmom
  ptice i ja sam preplavljena

  zado­voljstvom svakidašnjice.
  Šta me je to tako strašno mučilo
  cel­og živ­ota sve to ovog trenutka?
  Kako samo volim malo srce
  brz­ih otku­ca­ja ptice koja peva
  među velikim javorima;
  njeno bistro, uverlji­vo oko.

  .

  .
  Čisti­na

  .

  Pas i ja se pro­bi­jamo kroz obruč
  kleke s koje voda kaplje
  da bis­mo došli do čis­tine visoko na brdu
  gde sam ga pusti­la s uzice.

  Izvi­ja se, njuš­ka između čuper­a­ka mahovine;
  grančice puca­ju pod nje­gov­om teži­nom; pre­vrće se
  i trl­ja vilicu po tlu punom aroma;
  isplazio je ružičasti jezik.

  Cele noći kiša je nat­a­pala zemlju i sada brdo
  ispuš­ta uzdah olakšan­ja, miris
  tople zeml­je… Trs­ka je porasla
  za čitav palac od juče,
  paprat se razvi­la; čak i da pokuša
  jor­go­v­an pored ambara neće
  uspeti da ne procve­ta danas.

  Čeznu­la sam sam za nežn­im zele­nilom proleća,
  i zovom bel­o­gr­le laste
  koji je na grani­ci nepris­to­jnog. Znaš li –
  otkad si otišao
  sve što mogu da radim
  jeste da čekam da mi se vratiš.

  .

  .
  Iznošen­je drveta

  .

  „Dajte mi svetla!“uzvikuje Ham­le­tov stric
  dok ubi­ja­ju Gon­za­ga. „Svet­la! Svetla!“uzvikuju raštrkane
  kur­tizane. Ovde, kao i u Danskoj,
  mrak je već u četiri, čak i mesec sija
  s pola snage.

  Ukrasi idu u kutiju:
  sre­brni špani­jel, sa natpisom
  Moj dra­gi na ogr­li­ci, iz vremena
  još dok je maj­ka bila dete u Ili­noisu; drvena
  mar­i­one­ta oko kojeg smo se brat i ja tukli,
  kida­jući mu ud po ud. Maj­ka ga je
  pono­vo spo­ji­la kon­cem pred mojim očima,
  osećala sam se izrodom već sa deset.

  Više nego oprezna
  pako­vala sam ih, i lampice
  u vidu zvez­da, sel­jene od jedne kuće
  do druge, u kofer­čić od kartona
  sve tanji.
  Tik, tik, osušene iglice padaju.

  Do večere ostao je samo miris
  jele. Kad je već mrak,
  nek bude barem ekstravagantan.

  .

  .

  Doš­lo mi

  .

  Uzela sam poslednji
  prašn­javi komad porcelana
  iz bureta.
  Bila je to tvo­ja posu­da za sos,
  sa oka­men­jenom, braon
  kaplji­com sosa još
  uvek na porce­lan­skom kljunu.

  Oplaki­vala sam te
  kao nikad do tad.

  .

  .

  Dru­gači­je

  .

  Usta­la sam iz kreveta
  i sta­la na dve jake noge. A moglo
  je biti i dru­gači­je. Pojela sam
  pahuljice, mleko,
  zre­lu, savršenu breskvu. A moglo
  je biti i drugačije.
  Odvela sam psa uzbrdo
  do bre­zove šume.
  Celo jutro radi­la sam ono što volim.

  U podne sam prilegla
  sa mužem. A moglo
  je biti i drugačije.
  Večer­ali smo zajedno
  za stolom sa srebrnim
  svećn­jaci­ma. A moglo
  je biti i drugačije.
  Spavala u krevetu
  u sobi sa slikama
  po zidovi­ma, i plani­rala da
  sledeći dan
  bude isti kao i ovaj.
  Ali jednog dana, znam,
  biće drugačije.

  .

  .

  Pronalažen­je duge, sede dlake

  .

  Rib­am veli­ki drveni patos
  u kuhin­ji ponavljajući
  pokrete svih žena
  koje su živele u ovoj kući pre mene.
  I kad nađem dugu, sedu dlaku
  kako plu­ta u kofi
  čini mi se, svoj živ­ot sam dodala njihovim.

  .

  .

  Teš­ka let­n­ja kiša

  .

  Tra­va u polju je polegla
  i na mes­ti­ma izgle­da kao da je veli­ka, sada
  odsut­na živ­ot­in­ja, prošla sinoć tuda.
  Tra­va za seno će se usprav­i­ti ako

  bude suvo. Nedosta­ješ mi uporno, bolno.
  Nema tvo­jih bučnih ulaza­ka ili
  izlaza­ka, vra­ta koja se snažno klate
  na šarka­ma, ili tvo­jih nesvesnih
  uzda­ha dok čitaš neš­to tužno,
  pop­ut pisama Hen­ri Adamsa iz Japana
  gde je otputao kada je Klover umrla.

  Sve što ima cvet povi­ja se na kiši:
  beli irisi, crveni božuri; mak sa
  svo­jim crn­im i tajanstven­im centrom
  leži rasut svu­da po travnjaku.

  .

  .
  Košul­ja

  .

  Košul­ja mu dodiru­je vrat
  i gla­di mu leđa.
  Spuš­ta mu se niz bokove.
  Čak ide i ispod nje­gov­og kaiša –
  u pantalone.
  Bla­go košulji.

                                                                                               Pre­vod: Dani­jela Jovanović

                                           .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja