Prozirno i krhko

Lat­est posts by Anja Marković (see all)

  .

  .

  Nedel­ja, živ­ot na istori­jskom minimumu

  .
  Ako san­jaš škriljce, umreće ti tetka
  i to u požaru,
  sve nedel­je su male smr­ti, pomisliš
  zvuk cepan­ja kičme od kreveta
  vraća pros­toru oštrinu i besmisao.
  Jutarn­ji šla­jm u usti­ma gust i topao
  kao čokolada
  pod­seća da se neš­to neprijatno
  u tebi dogodi­lo dok si spavao
  u pro­zore se zaku­cava­ju krho­tine ulica
  i to traje –

  jedra od sen­ki guž­va­ju se po zidovi­ma kao
  več­na misao o tetka­ma i nji­hovim lošim instalacijama,
  poste­peno se skla­pa­ju šine
  povlače se ble­di repovi, korn­jače prozirnih oklopa
  i ostale nežno-nakazne stvari
  koje si tokom noći odnegovao.

  Umij se, pro­trl­jaj oči:
  to nije Elvis, to je Mar­jan Čakarević,
  pes­nik iz Beograda,
  sig­u­ran znak da će se bar jed­na tetka
  real­i­zo­vati u jeziku
  još dugo nakon eksplozije,

  i zaista, jutro je naj­gori svet
  od svih mogućih svetova.

  .

  .

  Inkar­nat

  .

  Kada ostaneš napokon sama u sahari,
  svet­lo nes­tane i zvuk se svede na iglicu
  zarivenu u nerv,
  osetićeš nev­idljive hra­pave ruke predaka
  na grudi­ma i trbuhu. Sel­jač­ki prsti će iskusno
  ispi­ti­vati ovlaženu srž i ostala
  zatam­n­je­na mesta.
  Sig­urn­im i pohlep­n­im pokretima,
  u samo nji­ma znanom ritualu.
  Ostani mir­na dok ti niz leđa klize
  nesmirene kosti i ne boj se.
  Nika­da nećeš saznati
  koliko od tebe uzimaju
  ni kome se, uopšte, ta žrt­va prinosi.

  .

  .

  Kata­toni­ja

  .

  Danas sam prozirno
  i krhko. Na grudi­ma leži jezero,
  boga­to kru­gov­i­ma kada ga dotakneš.
  Ako bi mi neš­to dis­a­lo uz kožu,
  svet bi video da sam od stakla.
  Ali nema nikog.
  Mogu na miru da budem
  sama, hlad­na i lomljiva.

  .

  .

  Rasi­pan­je

  .

  Telo je grozni­ca od koje se umire,
  zato se oprezno priv­i­jamo uz polumrak
  prl­jav­ih pro­laza i tuđih, zau­vek tuđih stanova.

  Ali srce je rud­nik užasa i nemoj da otvaraš prozore,
  pal­iš svetla
  od toga se umire
  pusti iznemogla mokra tela
  u oslobođenoj glatkosti najlona
  pre­pusti se radosti bezrazložnog
  rasi­pan­ja semena
  pre­pusti se slo­bo­di koja se stiče snažnim
  i brz­im potez­i­ma biča,
  pro­tetičkim nas­tavci­ma čula, pre­pusti se
  prsti­ma sputanom kriku;
  zlat­nim, toplim mlaze­vi­ma sreće
  ili udari­ma staračk­ih pega o sasvim nežne
  devo­jačke butine

  gad­nih li, divnih bliskosti

  glad ima isto lice i kada su ti usta puna tuđeg mesa
  i kada kroz želu­dac ne pro­lazi ama baš ništa
  dan­i­ma, ali

  otek­lih jezi­ka zah­vata­mo med s perja
  nepoz­natih ptica
  i pota­pamo se u njega
  kao u udob­nu teglu formalina
  i to bude dom u kom smo spokojni,
  i opasni
  kada se tama polegla po sobi stopi sa našom,

  vlažnom kao jeze­ro svetlosti
  koje je zrak
  kroz pro­zore izgrebao.

  .

  .

                                                                   Izbor sačini­la Dani­jela Jovanović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja