Senke

Lat­est posts by Bora Vitorac (see all)

  .

  .

  .

  privred­nikov pitomac

   

  na starim anzis-kartama
  lako se raspoznaju
  crkveni tornjevi
  ukočeni “peu­geot” ispred sinagoge
  stradala jer­men­ska crkva
  otišli tramvaji
  tende i por­tali velik­ih radnji
  zatečeni prolaznici
  života
  na uli­ca­ma novog sada

  sa anzis-kar­ti novog sada
  nika­da se nije slutilo
  šta bi mog­lo biti

  922. vozom je stigao
  jova sa banije
  za šegr­ta u trgovi­ni boja
  sa osme­hom u klopavim ušima
  i tabli­com oko vrata
  pisa­lo je ime oca
  i selo luščani
  u drven­om koferu
  imao je naštirkane čarape
  od poki­danih pesama
  da ih može nas­tavl­jati u snu

  šegr­to­vao je u jevrejskoj
  spavao u mađarskoj ulici
  čis­tio radnju
  u plesnivim cipelama
  pako­vao robu
  i razvozio na kolicima
  po varoši
  sa ciglom u stomaku

  dok je za tez­gom prodavao
  četke boje i mus­tre za molovanje
  smešio se klopavim ušima
  i pro­gov­o­rio odjednom
  neko­liko novosad­skih jezika

  izučio je za trgovca
  postao kalfa
  slikao se kod foto-manojlovića
  sa brkovi­ma i šeširom u ruci
  hipnotisan
  pored prazne stolice

  pun mirisa boja
  zavlačio se noću
  po igranka­ma bircuzima
  i bioskopima
  muzi­ka nje­gove mladosti
  vrti se na gramofonu
  i treperi
  sa anszis-kar­ti novog sada

  nije se slutilo
  šta bi mog­lo biti

  već samosta­lan cen­jen trgovac
  venčan u uspen­skoj crkvi
  ’41. jova dođoš
  pri­moran je da napusti
  novi sad
  ostavio je otvorenu radnju
  i nes­tao neprimetno
  sa kišo­bra­nom i koferom

  u nje­gov­om odsustvu
  razlivene mrl­je plasavog straha
  dugo su ostale upijene
  u lici­ma preživelih novosađana

  vra­tio se peške
  u cipela­ma vezan­im kanapom
  na tankim nogama
  pocepan nesanicom
  tetovi­ran prisil­nim radom
  u logoru
  ali pot­puno svoj

  pono­vo je otvo­rio farbaru
  punu sno­va i mirisa boja
  blizu kafane “kod bel­og vola”

  sa anzis-kar­ti novog sada
  nije se slutilo
  šta bi mog­lo biti

  došli su predveče
  lju­di iz rajine šume
  i naredili u ime naroda
  da se skine firma
  spustili rolove
  uzeli ključeve vremena
  a nje­ga pustili na ulicu
  da bere noćno cveće
  i pali sveće o sve­tom luki
  ocu u jasenovcu

  dugo je sedeo na tavanu
  iza odžaka
  sa izgre­ban­im mislima
  kako da porod­i­ca preživi

  pravio je vodene bojice
  bloke­je za cipele
  šti­paljke za veš
  i sve mu je propalo

  napušten od samog sebe
  zaću­tao je
  više nije znao
  u koji razred mu deca idu

  hodom mesečara
  pro­lazio je varoš
  sa uvenulim šeširom na glavi
  zalazio u bircuz
  kod čika-time
  sedao kod akvarijuma
  u izlogu
  i prip­it gledao šarane
  kako dan­i­ma gutaju
  dosad­nu vodu

  ponekad je tu u bircuzu
  zat­i­cao gospon-feješa
  u kiselom ćošku
  kako šibi­ca­ma čara
  slike na papiru

  za litru i sodu
  sva­ki dan je svraćao
  kod svog berbera
  luluša
  čito novine i mrmljao
  dimom cigarete
  ras­terivao je vetrenjače
  od sebe
  i drhtao do kra­ja života
  sa osme­hom u klopavim ušima

  sa anzis-kar­ti novog sada
  nika­da se nije slutilo
  šta bi mog­lo biti

  potk­lobučeni plafon
  sručio se iza ponoći
  bez odjeka

  posled­nji put oznojan
  jova više nije drhtao
  bio je van domašaja
  straha

  dok sam ga nemuš­to brijao
  vide­lo se sve prećutano
  u nje­gov­im žućkas­tim očima
  i osme­hu u klopavim ušima
  kojeg je odneo sa sobom

  potrošio je svo­je vreme
  na anzis-kartama
  i poslao posled­nji pozdrav
  iz novog sada

  .

  .

  .

  dunav

  .

  promiče debe­li dunav

  upin­je se iz stomaka
  raz­val­jen­im koritom
  ustenčenog bla­ta ravnice
  šumom prozuk­le svirale
  lagano val­ja mutljag
  u obraslim mislima

  dere i zaošijava
  tal­si­ma loče obalu
  prodire u zem­ršenu tišinu
  pod­bu­lih ritova
  diže mokre utvare
  narogušenih panjeva
  nad uskislom penom drezge
  vit­la lep­eze uzne­mirenih ptica
  iz rašču­panog granja
  golišav­ih vrba

  buć­ka omaml­jene ribe
  u smežu­ra­noj vodi plićaka
  ogre­zle trske i rogoza

  odmara se debe­li dunav
  prostiranjem
  širokih krpara gliba
  tkanih davn­im maglama
  deregli­ja i šajki
  trulih vrš­ki i alova
  potonulih grobalja
  i trščara alask­ih sela
  u tupom pogle­du riba

  pre­da mnom po tanjiru
  oru stare lađe
  bokali u mraku
  tegle crne trupine
  nabrek­li čamci
  kli­ma­ju se privezani
  za štice i obalu

  promiče debe­li dunav
  zane­sen samim sobom

  .

  .

  .

  pri­jatelj

  .

  neću da zaus­tavl­jam reku
  pri­jatelj sam joj
  zaš­to da je ubeđujem

  dugač­ka sa mno­go prozora
  rekom plovi bela lađa

  pli­vaću i ja
  dok reka hoće da me nosi

  neću je zaustavljati
  da bih napisao pesmu
  o pre­mešten­im obalama

  .

  .

  .

  pruće

  .

  na pruću
  u vodi
  zaspaću

  na moja usta
  ti ćeš govoriti

  .

  .

  .

  021 novem­bar ’97

  .

  mačke luta­ju krovovima
  uši­ma neprestano prate
  množen­je riba
  u trstici­ma oko novog sada

  idem da prošetam
  sa mojom starom stolicom
  ispod ruke
  kroz grad
  pun salate opa­log lišća
  ogul­jenih fasada
  nagriženih gip­sanih cvetova
  obnev­idelih prozora
  i ubo­gal­jenih portala
  star­ih novosad­skih radnji

  srušene kuće
  sa bele­gom generacija
  neras­tu­mačenih grafita
  odvežene na nev­ina smetlišta
  osta­ju u novom sadu
  samo na glu­vim fotografijama

  prazn­i­na pokreće strah
  otpušen­im glasovima
  iz zelenih vin­skih flaša

  tram­va­jem iz detinjstva
  stižem do pristaništa
  samo pogledom
  na drugu obalu
  do odmet­nute tvrđave
  uznete nad dunavom
  što velikim satom
  na belom tornju
  obr­nu­tim kazaljkama
  prati i usitnjava
  dospe­lo vreme
  u novom sadu

  upreg­nu­ta lađa
  provali trome šlepove
  ispod mostova
  očekuje
  da tvrđa­va bude
  na istom mestu
  kada se sporo vrati
  iz rumunije

  dugo na keju nema ljudi
  koji mogu pogledom
  privući lađe
  da pris­tanu u novom sadu
  išče­zli su
  u svom upropašćenom pogledu

  vraćam se
  mož­da ću usput sresti
  neku osobu
  upropašćenog pogleda
  da zajed­no slušamo
  muziku na radiju

  .

  .

  .

  astal

  .

  kir­i­ja je plaćena
  za stan koji nemamo

  samo trenu­tak
  ne miči se
  da naslikam
  tebe i dete
  pred vra­ti­ma kuhinje

  za nas troje
  kupiće­mo mali astal
  ako uštedimo
  na hrani

  .

  .

  .

  kan­abe

  .

  sa malo reči
  može da se živi
  na kanabetu
  u uglu kuhinje

  pla­fon je napukao

  sa usti­ma punim muzike
  nećeš se plašiti
  ni za sebe
  ni za mene
  kad jabu­ka padne
  sa ormana
  ne mora da se čuje

  .

  .

  .

  mog­lo je biti

  .

  odabrana knji­ga
  proči­ta se

  dan­i­ma
  zauz­i­ma mesto
  između obrva

  vidiš šta je
  a mog­lo je biti

  .

  .

  .

  ponekad

  .

  ponekad doploviš
  kao lađa
  pod tuđom zastavom

  ona te bol­je čuva

  doplovi mi opet
  noćas u snu
  bez zastave
  bez majice
  mokra
  iz toplih mora

  .

  .

  .

  klovn

  .

  svi­ram ksilofon
  svo­jih zuba
  isto kao kale­man hokins
  popljunem dva prsta
  cim­nem levo
  i zateg­nem desno uvo
  onda pružim levu ruku
  u levu stranu
  i kob­ja­gi gitara

  .

  .

  .

  čitan­je

  .

  tako biva
  proči­taš tri stolice
  pa još jednu

  onda išči­taš
  ceo orman

  posle jako godi
  spi­ran­je na kiši

  .

  .

  .

  u parku

  .

  pecao sam ribe
  na jezeru u parku
  stavl­jao ih u džep od sakoa
  došao je čuvar
  video kako neš­to udara
  ispod mog sakoa
  mis­lio je da sam uzbuđen
  da ne kažem probuđen
  ostao sam
  i dal­je pecao šarene karaše
  na jezeru
  u parku

  .

  .

  .

  umor

  .

  operi zube od razgovora
  očešl­jaj se od misli
  obrij se od dosade
  zag­n­juri glavu od sna
  brboći

  .

  .

  .

  upecan

  .

  prazan sam
  kao kuti­ja od sardina
  i pio bih vina

  upecan sam
  na finu malu udicu
  tre­sem se

  .

  .

  .

  grafike

  .

  idem pono­vo
  na bije­nale grafike
  kat­a­log je skup
  vre­me­na imam
  mem­o­ri­ju nemam
  kad hoću da se setim
  bude neš­to drugo
  pa nestane
  kao da lažem
  sve se pret­vara u grafike

  slikao sam lađu
  na istom mestu
  prista­la je druga

  opet slikam istu lađu

  .

  .

  .

  sli­ka

  .

  riba se zalepila
  na tanjiru

  trs­ka će istrunuti
  mož­da procvetati

  riba će ostati
  zapljunuta kao slika
  dok se tanjir
  ne polupa

  .

  .

  .

  kuća

  .

  kera od pletenog pruća
  laje na ljute paprike

  za bede­mom grba­va kruška
  kolen­i­ma nalegla na kuću
  mas­nim lišćem skriva
  jato crepova

  raza­pete senke po gonku
  tegle se u dugačke muzge

  .

  .

  .

  senke

  .

  nailaze iza ormara
  na sred sobe člove
  u cveću se kikoću

  kroz zatvoren prozor
  beže sokakom
  pa nestanu

  uskomešane vetrom
  skri­va­ju se u ševaru
  postiđene do doveče

  .

  .

  .

  braša tucakov

  -

  braša je sa mnom vuko šer­pu po praši­ni i igro
  se kon­ja. braša mi je uvek vadio trn od dikice,
  znao je da popljune to mesto pa da niš­ta ne bole
  kad ga nok­ti­ma izvuče…

  jedan dvokri­lac je pao
  iza sela
  u žabaljskom ataru
  ti si dotrčo
  jeo si višn­je s lebom
  i reko pao je aviojon

  uzo si bicik­li i odjurio
  prašn­jav­im putom
  mene nisi teo da vodiš
  al ni ti se nisi vratio

  otišli su koli­ma po tebe
  na kojim se žito vozi
  i doneli mrtvaca

  ubio te pilot
  zato što si prvi stigo

  a šta je s pilotom
  pitali su ljudi
  umro je do noći

  pokrili su te pokrovcom
  tvoj tata se nije vidio
  iza lotre
  vido se samo nje­gov šešir
  tebe više nis­mo vidili
  ti si samo bio u kolima

  kad su otvo­rili kapiju
  nisam smeo da gledim
  iskrivl­jeni đer­am od kričanja
  kla­tio se nad vašom kućom

  sva deca su šaputala

  više nisam smeo da jedem
  dudo­va ispred vaše kuće
  ni aptu pored jendeka
  po kojem smo gazili
  posle kiše

  brašo ti si mrtav
  tvo­ja mama više ne jede
  petrovače jabuke
  i uvek je u crnom

  vaša kuća je bila od ćerpića
  a soba pomazana
  ne sećam se kolko vas je bilo
  dece

  znam samo
  posle je umro duško
  od zeleni kajsija
  i da ste svi nosili
  prsluke od džan­dars­ki šinjela
  sećam se uvek si bio gladan
  i da nisi bio sebičan

  bio si ošišan do glave
  onako makazama
  uvek musav od kerećeg grožđa
  al ja sam te najviše volo

  znao si sve­ga da se igraš
  bio si već velik
  a igro si se s nama

  sećam se
  kad smo se igrali sarane
  pa kad smo saranili
  jed­nu grlicu
  ispod bandere
  posle
  onog luk­ićevog ficka
  tamo u vr bašte
  u mirođi­je pored evedre
  i naprili mu krst
  od kukuruzovine

  a sad sam ja
  opro noge
  obuko belu bluzu
  i dono ti buket plave perunike

  sad se sećam
  cela sarana je jako ličila
  na našu igru
  sada tek vidim
  kako si ti sve znao
  i kako se saranjuje

  tvoj grob je ispucan
  obras­to je slezom
  i ograđen cigljama
  ko na vašem gonku

  sad već moram ići
  ne mogu više da se setim
  samo jednog tvog lica
  uvek ih vidim više

  ust­vari samo se prisećam
  i odma zatim pomišljam
  na neku trulež plesnivu

  kad ja sad nekom pričam
  o tebi
  niko me ne sluša dugo

  tvo­ji mama i tata
  već su te zaboravili
  gta­ta pravi sečku konjima
  u san­duku od municije

  kaži kako da objas­nim ljudima
  kako smo mi mogli lepo
  da pričamo o svemu
  kako smo pecali
  reasve­tanu bagru
  i jeli onako s mušicama
  kako smo kupo­vali zizike nedeljom
  kod majke ruton­jske na ćošku

  sećam se kad te je seka
  udar­i­la tatin­im štapom po glavi
  jel si pojo sko­ro sve krastavce
  narezane za doručak

  znam bio si gladan
  a ja i sad
  mogu da budem gladan

  ja sad idem
  preću preko bikare
  žute od iva­jskog cveća
  i preko ćuprije
  tebe su tuda nosili
  proneli su te sre­dom sokaka
  jed­na kola su protandrkala
  i podigla prašinu
  guske su ležale u ladovini
  a žene što su izišle po vodu
  pre­stale su da okreću bunar
  gledale su tvoj crni sanduk
  i brisale oči keceljom

  proneli su te pored dućana
  pored are­tove berbernice
  lju­di su izišli i skin­uli šešire
  živa je samo ubriso sapunicu
  i izišo s nji­ma na vrata

  sad su to već sko­ro svi
  zaboravili
  a onda je svi­ma bilo žao

  crk­va je zvonila
  u praćkovom bircuzu
  društ­vo se kar­ta­lo i pilo
  kad su te proneli
  pre­vr­nuli su čaše
  i sa basam­a­ga te otpratili
  usiren­im pogledom
  do groblja

  te noći
  izišo je mesec
  sa crnom krmačom u sredini
  što nam se izgubila
  u jamuračama

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja