Smrt mrava

Lat­est posts by Spa­so­je Jok­si­mović (see all)

  .

  .

  Smrt mra­va 

  .

  Veli­ki niz
  U kome je strašno
  naše razlikovanje
  Kao vetrovanje

  Kao smrt mra­va u bomboni

  .

  .

  Sunce u konzervi

  .

  Gde su trenutno
  kapi
  tog podneva
  (mada se malo toga
  izmenilo)

  Jesu li zvezda
  gaso­vi automobila
  tada okrenutog
  da mut­no sve­doči radost,
  pri­tisne pauzu na njenu prolaznost

  Neko bi
  (mož­da prijatelj)
  dao objašn­jen­je o procesima
  koji ipak nisu uteha

  kao ni nada što nije
  u odno­su na sigurnost

  .

  .

  Iza zad­njeg prozora

  .

  Kada si sasvim
  Iza
  Onda kad tama
  obuzme
  unutrašn­ji prostor
  sredine
  i pred­nju stranu

  Ti živiš

  Od svet­losti
  kroz celinu
  zadnjeg
  prozora

  .

  .

  Sjaj sa nek­ih ukrasa koji se krune 

  .

  I ako pes­mu ne pustiš

  lako se tiši­na nastavlja
  u večnost

  Jer nije kamen
  koji neko može da pomeri

  Na mene
  utiču i svi
  zamišl­jani potresi

  Nama se lakše ost­varu­ju čuda,
  nego susret

  Toliko uviđa­jnos­ti
  koja će nas razdvojiti

  na kra­ju

  neko ko nije
  uložio trud
  pokupiće plodove

  .

  .
  Municip­i­um S

  .

  II

  .

  Kao da vidiš sebe s treće strane
  Odu­vek miran
  i ne odu­vek čude­san sebi

  Kroz svog pro­zo­ra svojstvo
  u odno­su na ostatke predaka

  Ko će se budućih ostataka
  koji oslo­bod­iše leptira,
  setiti
  Ipak, nije to tuđa kost

  I sku­pl­jači su pod pra­hom svo­jih peta zaboravljali
  i na zamisli
  Kao nama što dosade ili ne
  poz­nati pravci

  Začudiš se kako pokriveno
  tra­je dok se ne otkopa
  I koliko je izgubljeno stvari
  s namerom da ih bol­je sačuvaš

  Ali eto ga mir u oblicima,
  ukrasi­ma koje ni osva­jači nisu doticali

  Kada u sve­mu pos­to­ji sačuvano
  I bude novi pogled
  mramornog lava
  i okoli­na nje­gove grive
  presta­je da bude okoli­na nekropole

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja