Starci

Lat­est posts by Miroslav Alek­sić (see all)

  .

  .

  .

  Taj ples 

  .

  Sce­na se pon­avl­ja svakog dana.
  Otrgnu­vši se iz prinčevog zagrljaja,
  devo­j­ka beži sa bala
  da se ne bi otkri­la laž:
  miš­je i ptič­je sažaljenje,
  vilin­s­ka dobron­amer­na podvala,
  zla maće­ha i budalaste sestre,
  sve to što stvarno čini život,
  naiz­gled nesrećan.
  I ono što će se kas­ni­je desiti,
  što će postići uz pomoć dokaza,
  uz pomoć druge stak­lene cipele u džepu,
  sve to zapra­vo čini život,
  naiz­gled srećan,
  dok nas smrt ne rastavi.
  Ali ono za šta zaista živi,
  ono što ponekad samo sluti,
  jer slu­ti­ti još jedi­no zna,
  zbog čega devo­jči­ca posta­je devojka,
  a devo­j­ka žena,
  to su trenu­ci onog plesa,
  ona vrtoglavica
  i ona muzi­ka koja dopire iz orkestra,
  sa mil­ion vrago­lastih barjačića
  na not­nim linijama,
  koje su u stvari žice nebeske harfe,
  zateg­nute do pucanja,
  ili ih nema.

  .

  .

  Napad na Tekomu 

  .
  Ne, nije u pitan­ju rat.
  Ovo je rit­u­al­no, tajno i tam­no ubistvo,
  moj obračun sa njom.
  Koliko sam samo uži­vao u toj lepoti,
  u lev­kovi­ma njenih narandžastih cvetova,
  sa pet lat­i­ca koje se nude kao otro­vne usne,
  u jedri­ni njenih tam­noze­lenih listova,
  u bre­menitim, punim mahunama
  koje će nam rađati nove cvetove.
  Buj­na i čul­na, omamlju­juća u let­njim večerima,
  rasla je kao vode s proleća,
  neu­mit­no, nezaustavljivo,
  u dogov­oru sa zemljom koja joj je sve dala.
  Šir­i­la se, osva­jala, onako pute­na, pohot­na divljakuša,
  privlačni­ja od svih uparađenih ruža iz susedstva.
  Ali, ne veli Rilke uzalud:
  „Šta je lep­ota ako ne sam poče­tak strašnog“.
  Lep­ota ne ume da služi, ona ne ume da ne vlada.
  Potkopala se ispod zida, ispod temelja,
  provuk­la se između cre­po­va na krovu,
  prožela mal­ter, izdro­bi­la ciglu,
  lagano u prah pret­vara ono što sam zidao
  da sebe ogradim a njoj podas­trem oslonac.
  Kupio sam sit­nozubu testeru, pripremio stari očev pijuk
  i žurim da sve okončam dok nije olistala
  i opet me zavela lepotom
  i liši­la one male, nejake spremnosti
  da se od nje branim.
  Sečem, puca­ju žile, kruni se i osi­pa suva koža,
  sten­je zeml­ja dok trnokopom čupam njene duge noge iz tla.
  Čujem vriskove tihe osvajačice
  koji se gube u dalji­ni, u dubi­na­ma mog bića.
  Jutros u devet počeo je moj napad na tekomu.
  Zbo­gom lep­o­to koju pro­leće nika­da više neće okrilatiti!
  Jer, nema kri­la posle ovakvih rastanaka.

  .

  .

  Straže­vi­ca

  .
  Proš­lo je dvade­set godina
  I ne znam ni gde mi je ona soba u kojoj sam ležao,
  Ni gde je onaj tele­fon­s­ki aparat
  Koji sam čvrsto stezao u šaci,
  Ali znam gde su mi reči koje mi je noći­ma ses­tra slala,
  Iz stana u uli­ci Mile Dim­ić u Rakovici
  Kroz kablove dugačke stot­inu kilometara:
  ‑Opet tuku Straževicu,
  Ovo se ne može izdržati,
  Drhti jedro u cito­plaz­mi ćelije,
  Svako jedro u svakoj ćeliji,
  Kao da bom­bar­du­ju iz zemlje
  Da se dokopa­ju dana.
  Čujem joj uzdah koji se pret­vara da ga nije ni bilo
  I koji se pokri­je po glavi negde ispod grudne kosti
  I tako pokriv­en taj uzdah ćuti,
  A ona kleči u kupatilu jer jedi­no tamo može
  Da čuje svoj glas kada mi govori.
  Visoko u vaz­duhu iznad Resnika
  Pilot kome kaci­ga zamen­ju­je glavu, srce i dušu,
  Dok svud po kabi­ni zelene lampice
  Trepere kao na božićnom drvcetu,
  Povlači ručicu i još jed­na bomba
  Stre­mi ka svom cilju.
  Tačno ispod aviona, u mojim mislima,
  Dole na zemlji je onaj resnič­ki plot
  Koji je davno naslikala Nadež­da Petrović.

  .

  .

  Star­ci 

  .
  Bio sam na moru i upoz­nao starce
  Koji nika­da nisu bili na najbližem ostrvu,
  Rib­are koji nisu naučili da plivaju.
  Sve tako, krpeći mreže i radu­jući se ulovu,
  Prošao im je živ­ot kao film što se završi.
  Bio sam u brdi­ma, raz­go­varao sa starcima,
  Koji se nikad nisu popeli na vrh planine,
  Koju svakog dana gleda­ju dok se umi­va­ju pred kućom.
  Čuva­jući ovce, da ih ne poje­du vukovi,
  Osedeli su, pogr­bili se i tako čeka­ju kraj.
  Išao sam u neke gradske kvartove,
  U koje valj­da nika­da nisam imao razlo­ga da odem,
  Išao sam, tek onako, da bi me taj pros­tor zapamtio.
  Da bi me vreme u tom pros­toru ovekovečilo.
  Poz­na­jem ljude koji nika­da nisu upoz­nali dru­gog čoveka,
  Koji nika­da nisu dozvo­lili dru­gome da ih upozna,
  Koji nika­da nisu svuk­li svo­ju kožu ni pred kim,
  Koji sede, gleda­ju u sat, i čeka­ju da živ­ot prođe,
  Koji nisu sprem­ni na rizik da nekog zavole
  I koji nika­da nisu proči­tali pesmu
  „Čekaon­i­ca“ Mirosla­va Aleksića.

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja