Unutrašnjosti

Lat­est posts by Vladan Šipo­vac (see all)

  .

  .

  Trip­tih o hrabrosti

  .

  I

  Glat­ki nanosi bje­line opet pune naše vidike,
  i dru­gost je moja
  vaše lice, vaš dar i kompas
  Vjerni smo lju­di, sku­pljeni u jedan čaršav,
  obistin­ju­je se uloga
  Od ovakve lakoće, duhovi se grle
  Pod nama, za nama jedan zalogaj
  Jutros sam se probu­dio uz prvo kucan­je na limu,
  ostavio ruku na dušeku
  I spoz­nao znak
  Ipak, ovakve su zime nalik na mekanu smrt,
  Kada je vri­jeme udis­an­ja, obrazi ne rumene
  Sva se jas­noća pažlji­vo ucrtava
  Još par riječi i zareza
  Bez pogov­o­ra i pomirenja
  Usne jesu jednolične
  I sve pro­lazi kako je i prizvano
  Jed­no po jed­no, bez pri­tiska na struk
  Još jedan čov­jek je izgu­bio šal
  Oko i glas
  Od danas pos­tim van utrobe
  Nas­to­jim posta­ti kap, potom glad­na zora
  Što mirno ključa na ekranu

  .

  III

  Ovo vre­lo, prazno grlo, što se kao udav,
  smjesti­lo u zdjelu
  I traži meso, čašu i metak.
  Ova trideset god­i­na stara čeljust,
  bez košul­je i zaklona.
  Podiže se, na obali, pri­je žamora.
  Tako je vjerodostojna
  u svom otporu i kršu.
  Cijeli jezik ukopa u mravinjak.
  Pa raste, kao otek­li­na, preko polja,
  pa do dvoriš­ta. U slamu.
  I pasji nepovrat

  .

  .

  Apos­toli: Matej

  .

  Krakati Matej ispravl­ja leđa
  Nam­ješ­ta tijelo,
  tako da obuh­va­ta cijel­o­ga gospo­da koji mu pri­lazi sprijeda.
  Pol­jana je pus­ta i žuta.
  Željnog je mladića čov­jek priv­io k sebi
  pus­tio kose da uple­tu se.
  Kose kao marame među slan­im talasima
  nabori­ma vjetra
  Krakati Matej uzi­ma gospo­da u usta
  žed­nom mu zahvaljuje.
  Nabubrile su lat­ice plavog cvijeta.
  Tra­va je hlad­na i jed­nako oštra kao
  i prethod­ne noći kada su igrali kroz šiblje
  Nijed­na voda nije ovako bliska.
  Nje­go­va mla­ka plju­vač­ka na obrazima.
  Posred sta­bla zagri­jana kol­je­na i laktovi.
  Zaviru­ju jedan u drugog.
  U stom­ake se uglavljuju.
  Dok svi­jet je još uvi­jek nepripreml­jen i krut.
  Matej uzi­ma latice.
  Pa ih na otek­le noge lijepi.
  Drvo je sil­no, nad umorn­im čov­jekom rastegnuto.
  Više od toga, mis­li Matej, noć nam neće pokloniti.
  Golem je kamen, jezik i plug.

  .

  .

  Unutrašn­josti

  .

  Koliko često mis­liš o ljetu,
  kao o nevre­menu u kojem se najlakše
  snalaz­iš i pronalaziš.
  Možeš li usna­ma načini­ti mapu
  obuh­vati­ti sve kon­ti­nente pod jastukom.
  Koliko često mis­liš o pljuskovi­ma u mal­im gradovima,
  koji nes­ta­ju nakon svakog jačeg udara,
  ljudi­ma što trče na ces­ta­ma i izb­je­gava­ju trotoare.
  Nisi dovoljno naučio pos­ma­tra­jući zemlju.
  Nje­na su krs­ta popucala
  vidi im se sva­ki trn
  Kada hodaš, živiš
  između dvi­je strane velikog svijeta
  dva mors­ka sna
  jednog koji te uho­di, dru­gog kojeg ti uhodiš
  Noćas lep­tiri kro­je košulje
  u svakoj od njih odmara po jedan dječak
  Braća tvo­ja i sinovi, od čijih ćeš slova
  ispisati kraj
  u nekom rovu, sa psi­ma i bubama
  dok te budu budili i govorili
  Ustani, Mjesec tek je izašao
  Željne su te oči, prsa
  i nutrina

  .

  .
  Mjesec nije veći od ostrva

  I

  Tvoj obraz na stolu.
  Crveni prsti pod krošn­jom velegra­da. Ishod nam je isti
  Dobro je kada se ne sjećam, kada zaboravim
  kuda sam pošao i gdje ću se okrenu­ti. Jer tada idem tebi.
  Ravno u nje­dra. Samo me tako
  vidiš. Ne pos­to­ji dru­gi način da me pre­poz­naš i osmotriš.
  Ne pos­to­je druge priče. Osim ove današn­je. Ovako nastaje
  zapis o suvoj koži. Tuđim dlanovi­ma. Ovd­je nas smiruju
  kada smo zane­seni, pa se vraćamo domu pri­je ponoći. U travi su
  tvo­je oči. List na vratu. Ugalj na usna­ma. Niš­ta nije
  izmišl­jeno, osim ovog tra­gan­ja. Koliko se puta dan
  pre­o­braža­va u god­inu, god­i­na u dan. Koliko se puta
  javl­jam, kao glas iza pro­zo­ra, u sobi, u kući, u gradu.
  Koliko puta me pokrivaš.
  Toliko puta ova pjes­ma posta­je tvoja.
  Bit­na su nam pre­poz­na­van­ja. Obrisi ruku po uglovima.

  .

  .

  Odva­jan­ja

  .

  To je kao da mi staviš bijelu vrpcu na usta
  Pa me pažlji­vo nudiš svjetlu
  San­jivim figurama
  Jesam li opet odvo­jen, tek toliko
  Da pože­lim novi krevet, so
  I naforu
  Nisam sti­gao do uvoda,
  ovo su još uvi­jek slogovi,
  a oni puca­ju sami, talože se
  duž cijel­og bića, pa nestaju
  negdje između listova.
  I prvih sklo­pljenih ruku, toplih koljena.
  Svr­bi me tvo­ja slutnja.
  Isto je i sa kragnama,
  dug­madi­ma na zglobovima.
  Sin sam koji istrajava.
  Tup kao voda, radostan, u naletima.
  U meni lep­tiri grade svoj dom i raku.
  Na grudi­ma mi cvi­jet pamuka.
  Sječi­vo i žar

  .

  .
  Jas­tu­ci

  .

  Pretežno je sunčano. I tvo­ja se teži­na raspoređuje
  na dijelove, od kojih neki plu­ta­ju iznad sto­la, drugi
  su zakačeni za ofin­ger. Tako je i sa tvo­jom radošću,
  jed­na­ki broj dijelo­va nasuprot velikog oslonca,
  boje plavog čem­pre­sa. Praznik je toplih ruku,
  uvi­jenih u skrob, sva škr­tost pospanih tijela,
  jed­no pokraj dru­gog. Praznik je novih ljudi,
  pje­sama na obala­ma. Živosti u razgledanjima,
  puto­van­ja na stranicama.
  Svježine pod omo­tači­ma. Žud­nje za izvorištima,
  odak­le smo stigli i koji­ma nastojimo
  ponu­di­ti se
  Streml­jen­ja su varlji­va, tek koliko i tvo­ja usta
  što pune se vatom
  Tako isto ovo mjesto, jutros, danas i sada
  neko­liko odvo­jenih stolo­va, cipela
  i tac­ni. Pažljivih slušala­ca. Nji­hovog komfora,
  skrom­nos­ti. Pretežno je sunčano, zim­s­ki obazrivo,
  jed­nako pod­jel­jeno na tebe, mene i sreću za velikim
  dugim stolom,
  na središ­tu je postavl­je­na jabu­ka i čaša,
  a naši kaputi, velike marame i razotkrivanja
  probuđe­na lica, crve­na i sjajna,
  šnite kolača. Puna posu­da cvi­jeća. Kore narandže
  na kapci­ma. Raz­bori­tosti u prekidi­ma disanja
  i lje­pote u dolasci­ma, tvo­jih ispruženih ruku
  bijelih jastuka.

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja