Zvuk

Lat­est posts by Niko­la Vujčić (see all)

  .

  .

  Naš jezik

  .

  Naše telo se sas­to­ji od glave, tru­pa, ruku i nogu.
  Od mesa i pet-šest litara tople, crvene krvi
  koja stru­ji telom.
  Od kos­tu­ra sa dves­ta jedanaest, i više, kosti­ju i koščica.
  Od žila, žil­i­ca i živaca.
  Od oči­ju, uši­ju, nosa i usta.
  Od obraza u koje se svi kunu.
  Od kože iz koje, kao iz zem­lјe, ras­tu dlake
  i kao kandže, tvr­di, oštri nokti.
  Od srca koje se za sve pita.
  Od tačnih brojeva.
  Od boli.
  (Pre­pući će mi srce, kažem.
  Boli me duša, šapućem ti.)
  Od posu­da koje presipaju,
  jed­na u drugu, svo­ju tečnost.
  Od organa koji rade u telu kao u rudniku.
  Od mišića koji podižu taj teret.
  Jezik je najs­nažni­ji mišić u telu.
  Najs­nažni­ja kost je don­ja vil­i­ca koja čuva usta.
  Tu, crven zeko, po peći­ni skače
  i hval­iše se:
  Što god si čuo ja sam ti kazao.
  Sve što si rekao od mene si čuo.

  .

  .

  Tkan­je reči

  .

  Dovoljne su mi dve-tri reči
  koje hvata­ju trenutke.
  Ti trenu­ci, treper­avi, pamte se.

  (Što niko nije upamtio
  ti si upamtio.

  Što nikome nije važno
  tebi je najvažnije.)

  Te dve-tri reči
  u koji­ma se koprca sećanje
  dovoljne su mi,
  pa da se u jed­noj, kao u snu,
  učau­rim i ujutro iz nje izletim
  u sve­tao i pros­tran dan.

  .

  .

  U zvuku 

  .

  Sve ima svoj zvuk,
  u padu je tup,
  u visi­ni je fijuk,
  u kre­tan­ju je plašiv,
  tiši­nast i krckav.
  A najtiši je kad raste trava,
  tu se sav pretvori u tišinu,
  a u tiši­ni (slušaj)
  najviše ga ima.

  .

  .

  Opis 

  .

  tiši­na je pti­ca koju hvatam na ulici.
  gle! u grana­ma se meškolji
  i dole,
  pada.
  hvata­ju je očima.
  dugo se gov­o­rilo o tome
  da je plaši­va i da se ne da
  opisati.

  .

  .

  Sve­dočen­je 

  U svakom od nas pos­to­ji ćutanje,
  sagore­lo, tvr­do i crno, gde je, misliš,
  sve.
  Kao što od naraslih grana
  nas­ta­je ugalј, tako od reči
  nas­ta­je tišina.
  Ali, te naoko, mrtve stvari,
  zna­ju da zagre­ju tvo­je srce.
  Ako se ugalј zapali, ako se tišina
  rastiši­ni, plane vatra i od pepela
  i sme­ha nas­ta­je novo prisustvo.

  .

  .

  Zidan­je 

  .

  Parcelisan­je praznine.
  Podizan­je, pogledom.
  Puk­la je visi­na pred očima,
  visak opkolјen tišinom,
  njiše se. Razmahu­je kri­la visini.
  Suk­ti praznina.
  Kamen­je zaraslo u travu
  traži svo­ju dubinu.
  Iscr­plјu­je me ta nevidlјivost.
  Opire se majstor
  i zviž­dukom je meri.
  Nag­nut u šaputanju,
  porav­navam ono
  što tiši­na otkriva.

  .

  .
  Zat­varan­je vrata

  .

  to gle­dati!

  ali ja zat­varam vra­ta ali ja zat­varam vrata

  P.S.
  homer je zat­varan­je vra­ta opisao u četiri stiha.
  isto koliko i smrt hektorovu

  .

  .
  (Vra­ta)

  .

  od sta­bla ću naprav­i­ti vra­ta. pokucaću.
  otvoriću ih: dobar dan!
  oni će odleteti u visine,
  gov­oreći, odoz­go padaće.
  užas­nut sporošću – zas­paću: otići ću
  daleko, ostariću.
  vratiću se kao Telemah
  istopiću se kao sneg u vodi, ujutro
  istrčaću iz mra­ka u šumu,
  gde se najbrže raste.
  doneću sta­blo. naprav­iću vrata.
  poku­caću. otvoriću ih.
  ući ću.

  .

  .

  Sve­dok

  .

  Svet­lost stvara. Istisku­je iz sebe
  blešteće stvari.
  Iskri se, raspirujući
  radost.
  Sjaj jača ogledala vodolež­na. Ogledam se
  u vodi sta­jaći­ci, svetlucavo-zaronjenoj
  između dva busena.
  Travke pala­ca­ju na vetru, grane se nap­in­ju na krošnji.
  Odoz­go, umesto strela, leti
  lišće. Osećam ga, hrskavo,
  pod noga­ma. Trčeći, da mu priskočim
  u pomoć.

  .

  .

  Potop 

  .

  Evo me, na zaraslom šum­skom putu! Odazi­vam se,
  pazeći na sva­ki korak, ali zakoračih
  u kliza­vu dubinu lišća i videh, kraj stopala,
  na dnu, kao na dlanu, na blat­n­javoj-sre­br­nas­toj pozadini
  ko ped­alј pros­tra­noj, mir­nu lokvu vode. Ogledalce šumsko.
  Mrt­va svet­lost na nje­gov­oj površi­ni pli­vala je, hoteći
  pogled da mi potopi. Gus­ta, od usta­jalosti, troma.
  Jed­na granči­ca nad nju se nadvi­la i svo­jim njihanjem
  želi je pokrenu­ti. Bar da joj nam­reš­ka lice.
  Odjed­nom, sle­teo je list i nasukao se na plićak.
  Sudar­ile su se dve tišine,
  uz ogro­man prasak.

  .

  .

  Rane 

  .

  Puno je znako­va, još uvek učim da ih razaznam
  i ras­tu­mačim. Pokušavao sam neke da shva­tim, da ih
  otvorim – uđem u nji­hove tajne, ali reči mi
  niš­ta ne gov­ore. Kao u snu, sve je brzo i daleko.
  Kad napišem neku reč shva­tim da nemam njeno iskustvo,
  da ne mogu ispričati ni svoj živ­ot, ono što je već
  odavno proš­lo, što se, negde u meni, zbi­lo i tako
  zbi­jeno pretvo­rilo u ožilјke i žulјeve. Recimo,
  sparuše­na koža od vrele vode na mojoj lev­oj ruci,
  vrh brade čiji ožilјak često oživi u krvi…
  Da li me iskušava­ju? Živi i
  živlјi što su star­i­ji. Sva sećan­ja su se sakrila
  u njih. Kao krom­pir u zem­lјu, zakopaš jedan a iskopaš
  mnoštvo.
  Puno je znako­va, oni nose teret vremena.
  Kao što ugalј, pono­vo, sagore­va­jući nosi teret
  vatre i svet­losti, tako
  vreme nes­ta­je i
  nas­ta­je bol.

  .

  .

  Privrženost

  .

  Našao sam kamen, go, skriv­en u travi, malo ukopan
  u zemlju, kao da je hteo sakri­ti svo­ju golotinju.
  Razbi­jen davno, gde li je sad nje­go­va majka-stena,
  pomislih,
  koja je izrodi­la hil­jade kamenčića?
  Taj kamen u sebi sardži dru­gi kamen, a on dru­gi kamen,
  sve sit­ni­ji, sve do zrnaca kamene prašine, do tišine
  koja je u nje­mu zapečaće­na, koja se skamenila
  i sve to čvrsto drži na okupu
  pa ga, evo, mogu pre­vr­tati po dlanu
  i bacati uvis,
  diveći se nje­gov­oj starosti i samoći.

  .

  .

  Bliskost

  .
  U dugim zim­skim noći­ma kad sećan­ja ožive
  naše mla­do doba, priče se odm­rznu kao ledenice,
  pro­suze reči, poskoči­mo umrtvlјeni od iščekivanja.
  Sad nas zan­i­ma samo kraj jer je poče­tak daleko,
  goto­vo da je iščezao, pa sve misliš,
  da li je to tako ili je drugačije.
  Povezani reči­ma i ćutan­jem, stis­nu­ti u glasu,
  u nje­gov­oj pover­lјivosti, dok reči men­ja­ju mesta
  men­ja­jući i nas, dok se kreću u dugoj rečeni­ci, osećam
  da su mi se neke reči zaglav­ile duboko u grlu,
  odjeku­ju u jeca­ju, u dubi­ni dlano­va, u talasima
  bora na čelu, u drhta­ji­ma moje glave
  na tvom ramenu.

  .

  .
  Det­injst­vo 

  .

  Kad sam prvi put vozio bicikl mis­lio sam
  da sam brži od vetra. Točkovi su
  drhtali u kotr­lјan­ju, punio se nji­hov krug.
  I odjed­nom, dve brze kružnice, pune vaz­duha, loptaste,
  zabelele su se od okre­tan­ja. Uži­vao sam
  pos­ma­tra­jući kako pros­tor pored mene
  promiče. Bio sam sâm. Zviž­da­lo je oko­lo u sil­noj želјi
  da me brz­i­na negde odnese. Jureći, održavajući
  ravnotežu između krupnog šlјun­ka i dubokih
  lokvi, uplašen, da bi me pad priko­vao za vrelo,
  krva­vo kamen­je (a to će se jed­nom i desiti),
  svom snagom zadržavao sam se na uskim točkovima
  i tupim udarci­ma guma. Žbice zbijene
  u mesu vaz­duha, koji se sklupčao u kotrlјanju
  pop­ut lep­eza, hladile su mi noge. Cevi, šuplјe
  kao ptič­je kosti, podiza­le su me uvis. Bio sam sâm.
  Zvekću ped­ala, i sad čujem, lan­dara neza­teg­nu­ti lanac
  dok pridignut, sa uskog, tvr­dog sica, snažn­im zamasi­ma nogu,
  kao da koračam kroz vaz­duh, poma­lo teturajući,
  levo, pa desno, desno, pa levo, u brz­im nagibima,
  sko­ro vijorim.
  Dalјi­na me je osva­jala, a ja sam
  osva­jao dalјinu.

  .

  .

  Strep­n­ja 

  .

  Nije udalјenost uvek u dalјi­ni već je, najčešće, u blizini.
  Tako je i za ovim stolom.
  Ispod noža, u udublјen­ju kašike, u kriška­ma hleba,
  u nje­gov­im mrvama.
  U lici­ma obraslim u bore.
  U reči­ma, i sme­hu, koji ih trese.

  .

  .
  Umor 

  .

  Sve je man­je nežnos­ti. Ostale su samo
  oštrice reči.
  Niš­ta se više ne lepi za prste,
  dodiri su šuplјi i šuštavi.
  Živ­ot se, svakod­nevno, premara
  pokazu­jući se.
  Ono što čujem ne može da dobi­je svo­je telo
  da mi uzvrati.
  Kao kad se ubodeš na trn, tako je sva­ki sus­ret bolan.
  Osećan­ja posta­ju ravna
  i hlad­na, pop­ut žice.
  Želјeno izmigolјi kao voda iz snega.
  Tako bih i ja da izvučem
  svo­ju živu dušu
  kroz ovo zamaglјeno jutro.

  .

  .

  Pot­palji­van­je vatre 

  .

  Dok pot­piru­jem vatru, dim uje­da za oči,
  (Tamo dime, lјu­ti dime, tamo su ti vrata!)
  grančice se grče, mada su već suve i osećaju
  pepeo u sebi.
  Sad će, nedosta­je samo neko­liko reči, da planu,
  dok ih gurkam ka iskra­ma koje poskakuju
  po tankoj smežu­ra­noj kori.
  Vatro, vatro, vatrice, probu­di se!
  Gori, vatro, gori gorcem!
  Skrive­na duboko, iza­đi kao zver,
  svo­jim mekim, vrućim šapama
  prop­ni se i pogledaj okolo.
  Raspiri svo­ju snagu,
  da iza tebe ne ostane ni jedan ugarak
  već samo pepeo,
  samo meki pepeo
  i pone­ki, sit­ni, žeravak
  kao oči koje me znatiželјno gledaju.
  Zagrej mi ruke
  dok te dodiru­jem čađavu.
  Vatro, vatro, vatrice,
  iza­đi u pla­menu vrućem!
  Ako nećeš, vatro, vatrice,
  evo, u ovoj kutijici,
  spa­va ogrom­na vatra,
  palidrv­ca želј­na buktinje,
  mole me da ih probudim.

  .

  .
  Vreme

  .

  Idući,
  spaz­ih, u travi,
  puzi puž bez kućice,
  puž golać,
  zadi­han i sluzav,
  mokar od rose,
  uspuzi se uz travku,
  prip­ne se,
  pa se propne,
  pogle­da dalјinu.
  Pre­vrne se,
  tražeći pravac.
  Oba se vraćamo
  kući.
  Ja žurim,
  on ima vremena.

  .

  .

  Osoj

  .

  Daleko od sun­ca, u senci,
  od stu­deni, utr­nu­la trava.
  Gov­oreći isto, dosad­no zeleno,
  glu­vonemom i gojaznom kamenju,
  nag­in­je se i ispruža.
  Nјeni zeleni,
  oštri jezi­ci, molećivo
  priv­i­ja­ju se uz moje cipele,
  da izne­su te zelene ožilјke,
  da se na sun­cu zasjaje.

  .

  .

        Izbor sačini­la Dani­jela Jovanović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja