Aforizmi

Lat­est posts by Alek­san­dar Čotrić (see all)

  Nje­go­va knji­ga niš­ta nije izgu­bi­la u pre­vo­du na strani jezik. I nije imala šta da izgubi.

  I neke knjige ima­ju ograničen rok trajanja.

  On je čovek jedne knjige. I to svoje.

  Da bi pisac mogao da se bavi pisan­jem, mora da radi mnoge druge poslove.

  Kad vidim ko sve piše knjige, zaključak je – piši propalo!

  Ono što piše na tara­bi čitam između redova.

  Neki netal­en­to­vani pis­ci koji nema­ju čitaoce, nisu ni sves­ni koliko su srećni.

  Delo velikog pis­ca niko ne može da dovede u pitan­je, osim nje­ga samog — objavlji­van­jem novih knjiga.

  Pis­ci su savest prošlog vremena.

  Da li mogu da vra­tim kupljenu knjigu, čijom sadrži­nom nisam zadovoljan?

  Vlada­jući ne pro­gan­ja­ju pisce. Napro­tiv — beže i od pisaca, i od knjiga.

  U nje­gov­om pisan­ju ne škripi samo pero.

  Zlatne mis­li niko­ga nisu učinile bogatim.

  On za hleb zarađu­je pisan­jem. Za meso, mleko, voće i povrće mora da radi fiz­ičke poslove.

  On piše mno­go književnih kri­ti­ka i recen­z­i­ja. Zato nema vre­me­na niš­ta da pročita.

  Dok­le će neki pis­ci da pišu mas­tilom? Dos­ta nam je nji­hovog crnila!

  Koliko se knjige malo čita­ju, veći­na knji­ga u bib­lioteka­ma postale su knjige žalosti.

  Koga još zan­i­ma šta je pisac hteo da kaže. Pis­ci su odavno rek­li svoje.

  Odlučio si da živiš od pisan­ja. Piši — propalo!

  Dok vred­na domaći­ca spre­ma zimnicu, istovre­meno se krč­ka njen treći roman.

  Pis­ci su nekad tražili inspiraci­ju. Sada mora­ju da traže i sponzore.

  Nar­avno da pis­ci ne tre­ba da odgo­vara­ju za ubist­vo svo­jih lit­er­arnih juna­ka, ali bi tre­ba­lo razmis­li­ti o odgov­ornos­ti onih pisaca koji udave svo­je čitaoce.

  Živ­oti nek­ih pisaca obav­i­jeni su mis­ter­i­jom. Od čega oni žive?

  Glas pisaca ne može da se čuje glas­no. Gladan čovek tiho govori.

  Književnost će preživeti. Za književnike nisam siguran.

  Recept za pro­da­ju knjige: objav­i­ti knjigu recepata.

  Knji­ga je najbolji drug, zato što papir trpi sve.

  Napisao je knjigu. I sad ima napis­meno da je nepismen.

  Mno­go sam naučio od tog pis­ca. Bio mi je učitelj u osnovnoj školi.

  Plag­i­ja­tori ima­ju i jed­nu dobru osobinu — čita­ju radove svo­jih kolega!

  Ginemo s pes­mom na usna­ma. Ubi nas turbo-folk!

  Nji­ho­va maj­ka nika­da nije gov­o­rila nji­hov sadašn­ji mater­n­ji jezik.

  I kri­tič­ka reč gvoz­de­na vra­ta otvara — sa spol­jašn­je strane.

  Ko pro­gan­ja karika­tur­iste, pravi od sebe karikaturu.

  Nema dokaza o cen­zuri medi­ja. Zabran­jeni su.

  Nas­tupi­lo je glu­vo doba. Otkad je uve­de­na cenzura.

  Nema ni reči o cen­zuri. Ta reč ne sme da se pomene.

  Dok je pos­to­jala cen­zu­ra, barem neko je čitao knjige.

  Cen­zu­ra je auto­ra romana skrati­la za – neko­liko glava.

  S obzirom na to o kome pišu, logično je što satir­ičari koriste ezopovs­ki jezik.

  Da nemamo tako loše poli­tičare, ne bis­mo imali tako dobre satiričare.

  Sati­ra ne može da promeni svet, ali može – svest.

  Satir­ičari nikako da se slože: da li je ovo mrt­vo more ili živo blato?

  Vrag je odneo šalu — i pride satiričara.

  Satir­ičar u našoj zemlji mora da uman­ji neku neg­a­tivnu pojavu. Da bi mu verovali čitao­ci u inostranstvu.

  Aforizam je kap koja uzbur­ka okean.

  Ne tre­ba pisati romane od aforiza­ma, već aforizme u koji­ma su romani.

  Roman je fud­bal­s­ka utak­mi­ca. Aforizam je pogodak.

  Objavio je dvade­set knji­ga aforiza­ma. Da u svakoj ras­pore­di po jedan dobar aforizam.

   Dobar aforis­tičar se pre­poz­na­je po skriven­im porukama.

  Aforis­tičar je čovek koji je sa reči prešao na misli.

  Aforis­tičari su dvomislioci.

  Aforis­tičari toliko dobro pišu da književne kri­tičare ostavl­ja­ju bez reči.

  Taj aforizam ima više pisaca, nego čitalaca.

   Kad su mi pokaza­li čiji aforizam sam pla­gi­rao, malo sam se lec­n­uo

  Mno­gi su napisali taj aforizam, a ja sled­im glavni tok u srp­skoj aforistici.

  Mi smo sagradili most.

  To što ovde nema reke, veli­ki je pro­pust prirode.

  Diri­gent je otišao.

  Osta­la je palica.

  Pisci­ma grafi­ta obezbe­dili smo ide­alne uslove.

  Smešteni su između četiri zida.

  Poli­tičkim pro­tivnici­ma garan­tu­je­mo slo­bo­du kretanja.

  Dva sata u toku dana.

  Poli­ci­ja u stopu prati kriminalce,

  a neke je čak i pretekla.

  Nemo­jte me zvati komu­nis­tom! Ja sam običan lopov.

  Mene i mog komši­ju samo smrt može da rastavi.

  Zato sam ga i ubio.

  Srp­s­ki vladari su nekad oku­pa­to­ra lju­bili u noge.

  S vre­menom je ophođen­je podignu­to na viši nivo.

  Mogućnos­ti poltrona su fantastične.

  Deša­va se da vladar u sebi otkri­je pesnika.

  Zaš­to pišem aforizme?

  Zato što ne mogu sve da ih zapamtim.

  Oni su na vlast došli demokratskim putem.

  Neko­liko deceni­ja kas­ni­je izbori su to samo potvrdili.

  Mno­go brzo radi­mo, tako da nam plate kasne po neko­liko meseci.

  Prosvet­ni rad­ni­ci koji gladu­ju tre­ba­lo bi da se stide.

  Kakav su oni primer mladim generacijama?!

  Dobili smo dete, onda smo se venčali, zatim smo se zabavljali,

  a biće vre­me­na i da se upoznamo.

  Čim se umeša treći, tu nema dijaloga!

  Ko preživi, pričaće.

  Ako bude imao kome.

  U početku beše tama.

  A po jutru se dan poznaje.

  Deset Božjih zapovesti su kratke,

  jasne i misaone rečenice.

  Dak­le, prvi aforis­tičar bio je Bog!

  Ako Bog sve vidi,

  onda smo svi u rijal­i­ti programu.

  Bog sve može, osim da promeni ono što je bilo.

  Nije doras­tao istoričarima.

  Živi po Sve­tom pismu.

  Uzori su mu Lucifer, Irod, Pilat i Juda.

  Ne ubij, ne čini preljube, ne kradi…

  A nigde ne piše šta tre­ba da radimo.

  Kada dospete u pakao,

  ne vre­di pozi­van­je na to da ste ateista.

  Štam­pali smo neko­liko miliona

  papirnih plaka­ta i letaka

  o znača­ju čuvan­ja šuma.

  Kod nas i drža­va vodi antidržavnu politiku.

  Ta živ­ot­in­ja koja je počela da radi da bi posta­la čovek,

  stvarno je bila majmun.

  Zeml­ja je nasta­la iz haosa.

  A mi smo još u fazi razvoja.

  A kada je Bog stvo­rio čoveka,

  onda je od dal­jeg stvaran­ja digao ruke.

  Veru­jem u Boga.

  Tako je najbol­je za obojicu.

  Prva Bož­ja zapovest:

  ne veruj nikome!

  Na početku beše reč.

  Odmah zatim usledi­la je cenzura.

  Ako Bog postoji,

  onda veru­jem u njega.

  Glas vapi­jućeg u pustinji

  uzne­mi­ra­va okolinu.

  Nji­ho­va jed­i­na ljud­s­ka osobina

  je što greše.

  Isti­na je relativna.

  Često ne odgo­vara zvaničn­im stavovima.

  Mno­go smo grešili.

  Uhap­site one koji su nam davali podršku.

  Ko nije sa nama,

  taj je pro­tiv sebe.

  Faraoni su ostavili iza sebe piramide,

  Ali svu­da oko­lo je pustinja.

  Kako da ne bude­mo ponos­ni na svo­ju prošlost,

  kada nam je sva­ki nared­ni dan gori od prethodnog?!

  Boriće­mo se do posled­njeg čoveka.

  To može da kaže samo posled­nji čovek.

  Vrlo je sumnjiv.

  Nema nijed­nu mrlju u prošlosti.

  Med­i­c­i­na je toliko napredovala

  da sad lju­di umiru zdravi.

  To što vidite, nije to što mislite.

  Znamo i mi da to nije moguće,

  ali kod nas je baš tako.

  Sudi se i nevinima.

  Pred zakonom su svi jednaki.

  Ako sve priznate,

  znaćete zbog čega ste uhapšeni.

  Sudi mu se zbog kriv­ičnog dela u pokušaju.

  Otvo­rio je usta.

  Stal­no doživl­java­mo poraze,

  jer ne može­mo uvek da pobeđujemo.

  Poli­ci­ja ne hap­si nevine ljude.

  Svako, pre ili kas­ni­je, priz­na svo­ju krivicu.

  Tvrdite da su dva i dva četiri.

  A gde su vam dokazi za to?!

  Došao je trenu­tak istine.

  Za istinu su rez­ervisani samo trenuci.

  Da kod nas ne vla­da slo­bo­da govora,

  čuli bis­mo do sada da nema demokratije.

  Nisam završio osnovnu školu.

  Ne može­mo svi da bude­mo dok­tori nauka.

  Zaš­to se književni­ci meša­ju u politiku?

  Ni mi ne čita­mo nji­hove knjige.

  Epitaf:

  Živeo je od svo­ga rada!

  Mi smo sagradili most.

  To što ovde nema reke, veli­ki je pro­pust prirode.

  Naše reke su čiste.

  U njih izli­va­mo ogromne količine

  deter­dže­na­ta, sapuna i šampona.

  U dik­ta­turi pos­to­ji samo jedan diktator.

  Demokrati­ja na tom planu pred­stavl­ja znača­jan napredak.

  Ovan je hariz­mats­ka ličnost.

  Celo sta­do ide za njim.

  Ja sam meteoropata.

  Ne odgo­vara mi ovo vreme.

  Moral, prav­da i pošten­je kod nas nisu na prodaju.

  Zato što ne može­mo da se dogov­o­rimo oko cene.

  Sada nam je jedin­st­vo potreb­ni­je nego ikad.

  Prob­lem je, među­tim, što svi mis­le dru­gači­je od mene.

  Tek kada je otkriveno da su bili povezani sa političarima,

  javnost je shvati­la koliko su to opas­ni kriminalci.

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja