Anđeli s mauzerima

Lat­est posts by Mikael Nei­mi (see all)

  .

  .

  .

  * * *

  Vri­jeme je ski­dan­ja maski

  konz­erve prska­ju i lju­di izlaze van

  riječi gmižu iz fascikli

  ko mokre ose-novorođenčad iz saća

  sta­nari izbacu­ju svoj namještaj

  sefovi iskašl­java­ju svo­je papire

  mrtvi se iskopava­ju iz svo­jih grobova

  osorni i žedni

  kamen­je izbi­ja iz zeml­je gromkim glasom

  i stavl­ja se u red

  da bude bačeno

  .

  * * *

  Kas­no u okto­bru završava­ju kiše

  nebo sta­je širi se

  oko nepomičnog stu­ba hladnoće

  po kanal­i­ma smrza­va svjetlost

  u sre­brne lance

  tra­va je tvr­da i mrtva

  breze podižu svo­je metle

  kao čis­tačice u štrajku

  .

  * * *

  Spavaš ispod snježnog pokrivača

  pažlji­vo se uvlačim pored

  krup­ne pahul­je zatrpavaju

  strana je ispisana zima pre­vrće list

  iščezava­mo

  u bjelinu papira

  .

  * * *

  Noć je na svim strana­ma svijeta

  podižem svo­ju bijelu glavu

  utr­pavam je kao uličnu svjetiljku među zvijezde

  neš­to nev­idlji­vo se naborava

  ko kad umačeš ruku u mir­nu vodu

  šire se meki kru­govi ka udal­jen­im horizontima

  tiši­na spuš­ta svo­je sićušno korijenje

  oko moje mramornobli­jede lobanje

  zas­paću u svo­ju težinu

  kao kamen u krompirište

  gdje gliste vib­ri­ra­ju i šapuću

  na svo­jim tihim frekvencama

  .

  * * *

  Meso i pol­na zrelost

  naočite krave leže i žmirka­ju na livadi

  čuva­ju ih anđeli s mauzerima

  na tavanu barake vise krvave plećke

  vra­ta su zape­ta umrl­janom sjekirom

  u uglu spa­va kas­apin preko služavke

  sa udom kao glis­tom u njenoj jedroj japiji

  kas­apinov sin tumara u dosadi

  kod stoličice za mužu nalazi stak­lenu teglu

  sipa u nju mrave iz dva različi­ta mravinjaka

  i prati potom rat kao u televizorčiću

  .

  * * *

  Stu­den razmahu­je svo­jim lancem preko krajolika

  prsti prelaze u bijele svijeće

  jedan orao zari­va svo­je kandže-ledenice u moj nos

  nasluću­jem trag živ­ot­in­ja u gus­tom mraku

  prtim sni­jeg kroz šumu praćen sovama

  ispalju­jem hitac što stre­sa zvi­jezde s drveća

  i tu vidim odjed­nom kućicu

  zatvoreni su kap­ci pro­zors­ki ali kroz pukotine

  nasluću­jem svjet­lost jednog zaključanog ljeta

  kao što fotoa­parat čuva svo­je snimke

  tokom zime nerazvijene

  .

  * * *

  Kiši­ca pred­veče po mirnoj vodi Geutana

  gore u kući­ci spa­va baka

  svi­jetlim sa džep­nom lam­pom čis­tim staklo

  perem se u plićaku

  dal­je u dubi­ni mas­ti­la leže mreže

  kao tanke lin­i­je u svesci

  izvlačiće­mo ih pri jutarn­joj svjetlosti

  čita­mo pod podignu­tim veslima

  sre­br­naste praćakave pjesme

  .

  .

                      Sor­gen­fri, Tern­a­by

                     Sep­tem­bar 1988.

  .

  .

  .

                      Izbor i pre­vod sa šved­skog: Milo­rad Pejić

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja