Birds of Bosnia

Lat­est posts by Almir Huk­ić (see all)

   

  .

  .

  .

  URBANA DAMA — FENOMEN ZIMOVALIŠTA MALE UŠARE U GRADOVIMA SJEVERNE BOSNE I HERCEGOVINE

   

  .

  .

  Mono­grafi­ja prirodnog bla­ga pod nazivom „Urbana dama-fenomen zimoval­iš­ta male ušare u gradovi­ma sjev­erne Bosne i Herce­govine“ nasta­la je kao rezul­tat lične i dugogodišn­je fasci­naci­je ulo­gom sova u prirod­nom svi­je­tu. U BiH egzi­s­ti­ra 10 vrs­ta sova kao i jed­no od najvećih zimoval­iš­ta male ušare (lat. Asio otus, engl. Long-eared owl) u ovom dijelu regi­je — Šamac na Savi. Tem­ati­ka zimoval­iš­ta male ušare i dal­je je obav­i­je­na velom mis­ter­i­je, jer je jed­na od rijetk­ih vrs­ta sova koja se oku­pl­ja u zim­s­ka jata. Tokom zim­skih mjese­ci 2016, 2017. i 2018. godine, obišao sam više grado­va na sjeveru Bosne, evi­den­ti­rao i fotografisao grad­s­ka zim­s­ka jata male ušare — zimoval­iš­ta. Rani­ja i tekuća teren­s­ka istraži­van­ja vrše­na u sjev­er­noj BiH, 2012. i 2018. god­dine, od strane člano­va Orni­tološkog društ­va “Naše ptice” iz Sara­je­va i člano­va Društ­va za istraži­van­je i zašti­tu bio­di­verzite­ta iz Ban­ja Luke, otkri­la su dese­tine različi­tih lokaci­ja na sjeveru BiH u koji­ma zimu­je mala ušara. S druge strane, ja sam svoj rad fokusir­ao na gradove sjev­erne Bosne kao nasel­je­na i urbana mjes­ta, koja tokom zim­skog peri­o­da nas­tan­ju­ju ove sove, što pred­stavl­ja neo­bičan fenomen ako uzmemo u obzir da takav odabir lokaci­je ipak ne pred­stavl­ja nji­ho­vo klasično stanište (obo­di šuma i oran­i­ca, grmovi i sl.). Sve napri­jed nave­de­no dodat­no ras­plam­sa­va maš­tu i čini malu ušaru neprikos­noven­im mist­ikom u prirod­nom svi­je­tu koji nas okružu­je. U mono­grafi­ji je stavl­jen akce­nat na Bosan­s­ki Šamac kao najveće grad­sko zimoval­ište male ušare u BiH. Gradovi — zimoval­iš­ta su udal­jeni jed­ni od drugih u pros­jeku 30 km put­nom komu­nikaci­jom, nalaze se na putu rijeke Save i najvećim dijelom su dio plodnog geograf­skog rel­je­fa sjev­erne BiH, poz­nate kao Posav­ina. Posav­ina se nadovezu­je na plod­nu zemlju pod nazivom Vojvo­d­i­na, u okviru sus­jedne Srbi­je, sa isto tako impozant­nim bro­jem zimoval­iš­ta male ušare. Pose­ban dodatak u mono­grafi­ji, pored grado­va, pred­stavl­ja­ju lokaci­je zimoval­iš­ta u dvoriš­tu pravoslavne crkve u opš­ti­ni Srbac, dvoriš­tu Fran­je­vačkog samostana u Tolisi kod Oraš­ja, zatim zimoval­ište u dvoriš­tu katoličke crkve u Doma­l­jevcu i zimoval­ište u dvoriš­tu stare džami­je u Brki kod Brčkog, što je pred­stavl­jeno u Spritu­al­nom aspek­tu zimoval­iš­ta. Mono­grafi­ja je, pored autorovog objek­ti­va, dodat­no obo­gaće­na angaž­manom gos­tu­jućeg fotografa, gospo­d­i­na Dani­jela Miha­jlovića, sa adresom u Barseloni (Špani­ja), koji je svo­jim fotograf­skim umi­jećem doprin­jeo jedin­stven­om prikazu ove divne i mis­te­ri­ozne ptice.

  Osnovni cilj fotomono­grafi­je jeste pri­b­liža­van­je ovog neo­bičnog prirodnog fenom­e­na svim domaćim i stran­im lju­bitelji­ma prirode, razbi­jan­je sujev­jer­ja koje još vla­da u vezi pris­ust­va sova na našim pros­tori­ma i pred­stavl­jan­je ide­je da je živ­ot u sim­biozi između divl­je živ­ot­in­je i čov­je­ka, koliko god se to čini­lo nemoguće, ipak moguć. Uko­liko poš­to­vani čita­lac u mono­grafi­ji pron­ađe i djelić fasci­naci­je na ovu vrstu, koja će poz­i­tivno vib­ri­rati u nje­gov­om sjećan­ju, svrha mono­grafi­je je ispunjena.

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja