Cveće zla

Lat­est posts by Šarl Bodler (see all)

   

   

  BALKON

  Majko uspom­e­na, dragano draganâ,

  Ti, sva moja dužnost! Ti, sve moje drago!

  Pamtićeš opo­jnost tog smi­ra­ja dana,

  Draži milo­van­ja uz ogn­jište blago,

  Majko uspom­e­na, dragano draganâ!

  U veče kad ugalj žari se iz tame,

  Veče na balkonu, puno maglâ rujnih,

  Kako nežne behu tvo­je gru­di za me!

  A reči nam pune večnos­ti nečujnih

  U veče kad ugalj žari se iz tame.

  Div­na behu sun­ca u sutonu žarkom,

  Pros­tor dubok, srce puno silne snage,

  Kad, nag­nut nad tobom, nad svo­jom vladarkom,

  Mišl­jah da udišem dah krvi ti drage!

  Div­na behu sun­ca u sutonu žarkom!

  Kao zid bi gus­ta noć počela rasti;

  Oči­ma tražeći kroz mrak tvo­je zene

  I tvoj dah pijući, o otrove! slasti!

  Uspavah ti bratskom rukom noge snene.

  Kao zid bi gus­ta noć počela rasti.

  Znam kako da vra­tim sva­ki časak sreće,

  Da u tvom kolenu prošlost vidim celu.

  Gde lep­ote naći nez­nane i veće

  Do u tvome srcu, tvome milom telu?

  Znam kako da vra­tim sva­ki časak sreće.

  Te zak­letve, miris, poljup­ci bez kraja,

  Da li će se dići iz gluhih ponora

  Ko sun­ca na nebo, podm­lađe­na sjaja,

  Sa dna kad ustanu iz dubok­ih mora?

  – O zak­letve, miris, poljup­ci bez kraja!

  *

  Dok k’o leš opružen uz leš, jedne noći,

  Ležah uz Židovku gro­zomor­nu neku,

  Ja tužnu lep­o­tu, od mene daleku,

  Kraj prodatog tela dozi­vah pred oči.

  Zamišl­jah joj carske, urođene draži,

  Ljup­ki pogled čija moć je pregolema,

  I kosu joj pop­ut mirisno­ga šlema,

  I sve na što spomen moju ljubav traži.

  Jer ja bih sa žarom lju­bio ti telo

  I od svežih nogu do vit­i­ca tamnih

  Rasuo riznicu milo­van­ja plamnih,

  Samo kad bi tvo­je hlad­no oko htelo

  Bar jed­nom, uveče, o ti okrutnice,

  Da zamagli suzom te ledne zenice!

   

   

   

  JEDNA  SABLAST

  II

  MIRIS

  Da li si ikad, žud­no, duha pjanog,

  Ti, čitaoče, udisao miris

  Tam­jana koji kroz crkvu se širi,

  Il’ mošusa, u kesi sačuvanog?

  U sadašn­josti prošlost obnovljena

  Kako opi­ja, vla­da dušom celom!

  Tako ljubavnik nad vol­jen­im telom

  Bere najređe cveće uspomena.

  Vonj što je sušti nagon i divljina,

  Miris ložnice i sna, dizao se

  Iz uvo­ja­ka gustih njene kose,

  A halji­na, od baršu­na, muslina,

  Prože­ta dahom njenog mladog tela,

  Miri­som krz­na odis­aše cela.

  III

  OKVIR

  Kao što lepi okvir sli­ci daje,

  I kad je ona delo majstorovo,

  Neš­to nez­nano, čudesno i novo,

  Jer od Prirode cele odva­ja je,

  Tako lep­o­tu istic­ahu njenu

  Nakit, nameš­taj, drag­ulji i zlato,

  Kao da sve to služi samo za to

  Da rubi nju, tu svet­lost savršenu.

  Mis­leći katkad da bi sve nju htelo

  Da voli, golo pre­puš­taše telo

  Da milu­je ga rublje, svi­la laka,

  A, lena ili živah­nos­ti puna,

  Bila je pri tom nje­na kret­n­ja svaka

  Puna det­inje ljup­kosti majmúna.

  IV

  PORTRET

  Pepeo već mi Bolest i Smrt čine

  Od ogn­ja kojim neka­da se opih.

  Od nežnog oka pre­punog topline,

  Od onih usta gde srce utopih,

  Od poljuba­ca kao melem moćnih,

  Od sveg zanosa što živ­ot ne štedi,

  Šta ostade? O stra­vo tmi­na noćnih!

  Trobo­j­na ski­ca, jedan crtež bledi

  Što mre, ko i ja, samotan i bedan,

  I koga Vreme, starac štete žedan,

  Sva­ki dan gru­bim krilom uništava.

  Ti što Umet­nost i Živ­ot ubijaš,

  Uza­lud moje sećan­je suzbijaš

  Na Nju što beše moja slast i slava!

   

  MUTNO  NEBO

  Tvoj pogled kao da je sa izmagli­com sliven;

  Oči ti zagonetne (zelene, plave, sive?),

  Čas nežne i san­jarske, čas pune hladnog besa,

  Odražava­ju nehaj i bledi­lo nebesa.

  Ti me na dan oblačni pod­sećaš, bled i smlačen,

  Kad srca začarana rastapa­ju se plačem,

  Kad se, raspeti boljkom lju­tom i neslućenom,

  Živ­ci, pre­više bud­ni, ruga­ju duhu snenom.

  A ponekad si kao obzor­ja ona krasna

  Koja sunčan­im plam­om zapali jesen kasna…

  O kako blis­taš, vlažni pre­delu, pre­pun kresa

  Od zrakâ što se s mut­nih razli­va­ju nebesa!

  O pogi­belj­na ženo, kra­ju kog snovi žude!

  Da li ću zav­o­leti i sneg tvoj, tvo­ju studen,

  I lju­toj zimi oteti uži­tak moćan, velik,

  Uži­tak još oštri­ji nego led ili čelik?

   

  POZIV  NA  PUTOVANJE

          O, ses­tro, dete milo,

          Zar ne bi divno bilo

  Da sku­pa kren­emo daleko!

          Da voleti se smemo,

          Da volimo i mremo

  U tebi sličnoj zemlji nekoj!

          Tu sjaj sunaca rosnih

          S nebe­sa kišonosnih

  Pre­pun je draži zagonetne,

          Kao kad, neiskrene,

          Kroz suze motre mene

  Blis­tave tvo­je oči setne.

  Sve je tamo red, lepota,

  Raskoš, mir i slast života.

          I sve u našoj sobi

          Tiho svetluca­lo bi

  I ima­lo bi sjaj starine,

          A dok se spuš­ta veče,

          Ambra i retko cveće

  Mirisali bi nam iz tmine;

          Pla­foni ukrašeni,

          Ogledala u seni

  I ble­sak istočn­jačkog sjaja,

          Sve bi tu duši znalo

          Da zbori ustreptalo

  Jezikom njenog zavičaja.

  Sve je tamo red, lepota,

  Raskoš, mir i slast života.

          Pogledaj nad kanalom

          Brodovl­je pozaspalo

  Što ski­tan­ju je uvek sklono;

          Radi zadovoljenja

          Naj­man­jih tvo­jih htenja

  Sa kra­ja sve­ta stiže ono.

          A dan kada se gasi

          Ravnicu sunce krasi

  I grad, kanale i vrtove

          Zlatom i ćilibarom;

          Prekriv­en tihim žarom,

  Polako tone svet u snove.

  Sve je tamo red, lepota,

  Raskoš, mir i slast života.

   

   

   

   

  SABLAST

  Ko anđeli žark­ih zena

  Neču­jno ću ja, o snena,

  Do kreve­ta tvo­ga doći

  Sa sena­ma gluhe noći.

  Pop­ut mesečine blede

  Moj poljubac biće leden;

  Milo­vaću te ko zmija

  Što se oko rake svija.

  A kad stigne zora siva,

  Prazno mesto gde uživah

  Mrznuće te led­nim dahom.

  Kao dru­gi nežnostima,

  Nad tobom, nad tvo­jim snima

  Ja hoću da vladam strahom!

   

  JEDNOJ  PROLAZNICI

  Grad me okružavao svo­jim moćn­im hukom.

  Vit­ka, tan­ka, viso­ka, noseći crninu,

  Lik boli uzvišene, jed­na žena minu

  Držeći izvezeni skut raskošnom rukom,

  Hitra, ljup­ka, s noga­ma kao isklesanim.

  U oku joj olu­jnom, gde se sav utopih,

  Ja se, kao nekakav strasni čudak, opih

  Užitkom smrtonos­nim, slas­ti­ma neznanim.

  Sev munje… pa tmi­na! – Lep­o­to kratkotrajna,

  Čije oči ponovni živ­ot mi otkriše,

  Zar ćeš tek u večnos­ti da me sret­neš, sjajna?

  Predaleko, prekas­no, mož­da nikad više!

  Puteve nam razd­vo­ji ćud živ­ot­nih valâ,

  A mogoh te voleti, i ti si to znala!

   

  VINO  LJUBAVNIKA

  Pros­tor je danas čist ko suza!

  Bez povo­da­ca, bez mamuza

  Zajezdi­mo u sed­lu vina

  Do nebeskih nam postojbina!

  Ko anđela dva, opsednuta

  Snom da ih ponor plav proguta,

  Kroz mod­ri kristal zore rane

  Hvata­j­mo sjaj fatamorgane!

  Lagano nji­hani na krilu

  Vira što nas razume nemo,

  U upored­nom tom bunilu,

  O moja ses­tro, plivaćemo

  Bez preda­ha, bez zastajanja

  Ka raju što ga duh moj sanja!

   

  BEATRICE

  Jed­nom, kad u bespuću sprženom i golom

  Ja se počeh priro­di ispove­dat’ s bolom,

  I dok sam tumarao niz besciljne pute

  Na svom srcu oštreći bodež mis­li ljute,

  Iznad glave ugledah, sred dan­je vedrine,

  Grob­ni oblak olu­jni, već pun grmljavine;

  Otu­da me gledaše krdo zlih demona.

  Ta stvoren­ja poroč­na, znatiželji sklona,

  Sa hlad­nim me prezirom gledahu s oblaka,

  Kao lju­di dokoni kad motre luđaka.

  Začuh gde s cerekan­jem šapću međusobno,

  Pri tom nami­gi­vahu, gurkahu se zlobno:

  „Gleda­j­mo, zbog zabave, ovu smešnu sliku,

  Ovog lažnog Ham­le­ta sličnog očajniku

  Što ide razbarušen, s okom punim mraka!

  Žalos­no je gle­dati ovog veseljaka,

  Klau­na na dopus­tu, tu gomilu jada,

  Što, jer svo­jom ulo­gom umet­nič­ki vlada,

  Mis­li da će uspeti pes­mom svo­jih muka

  Ras­tuži­ti potoke, cvrčke, cveće, vuka,

  Pa i za nas, autore te prastare priče,

  Svo­ju recitaci­ju sriče i nariče!“

  Mogao sam (moj ponos, visok kao gora,

  Viši je od obla­ka i demon­skog hora)

  Da se cars­ki okren­em od tog krda zloga,

  Da ne videh u nje­mu – o, zločin zbog koga

  Nije sunce skrenu­lo sa putan­je svoje! –

  Lep­ooku kraljicu srca, duše moje

  Gde se sme­je sa nji­ma mom oča­ju tamnom,

  Dajući se nji­hovom milo­van­ju sramnom.

   

   

  SMRT  LJUBAVNIKA

  Imaće­mo postel­je, cele u mirisu,

  I divane duboke, grob­ni­ca­ma slične,

  Po stal­ci­ma cve­tove neke neobične

  Što u lep­šem pod­neblju za nas cve­tali su.

  Do posled­nje iskre ogn­ja životnoga

  Naša srca bivaće dve luče, dva plama

  Čiji dvostruk odble­sak blis­taće u nama

  Iz zrcalâ bliz­načk­ih duha tvog i moga.

  U veče od mist­ičnog rujno­plavog kresa

  Mi ćemo raz­meni­ti samo jedan blesak,

  Kao zbo­gom posled­nje, jecaj neizmeran;

  A onda će Anđeo u sobu nam ući,

  Da pono­vo oživi, radostan i veran,

  Potam­nela zrcala i ugasle luči.

   

  LETA

  Daj da te grlim, biće zlo i pusto,

  Ljubljeni tigre, čudovište sneno,

  Drhtavi prsti nek mi opijeno

  I dugo blude tvo­jom kosom gustom;

  U tvo­je skute što mir­išu tobom

  Daj da sahran­im mis­li nespokojne,

  Da slas­ni zadah ljubavi pokojne

  Udišem, kao sveli cvet nad grobom.

  Spa­vati hoću! Spa­vati, pa makar

  I ne živ! U snu slatkom pop­ut smrti

  Bez kajan­ja ću poljupci­ma strti

  To lepo telo, glatko kao bakar.

  I niš­ta kao ponor tvog kreveta

  Jeca­je moje neće da uspava:

  Tvo­ja su usta puna zaborava,

  U poljupci­ma tvo­jim teče Leta.

  Sud­bi­ni svo­joj, odsad svo­joj slasti,

  Poko­riću se ko suđenoj kobi;

  Mučenik krot­ki, koji nevin dobi

  Kaznu da muke plamte mu u strasti,

  Svo­joj ću mržn­ji ja dati da pije

  Nepentes, otrov što ga duh moj žudi,

  S ljup­kih vrša­ka tvo­jih oštrih grudi

  Gde nikad srce tam­no­va­lo nije!

   

   

  PREVESELOJ

  Tvoj izgled, pokret, tvo­ja glava

  Lepi su kao pejzaž krasni;

  Licem ti igra osmeh jasni

  Ko vetar kroz nebe­sa plava.

  Pro­laznik, duha zamišljena,

  Zas­tane, zasen­jen od zdravlja

  Kojim kraj nje­ga sineš, slavlja

  Pre­be­lih ruku i raména.

  Pred igrom bojâ koju spretni

  Prsti su ti na sukn­ji svili,

  Kroz duh pes­ni­ka, kroz san čili,

  Zaigra čitav balet cvetni.

  Tvoj duh je šaren, kao drska

  Ta halji­na kud okom bludim,

  O ludice za kojom ludim,

  Vol­je­na koliko i mrska!

  Često sam, kao posustali

  Jad­nik u nekom cvet­nom parku,

  Ja osećao sprd­nju žarku

  Sunče­vu, što mi prsa pali;

  Ko ponižen­je srca, jedak,

  Ja doživl­javah gaj, vedrinu,

  Te za tu drskost Prirodinu

  Kažn­javao sam neki cvetak.

  Zato bih hteo, jedne noći,

  U pozno doba sladostrasno,

  Ko pod­lac, puzeći bezglasno,

  Nad riznice tvog tela doći,

  Da put ti kazn­im razdraganu,

  Da zgn­ječim tvo­je čiste grudi

  I da ti udar moje žudi

  Na boku zada tam­nu ranu,

  A tad, o slasti divnog spoja!

  Da kroz te lep­še usne nove

  U rujno meso što me zove

  Svoj otrov sli­jem, ses­tro moja!

   

   

   

  BERTINE  OČI

  Prezreti možete najslavni­je oči,

  Vi oči mog čeda! Iz vas na me zrači

  Neki mrak prenežan i blag pop­ut Noći.

  Nek se od vas, lepe oči, dan moj smrači!

  Krup­ne oči mile, tajno moja draga,

  Onim ste mag­ičn­im špil­ja­ma vi slične

  Gde se svetlu­ca­ju još nez­nana blaga

  Trepteći pod hrpom tmine letargične!

  Oči su mog čeda kao noćne sfere

  Tamne i duboke, neizmerne, čudne!

  Nji­hov žar su mis­li Ljubavi i Vere

  Što se u dnu krese, čedne ili bludne!

                                         Sa fran­cuskog Niko­la Bertolino

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja