Da mi je napisati kitab

Lat­est posts by Ervin Jahić (see all)

  .

  .

  .

  Mezar

  .

  Trat­inčice, maslačci
  Prol­jet­na bosan­s­ka trava

  I kon­voj raštrkanih bubamara
  Vrlo živa situacija

  Živl­ja nego u komšiluku mezarskom
  Diše tvoj grob

  .

  .

  Sus­ret

  .

  Došao sam iz oluje
  Miru da me podučiš

  Dugo sam odgađao susret
  Aida je posve ozbiljno rekla

  Da tvoj mezar pjeva
  Sva­ki trep­taj naših očiju

  Prim­i­je­tio si
  U to ne sumnjam

  .

  .

  Sve­ga se sjećam

  .

  U mom davnom živ­o­tu nije bilo bosonogih dječa­ka i nesi­ta svijeta
  Osku­dice svjet­la i izraubane metafizike sreće
  Svin­jskih glavuša i seoske idile

  Lop­ta je bila okrugla ko i danas, tata je bio bolestan
  Ses­tra njež­na a brat nekako uznosit, s nepravom ili pravom svejedno

  Livad­i­ca moga dječašt­va bi zaista livadicom
  Tek u neš­to gro­ta kamenih odmar­alo se sunce

  Maj­ka je stro­go kon­troli­rala sve naše putanje
  Kako je znala, kako su joj dop­uš­tale prilike
  I živci

  Moja maj­ka
  Bolji svi­jet mi je pod njezin­im nogama

  .

  Otpor je opravdan

  .

  U demokratskim društvima
  Kad mur­ja pro­ci­jeni da mafi­jaši na vlasti

  Žeđa­ju krv
  Tuče spri­je­da i straga

  Osaml­jene i društvene, zapos­lene i besposlene
  One koji po cijelu noć ševe i one kruha i jeba

  Gladne, intro­verte, ekstro­verte i ribare
  Kuhare, pro­fe­sore i one iz umjet­ničk­ih zanimanja

  Vole najrađe udar­i­ti po neo­prezn­im voza­či­ma i
  Por­tir­i­ma, poš­tari­ma i bol­ničkim sestrama

  Udara­ju pen­drec­i­ma, šip­ka­ma i svime što im se
  Nađe pri ruci

  Cipelare malu i sasvim malu djecu
  Groze ih kršitelji javnog reda i mira

  Sva ona bagaža koja traži plaću
  Sva ona sila razbo­jni­ka koji nema­ju dje­ci za marendu

  Svi oni sko­tovi koji bi rušili demokrats­ki poredak
  U nedemokrats­ka vremena

  Tam­na od loše vibre i besperspektivnosti
  Poli­ci­ja imaše ide­ološ­ki monopol

  A sad joj je po cijenu opstanka
  Udar­i­ti na odsust­vo društvene vrline

  I razraču­nati s neprincipijelnom
  Sab­o­tažom kor­po­ra­tivno-mon­e­tarne vizije

  .

  .

  Da mi je napisati kitab

  .

  Nurudi­novu knjigu da mi je napisati
  I Ervinovu

  Pod­vo­jenu dakako, ali za umjet­nost na plo­dan način
  A mučnu itekako

  Da zna svi­jet kak­vo mu je srce
  Da zna kako smo se lju­to zaigrali

  Da mi je napisati točnu knjigu
  Ni na jed­nom mjes­tu da popus­tim pred predodžbama

  I dobrim ukusom
  Da mi je napisati knjigu koja će mi radi­ti o glavi

  Da, takve knjige jedi­no su istinite
  Jedi­no one mogu izreći onaj višak sporni

  Jedi­no one zaslužu­ju sav naš prezir

  .

  .

  I tome slično

  .

  Nemam ni kon­cep­ci­ju vrta, ni koncepciju
  Sno­va. Nemam niš­ta od struk­ture ma koliko
  Mi nuž­na bila. Jučer je otišao jedan moj davnašnji
  Pri­jatelj. Suza. Šut­n­ja. I tako.

  Ovrha na ovrhu. Zovu me da putu­jem, a nemam
  Za duhana. Pitam ko Šaban mal­og puža da mi
  Svo­ju kuću pro­da. On mi odgo­vara: Otkud tebi,
  Druže, para? Odu­vi­jek sam htio Šabana u svom stihu.

  Odu­vi­jek.

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja