Da se ne javim uvek

Lat­est posts by Mir­jana Narandžić (see all)

  .

  .

  .
  Arm­strongu

  .

  i dal­je se sećam
  rečenice koja je
  načel­no služila
  za motivisanje
  a zapra­vo je bila znak
  da sam tu
  i da si tu
  a koja bi se aktivirala
  sva­ki put
  kada neko
  od nas dvoje
  kaže „ne mogu”
  onda ovaj dru­gi doda
  kako se sve može
  zaboga –
  „čovek se popeo na Mesec”
  i tako sva­ki put
  dok su odlazili
  da prave velike korake
  za čovečanstvo
  i dok sam ostajala
  da prav­im male korake
  za sebe
  u izna­jml­jenoj sobi od
  16 kvadrata

   .

  ,
  Godaru

  .

  ne volim uniforme
  ni granične prelaze
  na koji­ma te teraju
  da se osećaš kao
  da si neš­to skrivio
  da kažeš koliko ostaješ
  lako je ako znaš
  ako ne znaš
  automats­ki je neš­to sumnjivo
  pre­tu­ra­ju po gepeku
  lis­ta­ju pasoš
  star osam godina
  u kom ne ličim na sebe
  nisam liči­la ni pre osam godina
  ali bilo me je strah
  da službeni­ci kažem
  da me sli­ka ponovo
  već je bila nervozna
  što svi čekaju
  posled­nji trenutak
  da izvade dokumenta
  žena iza mene
  dobacila je
  da je tek sada skupi­la novac
  službeni­ca se prav­i­la da ne čuje
  i nas­tavi­la monolog o tome
  kako bi sve bilo lakše
  kad bi se znao neki red

  .

  , 
  Koenu

  .

  nije ta depre­si­ja odu­vek bila tu
  nisu nam je preneli oče­vi i majke
  niti neki dalji preci
  nis­mo je dobili u dis­funkcional­nim porodicama
  koje sop­stvenu pogrešnost prav­da­ju patrijarhatom
  nije nam to od zeml­je u kojoj živimo
  od siromaštva
  predsednika
  gladi
  smrada
  straha
  bombi
  genocida
  kon­cen­tra­cionih logora
  nije nam to od mržnje
  jer mi ne mrzimo
  nego volimo
  kao da nosi­mo plavi mantil
  i sklan­jamo brigu iz tuđih očiju
  ostali to prip­isu­ju melan­holi­ji i šarmu
  mi znamo da je lep­ota ispod toga

  nije to od man­j­ka samopouzdanja
  mada je i samopouz­dan­je diskutabilno
  zato i ne govorimo
  ja nego mi
  nekako je lakše sta­jati uz nekog
  nego sa nekim –
  a tu je opet naša krivica
  ne tuđa
  jer smo uvek za sve krivi
  i to ne u onom patetičnom smislu
  da bi dru­gi rekao:
  „nisi”

  to nam je od bogova
  koje smo izmis­lili sami
  izvuk­li ih iz Davidovih
  duro­va i molova

  to nam je
  jer smo dodirivali
  da bis­mo pre­stali da osećamo
  to nam je
  jer nije bilo ugovora
  kojim bis­mo osig­u­rali trajanje

   

   

  .….….….….….….….….….….….….*Pesme iz zbirke „Da se ne jav­im uvek“, Cen­tar za kul­tu­ru Plužine, 2019.

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja