Dronjak budućnosti

Lat­est posts by Antonela Ane­da (see all)

  PROSTOR STARENJA
  .
  I
  .
  Jedi­no nas golost na kra­ju dostiže
  tač­na kao mlad mesec u kosi.
  Pos­to­ji radost u prećutkivanju
  i sklonište čak i u ovom prostoru
  što ima poče­tak i kraj.
  Ne želim da pišem elegi­ju o starosti,
  samo bih da kažem da je stavi­ti ruke u hladnoću
  pro­ba koja ima smisao kao pron­aći glagol u rečenici.
  .
  Oseti kako pris­tižeš na put prolaza.
  Ne isku­plju­je se korak disanjem.
  Broj cigle mis­leći na rečne oblutke
  na vodu što ti je povi­jala stopala
  seti se koliko je upornos­ti tre­ba­lo da se odgonetnu
  mape u rečima.
  .
  II
  .
  Još uvek se budiš s dron­jkom budućnos­ti (mož­da, možda
  kaže gre­da u jutarn­joj svetlosti).
  Još uvek mis­liš na ljus­picu ljubavi (mož­da, možda
  kaže luta­jući po sobi jutarn­ja svetlost).
  Još uvek imaš snage da mis­liš kako te tiši­na leči
  a samoća sija
  s ostaci­ma hrane na koje se spuš­ta nebo.
  .
  .
  PROSTOR KUĆNE VODE
  .
  I
  .
  Uči samoću među ploči­ca­ma kupatila.
  Samoća je emajl.
  Odva­ja žel­je, trl­ja ih abrazivn­im sunđerima.
  Ne seća se više koje su i kako svetlucale
  pono­vo vidi samo topole na reci
  i svet­lo što nije cepa­lo srce.
  Zna da je sapun u kadi sprema
  da voda izvire i gori.
  Peva blis­tavih leđa,
  kaže „nos­tal­gi­ja“ ali ne „dis­tan­ca“.
  Značen­je reči izmiče unapred.
  Ne zna koji se pros­tor izdu­bio od onda.
  Vidi samo stvari u blizi­ni. Voli prilog: sada, voli gerundiv.
  Iza okvi­ra i stak­la mors­ka zvez­da se umirući grči:
  plu­ta-crveno i žuč.
  .
  II
  .
  Kad smo ga posetili, bio je to stranac na jastuku.
  Gledao je u neš­to što mi nis­mo videli
  mož­da u neki pre­deo ili lice, u stvari daleke, akvatske
  skrivene trščakom. Nji­ma se – ne nama – osmehnuo.
  To telo toliko vol­jeno tres­lo se kao da je iza­š­lo iz reke.
  .
  Bog ne pos­to­ji ali zatražih mu ipak da ga pusti,
  da ga zadrži tako, kao svog psa.
  .
  .
  AKVADUKT
  .
  Rim. Sla­ba kiša. Vetar: Libečo
  Jači­na vetra: povetarac.
  .
  Budim se rano da bih videla
  akvadukt dugačak kao voz
  između boro­va, oblake,
  grud­vicu od ova­ca i pašnjaka.
  .
  U vozu mis­lim na kamen u visi­ni, zaus­tavl­jen proračunatim
  udarcem, koji su podigli robovi, koji su zadržali robovi.
  Vidim nag­in­jan­je vode (dolazi s kometa)
  i njen nika­da-odmor, ritam kapi
  (i danas) sve do fontana.
  .
  Kad stignem naslonim se na sta­blo da bih gledala.
  Gledam uvis. Arkade pro­tiču u praznini.
  Ako ne čuje­mo krike pod tri­jum­fal­nim lukovima
  a doda­je­mo reči
  umet­nost i arhitek­tu­ra i naz­naču­je­mo: civilna,
  onda, mož­da, nalaz­i­mo malo mira,
  istog onog koji pruža­ju sastavljeni
  skeleti u muzejima.
  .
  .
   Iz zbirke Spase­na imenom, Mon­dadori, Milano, 2012.,
                                                             sa ital­i­jan­skog pre­veo Dejan Ilić
  .
  .
  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja