Fantazija o spasiocima

Lat­est posts by Radi­voj Šajtinac (see all)

  .

  .

  FANTAZIJA O SPASIOCIMA

  (Pret­posled­nji enterijer)

   

  Hoće, najzad ili ikad

  Naići neko ili nešto

  Jer ovo ovde gde smo

  Od rođen­ja, prve i druge ljubavi

  Molitve, zna­ka i povrede

  Stra­ha i svrba

  Igre, radosti i dokaza o bližnjima

  Hoće li stići

  Jer ovo več liči na tes­nu sobu

  S tavan­skim poklopcem

  Stvari se bliže jedan dru­goj a zidovi

  Udal­javju

  Svi gov­ore u istom trenutku

  A tiši­na se slično ponaša

  Kako to nameš­taj pokazu­je da nas nema

  Tako što se iz svih vrati­ju i fijoka

  Iz svakog tog otvo­ra i zjapa

  Obrušava­ju isto­bo­jne male magle

  I male mrl­je s nekom udavl­jenom muši­com iz sećanja

  Malo je to za mir i radost

  Jer u tom neprove­trenom tesnacu

  Po lici­ma se pre­poz­na­ju oni

  Koji­ma se samo živi i diše

  I oni koji dahću od žurbe i nestrpljenja

  Ni glad nas, ni veseli zvuk esca­j­ga, ni

  Lepi beli strol­n­jak više ne vesele

  Odani smo onom u sebi koji ne pristaje

  Na ovo i ovde a ne ide mu se nikud

  A gadi se da sa samim sobom porazgovara

  Ko seče ovu paučinu

  Ovu izmišljot­inu, ovu sudbinu

  Ovu okončanu bivšu prašinu

   I njenu zamku od niti

  ?

  Glaso­vi kroz ovo ne prolaze

  Pogled se izgu­bi, niči­je ne dođe do objašnjenja

  Samo se crvi iz nameštaja

  Navode i prizivaju

  I s nji­ma pokreti kojih je skelet

  Žel­jan, taj krečni izdanak srca,

  Nema pogle­da uvis

  Jer nisko teskobu čuva i čini

  Ono dete gde je

  S ledine

  Ceo dan zagledano gore

  U krošn­ju topole , večni­je od vremena

  I ono čedo s odličji­ma od ptičjih govana

  Zapaljivih zeni­ca glad­no i radosno

  Samous­pavlju­juće

  Što sebi šapuće

  Straš­na i lepa širina!

  .

  .

  .

  ISPOVEST PTICE PSOVAČICE

  .

   

  (Poem­i­ca o preskakan­ju dnevne svetlosti)

  .

  Žalim,ipak bez panike,

  Tog deča­ka,

  Hodača,

  Suvozem­ca

  Nje­ga jedinog odozdo

  S imetkom koji je sakrio pod kapcimna

  Trepavi­ca­ma,

  Pazuhom, stis­nu­tim pes­ni­ca­ma i

  Mal­im tajn­im džepovima

  Uvek kad preskoči senku

  Okrene se i šapne

  Tu sam!

  Jer spusti pogled i ne robu­je mu više

  Ne vidi, ne čuje

  Ne traži, ne očekuje

  Taj deo izbavl­jen­ja min­uo je

  I zaias­ta , sve vidlji­vo nije ostvarivo

  I sve čujno nije beskrajno

  Deca ima­ju čula, čula ima­ju decu

  I nje­mu sve teže pada

  Udal­ja­van­je cilja,

  Hodan­je uz pos­ma­tran­je ptice

  Oglasi u drhtanju

  Podsmevan­je zamišl­jene velikodušnosti

  Mala se i veli­ka svet­la uobliče

  Vršn­jaci hors­ki rastu,

  Kao zid pevaju

  Gov­ore tako razgovetno

  Da to može da se sto­jeći prepriča

  Moj dečak zagledan trči

  Štrči

  I trepće kroz plavetnilo

  I kad u odabra­nom trenutku

  Junač­ki ne poželi da poleti

  Pomis­li,

  Hlad je, sen­ka, predah

  Poželi da se počeše pod pazuhom

  Da se umi­je, da se predžepari

  Da mi uzvrati nečim odozdo

  I vine uz str­mi pogled

  Ohrabri još nedo­raslu, nemu, darežljivost

  Veru u sve i svakog

  Niš­ta i svašta

  Blis­ta­va lica pomiren

  Da blis­ki nismo

  I da rast nije samo u visinama

  Da se kri­la pričinjavaju

  I kad se ne čuju i kad se ne vide

  Odande, kro­tak

  On

  U šta se sve veruje

  Poseb­no kad se osmehuje

  I neu­morno obleće sop­stvenu ravnotežu

  Oko stasa glas kao puzavica

  Oko lica pogled kao kruna

  Pa zar nije moje

  Da sle­tan­jem dosegnem

  Očeru­pam, čis­tim kljunom

  Per­je koje štrči

  Liči na reči

  Izdašno, oprl­jeno

  Neleteće

  Neka polako pahul­jas­to sleće

  Kad i gde

  Bez nadzora,bez žurbe

  Pa i ako sleti na nje­ga kog

  Ner­az­govet­no žalim

  Leteći, kri­la­to, nečovečji

  Lica odmornog spram horizonta

  U mit­noj tihoj ravni

  I osme­ha

  Dok se , hodajući

  Bodri

  Okre­plju­juće krvari dok se

  Umi­va

  I sebe

  Džepari

  SVE

  Na kra­ju sleti

  I ono SVE

  Što se iz reči

  izbavi.

   .

  .

  .

  IZBEZUMLJENI SARADNICI

  .

  (Saga o men­tal­nim izvršiocima)

  .

  Duša od spari­van­ja zahteva

  Neod­loživost,

  Onu istu kojoj služi i podleže.

  Žrtr­vo­van­je bez identifikfcije

  I uvo­da

  Antal je ubio Zoltana

  Jer je svakodnevno

  U ledin­skom čučanju

  Gov­o­rio da ševe lete nisko

  Mil­isav je ubio Radisava

  Jer je ovaj zabio veli­ki ekser

  U sta­blo dvorišne šljive

  Rđa je ušla u krošn­ju, u plod, u rakiju

  Travn­jak se osuo rupama

  Tamo gde su se gosti ispovraćali

  Fran­soaz ubi­ja Anrija

  S leđa,u kupatilu dok ovaj

  Uči da peva brats­ki hit

  S pogrešnom intinacijom

  I sav uzdrhtao, u zno­ju glasa otetog

  S okr­vavl­jen­im vokali­ma po koži

  Feđa ubi­ja Kolju

  U toku vožnje

  Čupa volan iz ruku,kida kožu s vrata

  Prsti­ma gnječi zenice

  I telo,grčkorimskim stilom

  Pre­bacu­je na zad­nje sedište

  Horhe kašmirn­im šalom davi Pabla

  Koji se dan­i­ma u šet­nji i lovu ne osvrće

  Ne zapitkuje,ne odgo­vara na pitanja

  Bez ispal­jenog metka,bez plena

  I vezu­je kašmirni šal sebi oko vrata

  Pre­ostali Svet

  Zjapi li zjapi

  Kao pit­o­mi tigar u svili

  Jer svi pomenu­ti behu preostali

  U Sve­tu

  Po glatkoći i naborima

  Niz bal­dahin rasu­to leži

  Usnu­lo

  Božan­sko

  Tigar san­ja Dušu

  .

  .

   ČAJ OD HUMUSA

  .

   (Fus­no­ta intimne autobiografije)

   

  Poče­lo bi iz naslova

  Jed­va pre­brođeno preterivanje

  O čaju od crnice

  Uh,te nijanse kon­ačnih asocijacija

  Sudeći po šaputavim temama

  i pes­ničkim slikama

  sve ređe putujem

  i sve teže čitam

  Gledam da stare stvari iskoristim

  Da pokušavam da

  U stari čajnik smestim

  puza­v­icu dragolju­ba

  Izmeša­lo se cvet­no seme

  Sa sabi­jen­im humusom

  U tes­nom svo­du od

  Lima i kalaja

  tes­no je,

  tama je

  Nići će

  Lako će se i jedan struk

  Pro­moli­ti

  I isplesti

  Kroz lev­ak, točir

  Ne samo iz

  Otvo­ra pod drškom

  U koju su položene

  I pose­jane zali­vane sve sitne nade

  Iz te grudve u posudi

  Sve moje nezan­imljive nade

  U opros­tivost naivnih preterivanja

  uvrežiće se, olis­ta­ti, procvetati

  Moj vrt je poniženi hodnik

  Od trvđavskog sta­menog naboja

  I sad u danima

  PVC davitel­ja

  Ko još čita

  Ko to još gle­da kako cveta

  ?

  Vodu tre­ba dolivati

  U pravil­nim razmacima

  Malo na svet­lo, malo u senku

  Slu­ga biti u carstvu

  Bez­pogov­ornih navika

  Komedi­ji­ci baštenske veštine

  Zagledti, prsti­ma mrviti

  Lulas­tu kapsulu

  Bez vre­line i pare

  Nepitke s talogom

  Iz kog koren­je ne dospeva

  Do gutl­ja­ja

  Oki­ti se vreža lis­tom i cvetom

  Odnekud sit­ni­ca vidljive lepote

  I primer snalažen­ja naivnosti

  I str­pljen­je pred bezvazdušnim

  Davitelji­ma

  Priziv pljus­ka iz naboja

  Izazi­van­je pisanja

  Bez dalek­ih putovanja

  I dugih čitanja

  U hladu između debe­lih zidova

  Tajni pojac

  Pisne kad se otopi strpljenje

  I navru tihe reči

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja