Hora lungă

Lat­est posts by Ivan Antić (see all)

  .

  .

  .
  ska­pa­van­je (fake vs. real)

  .….….….….….….….….….….….….….….….….….…Mar­i­ji

  .

  žičana ogra­da, rom­bovi kroz koje protinje
  ruke a kad se provuče kvr­ga član­ka: strah
  da se nika­da, nika­da neće izvući;
  osta­ti zaglavl­jen zau­vek, umreti tu,
  lip­sati. onda dolaze da ga hrane,
  sad mora prikačen tako do kraja:
  dovoljno je otvoriti usta,
  uleće vrške puna kaši­ka čor­baste boranije,
  očeki­vanu umazanost briše karo krpa
  u kolu­tan­ju usrd­nih roditeljskih udova.
  a kad minu godine, kad ostari, visiće
  koščati­ji no ikad, tužni čiča još izbojkom
  erosa srasao s ogradom, doživ­ot­ni talac detinjstva.
  poturiće mu visoku kuhin­jsku stolicu;
  deca iz sused­st­va obi­laz­iće ga, brižna
  na dirlji­vo beskom­pro­misan način zadevaće
  mu maslačke u džep isprane pru­gaste košulje.
  a desi­lo se dru­go: nje­govu vršnjakinju
  koja je živela u belom kućerku iza
  rom­bo­va, škol­sku dru­gar­icu što je
  za lep­og vre­me­na sri­cala lekcije
  na bašten­jskoj stoli­ci (ne kao on,
  uton­uo u patološ­ki dokonu tamu
  svo­je dvosprat­nice sipaca), dok se
  travn­jak, svom širi­nom, pružao
  pred njom – odnela je galopirajuća
  leukemi­ja; i nije li jezik okru­tan kad
  leukemi­ju pri­b­liža­va rekviz­iti­ma pastorala,
  kadrovi­ma vester­na, prizorima
  s hipo­dro­ma, savana.

  .

  .

  day­dream­ing

  .
  kačaven­da puš­ta zmaja
  za njim juriša­ju dečačići

  .….…zagr­c­nu­to
  .….…sme­ju se

  vetar nap­ne mantiju
  vinu se i delije

  šareno – crno – šareno
  nad livadom

  smeh od radosti opor
  razleže se i stapa

  .….….…s poljskim
  .….….…alergenom

  let se ne dâ
  oka­jati
  jer u letu
  bola
  nema
  .….…..,
  .….…..namigu­je iz daljine
  .….…..beli anđeo
  .….…..rad­mile milentijević

  vetar zavi­di čari
  (pod­man­ti­jskih pčela)
  .….….…..,
  .….….…..mis­li kačavenda

  i pretrne od zveke­ta makaza
  nad desnim uhom

  dok ga
  brati­ja zlurado
  podšišava

  .

  .
  neš­to mimo

  .

  u kas­no posle
  podne deca
  trče oko

  tobo­gana
  oblepljena
  parama

  a ti blažen
  i u dosluhu

  kraj tro­godišn­jak­in­ja
  s majičicama
  sweet dad­dy’s slut

  tako dubok
  da vidiš

  izdužene
  linije
  barkodova

  što se prepliću
  nad našim
  glavama

  i
  dišeš dišeš

  da ozlo­voljiš
  tu mrežu
  tu mržnju

  taj vaz­duh
  nji­hov novac
  tvoj vazduh

  .

  .
  priprema

  .

  oko deset pre podne na južnoj terasi.
  hora lungă ligeti. mikrotonovi­ma vetar

  zanosi krošn­ju crnog duda. hlad
  pod pret­njom oseke. na severu kuće

  jedan starac zatire se dremežom.
  (vetar jed­nako odvo­di zamašne stabljike

  ružičn­ja­ka pokraj kapi­je.) drema sve
  u radi­jusu dremača. na C žici škripe

  potkrovne vrat­nice suse­dove kuće. prekoputa
  na veran­di ostarela pros­ti­tut­ka zali­va cveće

  čekan­jem izjed­nače­na s dedom
  sudi­jom u pen­z­i­ji; ukraj puta što nas razdvaja

  ceri se ambroz­i­ja dan­i­ma mi raz­dražu­jući sluznice.
  na 38 ste­peni ‑49 (B♮), ‑31 (E♭), ‑14 (A♮). dok

  krvni pri­ti­sak sev­era ponire u vrtaču. duh dremeža
  obav­i­ja smo­tuljke naših udo­va priv­idom lake tkanine

  upit­noj avgus­tovskoj bud­nos­ti svi­ja­jući gnez­do. dok
  dremača samog, lagano, uvo­di u otmenost umiranja.

  .

  .
  bal­ast beleženja

  .

  povlači­mo li nešto
  i odakle
  kad pišemo
  o nekom
  ko nije
  tu. šta

  ako
  prisećanjem
  odsutnima
  otežavamo
  dah. možda

  za obe strane
  lakše bi bilo
  beležiti
  za neko­liko godina
  tek. ali

  pojedi­nos­ti
  čile

  obrisi
  dra­gog života
  kon­den­zu­ju se
  u oblak

  koji više nije naš. makar

  slo­vo
  svako
  zadavalo
  oštar
  bol,
  za nji­ho­vo je dobro

  neka potrpe malo. možda

  pravi
  stoik
  postaješ
  tek
  u smrti
  .

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja