Hvatanje suština

Lat­est posts by Hadžem Haj­dare­vić (see all)

  .

  .

  Pas­trm­ka, večer

  .
  Tek što je april
  ispod, alga­ma osu­tih, ploča
  puh­n­uo u jata mjehurića
  tajni su obli­ci pristali na diobe
  na nova pris­ust­va što kriomice
  između dva jed­no­lič­na šuma
  bubre. U rel­je­fu žil­i­ca i piješća
  pas­trm­ka se mri­ješćen­ju sprema:
  mrmore spon­ice, krhke prevlake
  u skrivenu tišaku. U toploj
  postelji­ci stousti ikri se pijev.
  Hoće li, Bože, zaledi­ti se vode
  u stak­lenome ribljem oku –
  od vre­me­na osta­ti samo slipava
  sluz i krv – kad s mamcem
  nad­ne­sem sli­jepu glad?

  Na udi­ci, slu­tim, zgrušala se
  večer, već grče se usta…
  O bezm­jer­na oba­lo! i sama se
  usre­bri u panični trag
  u koje­mu horovi popaca pomažu48
  dra­gani da od kon­ačne magle
  košulju mi stka… U posljednjem
  stu­de­nu zije­vu pas­trmke – cik
  zore! pro­zor! cijela vječnost
  neči­ja minu! Još tren

  i Junuso­va pod­vod­na polja
  imat će me nam­jesto nje. U moje
  oči, Bože, slit će se vode?

  .

  Šadići, Sut­jes­ka, lje­to 1984.

  .

  .….….….….…..

  .

  .

  .

  Got­frid Benn u sara­jevskoj kafani 1994.

  .

  .….….….….…Klub nov­inara, Zehrud­inu Isakoviću, poslije

  .

  Svi­jeća se top­i­la kano uplašeni redov na straži –
  sve dok uši nije počeo gristi agregat.

  Na rubovi­ma dima cijedi­la se duga
  mas­na kosa, do nje krezu­bi vicevi
  o kreve­tu i Bosan­cu, pa usukani trbuh
  smoren ljubo­morom i čirom. Naočale
  glas­no sipa­ju votku. Javorove štake

  sjeda­ju za moj stol. Jed­na radoznala
  kol­je­na pop­uš­tahu pod brci­ma užutjelim
  od nikoti­na. Šešir, oslon­jen o zid, krišom je
  buljio u razm­jenu pod­gri­janih zubala
  i sli­na. Umorni očni kapci

  pje­vuše dal­matin­sku pje­san. Helanke
  sa sedamnaest raznose tuborg pivo.
  Operi­rana vil­i­ca siše lozu
  na slamku. Geleri u butu kuraže
  tek pri­pal­jenu mar­i­huanu: Val­ja bježati

  u svi­jet! Sve vri­jeme sije­da glava
  uku­pl­ja hrabrosti da takne rak dojke
  – o kakav sko­rašn­ji žig! Od dima
  duhan­skog tuberku­loza trl­ja snene
  oči. Maš­na muziku puš­ta. Po podu
  lip­ti har­moniki­na krv… Da krisnem

  i zapod­jen­em neš­to u duši? Da ustanem
  i skinem se gol? Ali u tom času
  vris­nuše helanke i bluz­ice znojne:
  šešir je zbo­den pod plećku, u vrat…

  Iza­đoh, polahko, pun logorskog
  gno­ja… A za mnom tetu­rahu jedne samotne,
  jedne od Svi­je­ta skrivene vene
  – pre­rezane za sat
  i pol…

  .

  .….….….….…

  .

  .
  Pro­t­i­can­je vre­me­na, pre­ma Montaleu

   

  Ako je poez­i­ja hvatan­je suština
  u bijegu, šta, na kon­cu, osta­je pjesniku
  da pamti?

  U pjes­nikovu odsustvu niš­ta više
  prisut­no nije. Sve biva poko­rno jeziku
  gluhih sato­va i skri­tih pijetlova
  što mahat će kril­i­ma i glasom
  kao da pro­dužu­ju sudbinu
  svakom od nas.

  Mrt­vo je samo ono što je lišeno nježnosti…
  Živo je samo ono što može imati ranu…
  Ali, između tih općih smut­nji u rečenicama
  negdje se gubi trag i onog što bježi
  i onog što uho­di mu miris i dah.

  Zato tra­je panič­na potra­ga za suštastvom
  i po zlat­nim cjediljka­ma hva­ta se muzga
  i mulj. Samo je sušti­na čista
  od Radosti i Bola. A ona tek – nevidni
  melek! – bježi pod prsti­ma, uklan­ja se
  riječi­ma, I glas­no stru­ji u nama
  i oko nas…

  .….….….….
   .

  .

  .
  Stare fotografi­je

   

  Šta je naše lice ako nije citat
  iz Bož­je­ga spisa? Čita­mo ga iza
  plo­he ogledala, kamo će odskitat
  sjećan­je na trenut pra­ma­jk­i­na griza…

  Jabuk­i­na glatkost, nježni nabor mora,
  sve je Usna Višn­ja što nas lju­bi pâhom
  vje­tra, ili svjet­lom zgus­nu­tim vrh borā.
  Svako lice može samo svo­jim dahom

  pre­poz­nati radost ili tugu trena
  kad vrh čela teš­ka nad­vi­je se sjena
  pa rukopis Boga sko­ri se u kraste.

  Zato lice sebe zab­o­ravl­ja? Druga
  lica pamti kao dio općeg duga
  u koji­ma čita sve što ih nadraste.

  Zaostrog, 22. VIII 2003.

  .

  .….….….….….

  .

  .

                                      Posljed­nje jutro

   

  Ponekad pomis­lim kako li će izgledati
  Posljed­nje jutro moga života.
  Ustat ću, kao i obično, i nekako odnijeti
  Umorno tije­lo do toale­ta. Mož­da neću
  Ni pogle­dati u ogleda­lo… Potom ću
  Zah­valit se Bogu na još jed­nom darovanu
  Danu, i sjesti da popi­jem jutarn­ju kahvu.
  Svi ćemo biti doma. Svi ćemo istom
  Nekamo žuri­ti – svako za svo­jim neodložnim
  Poslom zemaljskim… Man­je je važno
  Hoće li tog jutra gri­jati rujan­sko sunce
  Ili će raz­jareni ožu­js­ki vjetri hladnom
  Kišom lup­kati o pro­zor… Ja ću mirno
  Ispi­jati kahvu, blaženo sre­tan što nije mi
  Dano znati je li to moje posljed­nje jutro.

  A mož­da se tog jutra i ne dignem iz postelje?
  Mož­da ću zau­vi­jek osta­ti u nekom svome
  Dubokom snu, pa će neko dru­gi polahko dizati
  S kreve­ta napušteno tije­lo – dok će duša sama
  Otići u toalet, još jed­nom snažno povući vodu
  I, sluša­jući grgolj, zas­ta­ti pred ogledalom
  Kao jas­nom grani­com za sve što nepovratno
  Osta­je iza njez­i­na neizv­jesnog puta za Raj…

  .

  .….….….….

   .

  .
  Njeno tije­lo 

   

  Cije­lo je lje­to mije­si­la, obliko­vala i pekla svo­je tijelo
  Na sun­cu, pa pri­nosi­la kao žrtvu osion­im boz­i­ma mora…
  Mog­lo ju se vid­jeti zarivene glave u pijesku dok, bit će,
  Razmišl­ja o nepred­vidi­vim puti­ma mater­i­je i duha,
  I onog što ih veže u tajne mrtvouz­ice nos­tal­gi­je i strasti…

  Na prsti­ma se pela uz borove str­meni, brala kadulju, vrijesak,
  Gospinu travu, ispi­jala augus­tovske čajeve i s borovih iglica
  Cijedi­la mje­seče­vu mli­ječ… Zamišl­jala je poruke koje
  U stak­lenka­ma odašil­je dil­jem ravn­odušnih mora…

  Mno­go se izla­gala nedovršen­im rados­ti­ma pûti i, s večeri,
  Tuži­la na pro­zore koji se nikad ne otvara­ju, na jahte s kojih
  Ne mašu niči­je ruke… Jutrom bi, gola kao budućnost, hodala
  Po vodi… Puči­na je uvi­jek, pop­ut Ljubavi i Smr­ti – neizmjerna…

  Kad je umak­lo lje­to, brižno je sakupi­la svo­je tije­lo i, duboko
  U kon­ti­nen­tu, tetoši­la ga pjes­mom – opet će doći juli
  I ona će biti mudri­ja i odlučni­ja kako da neposlušnu pût,
  U ranom jutru, pretvori u sunčani trak, a s večeri u pjenoviti
  Val u koji uran­ja uzne­mireno tije­lo i potom ne biva ništa.

  Brač, juli 2008.

  .

  .….….….….….……
   .

  .

  Pro­zor sadašn­ji, pro­zor pređašnji 

  .
  Pro­zor je usprav­na voda! Obale uvi­jek budu
  Kud krenu sjećan­ja krhka kroz neizv­jes­nos­ti danje.
  U sum­rak zaplovim lađom kao u odb­je­glom čudu:
  Nikad nas ne plovi više a, opet, sve nas je manje.

  Brzo se smute pejza­ži u tihom spuš­tan­ju mraka,
  Obrisi novi se nude, pa istom sa spoljne strane
  U pro­zorsko okno bahne pje­ga­vo lice dječaka
  Koji nestr­plji­vo čeka da jutro, za igru, svane.

  Taj dječak nika­da neće sus­resti čov­je­ka koji
  Uz pro­zor je stao kao pred vodom koje se boji.
  Vid­jeti neće ni suzu kad glas­no na okno kane,

  Samo će, zbun­jen, zamišl­jat’ igre i sutrašn­je dane
  u kojim otiču vode ušći­ma gdje još postoji
  obala čija budućnost u svjet­los­noj širi se boji…

  11. april 2017.

  .….….….……

  .

  .

  Poz­na­van­je prirode i društva

  .
  Imam sko­ro šezde­set i ne smi­jem da se
  zalju­bim! O ljubavi jedi­no mogu nadugo
  pisati a u stvarnos­ti moram biti društveno
  odgov­o­ran; odva­jka­da s tara­ba vrebaju

  vrane grabljivice i s balkona se zalijeću
  sladun­jave pogrde… Val­ja umaći sumnjivim
  večern­jim pričin­i­ma i grakćućim nagodbama!
  Imam sko­ro šezde­set i moje je da više

  razmišl­jam o Budućem svi­je­tu negoli o pčeli
  koja ovo­ga tre­na pada na otvoren kaduljin cvijet.
  Zar ne vidiš, doviku­jem sebi, eno i sunce

  zalazi za brda, dremljivi pijetli skla­pa­ju krila,
  a to što se ponekad srce raz­maše u prsi­ma shvati
  kao obmanu nakon koje ćeš mirini­je da spavaš

  .….….….….….…..

  .

  .

  .….….….….….….….….….….….…..Izbor sačini­la Dani­jela Jovanović

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja