I put spell on you

Lat­est posts by Petar Matović (see all)

  .

  .

  U ropcu tišine

  .

  Gle!: kako se sporo obruša­va kap

  sa slavine u bez­dan sudopere, u cev,

  ne dotičući rešet­kicu…  Bez zvu­ka!

  .

  Nije li to gad­no za uho, za opnu što već počinje

  da treperi u pripre­mi za nalet zvučnog talasa -

  izn­ev­ereno očeki­van­je? Tako bol­no za organe!

  .

  Učau­rio sam se na stoli­ci, u ranoavgustovskom

  pod­ne­vu, u vre­li­ni što će noću doneti bube i

  lep­tirice i onu ubi­lačku glu­voću između njihovih

  udara o zidove, o sijal­ice, u svet­lost, onu nemost

  što se mah­ni­tošću kri­la raspo­lu­ti na nejednake

  delove, onu mutavost nalik na pok­vareni metronom,

  živčanu ćut­nju među srditim otku­ca­ji­ma časovnika,

  i tad počneš da i sam treper­iš od bub­ne opne

  što može pući u toj ludačkoj tišini.

  .

  .

   

  Po milosti Božijoj:

       petak je, i sedam uveče

                                                                         za G. L.

  Gle, Gospode, japi­ja u baru na obodu

  dvo­jke, petak je i sedam uveče,

  .

  ras­pasan, pena mu prelila kriglu –

  gle­da u pivske barice, gle­da u sudbine:

  on je jogin što mantra nad novcem,

  želi da se seti na stu­dentske dane,

  to milo gubit­ništ­vo, i nekako mu ne ide,

  i ne vidi niš­ta, i kra­va­ta ispi­ja to pivo

  s njim.

  .

  Gle, tez­garoša u Knezu, navikao je da ne strepi

  od raci­je, odbi­ja pomisao da je bio neči­ja devojka

  u zatvoru, ima pljosku i u njoj zav­iča­jnu lju­tu, mrzi

  pedere i žali nad Kosovom, i taj nesvakidašnji

  miks ipak je neči­ji sin, dobi­ja za stan, za  eksere

  što zara­di sam, i počeo je da sni­va amer­ič­ki san

  usred Beogra­da.

  .

  Gle, Gospode, mladog fašiste na Terazijama,

  i dva i tri puta počuj to zvono: Lili Marlen

  peva mu sa mobilnog, divi se Him­leru, i

  ne oseća se nima­lo tes­no između knjižare

  Dani­lo Kiš i rom­skog đubre­tara što se odmah

  skri­je u pro­laz zbog neob­jašn­jivog stida.

  .

  Gle, pod Plav­im mostom još je neopsednuto,

  auto­mo­bili su nestr­pljivi, počuj to životinjstvo

  pod haubom! Trandže su hit, nude dvostruko. One

  pro­da­ju ljubav i ima­ju više verni­ka no popovi

  kli­jen­tele u Sabor­noj. Na ben­zin­skoj pumpi radnica

  u crven­om kom­bine­zonu (novac je strast) mrmlja

  u dizel dugu na asfal­tu, u zenice joj se prelila, nek

  ne uti­hne ta molit­va – naf­ta naša hlebna!

  .

  Gledaj, Gospode, u pivske fleke, gledaj u sudbine:

  ćumez, šank, pre­sto­nio­ca – petak je i sedam uveče.

  .

  .

              Deponi­ja Evrope

  .

  I live in the Balka­ns, gov­orim tur­is­ti­ma iz Evropske unije,

  I write poet­ry, objašn­javam čime se bavim;

  kli­ma­ju glavom sa odobra­van­jem penzioneri

  iz Folksvagen­ovog pog­o­na u Volfsburgu:

  ne sum­n­jam – poez­i­ja Balka­na je egzotič­na destinacija

  zapad­no­evrop­skih turista.

  .

  Vetar diže rub sukn­je jedne pre­plan­ule Nemice,

  dame u god­i­na­ma sa etno đerdanima,

  slušam tvrde glasove što izgov­ore ime­na zemalja

  čije jezike ne smem više da razumem:

  Mon­tene­gro, Croa­t­ia, Bosnia und Herze­gow­ina, Serbia. 

  A primet­na je obno­va monarhije:

  u cve­tan­ju jor­go­v­ana ser­bi­jan­skih varoši

  feu­dal­izam neo­pros­ti­vo stiže ovog proleća.

  .

  Tešim se kako trgov­ina ide,

  kako ide pira­ter­i­ja disko­va, kozmetič­ki proizvodi…

  U cen­tru ovog mal­og gra­da na jugu države

  ubeđu­ju me da je preko granice istok,

  a sve je u mešan­ju slo­go­va čajniz, cigan­jskih

  i ser­bi­jan­skih.

  .

  Sunce je u lavi zapa­da naglo zaš­lo preko moje usne,

  grizem je od svra­ba, sku­pl­jam robu,

  odlaz­im sa trga ne okrećući se… Iza mene

  pras­ka, žubori, glagol­je stran­ci i domoroci.

  A ima li rešen­ja sem ljubavi za Balkan,

  ofi­ci­jel­nu deponi­ju Evrope.

  .

                           Koridor

  .

  Pute­vi se raspro­stiru kao talog u pre­vr­nu­toj šoljici

  kafe, haotične viz­ije. Auto­mo­bili  u špicu: naglo

  razm­noža­van­je pantljičara po ces­ta­ma: članak sam

  ogromnog parazi­ta, s uži­van­jem udišem naftna

  isparen­ja: mir posle posla, ono u čemu bih mogao

  da zaspim snom praved­ni­ka: agnus dei.

  .

  Zrake bleska­ju o met­a­lik haubu, lome se o munjevite

  branike. Tor­zoi iza šofer­ša­jb­ni, neu­morni portreti

  iz kance­lar­i­je, sa šal­tera /sećanje: bez razgovora,

  rutinski:zglob, pečat – retro­vi­zor!/ Tu ih spazim:

  istori­ja koja te na autop­utu prestiže, bez migavca.

  .

  Kakav idil­ičan pri­zor: puši se asfalt, putari u

  flu­o­res­cent­nim kom­bine­zon­i­ma, drum drhti od mašina

  u izmagli­ci miholjskog smo­ga. A strašan je ovo koridor

  – kilo­metar sat sud­bin­s­ki opom­in­je na svetove

  u koje prelaz­iš, sad već iskus­no pop­ut hodača na žici.

   .

  .

                      Zvon brezov 

  .D           .….….….….….….….….….….….….….….….….……D. Drago­je­viću

   

  Noć je beli­na i kažem neću više.

  Komarac mi fan­tom­s­ki kida bub­nu opnu:

  avgust je i nemam kud osim ovim grafemama

  do mak­i­ja dal­matin­skog pri­obal­ja. Tu se rasturim

  na sitne mušice i posne cve­tove. I opet sve

  provri od zujanja.

  .

  A tokom zime niš­ta dru­go nisam umeo biti

  do li teretni vagon na kli­mav­im kolosecima

  podu­ral­skih oblasti. Slušao muca­vo kloparanje

  sop­stvenih točko­va, nepravil­ni rad vazdušnih

  kočni­ca i mamurno hrkan­je vozopratnih

  ruskih klošara.

  .

  Bio sam i zrak koji pro­bode nepos­to­jeću masu

  unutrašn­josti, ali niči­ja stig­ma­ta. Pratile su me

  nepre­gledne šume, slušao kako breze, vitke,

  bez votke, zvone.

  .

  U sebi mogu dodir­nu­ti sve, spol­ja ništa.

  Đavoli iz neke moje dubine pakos­no iskreno

  šapuću: Slede ti nova rasi­pan­ja, ona će te

  saži­mati. Heklani rel­jef stol­n­ja­ka ostavlja

  crvene brazde Marsa na mojim laktovima.

  Noć je beli­na i proklet­in­ja i kažem neću više.

  .

              Neću o Aušvicu 

  .

  Ne fotografiši, save­to­vali su me

  pred put, pusti neka te obuzme,

  ponese.

  .

  Molitveni šalovi visili su

  u vit­ri­na­ma, nestvarni

  bez pokre­ta.

  .

  Priđi sa stra­hopoš­to­van­jem,

  slušao sam.

  .

  It was fun, rekla je studentkinja

  iz Amerike na izlasku dok se

  objek­tiv uvlačio u telo kamere.

  .

  Svet­lost reflek­to­ra cve­ta­la je na staklu:

  iza su bile tone ljudske kose.

  .

  U povratku kući lju­bi me dje­vuš­ka, vodič

  u kom­plek­su, tada ose­tim prašinu kako

  silazi joj sa odeće i kože i preuz­i­ma naš stan.

  .

  Piši o tome, kaže poz­nanik, to je

  dobar motiv.

  .

  Pod osvetl­jen­jem ne bleska

  nijed­na čes­ti­ca, niš­ta: iza staklenog

  fronta gura­ju se koferi.

  .

  Poseb­ni popusti prevoznika

  na povratne karte do Osvjenćima.

  .

  Plan­i­na obuće u vakuumu

  iz jednog kora­ka nesta­la bi.

  Nika­da se ti đonovi nisu istrošili.

  .

  U mal­om gradu nisam imao izbora

  nego čitati o Holokaustu.

  .

  Sada živim u Krakovu, svu­da su

  suveniri. Neću o Aušvicu. Kada

  pomis­lim na zav­ičaj, zaćutim.

  .

  .

        Merkan­til­na hirurgija

   

  Zažmirio sam i čekao da me ubiju. 

  Stopala su zabol­jela od hlad­nih pločica.

  Dok su odnosili leš, krv se sli­vala među

  moje nožne prste.

  .

  Operi­ra­ju mrt­va­ca, organi se smrzavaju,

  elisa se zahuk­ta­va, oh!, let­jet ću preko

  oceana u ručn­im frižiderima.

  .

  Škri­pa šar­ki, sijal­i­ca me ošamarila

  po kapci­ma, uner­vozio sam se, vojnik je

  mirno otpuhao dim u moj viso­ki tlak.

  .

  Koliko sta­je jetra, srce, pose­bice zalisci,

  bubrezi – mlađi, star­i­ji, pušački-nepušački?

  A otpad: kosti, vene, utro­ba, cri­je­va? Mogućnost

  recik­laže? Koliko njih će me posjedovati?!

  .

  Bib­li­js­ki sam se tješio: telo se dekonstruiše, 

  per­spek­tive se umnožavaju. 

  .

  .

  Kako neš­to nestaje?

  .

  Neki jutarn­ji psy­dub na božić

  da nije hroničnog sivi­la bilo bi

  nalik baj­ci ovako veje sneg

  pop­ut sen­ti­men­ta lepo to je

  obič­na varoši­ca ulice i trotoari

  uski zaprečeni sme­tovi­ma voda

  ulazi u obuću kao provincija

  u poli­tič­ki živ­ot u ekonomiju

  sud­st­vo u ugalj u pregrejane

  sobe na poli­ca­ma kič sit­nice i

  bučni satovi to su te raskvašene

  topline raz­va­line udob­nos­ti tako

  neš­to nes­ta­je tako neš­to nestaje

  tako neš­to nes­ta­je lako neosetno

  .

  .

  I put spell on you

  .

  .….….….….…..za Ninu Simone

   

  33⅓ mit­skih obr­ta­ja, longplejka

  odašil­je čini tog vokala, hašiš

  uvlači me u fotelju, noć, sebe.

   

  Vidim taj glas kao koru nara,

  semenke je cepa­ju nabubrelu,

  prezrelost u kon­trastu tmini.

   

  Pred­meti cve­ta­ju u animirane

  kon­ture, svet­lost je meka i teška,

  bol oporo-sladun­jav, i može se

   

  iskreno zav­o­leti. Ti si stigmata

  sobe: rubovi se pik­selizu­ju i krune,

  remix pros­to­ra: ta prazn­i­na pokazaće

   

  na kra­ju punoću. Isus je najviše voleo

  pamuk. Sluša­jući ti glas, mogao bih se

  samo ljubavlju ubiti, Nina.

  .

  .

  Sivi­lo i toplina 

  .

  Da bi ose­tio toplinu, tre­ba da je novem­bar, pozni,

  vlažno lišće da se zate­tu­ra pred pragom. Kiša da

  lije sa man­ti­la kao plač. Na ugalj da mir­išu veš

  i magla. Dah da bude na oknu auto­busa, rasveta

  u krup­n­im kapl­ja­ma da se razli­je. Te refleksije,

   

  kon­ture zasenčene nikad neće napusti­ti tvoj lik.

  I stan što se zagre­va tek. Dru­ga lica pus­tio si niz

  bez­dan ste­peniš­ta, tupo kotrl­jan­je gubi se u navali

  doma. Škri­pa šar­ki prigušeno ras­pore­di svetlost.

  Iz želu­ca bol posus­tane pred pastel­nim bojama

   

  pred­sobl­ja. Ali vetar ljušti far­bu, potul­jeno huči

  kroz rasušenu sto­lar­i­ju, spuš­ta tem­per­atu­ru. I

  one krošn­je su u rel­a­tivnom zamahu. Nedostaje

  praši­na za intim­nost i nesavršen­st­va. Night in

  Piano raspro­stire se aerosol­no. Sa vini­la ako

   

  zapuck­e­ta, to je pop­ut male vatre koja razgori

  sve ono dobro unutra. I da se pre­pustiš mekoj

  boji pokri­vača. Pogled sa pred­meta da se vrati

  na obraze u nežnos­ti sate­na. Da bi ose­tio toplinu,

  budi sam novembar.

  .

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja