I streljaju te, često

Lat­est posts by Dan­i­ca Vuk­iće­vić (see all)

   

  NEBESKA KONOBARICA

   

  Prisut­na je i nije prisut­na
  Čekam je
  Koja se sme­je i sija
  Kada dođe, naruču­jem, jed­no po jed­no
  Kuća s dvorištem
  Miris čis­tog vaz­duha i veša; šlji­va
  Mag­no­li­ja, kruš­ka, lešnik
  Ruže, mož­da i afričke lju­bičice
  Njen osmeh je blagoslov
  Ptičice su u sobi, svile gnez­do, zebe, slavu­ji
  Čeka da sve nabro­jim, piše
  Ne vidim blokčić u ruci, niti olovku
  A ipak piše
  Sve je kako treba…

   

  NESMETANO PRUŽAM ZADOVOLJSTVO

  Imam tor­bicu
  Balen­si­ja­ga
  U tor­bici, beležnicu
  Zapisu­jem svo­je mudre mis­li
  Ponekad citat iz ono­ga što čitam
  Imam čizmice
  Pan­talone
  Jaknu, šal
  Crtam (kao Kaf­ka, fig­urice)
  Minđuše men­jam
  Imam snagu
  Borim se pogledom

   

  ŽICE

  Pis­ci lažu. Romanopis­ci lažu. Živ­ot je inko­herentan. Ptice i mačke pos­ma­tra­ju s kro­va apoteke gust nez­gra­pan jutarn­ji sao­braćaj. Ptice na struna­ma raza­petim od dalekovo­da do dalekovo­da, pos­ma­tra­ju takođe… Dve bele kao sneg gol­u­bice klju­ca­ju s prl­javo­sivim gol­ubovi­ma u provi­zornom jutarn­jem kokošin­jcu koji se razvio…
  Ne – srećni nisu. Mož­da nisu ni nes­rećni. Lica izražava­ju zabrin­u­tost, ograničenost na sop­stveni živ­ot-prob­lem. To je beskra­jno. Pon­ašan­je u tes­nom pros­toru, bliz­ina, mirisi, izrazi lica, glaso­vi dok tele­foni­ra­ju (Vi ste, čika Krle. Evo dolaz­im. Hoćete sutra da dođem. Blizu sam.)
  Šlju­nak žul­ja spol­ja, sva­ki čas izvrće noge kada zgazi asimetrične betonske otpatke, ide, kamenčići neoblu­ci škripe, kese i najra­zliči­ti­ji arte­fak­ti sve­ta đubriš­ta krase usput kra­jput. Jed­nom na ledi­ni između zgra­da videla je žbun i u žbunu leski­nom WC šolju okrenu­tu naopačke, razmis­livši o tom pri­zoru (kakav je i šta znači) prošla je i srela napuštenu busi­ju s ostaci­ma nekadašn­jeg ognjišta.

   

   POLITIKA

  Je atmos­fera u društvu. U kući. Na uli­ci. U grlu.

   

   NOĆU

  For­sir­an­je sub­verzivnos­ti po cenu…

   

   AKO NE PRIHVATIŠ POZIRANJE

  Brzo se formi­ra strel­jač­ki vod i strel­ja­ju te, često…

   

   TALANT

  Kao čovek koji je retko šta radio ruka­ma – niti je znao šta da sku­va (jed­va i kafu), niti je umeo da majs­toriše po kući – ruke je koris­tio uglavnom ili samo za držan­je pri­b­o­ra za jelo, ličnu higi­jenu, oblačen­je, za držan­je daljin­skog upravl­jača, nov­ina i cig­a­rete – umeo je da popravi bilo koji pok­varen rajsfešlus.

   

  IZMEĐU DŽEJ LO I MADONE BIRAM MADONU

  Iako obe mogu s lakoćom da otku­plju­ju svo­ju slo­bo­du, jed­na se izborom muškara­ca i uporn­im verid­ba­ma ulagu­je zamišl­jen­im konzu­men­ti­ma tuđih sno­va, dru­ga se nikome ne izvinjava.

   

   TUŽNA JE SUDBINA MAJKE UKOLIKO NIJE KURATORKA, GOSPOĐA MAJKA

  Deca uvek žele majku-mal­o­građanku, kura­torku svilenih ruku koja gov­ori polako, kroz nos. Neo­dredljivu majku, nejas­nu, kako bi je mogli želeti, izmišl­jati, kao da je tuđa. (Kotrl­ja­juće R. S obaveznom ešar­pom, oko ćurećeg vra­ta, preko rukom rađene ogrlice.)

   

   SPINOZNO

  Sva­ki svet je sklepan.

   

   AUTOBUS PUN LJUDI

  Odjed­nom, auto­bus je pun stara­ca (i star­i­ca). Nadiru. Ima­ju fleke po lici­ma i po odeći. Ima­ju ružnu obuću: patike od unuka (unuča­di) ili prastare neočišćene cipele (pre­sušene). Guž­va je. Nosi­mo maske i mož­da smo svi jad­ni osim cece koja je u belom odelu (juče) pevala na pri­vat­noj zabavi i „baš se uželela nas­tu­pa“. Ova situaci­ja nema razrešen­je… Dok je pepi­to ble­jz­era i ani­mal printa na stara­ma­jka­ma, sve dok je dvored­nih sakoa miš­je­sivi­hiskrzanih i od boje ispranih kačke­ta na sta­rooče­vi­ma. Sve dok sunce gre­je plas­tične krovove… a tamo daleko kiša dobu­je po indi­jan­skom licu kao po dobošu. Živela Nadež­da, prošaputah.

   

   TI, ŠTO U KUHINJI PEREŠ SUDOVE, OBRAĆAM SE ANARHISTKINJI U TEBI

   

   Kako neš­to istovre­meno može biti neverovat­no važno i neverovat­no nevažno?

   

   ***

   

   (Bez stra­ha od pan­ja, bez kra­ja – Oliv­era je posta­la kokoška.)

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja