Iz albuma

Dragana Danilović
Lat­est posts by Dra­gana Danilović (see all)

  Fotografi­ja

  Na fotografi­ji dva deteta
  u zagrl­ja­ju mlade majke.
  Dečak je mlađi i niži
  i bliži majči­noj ruci.

  Devo­jči­ca je napućila
  tanke usnice
  sa kojih isijava
  grožđana mast
  blis­tave boje.

  Maj­ka u svet­loj košulji
  šti­ti ih beskra­jn­im strpljenjem.

  Praznični balon kruži.
  Mače se umil­ja­va kraj nogu.

  Pit­o­mi cve­tovi višnje
  pali im po glatkoj kosi.

  Na putu

  Sećan­je zaliveno kozjim mlekom
  nosi svet­lost zvez­da na prslučetu.
  Biza je Cigan­ka, vedri posmatrač.
  Čelo izlaže vetru, obraze i usta suncu.
  Duša joj o putu­jućem cirkusu sanja.
  Sa psi­ma na ti oko sebe bar tri
  beskuć­na pop­ut nje.
  Prosi­ja­va ljudske strahove
  u decu se ne kune. Što je htela
  to je i smela. Na uli­ci bez razloga
  ciganske pesme peva u mestu
  nema crkve samo kamen na
  kojem je nekad pos­to­jala na
  kojem ona ponekad spava.
  Pron­ašla je kraj kontejnera
  pot­puno oču­vanu knjigu
  „Ana Karen­ji­na“ nosi je
  u velikoj tor­bi nepročitanu
  osim prve rečenice koju često
  pon­avl­ja u sebi noću i danju.
  Sa jednog domaćeg prela
  za trenu­tak sig­ur­na u ljubav
  akro­bate skl­iznu­la u klopku
  uza­jam­nos­ti mamac vernosti
  zlatne boje njene omiljene
  sla­ba da se izbavi na vreme.

  maj­ka

  na pragu rata rođe­na drvene štipaljke
  je koris­ti­la god­i­na­ma veš na ruke
  prala malo je imala u detinjstvu
  radosti set­no se sećala mladosti
  kafu je mlela u turskom mlinu
  zadi­vl­je­na sne­gom, volela je zimu
  pažljiv slušalac poez­i­je i Biblije
  dok pro­leć­na kiša nez­a­sito lije
  traži još jed­no čitan­je o Jovu
  sećan­je na livade, proplanke,
  nab­o­rane lis­tove jagorčevine sa
  žutim cve­tovi­ma o koji­ma brine
  porav­na­va laki žamor tmine
  sle­di nalog puti bluze pune
  cve­to­va, spoko­ja i plama
  sva od nepro­lazne nežnosti
  usmer­e­na živ­o­tom ka nama

  Poz­nani­ci

  Dobaci­vali su mi
  „Bric­i­na“
  oni koji su dobro poznavali
  mog oca stolara
  zbog berbernice
  koja je nekad bila
  deo kuće.
  Deca su mi govorila
  da su moje krupne
  zelene oči nestvarne.
  Poz­nani­ci hoće
  da im poverujem.
  Gledamo se oči u oči,
  nemam šta da krijem.

  R

  Klu­pa kraj zgrade Pošte
  sasvim je u redu za samačko odmaranje
  u februaru.

  R ne ide
  na zgomi­lana mesta.
  Kloni se mračnih rupa
  koje gutaju
  uzne­mirene duhove.

  Pos­to­je osobe dru­gog neba
  što opas­no zna­ju kako treba
  živeti nevine tuđe živote.

  Sreće ih na nab­o­ran­im cestama,
  poz­dravl­ja kli­man­jem glave.

  Šun­ja­ju se brbljivci
  utišanih glasova,

  šun­ja­ju se lakoverni
  žalos­nih podsmeha,

  provlače se migranti
  lenji od dosade,

  pen­zioneri redovno
  plaća­ju račune.

  Mod­rom otek­lom rukom miluje
  psa koji nez­van zauz­i­ma mesto
  sa nje­gove desne strane.
  Liže mu rane.

  R voli da razgovara.

  Ovde su nje­gove ulice,
  krivu­davi seos­ki čvorovi,
  sabrani vodiči ljubavi,
  lomljivi prikazi pus­tolovne mladosti,
  lešnik napoli­tanke i voćni sok.

  Pos­to­jan­je ima smisla.
  Prav­da ima svo­je ime.

  U mreži pris­nih niti
  upletenih u čvor
  krhka nada čeka zagrljaj.

  san­duče

  na poš­tan­skom sandučetu
  Dubravke S.
  sli­ka Mer­ilin Monro
  (mož­da zato što liče
  u usaml­jenos­ti i poverljivosti)
  tam­ni otvor opsedaju
  ubačene reklame umesto koverti
  tek ponekad pulsira
  pis­mo sa svim detaljima
  kit­n­jas­ta mar­ki­ca, čitka
  krup­na slo­va, tragovi mirisa
  oslon­jeno o sanduče
  Dubrav­ka se dugo
  ogle­da u nje­gov­om sja­ju dok
  ruka­ma pažlji­vo smiruje
  str­pljen­je i žel­je u grudima

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja