Kambrijum

Lat­est posts by Šimon Cub­o­ta (see all)

  .

  .

  .

  Ireverz­i­bil­nost

   

  povlačim nepravil­nu liniju

  niz zid

  kao kič­mu

  koja sipi niz mesta

  što nas ne mogu vrati­ti u sebe,

  niz pre­brisanu površinu

  dosko­ro zab­o­ravl­jenih predmeta

  reke

  i ostali vidovi odlazaka

  razvi­ja­ju se

  u odsustvu prepoznavanja

  a samoća stvara

  napuk­le predele

  pre­pune iščekivanja

  i trag radosti

  ispod sko­rel­og blata

  zadi­vl­jen

  pred mar­gina­ma

  nepoz­nate mape

  ulaz­im u pros­tor izvan vidokruga

  i zatičem ruševine

  za koje mi niko nije rekao

  na zidu se formira:

  - grani­ca

  - pupčana vrpca

  - obala

  - žica

  - put

  - ožil­jak

  - talas­na dužina

  - sazvežđe

  - tunel

  - lin­i­ja života

  zadržavam se u udaljenostima

  kada se odmaknem

  ono što je neistraženo

  pret­vara se

  u još jed­nu ispovest

  i

  da smo se samo

  trenu­tak kas­ni­je okrenuli

  mož­da bi sve bilo

  dru­gači­je

  .

  .

  .

  Pon­avl­jan­ja

  .

  .

  pre­osta­je osećaj

  da jul nestaje

  u ovoj nepokretnosti,

  u prizvuku tek promen­jene navike

  i plav­ičaste periferije

  gde poseže­mo

  za ostaci­ma dana

  pro­zor je bio otvoren,

  na zamagljenom staklu

  zadržava­ju se dokazi

  o hote­lima i demenciji

  dok će u polu­osvetl­jenoj sobi

  neke stvari

  zau­vek osta­ti netaknute

  pos­ma­tran­je autobusa

  stvara iluz­i­ju kratkotrajnosti

  za sva­ki slučaj

  sku­pl­jam predmete

  koji me aso­ci­ra­ju na jučerašnjicu

  napi­pava­mo po tavanici

  naivnos­ti

  što nisu deo

  naše podsvesti

  i moje se zenice

  kon­ačno

  privikava­ju na početke

  .

  .

  .

  Asim­i­laci­ja

  .

  .

  tavan­i­ca prokišnjava

  pod našim tihim susretom

  poste­peno se poveća­va razmak

  između dve kapi

  napolju se razvedrava

  i kora sazreva

  oko preću­tanih iskrenosti

  koje su ostale za nama

  negde između

  pro­leća i iskustva

  pota­jno se nadamo

  ponovnom naoblačen­ju

  i pažlji­vo osluškujemo

  kre­tan­je u sused­nom stanu

  ovde je neka­da bilo more

   

  kažiprstom prav­iš udubljen­je u prašini

  drhteći i posežući za nečim

  što je za mene osta­lo nepoznato

  u ispražn­jenoj prostoriji

  devedeset devete godine samoće

  .

  .

  .

  Seča šuma

  .

  .

  pri­b­ližavam se krho­ti­ni vremena

  na čijoj se površi­ni odražavaju

  male kon­ačnos­ti prostora

  koji se neka­da činio prevelikim

  sve je ugašeno

  kao rastin­je nakon umi­ran­ja svitaca

  sećam se

  kako sam se uveravao

  da će sve osta­ti nepromenjeno

  u dru­gom vremenu

  na dru­gom mestu

  jed­na prolaznost

  izjed­nača­va se sa

  ovom hlad­noćom

  i još jed­no drvo pada na dno

  i pomišl­jam

  kako u tome ima

  nečeg utešnog i lepog

  .

  .

  .

  Tapis­er­i­ja

  .

  .

  napolju je pre­osta­lo dovoljno svetla

  da bi se vide­lo bez napora

  još uvek je sve na svom mestu

  prašn­ja­vo i čitavo

  izblede­lo pris­ust­vo sto­ji na rubu

  nedovršene rečenice

  a suton ispun­ja­va svako udubljenje

  koje je preostalo

  nakon zab­o­ravl­jan­ja

  daleko u jesen

  nas­ta­je ostrvo

  kad bi ga dotakla

  oseti­la bi

  kako se zaus­tavl­ja kiša

  .

  .

  .

  .

  .….….….….….…..Iz rukopisa Kam­bri­jum

  ,

  .

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja