Kristijanija

Lat­est posts by Dragoljub Pavlov (see all)

  kroz vaz­duh

  gle kako lako kroz vaz­duh kročim ja
  celim telom
  kom­ple­tan ja takoreći
  sasvim nes­metano meko
  kao da ronim
  dosežem do samog vremena
  dodiru­jući ga
  dok ono sto­ji nepomično
  dok mi mis­li plove u zamisao sreće
  kroz ovaj majs­ki vaz­duh pro­laz­im bez smetnje
  baš sada
  evo sada
  telom i dušom
  očaran što me tako pit­o­mo propušta
  plovim takoreći
  gologlav
  u mornarskoj maji­ci bez pru­ga bez briga
  bez vere sa nadom
  dok vreme teče nepomično

  divl­je jagode

  u čarob­n­im dan­i­ma detinjstva
  još dok sam stanovao u dunavskoj
  pojavljivlj­lo se ponekad neko neobično
  zim­sko sunce
  sve je bilo tako jas­no prozračno
  a ipak
  ipak je bilo neš­to čudno
  u tom svetlu ili mož­da u
  meni
  jer sam posle preležale gripe
  prvi put iza­šao na ulicu licem u lice
  mojoj dunavskoj
  još poma­lo lelu­jav i lak
  sa senkom dima iz prozuk­log špore­ta koji već
  nes­ta­je u raširen­im plućima
  već spre­man da poletim
  da zaron­im u to neo­bično i blještavo
  zim­sko svetlo
  na samom izlasku
  blizu tram­va­jskih šina
  srećem neočeki­van prizor
  pok­varene jagode na snegu
  bačene ili ispovraćane
  živi enformel
  pod blješ­tavim suncem na snežnoj
  belini
  ozaren sam ljul­jam se
  na tom bljesku blještavila
  lako prelazeći šine
  pra­vo pre­ma parku ogrezlom
  u dubok sneg

  god­i­na­ma kasnije
  gleda­jući Bergmanove
  Divn­je jagode
  u sceni pro­fe­sorovog sna
  na pus­tom trgu
  sa pogreb­nom kočijom
  i satom bez kazaljki
  pre­poz­na­jem sa iznenađenjem
  i davnom radošću
  to moje zim­sko sunce
  iz detinjstva

  gus­lar

  jednog davnog stočnog vašara
  na kra­ju vidov­dan­skog naselja
  u opš­toj gun­guli lju­di i stoke
  pro­bi se neo­bičan glas
  guslara
  pevaše o velikom ratu
  kad sam bio na polovi­ni Drine
  raniše me iz gevermašine

  te naslu­tih
  sred vašarske vreve i prašine
  dodir bulke

  pre­dosetih
  padoh pored sitne rujne papavere
  kad me liznu zrno iz mašingevere

  zas­tao skok

  pevaj mi
  o jed­nom danu sunčanom
  onom što i dal­je sija
  na starom akvare­lu iz detinjstva
  još dok sam stanovao u dunavskoj
  beše to
  pogled iz susednog dvorišta
  na zid koji nas razd­va­ja i spaja
  stari zid sa mrežom bora i pukotina
  kao mapa nepoz­natih predela
  još neotkrivenih
  sa zida skače jedan dečak
  u kratkim pan­talona­ma i majici
  mornarskoj
  na bor­dovske pruge

  ne vidi se ni parče od okol­nih zgrada
  samo zid nebo i dečak
  kako leb­di između zeml­je i zida
  u sre­di­ni skoka
  i vrh torn­ja saborne crkve u daljini
  i još se vidi vazduh
  topli let­nji i nepos­to­jeći lahor
  koji ponekad zatalasa
  da
  pre­su­dan je za prisećaj
  taj čudesni vazduh
  nabi­jen svet­lom i mirisima
  ranog leta
  uhvaćen u zamku
  nije mi jas­no kako
  on je glavni lik
  od svih mojih akvarela
  i florarela
  jedi­no na ovom sam i ja
  u lep­om društvu zida neba i vrha tornja
  bez golubova

  i još se vidi vazduh
  oko mene

  pozi­ci­ja

  šah igrali bez prestanka
  Čabarka­pa – Kapablanka
  pita­la ih ujna lija
  kak­va im je pozicija
  mrka kapa
  odgov­ori Čabarkapa
  kapa blanka
  reče Kapablanka

  pro­trča­van­je

  nisam mudar
  bio nit ću biti
  čemu kriti
  išao sam šumom
  mesto drumom
  žrtvo­vao fig­ure na ledu
  umesto u šahu
  pro­trčavao sam
  kroz uske uličice
  starog jez­gra grada
  sa kudeljn­im kačke­tom na glavi
  što zahte­va pril­ičnu veštinu
  u znak sećan­ja na moje ljubimce
  daleke rođake
  iz burles­ki nemog filma
  Kitona Čaplina Tarpina
  dok je sa grad­skog trga pored ukipljenog
  Svetozara
  bater­i­ja snažnih zvučnika
  gru­vala pobed­ničke horske marševe
  koje li godine
  pretrčavao sam četvoronoške preko Zmajjovine
  preko oba tram­va­js­ka koloseka
  sa Borom i Fanetom
  u poz­naa­toj trci ježeva
  sti­gavši posled­nji na cilj
  kojih li godina
  pro­trčaše godine
  pro­trčaše zeleni dani
  od igre na nev­idljivoj žici satkani

  kris­ti­jani­ja

  hajde sa nama na put dalek
  mada poz­nat sko­ro krt
  lako se preki­da cepa
  morem brodom kop­nom brdom
  bicik­lom po stazi uskoj
  daleko je Kristijanija
  mož­da ćemo usput sresti
  Nagela i Dag­ni Kiland
  možda
  Mun­ka i Hamsuna
  mada malo verovatno
  daleko je Kristijanija
  usput mož­da na lažno­ga puža naiđemo
  pogrešno pla­vo uvrnutog
  na lozi leptirnjače
  prav­iće­mo skice usput crteže krotke
  vino piti na obali krup­nih oblutaka
  ods­ja­jem niskog sun­ca na vodi ozareni
  sa Nerei­dama se zaplesti
  mož­da zaplesati
  i prav­i­ti se ludi kao da ne putujemo
  kroz vreme unazad
  sve­jed­no važno je da putujemo
  daleko je Kristijanija

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja