Labirint

Lat­est posts by Almir Zal­i­hić (see all)

  * * *

  Družim se sa sjenka­ma samo ponekad vidljivih duša.
  I uglavnom šutim, jer šut­n­ja obre­meni značen­je riječi
  nagov­eš­ta­jem koji presta­je biti skriv­en, a koji se,
  posve izne­na­da, pre­o­braža­va u krik, u opomenu.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dija­log stradan­ja i rađanja 

  Kao što niš­tavi­lo umi­je da sravni rovove
  ago­ni­je, kao što se pejzaž nakon vijav­ice
  smiri, tako nekako se obliku­je, malo po malo,
  dovede u red dija­log čov­je­ka i Boga,
  dija­log stradan­ja i rađanja.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Labirint

  Šta može biti taj let una­trag
  o kojem svje­doče samo poređen­ja,
  kao što su mihrab, dovište,

  zagrl­ja­ji, povratak, ruko­van­ja,
  postavl­jen sto pod drve­tom u travi
  za prvog ili za posljed­njeg gosta?

  Najzad, šta može biti
  ovaj pad s visine,
  u pla­men zajed­ničkog gnijezda,

  u žižu? – to ne znam.

  Mada, ako išta znam,
  onda znam da je ovaj vre­li hod­nik,
  u ovom, kao mino­tau­ro­vo oko složenom
  labir­in­tu sve prisut­ni­ja i sve slo­bod­ni­ja
  čin­jeni­ca da postojimo.

   

   

  Sre­brenič­ki nokturno 

  u cik zore, sli­jepi miše­vi,
  pred poči­nak,
  smjer­no kruže
  nebom.

  sto­ji nepomič­na
  crna voda,
  divlji se žbiri
  ovd­je lijegu.

  Za mnom
  odjeku­ju koraci,
  pre­da mnom je zid,
  iza mene progonioci.

  ne vidim više
  zav­iča­j­na brda,
  ne vidim majku,
  ni ženu.
  nikog.

  a snio sam,
  samo, svjet­lost
  koju ne daje luč,
  i kren­uo,
  žudeći
  za njom.
  ovd­je su me stigli.
  odmah su pritegli nauljeno uže
  i nakon dva trza­ja noga­ma
  prhnu­la je duša.

  u visokoj travi
  zagr­m­je­lo je jato
  mirnih ševa.

  sad dišem
  između zida i gro­ba,
  već pomi­ješan sa zemljom,
  po licu mi nikla
  mla­da trava.

  i još uvi­jek dišem
  vlažn­im dahom
  onih koji se ne mire
  da nema
  ni mene
  ni njih.

   

   

  2.

  Slažem koc­k­ice u zdan­ja, slo­va u reklame,
  tamne krošn­je drveća u vrt zak­lon­jen dvoriš­ti­ma,
  i ne zab­o­ravl­jam na smrtonos­noj uli­ci
  prem­reženoj sna­jper­skim hici­ma,
  stranu s koje se poma­l­ja sunce.

  Puca­ju oni s koji­ma smo se u djet­injstvu igrali.
  Oni koje nis­mo ostavl­jali same.

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.

  Još pos­to­ji muzi­ka:
  gov­or, naglas­ci, izgov­ori,
  tram­va­ji, vago­ni, vra­ta, kočnice,
  kloparan­je točko­va.
  Sudar drveća s vjetrom pod pro­zori­ma
  Stvara prop­uh u mal­im sobicama.

  Teče Mil­jac­ka. Teče Žel­jezni­ca.
  Vri vre­lo Bosne.

  U mojoj kući: dječak svi­ra har­moniku,
  otac nje­gov pod­mazu­je pro­tezu,
  maj­ka proši­va haljinu.

   

   

   

   

   

  4.

  Grad je lijep kao
  kap tinte
  na bijelom papiru.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5.

  - Je li to zab­o­ravnost?
  – Ne!
  - Je li to zab­o­ravnost?
  – Da.
  - I samozata­jnost, također.

  Ti netragom pro­lazeći dani
  u gradu koji ne čuva trag
  ni vlasti­toj aorti

  Tu gdje prisut­nost duha pos­to­ji
  u nesv­jes­ti­ci redaka

  To je SARAJEVO

   

   

   

   

   

  Pjes­ma rat­nih invalida 

  Mno­gi od nas ima samo jed­nu nogu
  Drugu zam­jen­ju­je pro­teza
  Teško hodamo a ipak se pen­je­mo uz ste­penice
  Bez šta­pa ili bez štake prid­jenute nam uz ime

  Mno­gi od nas samo jed­nu ruku ima
  Tek toliko da zagr­li stvoren­je koje voli
  Da odsječe hljeb za stolom
  Da u žur­bi navuče kaput
  Da počeše ruku koje nema

  Napomen­uo bih da smo slabo­vi­di
  I nagluhi popril­ično
  Uz tek poko­ji korak skopčan s pamćen­jem
  Mi krotko dop­uš­ta­mo da nas razvese­le
  U beskra­jnom sum­raku
  Dok nas kao sli­jepce vode
  Glad­ni psi politike

  Pot­puna je tiši­na svu­da oko nas
  Ni nebo nam nije odveć sklono
  Kišne kapi silaze samo do pola
  Dođu tako blizu do nas pa odustanu

  Zav­je­to­vani da pri­p­i­otome hobot­nicu zla 

  U samostanu St. Georg u Pader­bor­nu
  ispos­ničke ćeli­je bez pro­zo­ra
  pružale su utočište bosan­skim izbjeglicama.

  Po jedan veli­ki crni kamen
  prekriv­en bijelom tkani­nom blagoslo­va,
  postavl­jen je pred svakim vratima.

  Tri godine, dva mjese­ca i jedan dan
  ćeli­je su bile zatvorene,
  a kvake nepomaknute.

  Lju­di žive na ovom svi­je­tu,
  pre­m­da više nisu nje­gov dio.

  Osaml­jene redovnice,
  prošle kroz ogleda­lo svjet­losti i sje­na
  pre­poz­na­ju odraz kao živ­ot
  a živ­ot kao odraz,
  zav­je­to­vane da će prip­it­o­mi­ti
  hil­jadu­ruku hobot­nicu zla
  u top­i­oni­ci ovoze­maljskog milosrđa.

  Dok ovd­je, u Bosni, rasprave o uzroci­ma
  i posljedica­ma rata, još uvi­jek, tra­ju,
  zatvoreni­ci u Guan­tana­mu
  otkri­va­ju amer­ičke stra­hove,
  a ulice iračk­ih grado­va
  vrve od tenko­va i vojni­ka
  sprem­nih da puca­ju i ubiju.

  Oni ne zna­ju da se oko crnog kame­na
  svake godine, blizu tri mil­iona
  lju­di, sedam puta okrene.

  Dvade­set god­i­na nakon rata,
  na bosan­skim stratiš­ti­ma,
  majke stišću odjeću svo­jih mrtvih,
  u Pales­ti­ni šezde­set i osam god­i­na
  dje­ca gladu­ju, zureći u roditel­je
  odgo­jene da umru na spal­jen­joj zemlji
  svo­jih predaka.

  Kad zako­rači­mo u sjen­ovi­to pred­vor­je
  ahire­ta koga ćemo ugle­dati kako krvari
  u praši­ni? Sve­ca ili umirućeg vojnika?

  I hoće li nam Bog, napokon, reći što je tra­jni­je?
  Naša pat­n­ja? Ili nada naša?

   

  * * *

  Top­lo pri­je­podne;
  deseti dan borav­ka u Ravnom.
  Sjed­im na obali jez­era,
  zaval­jen u drvenu naslon­jaču.
  Kroz sladun­jav dri­je­mež
  pra­tim igru zrnaca prašine
  u snopu sunčeve svjet­losti.
  S čašom travarice i noga­ma
  na obližn­jem kamenu,
  s cig­a­re­tom među prstima.

  Godi mi odsječenost od svi­je­ta.
  Ona mi trese šaku.
  Hej, daj mi drugu, kud si se zagledao!?
  Pod­sj­ca mi nok­te ljubeći sva­ki “prstić”.

  Ugod­no je sjedi­ti
  s rukom u žen­skom krilu,
  ali ja vidim bol­ničarku
  kako mi obrezu­je nok­te
  i berbe­ri­na koji bri­je leševe.

   

  Kori­jen 

  Sve dolazi od Boga — a ne od lju­di.
  pje­vuši A. Z. pijan i go.
  I zeml­ja, i voda, i ručak škrt,
  i slo­bo­da i nes­lo­bo­da
  pa vjerovat­no i — smrt.

  I, evo, sapet kao konj
  A. Z. pre­ma šezde­se­toj mili
  i cvili s poda: šta sam ja?
  Kruna sve­ga srušenog,
  ili tek kor­jen zamladjeli?

   

   

   

   

   

   

  Nesig­urnost 

  Nesig­u­ran pop­ut kri­la
  vilinog kon­ji­ca na jakom vjetru,
  A. Z pijan i go, za stolom,
  na sred sobe, piše.

  Zarobljen na praznoj strani­ci nas­ta­juće knjige,
  stvara dom za ženu koja će u nje­mu
  okupi­ti svo­ju nestalu porodicu.

  Nesig­u­ran ko vin­s­ka muši­ca
  nad hras­tovim burilom,
  A. Z. pijan i go,
  slu­ti da prigušenu žalopo­jku
  i tako neće niko čuti,
  kada se hor
  pro­fe­sion­al­nih narikača
  oglasi cvil­jen­jem.

   

   

   

   

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja