Majakovski

Lat­est posts by Ivan Pravdić (see all)

   

  V. MAJAKOVSKI inter­ak­tiv­na spek­takl pred­sta­va šoka erosa i humo­ra

   

  scene muz­ičkog plesnog par­tic­i­pa­tivnog doku­men­tarnog poučnog nagog rev­olu­cionarnog pozoriš­ta za red­itel­je, glum­ce, pub­liku, čitaoce

   

   

  scenografi­ja sa visećim ele­men­ti­ma koje koriste akro­bate, pokret­nim visokim plat­for­ma­ma, pokre­tan šank/brod/most, bicikl na 1 točku, roleri, puške na vodu/pingpong i mogućnost pro­jek­ci­ja videa

   

   

  7 glumaca i muzikalnih žon­glera s dresir­an­im psom

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Majakovs­ki: Tragedi­ja, Oblak u pan­talona­ma, Mis­ter­i­ja Bufo, Hlad­ni tuš, Gori Mosk­va, Vama, Na sav glas, Vrlo dobro, Levi marš, Raz­gov­or s finan­si­jskim inspek­torom o poez­i­ji, Stro­go zabran­jeno, Sifil­is, Kući, Serge­ju Jesen­jinu, Fab­ri­ka birokra­ta, Mase ne razume­ju, Veš­tač­ki lju­di, Čovek, Tema, Pa ipak, Klase, Robi­ja, par­ti­ja, rev­olu­ci­ja, poez­i­ja, Moje otkriće Amerike, Him­na onanista, intervjui…

  i reči Lili Brik, Dos­to­jevskog, Berđa­je­va, Lenji­na, Stalji­na, Ženea, Jesen­ji­na, Ana Mar­i­je Rodas, Vujuce Rešin Tucića, Barikoa, Zina, Ivana Pravdića i Vojisla­va Bekvalca

  pre­vo­di­o­ca: Bore Ćosića, Lava Zaharo­va, Radovana Zogov­ića, Josi­pa Sev­era, Derviša Imamovića, Slo­bo­dana Kostića, Mil­ice Nikolić, Bran­ka Polića, Sto­jad­i­na Kostića. Jovana Ćir­ilo­va, Alek­san­dra Flak­era, Vojisla­va Bek­val­ca, Ivana Pravdića…

   

   

   

   

   

  https://www.youtube.com/watch?v=00Y9AxZJP9I& x‑yt-cl=84359240&x‑yt-ts=1421782837

  - MISTERIJA BUFFO, cirkus­ki stil igre i sja­j­na ani­maci­ja i pri­ca o epo­hi i društven­im odsnosi­ma

  TRINAESTI APOSTOL radni naslov

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - MAJAKOVSKI roti­ra­juća spi­rala tru­pa, cen­trifu­ga istorije

   

  - CRNI ČOVEK – crni kvadrat, kreće se opcr­tava­jući kvadrat, sku­pl­ja likove ka cen­tru – ŠANKER, ORUŽAR – NKVD — NOVINAR DIRIGENT PORESKI INSPEKTOR –SVIFT

   

  - LILI BRIK – lisi­ca, mač­ka, narandžaste trake i telo

   

  - OSIP BRIK- žena — uspravni brkovi – SVEŠTENIK- STALJIN — DOKTOR – POBEDONOSIKOV — ROKFELER

   

  - RANJENIK - žena– MEJERHOLJD – CRNKINJA

   

  - LUDAK – žena — crve­na zvez­da petokra­ka – FILOZOF SLOBODE – HRIST – SESTRA – CRNAC — MOMENTALJNIKOV

   

  - KURVA MARKITA – TATJANA JAKOVLJEVNA – MEZALJANSOVA – KIP SLOBODE — FOSFORNA ŽENA

  1

   

  I

  ŠAMAR DRUŠTVENOM UKUSU

   

  Raskalaš­na kafana. Kabare. Klub. Jav­na kuća. Šank. Vreme pro­hibi­ci­je. Bina za muziku i ples. Bars­ki stolovi i sto­lice na koje se pen­je i s koji­ma se kreće…

  - kon­struk­tivis­tič­ki kos­ti­mi soci­jal­nih gru­pa (Mal­je­vič): velike suze, vot­ka, maske rasteg­nu­tih lica - Majakovs­ki bez maske

  - ogrom­ni baloni, kon­fete, oruži­je, mono­cikl, šank, pas…

  - pro­jek­ci­je: Dama i huli­gan, Bufo plakat!

   

  1 – NAJAVA GLASA KOJI TRAŽI SVETLOST Pub­li­ka ulazi, čuje se Rah­man­ji­nov, izvođači sede u baru okrenu­ti leđi­ma u pub­li­ci, Majakovs­ki izlazi, svet­lo po svet­lo se pali

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1a — OBLAK U…

  para­lel­no se odi­gra­va sa spek­tak­lom erosa u 1b

   

  Kur­va, obuče­na kao zeči­ca drži na zemlji veliku pumpu za duvan­je auto­mo­bil­skih guma i nadu­va­va kon­dom koji raste do dva metra dužine na sva­ki stih koji Majakovs­ki izgo­vara. Kon­dom mu pro­lazi između nogu i odlazi u pub­liku.

  I

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  MAJAKOVSKI:

  Dos­ta! Ja hoću na scenu! Šta je bilo, gomilo?!

  I ovo je uključeno u cenu!

   

  Snop osvetl­jen gusto

  pada mi na glavu ko rid­ja peri­ka. I plaše se lju­di — iz mojih se usta koprca­ju noge nes­varenog krika.

   

  Ali osu­di­ti me neće i neće dići graju

  ko pro­roku pred noge staviće do cve­ta cvet.

  Svi ti raz­val­jenih nose­va zna­ju, ja nji­hov sam poet.

   

   

  Misao vašu,

  što maš­ta na omekšalom mozgu,

  ko lakej na mas­noj sofi od sala nadut, dražiću dron­jci­ma srca okr­vavl­jen­im grozno, sit naru­gavši se, bezočan i ljut.

   

  Ja u duši nemam nijedne sede vlasi, ni staračke nežnos­ti nemam njoj!

  Svet sam zaglušio snagom svog glasa, dvade­set dvo­godišn­jak — idem, lep­otan, svoj.

   

  Mene više niko pre­poz­nati ne može; ja sam zgrče­na gomi­la žila.

  Šta tak­va gomi­la poželeti može? A mno­go hoće tak­va gomila.

  Jer više nije važno ni to što sam od bronze,

  ni to što srce moje — od gov­ožđa hladnog — bije. Noću i čovek svoj zvek

  u neš­to žen­sko, meko, zaželi da skrije.

  I ja sam, ogro­man, na pro­zoru sav­i­jen, rastapam stak­lo čelom od čelika.

  Da li je to ljubav ili nije?

  I kak­va je — mala ili velika?

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ejaku­laci­ja kon­fe­ta

  svi likovi se sku­pl­ja­ju i kreira­ju scenu Kabare, pozi­va­ju Majakovskog da im se pridruži, tapšu ga po ramenu

   

   

   

   

   

   

   

   

  1b — RASPAD SVETA KOREOGRAFIJA pa KLUB pijana eroti­ka kon­struk­tivis­tičk­ih obli­ka

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  muzi­ka počin­je da svi­ra, prisut­ni zajed­no peva­ju SVI Song dekaden­ci­je završa­va se slavl­jen­jem Majkovskog, Osipu oblače svešteničku odoru, svi se kos­timi­ra­ju: Lili u lisicu, Crni čovek stavl­ja šanker­s­ki kos­tim, Kur­va trougao…

  kako se Lili Brik seća kabarea:

  “Majakovs­ki je oko vra­ta umo­tao crvenu tkan­inu, a u ruka­ma je držao drveni šlem presvučen crven­im plat­nom. Brik je nosio tur­ban i uzbečku halju. Šklovs­ki se maski­rao u mornara. Elza je bila Pjero, a u njenu punđu je bilo zade­nu­to pero koje je dopi­ralo do pla­fona. Kamen­s­ki je nosio sako sa šaren­im pruga­ma, na obrazu je naslikao ptičicu, jedan brk mu je bio beo, a dru­gi crn. A ja sam nosi­la crvene čarape, kratku škot­sku sukn­ju i, umesto bluze crvenu mara­mu na cvetiće. Ruke i leđa su bili goli. I stvari, što bizarni­je to bol­je.”

  Opet ću ljubav u terevenka­ma utući, veđe i oči ozariću vatrom.

  Pa šta!

  Ponekad i u izgoreloj kući skit­nice nađu dom! Izazivate?

   

  DOBACIVANJE:

  Man­je no pros­jak kope­ja­ka vi imate smarag­da bezumlja.

   

  MAJAKOVSKI: Setite se!

  Pala je Pom­pe­ja od raz­draženog Vezuva!

   

  Hej! Gospo­do!

  Lju­bitelji obesvećen­ja, zločin­st­va, pokol­ja, da li ste najs­trašni­je videli —

  lice moje kada sam ja apso­lut­no spoko­jan? I osećam — „ja“ za mene je malo.

  Neko se oti­ma iz utrobe moje. Halo!

  Ko je?

   

   

  LILI: Sva­ka reč…

   

  OSIP:

  … čak i šala štura…

   

  ŠANKER:

  … koju izblju­ju nje­gove usne goruće…

   

  KURVA:

  … izleće kao gola kurva…

   

  SVI:

  … iz zapal­jene javne kuće!

   

  Ne veruj u molitve – nego žile i mišiće! Zar mi da molimo samilost vre­me­na! Mi, svi, drži­mo u šaci remenja

  što pokreću sve­tove i bića!

   

  refren: Idemo,

  gde su za sve­tost raspeli pro­ro­ka, tela ćemo pre­dati razde­ven­om ple­su. Na crnom gran­i­tu gre­ha i poroka,

  postavi­mo spomenik crven­ome mesu.

   

  Oči­ma izbaci stre­lu ka sun­cu, Skloni taj osmi­jeh slađan! Srce stre­mi k pucnju,

  A grlo britvu sanja.

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2 –KABARE 13

   

   

   

   

   

   

   

   

  Crni čovek preki­da sa ves­ti­ma

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  kreira­ju scenu Luda­ka s krunom

   

   

   

   

   

   

   

  odseku glavu Ludaku, Crni čovek ih stiša­va, pravi i nudi nudi pića

   

  refren: Idemo,

  gde su za sve­tost raspeli pro­ro­ka, tela ćemo pre­dati razde­ven­om ple­su, na crnom gran­i­tu gre­ha i poroka,

  postavi­mo spomenik crven­ome mesu.

   

   

  Ta će tema doći, uz povik: – Istinom! –

  Ta će tema doći i reći:

  – Lep­o­tom! Reka — sladostrašće

  erotičnog bića. Odbacu­j­mo rublje

  do posled­njeg listića!

   

  refren: Idemo,

  gde su za sve­tost raspeli pro­ro­ka, tela ćemo pre­dati razde­ven­om ple­su, na crnom gran­i­tu gre­ha i poroka,

  postavi­mo spomenik crven­ome mesu.

   

   

   

  MAJAKOVSKI: Ja, najzlatoustiji,

  čija reč jed­na pre­po­rađa dušu, imenu­je telo,

  ja vam kažem:

  trun­ka živ­ota je više vred­na nego moje proš­lo i buduće delo.

   

  CRNI ČOVEK:

  Car Niko­laj oku­pio zbor:

   

  SVEŠTENIK: Mrtvi­ma sloboda!

   

  LILI:

  Žive u zatvor!

   

  LUDAK kao CAR:

  Vidite lica izobliče­na besom, mržn­jom i ubi­lačkim pijanstvom. Nar­od je prestao da bude ta podat­na živ­ot­in­ja koja tako lepo liže noge, a još lep­še liže lako­vane cipele. On je postao neka vrs­ta živ­ot­in­ja kojoj se cedi krv iz noz­dr­va. Zabran­ite im i alkohol!

   

  CRNI ČOVEK :

  Izvo­lite. Za samo koju kope­jku poči­nite sla­bost i blud, kuća časti porokci­ma i gresima.

  4

   

   

   

   

  Majakovs­ki pokuša­va neš­to da kaže, komen­tar­iše, ali ga stal­no preki­da­ju i pune usta mezetlukom i pićem

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  kaže znača­jno

   

   

   

  zdrav­i­ca

   

  ispi­ja­ju

   

  Majakovs­ki seda u pub­liku, njoj se obraća i aplaudi­ra glum­ci­ma

   

  Sveštenik rukom crta krst u vaz­duhu, zvec­ka kandilom

  SVEŠTENIK:

  Ali ovde ne može da se čini zlo. Vi već živite u zlu. Živite bez kajanja.

   

  CRNI ČOVEK:

  Neko mora da poslužu­je materiju.

   

  KURVA:

  A neko je opslužuje.

   

  CRNI ČOVEK:

  Hoćete li Vi, oče, umesto mene? Da li neko dru­gi hoće da bude na mom mes­tu?! Vi, oče, blažen­i­ma ne tre­bate, jer su to postigli i bez Vas, a grešni Vas neće. Više vole šta ja nudim. Svi­ma sam potre­ban, oče! Bez mene ne možete.

   

  SVEŠTENIK:

  Tral­ja­vo si to odg­lu­mio, sinko. Đavo mno­go bol­je izvo­di, izigra­va. Tako ga i pre­poz­na­je­mo. Veli­ki glumac. I zato je crk­va proklela glumce.

   

  CRNI ČOVEK:

  Svi su glum­ci. Svi žive u priv­i­legi­ja­ma poro­ka, a niko ne bi da uprl­ja ruke. Zar to zovete moralom?!

   

  SVEŠTENIK:

  Sak­loni me, Bože, od ljud­skog morala? Deči­je bolesti. I to što se na sve strane bune pro­tiv vlasti, to je pobuna đaka u školi koji su ister­ala učitelja.

   

  LILI:

  Lju­di veru­ju u zanos reči u ljubav, u prav­du za sve, to pod­stiče nadu i veru u bolji svet.

   

  SVEŠTENIK:

  Jedno­ga dana, kada se rasprše nji­hovi snovi, shvatiće u oča­jan­ju da je za novu pobunu kasno!

   

  CRNI ČOVEK:

  Dajte svet­la! Dos­ta ste mračili. Da se vidi­mo, zbog sam ja tu! U svakom poretku neko tre­ba da sipa piće. Izvo­lite. Baltič­ki čaj, viski!

   

  SVI:

  Pijani svin­js­ki.

   

  MAJAKOVSKI:

  Mi ćemo prav­i­ti novo društ­vo, ali ne u mašti… već kroz rev­olu­ci­ju, svu­da, ako tre­ba i u javnoj kući!

   

  SVEŠTENIK:

  Da bih ja bio sveštenik vi morate biti grešni! Kad ima gre­ha ima i mene… Prelju­ba, blud, nečis­to­ta, besramnost…

  5

   

  svi su zam­rznu­ti, kreće se samo onaj koji dok gov­ori

   

   

  Sveštenik ski­da masku

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  odjed­nom ljubazno i zlo sveštenik kaže

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sveštenik pohot­no gla­di svo­ju bradu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  iz pub­like dolazi LUDAK - obučen u bol­ničku pidža­mu, bos u papuča­ma, na glavi ima kožnu motor­cik­lis­tičku kapu i motor­cik­lis­tičke naočare, šun­ja se vrlo upadlji­vo mož­da i na mono­cik­lu, kon­ačno sakri­va se ispod sto­la

   

  KURVA:

  Vi ste plašite stvarnos­ti, zar ne?

   

  SVEŠTENIK:

  Ne, stvarnost se plaši mene! Po Duhu hodite, i poho­tu telesnu nećete čini­ti. Jer telo želi pro­tiv Duha, a Duh pro­tiv tela; jed­no se pro­tivi dru­gome, da činite ono što ne biste hteli.

   

  KURVA :

  Od čega ću ja da živim? Čime decu da hran­im?! Kako uopšte i da rađam decu? Kome? Kako da plaćam za abor­tuse, lekove, kontracepciju?

   

  CRNI ČOVEK:

  Krv na sve strane, rat, vojni­ci beže sa fronta, tifus, glad i zima.

   

  LILI:

  Kako reče baron Rotšild: kad krv teče uli­ca­ma, ti kupuj, kupuj, kupuj!

   

  SVEŠTENIK :

  Mi želimo da bude­mo gospo­dari naše dobrote, ali smo samo robovi sop­stvenog milos­rđa. To je surovost uma. A surovost je for­ma zaborava.

   

  LILI:

  Čega ćemo da se igramo večeras: iskušen­ja, sagrešen­ja, poka­jan­ja, molitve, blagoslova?

   

  KURVA :

  Hoću ja! Šta hoćete da čujete? Moju ispovest?! Il hoćete da ja odmah kren­em da blagosil­jam? Nadam se da ste sakupili dovoljno prilo­ga na oltari­ma da zatražite moj blagoslov.

   

  SVEŠTENIK:

  Vrli­na je u podvižništvu.

   

  KURVA :

  Hoću da mi Vi, ne, hoću da mi on nasamo oprosti sve moje grehe!

   

  SVEŠTENIK :

  Ne sum­n­jaj u nužnost tajne.

   

  MAJAKOVSKI:

  Dosad­ni ste. Svi. Nema ničeg pri­mamljivi­jeg za čove­ka od slo­bode nje­gove savesti.

   

  CRNI ČOVEK:

  Stani! Stani ovde! Šta tražiš ovde?

  6

   

   

   

   

   

   

   

  Ludak se razočara­no izvlači ispod sto­la, širi ruke bespo­moćno…

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Majakovs­ki dobacu­je, par­o­di­ra, peva

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ran­jenik ulazi

  LUDAK: Azil!

   

  CRNI ČOVEK: Ko si ti?

   

  LUDAK:

  Ja sam „zatočenik slo­bode“! Nas­tao sam od nje; ona je moj roditelj. U slo­bo­di je skrive­na taj­na sveta.

   

  SVEŠTENIK:

  Hrišćanst­vo je religi­ja slo­bode, i o nje­mu se ne može rasuđi­vati pre­ma nasilji­ma koja su činili hrišćani tokom istori­je. Hrišćanst­vo je religi­ja ljubavi — a o nje­mu se rasuđu­je na osnovu gne­va i mržn­je hrišćana. I Bog je zaželeo slo­bo­du i oda­tle potiče tragedi­ja sve­ta. I on želi da se oslo­bo­di od zloči­na koji se stal­no čine u nje­go­vo ime.

   

  MAJAKOVSKI: Sluša­jte, gospo­dine bože! Kako vam ne dosa­di, a?

  Hajde da orga­nizu­je­mo vrtešku na drve­tu spoz­nan­ja dobra i zla! A u raju ćemo opet naseli­ti Evice: nare­di – i ja ću još noćaš

  sa svih bule­vara dovesti tebi najlepše device.

   

  SVEŠTENIK: Hriste, spasi nas.

   

  MAJAKOVSKI:

  Kri­lati nitkovi! U raju ste zbi­jeni! Gomi­la per­ja od stra­ha val­ja se! A tebe, što si tam­janom opi­jen, ras­poriću odavde do Aljaske!

   

  SVEŠTENIK:

  Hule na boga, a priro­da čovečan­s­ka ne može da pod­nese hul­jen­je na Boga, i, na kra­ju kra­je­va, sama se sebi svag­da osveti za to huljenje.

   

  LUDAK:

  Slo­bo­da se nalazi u početku, a i na kra­ju sve­ta. U meni vla­da osnovno ubeđen­je da Bog pris­ustvu­je i dela samo kroz slobodu.

   

  MAJAKOVSKI:

  Nema ničeg pri­mamljivi­jeg za čove­ka od slobode.

   

  SVEŠTENIK:

  Nema neprekid­ni­je i mučni­je brige za čove­ka, nego kad postane slo­bo­dan. U ljud­skoj priro­di je da što pre pron­ađe neko­ga kome će se pokloniti.

  7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  kao Sopra­no

   

   

   

   

   

  Crni čovek poslužu­je Majakovskog za šankom, zatim pub­liku

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Majakovs­ki gov­ori kao za sebe

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lili ga spopa­da lisičjim krznom

  RANJENIK:

  Lju­di, ja sam slo­bo­dan! Šrap­nel u nozi mi je dao slo­bo­du da ne moram više da ratu­jem, strahu­jem, gledam zlo. Piće za sve! Baltič­ki čaj za sto!

   

  CRNI ČOVEK:

  Možete da pijete ako će te da platite!?

   

  SVEŠTENIK:

  Lju­di ne mogu nikad ni biti slo­bod­ni, zato što su slabač­ki, poročni, niš­tavni i još bundžije.

   

  CRNI ČOVEK:

  Sva­ka slo­bo­da ima svo­ju cenu. Ko plaća piće za sve ove ljude?

   

  SVEŠTENIK:

  Dok je Bog na nebu a car na zemlji, mora da se plati. Sve dru­go Vam je na volju. Red i poredak mora da se poštuje.

   

  MAJAKOVSKI:

  Vi, što kao pre­pelice cvrkućete s neba,

  kako vas nije sramo­ta pro­gl­a­siti se za poe­tu? Kad danas tol­jagom tre­ba kro­ji­ti loban­ju svetu!

   

  CRNI ČOVEK:

  Pes­nik bi da ras­tavi sebe na sceni, da drži sebe u ruci kao što kar­taš drži karte.

   

  MAJAKOVSKI: Ja sam pesnik.

  Ja sam granicu izbrisao između svo­jih lica i tuđih.

  Poredak sam ja i samo ja znam šta je dozvoljeno!

   

  CRNI ČOVEK:

  Umesto čvrstih osno­va za umiren­je savesti čovečanske jed­nom za svag­da, ti si izabrao… POEZIJU!?

   

  MAJAKOVSKI:

  Pes­nik sam. Po tome sam i zan­imljiv. O tome i pišem. O ostalom — tek ako je dobro odsto­ja­lo. A kada lik Sunca,

  vepars­ki ugo­jen, sine povrh s u t r a

  bez kljastih i nes­rećni­ka, biću leš truo,

  kraj plota upokojen,

  zajed­no s tuce­tom kole­ga pesnika.

   

  LILI:

  Od svet­losti sve blješti u pozoriš­tu riđe.

  8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3 — INTERAKCIJA ko će glas­ni­je da vrišti!

   

   

  hero­ja prizi­va vriska mase: Majakovs­ki je naj­glas­ni­ji:

   

  4 – ZVEZDA SE TUCA REDREVOLUCIONARNIM ŽAROM

  Lili zavo­di Majakovskog dok ga na kra­ju ne dresira kao kučence

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lili ček­istk­in­ja nudi oruži­je Majakovskom

  MAJAKOVSKI:

  Fotel­je pre­vuk­lo je žen­sko mesište.

   

  OSIP:

  Kad hitro, diri­gent uvređen iziđe.

   

  LUDAK:

  I nare­di svi­rači­ma da plačno zavrište!

   

   

  MEJERHOLJD:

  Naj­glas­ni­ji vrisak dobi­ja nagradu, poljubac, u obraz, nar­avno, naše glu­mice il glum­ca po izboru!

   

   

   

  LILI:

  A vi mora da ste veli­ki umet­nik, vi biste da rima­ma men­jate svet.

   

  MAJAKOVSKI:

  Kad sam saz­nao šta je to poet­ičnost, počeo sam pota­jno da je mrz­im. Buržoas­ki umet­ni­ci pre­cr­tava­ju drveće, sunce, pla­nine, mora, prave ljude, živ­ot­in­je od ilo­vače i mer­mera. Čemu? Sve to već pos­to­ji, kreće se, živi i to hil­jadu puta bol­je nego na obo­jen­im plat­ni­ma i šećern­im grud­va­ma mermera.

   

  LILI:

  Umesto da ovladaš ljud­skom slo­bodom, ti bi još da je umnožavaš za druge.

   

  MAJAKOVSKI:

  Vadite, šetači, iz dže­po­va, ruke – poteg­nite bom­bom, kamenom il kamom, a ako neko nema ruke –

  nek dođe da se tuče glavom!

   

  Dođite glad­ni, poko­rni, tužne pri­like, napustite vašljive jazbine!

  Dođite! Ponedeljnike i utornike pre­far­baće­mo krvlju u praznike!

   

  Neka se zeml­ja pod nože­vi­ma seti koga je htela da upropasti

  Rotšil­do­va ljubavni­ca sita zadrigla od masti.

   

  LILI:

  Vi ste futur­ista, anarhista, boljše­vik? Ček­ista? Dižete banke u vazduh?

   

  MAJAKOVSKI:

  Bežim od nepod­nošljive melodizirane dosade. Pro­le­tar­i­jat – reč je uska i gruba

  9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lili pred­stavl­ja Osi­pa Majakovskom

   

   

   

   

   

   

   

  Kur­va upa­da između Majakovskog i Lili

   

   

  Lili odlazi, a usko­ro isteru­je Kurvu

   

   

   

   

   

   

  Crni čovek naplaću­je dug za piće Ran­jeniku

   

   

   

   

   

   

  Majakovs­ki pritrča­va Lili, Osip ih nad­gle­da

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Majakovs­ki lju­bi ruku Lili

  ako je komu­na za nekog zam­ki spoj. Za nas ova reč je ko muzi­ka tru­ba kadra da i mrtve pove­du u boj!

   

  LILI:

  Osećam kod Vas patos soci­jal­iste koji zna da je neizbež­na propast starudije.

   

  OSIP :

  Rus­ki futur­izam! Ego dez­in­te­graci­je. Bravo!

   

  LILI:

  Moj muž Vas oboža­va, a ja se preda­jem vašoj poeziji…

   

  KURVA:

  A oblaci se poda­ju nebu obilato.

   

  LILI: Umire dan.

   

  MAJAKOVSKI: I dani stare.

   

  CRNI ČOVEK:

  Devo­jke takođe pada­ju na zlato.

   

  RANJENIK:

  I one, i one bi pare.

   

  MAJAKOVSKI:

  Ja volim samoubi­lač­ki-krvnič­ki nemilos­rd­no i brutalno.

  Neću dru­gači­je. Ko to može da izdrži?

   

  LILI:

  A upoz­nah samo jednog.

   

  MAJAKOVSKI:

  Moja je krv moj put do tebe.

   

  OSIP:

  Nežni! Vi ljubav stavl­jate na violinu.

   

  LILI:

  I na talam­base je mećete, grube.

   

  MAJAKOVSKI:

  A ne možete ko ja izvr­nu­ti svo­ju kožur­inu, tako da još svu­da sve samih usana bude.

   

  LILI:

  Vi opas­no zavod­nite reči­ma i opi­jate strašču.

  10

   

   

  Majakovs­ki gov­ori za sebe, priseća se…

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lili i Majakovs­ki zaigra­ju

   

   

   

   

   

   

   

  Lili hoće da kupi sti­hove, Majakovs­ki ih pro­da­je

  MAJAKOVSKI:

  Nema te devo­jke koju ne bih uspeo da zave­dem! A neko kao ja, kuda bi, kuda?

  I šta se onda meni dati može?… Gde naći dragu koja bi bila kao ja? Takvu ne bi drža­lo nebo maleno!

  Naj­man­ja devi­jaci­ja, najsit­ni­ja oscilaci­ja je već izda­ja. Ljubav mora biti nepromenlji­va, kao zakon prirode koji ne priz­na­je izuzetke. Ne mogu da zamis­lim da očeku­jem sunce a ono se ne pojavlju­je na nebu. Ne mogu da zamis­lim da kren­em pre­ma cve­tu, a on se odmakne. Ne mogu da zamis­lim da obgr­lim brezu, a breza me odbi­je. Za mene ljubav nije čin vol­je već stan­je orga­niz­ma, kao sila grav­itaci­je, kao sila privlačenja.

  Da li pos­to­je žene koje tako vole?

   

  OSIP:

  Caru- care­vo, bogu- božije!

   

  MAJAKOVSKI:

  Zar vama, trkači­ma za sukn­jom i umokom, svoj živ­ot da predam ćutke?

  Radi­je ću služi­ti ananas­nim sokom, u baru, prostitutke.

   

  LILI:

  Osipe, on je najbolji, naj­tal­en­to­vani­ji pes­nik rev­olu­cionarne epohe!

   

  OSIP:

  Najo­bični­jeg jevanđel­ja tri­naesti apostol.

   

  MAJAKOVSKI:

  O, kad bi pros­jak bio kao mil­i­jarder! Pare? Šta će duši?

  Nez­a­sit lopov u njoj ipak spi­je. Moje žel­je — to je hor­da što ruši…

   

  LILI:

  50 kope­ja­ka po redu. Da li je to dovoljno za reči pes­ni­ka novo­ga sve­ta? Osja, hoćeš li ti da platiš?

   

  MAJAKOVSKI:

  Ispod toga pot­pis nag­iz­dan bogov­s­ki — Vladimir Majakovski.

  Ovo je najra­dos­ni­ji dan.

   

  LILI:

  Naj­tal­en­to­vani­jeg pes­ni­ka današnjice?

   

  MAJAKOVSKI:

  I film ću da snim­im ako imate da platite. I vi ćete u nje­mu plesati.

  11

   

   

   

   

   

   

  Lili se sme­je

   

   

   

  Peva­ju Majakovs­ki, Lili i Osip, ostali peva­ju estrad­ni kič refren

   

  LILI:

  Pes­ni­ka novog sve­ta, raja na zemlji indi­vid­u­alne slo­bode i radosti?

   

  MAJAKOVSKI:

  Sve mogu. Samo budite moja muza! Moja inspiracija!

   

  SVI:

  Brodovi i – oni u luke se sliše. Vozovi — na stan­icu ter­a­ju i oni. A mene ka tebi, neš­to tim više ‑jer volim — vuče i goni.

   

  Refren :

  Da sam te krunisao zab­o­rav­ićeš sutra,

  i to da mi duša stra­da od ljubavnih briga, a nemirnih dana karneval mutan

  pro­suće stran­ice mojih knjiga.

   

  Dim pojeo vaz­duh ljut.

  Soba je — gla­va u pak­lu punom buke. Iza tog pro­zo­ra, seti se, prvi put ludač­ki milo­vah tvo­je ruke.

   

  Refren :

  Da sam te krunisao zab­o­rav­ićeš sutra,

  i to da mi duša stra­da od ljubavnih briga, a nemirnih dana karneval mutan

  pro­suće stran­ice mojih knjiga.

   

  Moćni, ako zatre­bam im ‑reći će mi: Idi, pogi­ni u ratu! Posled­nje biće tvo­je ime

  na usna­ma pocepan­im granatom.

   

  Refren :

  Da sam te krunisao zab­o­rav­ićeš sutra,

  i to da mi duša stra­da od ljubavnih briga, a nemirnih dana karneval mutan

  pro­suće stran­ice mojih knjiga.

   

  Poći ću, besciljno, do mila vra­ga. Divlji, izbezuml­jen, oča­jan, jadan. Ne tre­ba tako, moja dra­ga, ras­tan­i­mo se odmah sada.

   

  Refren :

  Da sam te krunisao zab­o­rav­ićeš sutra,

  i to da mi duša stra­da od ljubavnih briga, a nemirnih dana karneval mutan

  pro­suće stran­ice mojih knjiga.

  12

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Crni čovek nudi oruži­je prvo Majakovskom, on odbi­ja

   

   

  Crni čovek nudi oruži­je ostal­i­ma

   

   

   

   

   

   

   

   

  Crni čovek pod pret­njom nudi oruži­je Majakovskom koji se obraća Kurvi

   

   

  Majakovs­ki se pen­je na sto

  KURVA:

  Nebo plače nesuz­držano strašno.

   

  LUDAK:

  Tako da vam dođe da se ubijete.

   

  KURVA:

  A oblačić ima gri­ma­su na ustašci­ma mutnu.

   

  LILI:

  Kao da to je žena što očeki­vaše dete,

   

  KURVA:

  A Bog joj nekog krivog idi­otića tutnu.

   

  SVEŠTENIK :

  Razveseli se, nerotk­in­jo koja ne rađaš, klikni i uzvikni, ti koja nemaš muke porođa­ja; jer ostavl­je­na ima mno­go više dece nego ona koja ima muža.

   

  CRNI ČOVEK:

  Kad biste vi voleli kao ja, vi biste ubili ljubav, ili bi našli gubil­ište i onda biste silovali

  zno­jno-goz­iča­vo nebo i mlečno-nevine zvezde.

   

  RANJENIK:

  Šta se sme­jete. Meni je plakati! Ja imam bra­ta, on je još malen,

  vi ćete poći odavde nje­gove kosti sažvakati.

   

  MAJAKOVSKI :

  Razbi­jte dna na bač­va­ma zloće, žar-kamen mis­li grist se ne bojim. Danas na slavlju, jer mi se oće,

  s bezuml­jem ću se venčati svojim.

   

  CRNI ČOVEK :

  Vreme je da zbaci­mo sa sebe prl­javu košulju, vreme je da obuče­mo čis­to rublje krvave borbe.

   

  LUDAK:

  U našim duša­ma iscelji­van je rob i bol nam svi­ja lica.

  Ja sam neustrašiv i mržn­ju pre­ma svetli­ma dan­jim pone­soh u veđa­ma sve tanjim

  sa duhom nateg­nu­tim kao živ­ci žica – Ja – car sijalica!

   

  MAJAKOVSKI:

  Nika­da mis­lio nisam da ću tako umoran biti. Moram se obesiti!

   

  CRNI ČOVEK:

  Ko hoće da pomogne oni­ma koji se kole­ba­ju, taj mora početi od toga što će sam presta­ti da se

  13

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5 –REVOLUCIJA POČINJE

   

  počin­ju pripreme za rev­olu­ci­ju, Crni čovek svako­ga dovo­di u red i stroj

  kole­ba. To je već pitan­je prakse masa, a ne samo teori­ja vođa.

   

  MAJAKOVSKI:

  Na uli­ca­ma gde su lica ko breme

  u sve­tu ista jer isti muči ih prob­lem, sada je rodi­la star­i­ca – istori­ja metež krivoust i golem!

   

   

   

  OSIP:

  Tre­ba isko­ris­ti­ti oduševl­jen­je omla­dine. A omlad­i­na zna da se bori jedi­no ako se zak­i­ti rat­nim povici­ma. Ona voli rane da bi posle pokazi­vala ožiljke.

   

  CRNI ČOVEK:

  Istori­ja se potčin­ja­va. Ni jedan trenu­tak ne smemo okl­e­vati da bis­mo potčinili nar­od. Ali, budi­mo oprezni! Koga nar­od oboža­va, nje­gov uzvišeni ponos sposoban je da žrtvu­je. On nas vidi crven­i­ma, bilo u pur­purnom ili u krvi.

   

  OSIP:

  Nar­od ubi­ja svo­je idole i baca u kanal istorije…

   

  CRNI ČOVEK:

  Tre­ba gle­dati ne nazad, nego napred: ne na onu demokrati­ju običnog buržoaskog tipa koja je učvršći­vala vla­davinu buržoaz­i­je pomoću star­ih, monarhis­tičk­ih, organa upravl­jan­ja — poli­ci­je, vojske, činovništva.

   

  LUDAK :

  Demokrati­ja neće da zna u čije ime se sprovo­di vol­ja nar­o­da i neće pred­loži­ti volju nar­o­da nikakvom višem cilju.

   

  CRNI ČOVEK :

  Tre­ba gle­dati napred put nove demokrati­je koja se rađa, koja već presta­je biti demokrati­ja, jer demokrati­ja je vla­davina nar­o­da, a sam naoružani nar­od ne može vla­dati nad sobom.

   

  LUDAK:

  Demokrati­ja osta­je ravn­oduš­na pre­ma dobru i zlu. U demokrati­ji nema nikakvih garan­ci­ja da će vol­ja nar­o­da biti upravl­je­na na dobro, da će vol­ja nar­o­da poželeti slo­bo­du, a neće poželeti da uništi svaku slo­bo­du bez ostatka.

   

  CRNI ČOVEK :

  Reč demokrati­ja nije samo naučno netač­na u pri­meni na komu­nis­tičku par­ti­ju. Ona sad, pred­stavl­ja koprenu koji se stavl­ja na oči

  14

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kur­va hoće da se izvuče

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Crni čovek joj utrapi oruži­je

   

   

   

   

   

   

   

  sexy ples Lili i Kurve

  rev­olu­cionarnom nar­o­du i koja mu smeta da slo­bod­no, sme­lo, samoini­ci­ja­tivno gra­di novo: sov­jete rad­ničk­ih, sel­jačk­ih i raznih drugih dep­u­ta­ta, kao jed­inu vlast u “državi”, kao preteču “odu­mi­ran­ja” svake države.

   

  MAJAKOVSKI:

  Ja hoću da opet, iz stam­bene gajbe, upoz­navši se s futur­is­tičkom knjigom, idem na pli­mi mitral­jeske paljbe,

  kao bajone­tom blis­ta­jući sti­hom! Da se iz knjige, kroz radosne oči, od srećnog oče­vi­ca, jaka

  u mišice pre­morene toči gra­diteljs­ka i bun­tov­na snaga.

   

  KURVA:

  Mili! Evo vam rod­bine! Zar jed­na dama sama da pogine!?

  Pustite me, vaši su naši! Pustite me, mili! Ovi nečisti pravi su pogromaši!

   

  CRNI ČOVEK:

  Pa neka! Utočište ću smes­ta da vam dam! Izvo­lite, drugarice-madam.

   

  KURVA :

  Moj muž je dolazio po mene, neću da idem, nemam ni obavezu, ma sita sam više muškog terora!

  Hoću da ostanem, san­jam rev­olu­ci­ju, ja, prezre­na drol­ja. Znam, boriću se za svo­ju slobodu!

   

  CRNI ČOVEK:

  Upišite se odmah u rev­olu­cionar­nu evi­den­ci­ju i revers za oruži­je! Bez glave možete da se vratite, ali bez puške nipošto!

   

  LILI:

  Žena je u patri­jal­hal­nom društvu povređe­na u svom pono­su, sputana u svo­joj pol­nos­ti i onemoguće­na da na priro­dan naćin zado­volji svo­je potrebe. Zato u takvoj sre­di­ni se buni pro­tiv muškarčeve vlasti.

   

  KURVA :

  Ruka je zaple­sala, olov­ka — erot­sko guda­lo, a tvo­je mis­li instrument,

  na tren.

   

  LILI:

  Gledam sto­ga u budućnost gde žene i muškar­ci neće prosi­pati energi­ju u ispraznu i neplod­nu potražn­ju zado­voljs­ta­va izvan sebe, u dalekim mes­ti­ma i ljudi­ma. Kon­trolisaće­mo umeće ljubavi, žene će po prvi put u nes­rećnoj povesti ove kugle ost­var­i­ti istin­sku jed­nakost i “bal­ans moći” u odno­su polova!

  15

   

  Kur­va igra na Crnog čove­ka

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Majakovs­ki izvr­ga­va ruglu nji­hovu naoružanost

   

  KURVA :

  Nemoj biti izne­nađen ljubavnom sub­verz­i­jom moj stari gospodaru.

  Toliko si zateg­nut, toliko si ispravan

  i da, sav si zaoku­pljen društven­im prob­lemi­ma. Dvoličan, ti ne primjećuješ

  kako u svo­joj kući pribi­jaš klin u obliku slo­va T tih vra­ta u svet najvećih od tirana.

  Obožavam te ti si moj narod.

  Ali u tvo­jim ruka­ma automatsko je oruž­je i u tvo­jim oči­ma, taj­na policija.

  Nema nikakvog suživ­ota između moje ljubavi

  i tvog nasilja.

   

  CRNI ČOVEK :

  Zah­valju­jući njenom radu u kući, žena je još uvek u teškoj pozi­ci­ji. Da bis­mo sprov­eli njenu kom­plet­nu eman­ci­paci­ju i da bis­mo je učinili jed­nakom sa muškarcem, neophod­no je da se, pod jedan: soci­jal­izu­je u nacional­noj ekonomi­ji! I pod dva: da žena učestvu­je u svakod­nevnom pro­duk­tivnom radu. Tek onda će žena zauzeti jed­naku pozi­ci­ju sa muškarcima.

   

  RANJENIK: Žene!?

   

  OSIP:

  Tvor­nice bez dim­n­ja­ka i dima…

   

  RANJENIK:

  … proizvodile su mil­ione poljubaca…

   

  KURVA:

  …mes­na­tim poluga­ma šljap­ka­jućih usni.

   

  MAJAKOVSKI:

  Lako je vama. Mrtve ne prl­ja sramo­ta. Zlobu pre­ma umr­lim ubi­ca­ma uguši.

  Opran je vlagom čis­tote greh na odleteloj duši.

   

  Lako je vama. A ja, kroz stroj, kroz tutanj ostrvl­jen, kako da prone­sem ljubav pre­ma živom?

   

  Pad­nem li — posled­nje sićušne ljubavi mrve nes­taće za navek u vrt­logu sivom.

   

  Za one što se vratiše vrede li vaše suze pro­livene, vrede li i rese nekakvog stiha?

   

  Nji­ho­vo je da, vukući noge drvene, hramlju kroz dane tiho!

  16

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Majakovs­ki je pred strel­jačkim vodom liko­va

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  trak­tat­ni dija­log počin­je tokom pesme Majkovskog

   

  LILI: Plašiš se?

   

  OSIP: Kukav­ice!

   

  KURVA: Pogin­ućeš?

   

  LUDAK:

  A ovako — još pola stoleća trpećeš ropstvo.

   

  MAJAKOVSKI:

  Ja znam — i na valu juriša biću prvi u hrabrosti, u herojstvu.

  O, zar ne bi, na zov doba što stra­da, izišli lju­di, odvažni, čas­ni? Svi k’o ja.

  Na zemlji jedi­ni sam sada dolazećih isti­na glasnik!

   

  Danas liku­jem!

  Svu, do posled­nje kapi,

  uspeo sam dušu da prone­sem za nas.

   

  Glas jedi­ni ljudski,

  sred urli­ka, sred vapa­ja, uznosim danas!

   

  A — vi — strel­ja­jte, za stub mi vežite telo! Za mojim licem trep­taj da šeta?

  Hoćete li — keca

  staviću sebi na čelo, da vam bujni­je gori meta?!

   

  CRNI ČOVEK :

  Pro­le­tar­i­jat uzi­ma državnu vlast i pret­vara sred­st­va za proizvod­nju pre sve­ga u državnu svo­jinu. Ali samim tim on uki­da samog sebe kao pro­le­tar­i­jat, samim tim on uki­da sve klasne raz­like i klasne suprot­nos­ti, a time i državu kao državu.

   

  RANJENIK:

  Nasil­je, dru­govi, rev­olu­cionarno nasilje.

   

  LUDAK :

  Fana­ti­zam je uvek delio svet i čovečanst­vo na dva dela, na dva nepri­jateljs­ka tabora.

   

  RANJENIK:

  Fana­ti­zam ne dop­uš­ta pos­to­jan­je različi­tih pogle­da na svet! Onaj koji mis­li dru­gači­je sma­tra se neprijateljem.

   

  CRNI ČOVEK :

  Na zas­tavi komu­nizam je napisano: od svako­ga – pre­ma nje­gov­im sposob­nos­ti­ma, svakome – pre­ma nje­gov­im potre­ba­ma. Moramo posta­ti komunisti!

  17

   

  song

   

   

   

  svi peva­ju sa Majakovskim koji repu­je i mašu dugim crven­im baloni­ma u for­mi falusa

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  video: ttps://www.youtube.com/watch?v=k2UlNtNU-Tc&list=PLNXuVpToYVG_l2pI8UlNzvnzqf_2t5_5y doku­men­tarni snim­ci Rev­olu­ci­je

   

  MAJAKOVSKI:

  Strop se lijepi za dupe, no meni se ne gunđa – prav­i­mo komu­niste, zainat Evropi buržu­ja! Mi, onanisti, deč­ki stasiti!

  Nas nećeš namami­ti sisin­im kop­nom. Nećeš nas zavesti pizdi­nom opnom! Svršio desnom, nas­tavi lijevom!

   

  Ko Kinez­i­ma riža, nuž­na nam je ševa.

  Kur­cu dosa­di­ti neće dok se kurči ko radio ante­na! Na obe rupe pazi – da iz njih sifil­is ne zeva.

  Jer pred dok­tori­ma nećeš biti ste­na! Hej, onanisti, vičite „Hura!“ – Jebač­ki stroj spre­man za guce i pice! Za vaše usluge sva­ka je rupa

  sve do zad­nje ključaonice!

   

  Na tuđoj ženi ležim,

  Strop se lijepi za dupe, no meni se ne gunđa – prav­i­mo komu­niste, zainat Evropi buržu­ja! Kurac moj neka ko jar­bol strši!

  Nek trese se sva­ka pica!

  Sve­jed­no mi je ko je poda mnom – žena min­is­tra ili čistačica!

   

  LUDAK:

  Šta se vas tiče ako juri­mo na barikade kao gomi­la ras­pal­jenih «muž­ja­ka» za ženkom? I ako sam­rt­ni kri­ci budu kri­ci ljubavi!

   

  CRNI ČOVEK: Dos­ta glupiranja!

  Ja sam, dru­govi, iz rev­olu­cionarnog biroa. Bio je sas­tanak – svi ova­mo, smesta!

  Ovo su mitral­jes­ki – uzmi pojas. A ovo puščani – svakom dvesta.

   

  RANJENIK: Je l’ mora?

   

  CRNI ČOVEK:

  Hajde, dru­govi, zgra­biće­mo ih za okovratnik.

   

  OSIP: Prisil­iće­mo ih!

   

  LUDAK:

  Ja ću žderati činovnike i plju­vati dugmad.

   

  MAJAKOVSKI:

  Dušu, evo, vadim, gaz­im, da bude veli­ka! I okr­vavl­jenu dajem kao zastavu!

  18

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  song Usta­jte peva­ju svi, strip­tiz

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  goli na sceni!

  CRNI ČOVEK:

  U svakoj fabri­ci zle krvi na bare!

   

  LUDAK:

  Dos­ta je trpljenja.

   

  CRNI ČOVEK: Dru­govi, na gospodare!

   

  LILI:

  Dole samod­ržavl­je!

   

  RANJENIK:

  Žan­dari kade metkom na goloruke.

   

  CRNI ČOVEK: Na barikade!

   

  OSIP:

  Slo­bo­da na papiru.

   

  KURVA: Kun­daci rade.

   

  CRNI ČOVEK: Sprem­ni za boj?

   

  SVI:

  Na barikade!

  Rušite topovs­ka skladiš­ta i zgrade! Piš­tolj u ruku!

  Na barikade.

   

  CRNI ČOVEK:

  Ne veruj u molitve – nego žile i mišiće! Zar mi da molimo samilost vre­me­na! Mi, svi, drži­mo u šaci remenja

  što pokreću sve­tove i bića!

   

  SVI:

  Usta­jte! Usta­jte! Usta­jte! Rad­ni­ci, beze­maši! Puške u šake dokopa­jte, Gvožđe na gvožđu snaži! Vij steg!

  Stroj rad! Bij pse!

  Dah – smrad!

  Za hleb! Za mir! Za slo­bode! Fab­rike buržu­ji­ma otmi! Otmi posede od gospode! Nek se brati ko je pro­tiv! Zlu kraj!

  Dim, prah! Cilj znaj!

  19

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Goli Mejer­holjd beži u pub­liku, traži da se obuče

   

   

   

   

   

  6 — ANKETA: Da li je sexy biti go u teatru?

  Da li se pub­li­ka slaže da još jed­nu scenu odi­gra­ju goli pre pauze

   

   

  7 –REVOLUCIJA TRAJE puc­n­jave i kri­ci. https://www.youtube.com/watch?v=srh97TbXN8A Šostakovič, 12. sim­foni­ja, tihi poče­tak, pa akcen­ti: 1.39,2.58–3.30,9.60–10.19,28.27–29.08,38.58- 39.09

   

  Majakovs­ki, Lili i Osip iscr­tava­ju 12 m² scene, osta­ju sami na sceni goli, drhte jed­no uz dru­go i treće uz kucu, Lili je slepa, ostali glum­ci su u pub­li­ci

  Trah! Tah!

  Dos­ta je poko­rnos­ti, zala, Dos­ta je – čaše su pune! Drhtite, sluge kap­i­ta­la! Tre­site se, na glava­ma, krune! Znoj! Loj!

  Nož! Strah!

  Trah! Tah! Tah! Trah!

   

  MAJAKOVSKI:

  Kakvim će te fanstastičn­im zgradama pokri­ti mesto jučer­ašn­jih požara? Kakve će se pesme i kak­va muzi­ka izli­vati sa vaših pro­zo­ra? Kakvim će te bib­li­ja­ma otvoriti svo­je duše?

  Zamis­lite da nemate niš­ta, kao mi sada i ovde. Zima je. Hladno.

   

  MAJAKOVSKI: Vraćaj se ovamo!

   

   

   

  MEJERHOLJD: Da li je ovo sexy?

  Da li je bilo više sexy sa oružijem?

   

   

   

   

   

   

   

  MAJAKOVSKI:

  Dvanaest kvadrat­nih metara od mene ‑sve što nas četvoro imamo od kuće: Ljil­ja, Osja, ja i Štene (ovo kuče). Kapu na glavu, s rupom pride,

  sanke, dotra­jale do groze,

   

  LILI: Šta je?

   

  OSIP: Kuda ideš?

   

  MAJAKOVSKI:

  — Na Jaroslavs­ki. U klozet. Bun­da me nosi ko jedro,

  a zau­dara na kozu.

  Na sanka­ma, uz bedro, plot sloml­jen kući voz­im. To je pan­ji­na gole­ma, otvrd­la, muka živa!

  Ko natečeno koleno diva. U zagrl­ja­ju cepan­ice, zno­jav, uz stepenice.

  20

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  svi osim Majakovskog, Osi­pa i Lili dobacu­ju iz pub­like

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  jedan po jedan se uključu­ju

  Gor­do, neo­prezno, stružem per­ore­zom. Nožić — rđa. Sečem, sten­jem. Al’ gla­va je tvrđa. Vrući­ca se penje.

  Zaze­leni tra­va, maj peva u uši — to gas iz odžaka

  pokuša­va da uguši.

  Četvor­ka od leda snu se pre­da. Dolaze lju­di, ulaze, bude.

   

  LUDAK (off): Za tili čas…

   

  RANJENIK (off): … — trovanje!

   

  KURVA (off): Gas!

   

  OSIP:

  Snežni namet uz pro­zor se pripi.

   

  RANJENIK (off):

  Niste se smr­zli posle svega?

   

  MAJAKOVSKI:

  Mraze­vi noću pro­laze, škripe, u čiz­ma­ma od snega.

   

  LILI:

  Na moju sobu naslonjeni,

  blizu — u moru zalas­ka nebes­ki svodovi. Po puči­ni toj ka jugu klize – oblaci-brodovi. Iza te vode,

  iza ostr­va,

  spustiće lenger u more, tamo gde bre­zo­va drva gore.

   

  OSIP:

  Ja sam se mno­go po toplim zeml­ja­ma motao.

   

  MAJAKOVSKI:

  Ali tek te zime uz cvokotan­je zuba shva­tio sam

  šta je…

   

  MAJAKOVSKI, LILI, OSIP — POJEDINAČNO: …toplota –

  pri­jateljst­vo, porod­i­ca, ljubav.

  Ležeći tek u ovoj stu­di, kraj drugih

  dok si se ježio,

  21

   

  shvatiš:

  ne žali za ljude ni odelo

  ni nežnost!

  Sa zemljom tople klime se oprostiš bez tuge, odlaz­iš srećno –

  al’ zemlju s kojom si ‘mrzn­uo do kosti moraš voleti

  večno.

   

  MAJAKOVSKI: Sakri­la je zima, suro­va i ljuta,

  sve što u san večni odlaze mirni. Nemam reči.

  Sti­hom

  ni ovo­ga puta boli predgrađa

  neću da dodirnem.

   

  OSIP:

  Ja dane ove biram,

  svodim s mnogim dan­i­ma što su u rodu. Bez­nača­jni to su dani,

  trans­portom god­i­na sviti –

  ni naroči­to glad­ni, ni naroči­to siti.

   

  MAJAKOVSKI: Napisah li neš­to? Ako jesam,

  ma šta ako uspeh da sročim – to su skriv­ile oči-nebe­sa ljubljene moje oči.

  Goruće, crne, kao u srne.

   

  LILI:

  Glad je sakri­la oči otokom.

   

  OSIP:

  Lekar mota…

   

  LUDAK (off):

  … — za oči gazele tre­ba toplota, tre­ba – zelen.

   

  MAJAKOVSKI: Ne kući,

  već brže voljenoj,

  sav strepeć — dve mrkvice držeć za zeleni repić. Ja pok­lin­jah mno­go cveća i slatkiša,

  ali u sećan­ju čuvaću mrkvice ove od sve­ga više, i nara­mak bre­zovih drva.

  Mokra i teš­ka gomi­la dašči­ca, a sva­ka trešči­ca tan­ka obrvica.

  22

   

  OSIP:

  Obrazi natek­li. Zenice se spekle.

   

  LILI:

  Nežnost i cel­er oči da iscele.

   

  MAJAKOVSKI: Pogled izvu­ci, gledaj revoluciju!

   

  LILI:

  Tebi je lako. Tebe ne boli.

   

  OSIP:

  Ti si Majakovski.

   

  MAJAKOVSKI:

  Pa glođem tako but konjski.

   

  SESTRA/KURVA (off): Bez soli.

   

  MAJAKOVSKI: Savlađu­jući strah i bestrag, Pos­rće ses­tra, ide sestra,

   

  OSIP:

  Gre­di tri vrste zaleđenih džombi,

   

  SESTRA/KURVA (off): Da soli posan krompir.

   

  MAJAKOVSKI:

  Raste mraz i za njom gazi.

   

  OSIP: Šti­pa je…

   

  LILI: …jedak…

   

  SESTRA/KURVA (off): – da osol­jak preda.

   

  LILI:

  Najzad je stigla – so se ne da.

   

  OSIP:

  So ne pada s prsta.

   

  LILI: Smr­zla?

  23

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Majakovs­ki, Lili i Osip se igra­ju sti­ho­van­ja

   

  MAJAKOVSKI: Čvrs­ta.

  Za zidom šum se oda:

   

  OSIP:

  Ženo, tre­ba, pro­daj kaput. Kupim hleba.

   

  LILI: Pro­zor?

   

  MAJAKOVSKI: Tamo ide sneg…

   

  LILI:

  Nje­gov hod je mek i nem.

   

  OSIP:

  Go je, leden grad­s­ki bedem.

   

  MAJAKOVSKI:

  A iza dru­ma kos­turi šuma.

   

  OSIP:

  Na zavesu neba, ispod vrhunca…

   

  MAJAKOVSKI: …izmili vaš­ka sunca.

   

  LILI:

  Decem­bars­ka zora, iznure­na, pozna…

   

  OSIP:

  … raste nad Moskvom – vrući­ca tifuzna.

   

  MAJAKOVSKI:

  Oblaci nebo­plovni odoše zeml­ja­ma tovnim.

   

  OSIP:

  Iza oblako­va ruba leži Ameri­ka skupa.

   

  MAJAKOVSKI: Ždere, mas­teći bradu:

   

  LILI:

  … send­viče, čokoladu…

   

   

  MAJAKOVSKI:

  Vama, u lice tovni­je no krmak izobličen…

   

  OSIP:

  … okrugli­je od restoran­skih tava…

  24

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pauza

  LILI:

  … iz naše zeml­je siro­mašne vičem:

   

  SVI:

  Ja zemlju ovu obožavam!

   

  OSIP:

  Možeš da zab­o­rav­iš zemlju koja škem­be ti pretovari.

   

  MAJAKOVSKI:

  Zeml­ja s kojom su gladovao udvo­je – ne može da se zaboravi.

   

  25

   

  II AMERIKA

  MAJAKOVSKI

  CRNI ČOVEK NOVINAR SVIFT - DIRIGENT LILI -

  OSIP DOKTOR KURVA MARKITA LUDAK - CRNKINJA RANJENIK CRNAC I

  ORKESTAR, CRNCI, BELCI, zatim URBANI LJUDI, PREDMETI i POJAVE

   

  - aug­ment­ed real­i­ty pro­jek­ci­je okeana, brodo­va, sve­ta­la velegra­da, stru­je, mos­ta, nogu Majakovskog koje posta­ju stubovi mos­ta, koraci do Leva leva leva

   

  1 PUTOVANJE

   

  opet Rah­man­ji­nov i brod se ljuljuš­ka na talasi­ma uz muziku pesme okean dok Majakovs­ki tan­go piše pis­mo Lili

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Majakovs­ki aktivi­ra celu scenu

   

   

   

  tok scene Majakovskog s pis­mi­ma ans­abl plovi okeanom

  II

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  MAJAKOVSKI:

  Dra­gi, vol­jeni, zver­s­ki, mili Ljiljčik,

  od sad me niko ne može preko­reti da malo čitam – ja neprekid­no čitam tvo­je pis­mo. Ne znam hoću li od toga posta­ti obra­zovni­ji, ali veseli­ji hoću, i već sam. Ako pogledam oko sebe kao na tvog štenića, reći ću ti bez okolišan­ja – ja ti ne zavidim. Štenčić je tvoj neu­gledan: vide mu se rebra, dla­ka, nar­avno kudra­va, a oko crvenog oka, speci­jal­no zato da obriše suzu – dugačko ćela­vo uvo.

  Priro­doslov­ci tvrde da su štenići uvek takvi ako su pre­dati u tuđe, nevol­jene ruke.

  Niku­da ne idem. Od žena se odva­jam pomoću 3,4 sto­lice, da ne udah­nem što­god štetno.

   

  Detence, putu­jem, lju­bim, volim. Jed­no deset puta hteo sam da se vra­tim, ali zbog nečeg se čini­lo glupo. Da nije potreb­no da se zara­di, ne bih nipoš­to otputo­vao. Pijem čaj i volim. Tugu­jem bez Ljiljič­ka. Mis­lim samo na Macu. Mačiću, volim. Ljiljik, volim te, volim nežno, mis­lim o tebi sve vreme a pišem samo tada kad je tuga zbog tebe straš­na, pišem zato da ako bi htela, ti bi se uver­i­la da i u tvom odsustvu ja nemam niš­ta dru­go osim tebe voljene.

   

  Ko će da plati ovaj put po Ameri­ci? Posle pokradenih nova­ca u Parizu, moram da napišem more sti­ho­va. More? Okean!

   

  SVI:

  Sten­ješ, kad se tvo­je penuša­ju rane, zam­reš, čim te pokri­je mesečine sloj. Gledam te, gledam, dra­gi okeane,

  i uvek si isti, okeane moj. Zanavek tvoj tutanj pri­pa­da uhu.

  26

   

   

   

   

   

   

   

   

  prelazak u tan­go pa sal­su

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Marki­ta traži pare, Majakovs­ki neće da da, ona demon­stra­tivno odlazi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  za to vreme se odvi­ja sce­na između Svif­ta i Crn­ca Crnac Tom sve vreme peva bluz i čisti

   

   

  Svift naruču­je kafu bez šećera, on ne može, to nije nje­gov posao, ponu­di mu novčan­icu, Crnac ode, donese kafu, Svift traži šećer, Crnac odlazi da pošećeri kafu, vraća se, ovaj baca kafu, razbi­ja šoljicu

  Zanavek tvoj odraz oku je dat. Po delu, širi­ni, krvi i duhu, moje rev­olu­ci­je star­i­ji brat!

   

  Ni noću tavan­i­ca mir­na mi nije – u kružen­ju plesa…

   

  DIRIGENT: Šlager se vije:

   

  SVI:

  Marki­ta, Marki­ta, Marki­ta moja,

  gde je, Marki­ta, ta ljubav tvoja?

   

  MAJAKOVSKI: Marki­ta da me voli?

  He izlaz­im s franci­ma na kraj, a Markiti…

   

  MARKITA:

  Nema da se moli. Samo stotku za pose­tu daj.

   

  MAJAKOVSKI:

  Mala je no to par­i­ca za proizvod­nju finu.

   

  MARKITA:

  Ti, pamet­n­jače, s mas­nim čupercima.

   

  DIRIGENT:

  Ti bi joj utra­pio šivaću mašinu, da poru­bi svi­lene trake rima.

   

  MAJAKOVSKI:

  Na primer: u salu lep­o­j­ka uleće, s drag­ulji­ma i sa kepom…

   

  MARKITA: A ja?

   

  MAJAKOVSKI:

  — da l’ će val­jati, ovo ili neće? —

   

  DIRIGENT:

  Kaži, ded­er, stvoren­ju lepom!

   

  MAJAKOVSKI:

  Došao sam iz Rusi­je, gde uži­vam slavu, bome. Videh tamo sta­siti­je, videh od vas lep­še mome. Devo­j­ci je pes­nik mio, ne man­j­ka mi pamet, duša, pa bih svaku opčinio — pris­tane li da me sluša.

   

  CRNAC:

  Beli jede ananas zre­li, crnac — gnjio da truli.

  27

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Svift razbi­je nos Tomu

  Majakovs­ki se uključu­je, svi ga sprečava­ju

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  svi dotrčava­ju na palubu: bogataši, avan­tur­isti, emi­grant - sve klase na trenu­tak ujed­in­jene u istoj viz­iji

  Majakovs­ki pri­lazi sle­pom Ludaku

  Bele poslove svršava­ju beli,

  crne poslove — crni.

   

  Crna cig­a­ra

  uz brk beli ne ide — to je za crn­ca: crni brk je crn i mami.

   

  A kad

  zašećerenu kavu zaželite, izvol­je­vate, šećer,

  prav­i­ti sami.

   

  CRNAC:

  Izvi­nite, gospo­dine, neka. Aj beg jor par­don, mis­ter! Zaš­to i šećer,

  belji i od mle­ka, crni crnci

  mora­ju da prečiste?

   

  MAJAKOVSKI: Frknu

  razmrskan­im nosom i nemo

  podiže srču

  s dru­gom rukom na nosu. Otkud ‘bi on znao

  da s takvim prob­le­mom val­ja ići

  u Kom­inter­nu, u Moskvu?

   

  SLEPI LUDAK:

  Ameri­ka! Ameri­ka! Amerika!

   

  MAJAKOVSKI:

  Slepac je prvi video Ameriku!

   

  DIRIGENT:

  On je nije video, ali je ona bila sprem­na da se pojavi. Ameri­ka. Ona je san, san koji se ponekad ost­vari, i zato u nju svi veru­ju. Obećan­je i san.

   

  MAJAKOVSKI : Šta je taj zvuk ?

   

  DIRIGENT :

  Ne znaš šta je. Ako ne znaš šta je, onda je to džez. Svirku vole i na palu­bi i u pod­palublju. Svi­ramo reg­ta­jm, to voli Bog, igra na tu muziku kad ga niko ne vidi.

  28

   

  2 – ISKRCAVANJE džez, braća Marx, dr Hak­en­buš

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  dolazi Osip/Lekar i ide proz pub­liku, zagle­da

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Crni čovek/Svift pod­miću­je Osi­pa, Lekara

   

  TOM: (dobaci)

  Da je Bog crnac svi­rao bi džez.

   

  MAJAKOVSKI: Paro­brod stiže, urla i gudi.

  Kao sužanj odbegli, zvec­ka okovom. Na palu­bi — sedam stoti­na lju­di; ostali su crn­ci na bro­du ovom.

  Uz bok mu već sta­je čamac.

   

  SVI: Lekar!

   

  MAJAKOVSKI:

  Ispravl­jen napravom hro­mom, lekar kratko­vi­di prelazi na stvar.

   

  LEKAR:

  Koji su tu s trahomom?

   

  MAJAKOVSKI:

  Prva klasa cela, umive­na pom­no, sa slo­jem pud­era preko bubulji­ca, defilu­je, koket­no i lomno,

  ispred nas­me­janog zdravstvenog lica.

   

  Plav­ičast dim iz dvo­cevke nosa kao kolut puš­ta kroz osvit, u dalj, i stu­pa na čelu,

  pre­pun ponosa, Svift, svin­jskih konz­ervi kralj.

   

  Smrdlji­va lula od metra nije kraća. Zar takvom:

   

  SVIFT: Polako, čuj!

   

  SVI:

  De, pod batis­tom, pod svilom gaća bolest mu konstatuj.

   

  LEKAR:

  Ostr­vo, izre­ci zavet zdravl­ja znan! Isturi zabrane štit!

   

  MAJAKOVSKI:

  No već salu­ti­ra Svif­tu kapetan, već je na kop­nu sifil­is­tičar Svift.

   

  LEKAR:

  Iza prve klase sledeća nas­tu­pa. Sad tre­ba razmis­lit duboko:

  otkud to – noz­dr­va kao neka rupa.

  29

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  poslužu­ju ga sa čašom za kok­tel i slamči­com, duva kroz slamčicu i pravi s balone…

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Crnac svi­ra kuban­s­ki san / rege i peva

  Lekar sam, uvlačim u uho, u oko. Ode mi usna u stranu, dok pre­gledam, ispod naočara, po licu bora kopam.

   

  Tro­jicu put­ni­ka dru­goga reda u karan­tin šal­jem iz istih stopa!

   

  MAJAKOVSKI:

  Za dru­gom kla­som posled­n­ja se kreće, crni se crnač­ka fela, a lekar vide:

   

  LEKAR:

  Pola četir već je…

  Još malo pa čas koktela.

   

  Ter­aj ih natrag, u utrobu bro­da! Već vidim, tu zaraza tin­ja… Bolesni, prljavi,

  i sva­ki hoda nepel­co­v­an od boginja.

   

  MAJAKOVSKI:

  Teku suze crn­cu čak od obrva.

  U trbuhu brod­skom val­ja se Tom. No sutra ga čeka vakci­na prva…

   

  CRNAC

  … I doći će Tom u svoj novi dom. Negde na keju živi mi žena kras­na. Kosa joj — mlaz nafte, od gus­tine sav. A koža je nje­na crna je i masna,

  kao mast za obuću „Crni lav”.

   

  MAJAKOVSKI:

  Trbuhom za kruhom jurio Tom po Kubi, gde opake zamke za sve takve važe,

  no žena mu parče kruha izgu­bi, oter­ana — a u naturi? – s plantaže.

   

  CRNKINJA:

  Novčiće u vodu baca Mesec obe­san… Da skočiš s mola u igru talasa!

  Već davno ni hle­ba, ni zalo­ga­ja mesa, već davno niš­ta sem ananasa.

   

  CRNAC:

  Beli jede ananas zre­li, crnac — gnjio da truli Bele poslove svršava­ju beli,

  crne poslove — crni.

   

  Pitan­je za bel­og debelj­ka: Aj beg jor par­don, mis­ter! Zaš­to i šećer,

  belji i od mleka,

  30

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Svift pri­lazi Crnk­in­ji s leđa, gnječi joj gru­di novčani­ca­ma.

  crni crn­ci

  mora­ju da prečiste?

   

  MAJAKOVSKI:

  Paro­brod opet njiše se pred njom.

   

  CRNKINJA:

  Do sledećeg — duge nedel­je! Da čekam muče­na glađu zlom? Ne mis­li na me i ne voli Tom! S belom ženom asu­ru deli!… Ne možeš zara­di­ti, čak ni krasti. Pod amre­li­ma paze žbiri.

   

  MAJAKOVSKI:

  A Svif­ta nosi val posled­nje strasti, u koju egzoti­ka piri.

   

  SVIFT:

  Pod rubljem obil­no lučim znoj, put crnu željom proganjam.

   

  MAJAKOVSKI:

  U ruku, u lice dolare tut­ka njoj, u mesece gladovanja.

  Gla­di sa ver­nošću sudar je to. U nji­hovom hrvan­ju — bes. Ona je čvrsto odlučila:

   

  CRNKINJA: „No!”

   

  MAJAKOVSKI: A pot­mu­lo rekla:

   

  CRNKINJA: „Yes!”

   

  MAJAKOVSKI:

  I gur­ka ramenom vra­ta mag­nat ‑natruli mis­ter Svift.

  Već vozi njih dvo­je na otmen sprat brzi, uslužni lift.

  Sutradan – Tom:

   

  CRNAC:

  O, živ­ot je lep!

  Odmaraj se nedelju dana, jer tu su dolari, tu je i hleb za crn­ca pelcovana.

   

  A potom…

  Otkud na kožu, kroz mrak, ova šara čud­na da sleti?

  31

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  kupu­je revolver

   

   

   

  4 – PISMO LILI

  igra s piš­tol­jem / mas­tur­baci­jom

  CRNKINJA:

  I već su deca — u utro­bi čak…

   

  CRNKINJA I CRNAC: … sle­poći i muku na meti.

   

  MAJAKOVSKI:

  Ovo je, onako – ski­ca, mala priz­ma. Jed­ni kažu:

   

  SVIFT:

  – Civ­i­lizaci­ja.

   

  MAJAKOVSKI: Dru­gi

   

  SVI:

  – Nasil­je i kolonijalizam!

   

  MAJAKOVSKI:

  Mož­da su s razl­o­gom svi ovde naoružani do zuba.

   

   

  MAJAKOVSKI:

  Ne boj se što na mom volovskom vratu

  sede kao pla­nine vlažne žene od zno­ja gubave. Ja kroz živ­ot vučem (i to je zato)

  mil­ion ogrom­nih, čis­tih ljubavi i mil­ion mil­iona mal­ih ljubavi.

  Ne boj se da ću se opet prilepi­ti za hil­jade lica – ”devo­jke Majakovskog” –

  u izda­jničko vreme mraka,

  ta to nije ipak dinas­ti­ja car­i­ca krunisanih u srcu jednog ludaka.

   

  Mož­da od vre­me­na ovog, od bajone­ta oštri­jeg, kada stoleća pobeli brada,

  ostaće­mo samo ti i ja,

  što bacam se za tobom od gra­da do grada.

   

  Određen sam da budem nov car – tvo­je lišce tu je,

  na sunčanom zlatu moga nov­ca narediću da se iskuje.

  A tamo gde svet je ko tun­dra olin­jo, gde trgu­jući s vetrom reka se pro­bi­ja; na lan­cu izgrepšću ime Ljiljino

  i izgu­biću ga u mraku robije.

   

  Dra­gi moj i vol­jeni Macane, strašno, strašno te lju­bim. Pot­puno sam sa sve četiri šape štenče. Lju­bi Osju u brkove

  Čeznem neopi­si­vo za vama.

  Lju­bim 1000 puta tebe i 800 puta Osku Pot­puno Vaš, Kolom­bo Štenče

  32

   

  5 – AMERIČKI SUSRET

  trans­vestit koka kola Deda Mraz Rok­fel­er - Crni čovek uz prat­nju zeči­ca s kucom, sa Baba slo­bodom na štu­la­ma oko njih mašućom Amer­ičkom zas­tavom

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  glumač­ki komen­tar

   

  MAJAKOVSKI: Dobro jutro.

   

  ROKFELER:

  Danas vam je izgled od dva centa.

   

  MAJAKOVSKI:

  Vi izgle­date mi za mil­ion dolara. Majakovski.

   

  ROKFELER:

  Vaša tač­na cena je 1,230.000 dolara. Ali ta vred­nost nije u Vašem vlas­ništvu. Rok­fel­er, dra­go mi je da imam para da pla­tim i da me na mur­al stave zajed­no sa Lenji­nom, a posle da pla­tim da se to zdan­je sruši rad­ničkim rukama.

   

  GLUMCI: dobacu­ju Zeml­ja dolara! Šakali imperijalizma!

   

  MAJAKOVSKI:

  To je samo jedan mali kadar iz ogromnog amer­ičkog filma.

   

  ROKFELER:

  Hoćete li da kažete da smo pohlep­ni? Ili škrtice?

   

  MAJAKOVSKI:

  Ne. Zeml­ja koja godišn­je samo sladole­da jede za mil­ion dolara, može sebi obezbe­di­ti i druge epitete. U odno­su Amerikan­ca pre­ma dolaru ima poez­i­je. Najradi­je čita­ju zelene dolarske novčan­ice. Amerikanac zna da je dolar — jed­i­na sila u nje­gov­oj stode­set­mil­ion­skoj buržoaskoj zemlji (u drugim takođe), i ja sam uveren da Amerikanac, osim svi­ma poz­natih svo­js­ta­va nov­ca, estetič­ki uži­va u zelenoj boji dolara i pois­toveću­je ga sa pro­lećem, čini mu se da vidi svoj portret iz detinst­va i sim­bol svog blagostanja.

   

  GLUMCI:

  Bog-dolar, dolar-otac, dolar-sveti duh.

   

  MAJAKOVSKI:

  Naivni su lju­di kada putu­ju u Vašing­ton da vide pre­ston­icu Sjed­in­jenih Drža­va. Iskus­ni lju­di idu u nju­joršku uličicu — Vol­strit, ulicu bana­ka, uličicu koja — stvarno vla­da zemljom.

  Ovde bi strane države tre­ba­lo da drže svo­je ambasadore. Ispod Vol­stri­ta ide tunel-sab­ve­ja, a šta da se on nabi­je dina­mit­om, i u vaz­duh, k vraži­joj materi, digne čita­va ta uličica!

  Odleteli bi u vaz­duh reg­istri ulo­ga, nazivi i ser­i­je bezbro­jnih akci­ja i kilo­metri stranih dugovanja.

  33

   

  Vol­strit — to je prva pre­ston­i­ca, pre­ston­i­ca amerikan­skih dolara.

   

  ROKFELER:

  Ali cilj naše teori­je je svet pretvoriti u izvor radosti i blagostanja.

   

  MAJAKOVSKI:

  Da li ste vi to socijalista?

   

  ROKFELER:

  Novac je koris­tan samo koliko dopri­nosi živ­ot­noj slobodi.

   

  MAJAKOVSKI:

  Vaš kap­i­tal­izam nema nikakve veze sa slo­bodom, ona je samo fasa­da za izrabljivanje.

   

  ROKFELER:

  Ako službu­ješ radi samog službo­van­ja, radi zado­voljst­va     koje    pruža     svest     o    pravil­nos­ti delo­van­ja, onda se obil­je nov­ca pojavlju­je samo od sebe.

   

  MAJAKOVSKI: Laž!

   

  ROKFELER:

  Ja sam part­ner svog rad­ni­ka, a rad­nik je sarad­nik svog šefa. Mi smo pro­tiv teškog rada koji iscr­plju­je Ijude. Sva­ki rad­nik je dužan i može da razmišl­ja o poboljšan­ju proizvod­nje — i tada je on kan­di­dat da i sam postane vlas­nik kapitala.

   

  MAJAKOVSKI:

  A zar nije kap­i­tal vaš vlas­nik!? Vi samo pokazu­jete paradu. U kovačni­ca­ma na Riveru, polov­ina radi u vatri, a dru­ga u blatu i vodi.

   

  BABA SLOBODA:

  Loše. Vrlo loše. Nema pljuvačnica.

   

  ROKFELER:

  Ja neću da plju­jete — ja hoću da bude čis­to, a ako već morate da plju­jete, sami kupu­jte plju­vačnice. Tehnika —

   

  GLUMCI: dobacu­ju

  To je tehni­ka za nje­ga, a ne za nas. Da jedeš daju ti 15 minuta.

  Jedeš pored mašine… Suvu hranu.

  Nje­mu bi tre­ba­lo kodeks zakona o radu sa obaveznom poseb­nom menzom.

  Obračun — bez dana odmora.

  34

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  peva­ju zad­nju stro­fu Amer­ičke himne

  A članovi­ma sindika­ta uopšte ne daju posla. Nema biblioteke.

  Samo bioskop.

  I u nje­mu prikazu­ju samo fil­move o tome kako ćeš brže raditi.

  Mis­lite da kod nas nema nes­ret­nih sluča­je­va? Ima. Samo o nji­ma se nikad ne piše, a ran­jene i pogin­ule odvoze običn­im For­dovim automi­bil­i­ma, a ne koli­ma Crvenog krsta.

   

  MAJAKOVSKI:

  U četiri sata ja sam pored fab­ričke kapi­je pos­ma­trao smenu koja je izlazi­la — lju­di bi se pros­to skljokali na tram­va­jsko sedište i, onako iznemogli, odmah bi zaspali.

  U Detroitu je najveći broj razvo­da. For­dov sis­tem kod rad­ni­ka dovo­di do impotencije.

   

  BABA SLOBODA :

  Mi sma­tramo ove istine očigled­nim: da su svi lju­di stvoreni jed­na­ki, da su obdareni od strane nji­hovog Tvor­ca određen­im neo­tuđivim prav­i­ma, među koji­ma su živ­ot, slo­bo­da i težn­ja za srećom.

   

  Then con­quer we must, when our cause it is just, And this be our mot­to: “In God is our trust.”

  And the star-span­gled ban­ner in tri­umph shall wave O’er the land of the free and the home of the brave!

   

  ROKFELER:

  Rad i kap­i­tal nisu u nepri­jatelji. Ne tre­ba sva­ka strana da naoruža svo­je snage, deleći vred­nost proizvo­da pre­ma pro­por­ci­ji uloženog tru­da u kojoj je nji­ho­va sebičnost ojačana nji­hovom snagom. Bogat­st­va koja su dos­tup­na čoveku prak­tično su bez grani­ca. Svet­sko bogat­st­vo je u neprekid­nom razvoju.

   

  BABA SLOBODA:

  Novine su stvo­rili trustovi; trustovi i nji­hovi lju­di pro­dali su se naručioci­ma rekla­ma i vlas­nici­ma rob­nih kuća. Novine su u cijelosti pro­dane, pro­dane su tako sig­urno i skupo da amer­ičku štam­pu može­mo sma­trati nepod­mitljivom. Nema nova­ca koji­ma bi se mogao prekupi­ti već pro­dani nov­inar. A ako ti je cena tak­va da dru­gi daju više, dokaži — i sam će ti gaz­da dodati.

   

  MAJAKOVSKI :

  Nijed­na zeml­ja nema toliko moral­nih, uzvišenih i lice­mernih besmis­li­ca kao Sjed­in­jene Države.

   

  ROKFELER:

  U toj opš­toj atmos­feri biznisa raste domišljatost.

  35

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Majakovs­ki hoće da ubi­je Rok­fel­era, Novinar/Crni čovek upa­da, preuz­i­ma Majakovskog štiteći Rok­fel­era, ali pred revolverom ipak nas­tavl­ja inter­vju

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  skit­s­ka sti­hi­ja

  MAJAKOVSKI:

  Idem i u bioskop i vidim koli­ka pub­li­ka uži­va glupom fil­mu o nekoj praznoj sen­ti­men­tal­noj ljubavnoj priči, koja bi izviž­dali u naj­man­jem selu nove Rusije.

   

  ROKFELER:

  Da, nag­naće­mo ih i da rade. Oni će nas oboža­vati kao dobrotvore koji su pred Bogom uzeli na sebe nji­hove gre­he. I neće imati nikakvih tajana od nas. Mi ćemo im dozvol­ja­vati, ili zabran­ji­vati, da žive sa svo­jim žena­ma i ljubavni­ca­ma, da ima­ju ili nema­ju dece. Sve će to zav­is­i­ti od nji­hove poslušnos­ti — i oni će nam se poko­ra­vati rado i veselo.

   

  CRNI ČOVEK:

  Vi kao da svo­je reči zabi­jate u umrtvlju­juću svakod­nevicu. Zar se ne bojite da će vam se taj svet osvetiti?

   

  MAJAKOVSKI:

  Ko vuk bih zagrizao birokra­ti­zam! I kapitalizam!

   

  CRNI ČOVEK:

  Pravi pes­nik revolucije.

   

  MAJAKOVSKI:

  A ja sam vam – njen preteča; svu­da, gde o bol zap­in­jem, gde jed­na kapl­ja suze poteče, ja se na krst razapinjem.

   

  CRNI ČOVEK:

  Pri­pa­da li Rusi­ja kul­turno Evropi?

   

  MAJAKOVSKI:

  Više nas no Evro­pl­jana: na dvade­set sto. A zeml­je više nego sav Zapad.

  Mi smo — azi­ja­ti­zam, mi smo — Istok.

  Na grlu Evrope — šapa.

   

  U Evropi žene radu­ju naše oči.

  Muškar­ci tin­ja­ju u sen­tiš-kom­pli­men­ti­ma. Ima­ju tvrde kragne i otrovan gas se toči, u svim milimetri­ma i santimetrima.

   

  Ima­ju mašine, a mi – korak,

  uzet u boju kad se pustin­jom klati. Plaćamo živ­o­tom, a živ­ot grozničav, gorak. Šta li smo onda? Azijati!

   

  CRNI ČOVEK:

  Šta poruču­jete Amer­ičkim pesnicima?

  36

   

   

   

   

   

   

   

   

  bor­ba oko mikro­fona, Majakovs­ki preuzu­ma mikro­fon

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Crni čovek pokuša­va da prekine inter­vju

   

   

   

   

   

  pisak cen­zure, prekid inter­vjua, Majakovs­ki na suvo

   

   

   

   

   

   

  Majakovs­ki kao Hrist / Dž. Springer ide kroz pub­liku

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  glum­ci idu da vrate Majakovskog na scenu

  MAJAKOVSKI:

  Mogu da poručim svim umet­nici­ma sve­ta! Nužno je da smes­ta, ne gubeći ni čas­ka, otre­sete sa sebe ide­ološ­ki dremež, protarete oči i priđete pravom stvar­alačkom radu. Fab­rike, radion­ice čeka­ju da im dođu umet­ni­ci i daju uzorke novih, neviđenih stvari. Ako ne možete niš­ta sop­stveno da stvorite, ako je čita­va vaša umet­nost samo iskrivl­ja­van­je zbil­je ra razne načine – niste potreb­ni, suvišni ste među nama, proizvođači­ma čovečanske kulture.

   

  CRNI ČOVEK:

  Zar to nije malo pre­više? Smete li tako da gov­orite u Sov­jet­skom savezu?

   

  MAJAKOVSKI:

  Ja sam jedan od sov­jet­skih zvez­da koji proizvo­di sreću! Pop­ut Pušk­i­na, koji je bio Crnac. A ovde: svu­da jed­na polov­ina za nas, bele, dru­ga — za crne »for negros«, sa poseb­n­im drven­im stoli­ca­ma, poseb­nom kasom — i bože saču­vaj da se sluča­jno nađete na tuđoj strani!

   

  CRNI ČOVEK:

  Koja je tačno vaša domov­ina? Rusi­ja? Soci­jal­is­tič­ki savez sov­jet­skih repub­li­ka? Svet­s­ki proletarijat?

   

  MAJAKOVSKI:

  Ja sam s oni­ma što grade i ces­te u stal­noj grozni­ci svake niti. Otadžbunu slav­im koja jeste,

  a triput – koja će biti!

   

  Na prvu repub­liku rad­ni­ka i sel­ja­ka, Uz bljeskan­je paljbe, i sev tesa­ka, Slali su flote, nagan­jali brati­je, Bogataši zeml­je, s te strane i te…

   

  Da ste proklete, trule kral­jevine i demokrati­je, S vašim zagađen­im „fra­ter­nite“ i „egalite“

  Druge su zeml­je starice. Istori­ja – grot­lo grobl­ja. A moje su repub­like šiparice:

  Stvaraj, pronalazi, probaj!

   

  MAJAKOVSKI:

  Ja ću vam glave prsti­ma samo dodir­nut i vama će ako od šale izrasti usne

  za bezbroj većih poljubaca

  i jezik materin­s­ki svim nar­o­di­ma i rodovima.

   

  I ja, ko tvo­je pro­leće, čovečanst­vo, rođeno u radi i u boju,

  pevam moje otačest­vo, pevam plan­e­tu moju!

  37

   

   

  Crni čovek polako posta­je pro­voka­tor

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  svet­la se gase

   

  mrak

   

   

   

  6 – ČIKAGO rad­nič­ki mit­ing

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Majakovs­ki stu­pa za gov­or­nicu

  CRNI ČOVEK:

  Još jedan posled­nji napor –

   

  MAJAKOVSKI:

  – i sve če biti svladano.

   

  CRNI ČOVEK:

  Jeste li videli socijalizam?

   

  MAJAKOVSKI:

  Ja ću sad vide­ti socijalizam!

   

  CRNI ČOVEK: Vrlo interesantno.

   

  MAJAKOVSKI:

  Nije crnac, al mu duša crna.

   

   

   

   

   

  MAJAKOVSKI:

  Divno je čoveku u Čik­agu! Čik­a­go: Najveće klan­ice. Najveći nabavl­jač šum­skog mater­i­jala. Najveći cen­tar nameš­ta­ja. Najveći proizvođač poljoprivred­nih maši­na. Najveće skladište klavi­ra. Najveći fab­rikant gvoz­denih peći. Najveći železnič­ki cen­tar. Najveći poš­tan­s­ki cen­tar za otpre­mu kupljenih stvari. I to sve nas­ta­je vašim radom!

   

  CRNI ČOVEK: Sve je naj, naj…

   

  PRVI RADNIK:

  Čik­a­go je grad pod­lac, da, to je isti­na — ja sam video kako je ban­dit ubio čove­ka i ostao nekažnjen.

   

  DRUGI RADNIK :

  Čik­a­go je okru­tan, i ja znam: na lici­ma žena i dece ja sam video tragove bestidnog gladovanja.

   

  PRVI RADNIK:

  Sa otro­vn­im podsme­hom Čik­a­go gle­da na posao koji se stal­no gomi­la — taj viso­ki i drs­ki huli­gan na poza­di­ni majušnih gradića.

   

  MAJAKOVSKI:

  Čikaške klan­ice — to je jedan od najod­vrat­ni­jih pri­zo­ra koje sam vidio u svom živ­o­tu. Direk­t­no for­dom dolazite na beskon­ačni drveni most. Taj most se pruža preko hil­ja­da toro­va za volove, telad, ovnove i za čitavu bezbro­jnost svin­ja cel­og svi­je­ta. Cika, mukan­je, ble­jan­je — neponovlji­vo do kra­ja sve­ta — odjeku­je nad tim pros­transtvom sve dok…

  38

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  radni­ci pri­laze na čelu s Crn­im čovekom i daju mu piš­tolj na pok­lon

  Kroz stis­nute noz­drve pro­bi­ja se kiseli smrad volovske pišaće i gov­ana od živ­ot­in­ja dese­tine fazona i mil­ionske količine.

   

  CRNI ČOVEK:

  Ovo je klan­i­ca sve­ta! A jesti se mora.

   

  MAJAKOVSKI:

  Uobraženi ili stvarni zadah čitavog razlivenog mora krvi bavi se vašom vrtoglavicom.

  Razne vrste i veličine muva sa lokvi i žitkog bla­ta lete čas na kravl­je, čas na vaše oči.

   

  DRUGI RADNIK :

  Zakon nika­da nije stvo­rio osobu koja je praved­ni­ja; a poš­to­van­jem ovakvog zakona, čak i oni dobron­amerni svakod­nevno posta­ju službeni­ci nepravde.

   

  PRVI RADNIK :

  Anarhista je svako ko poriče neophod­nost i legit­im­nost vlasti !

   

  MAJAKOVSKI:

  Dugač­ki drveni hod­ni­ci vode tvr­doglave živ­ot­in­je. Ako ovnovi ne idu sami, njih vodi dresir­ani jarac. Hod­ni­ci se završava­ju tamo gde počin­ju nože­vi onih što kolju svin­je i volove.

  Žive, vriš­tave svin­je maši­na podiže kukom i, zakačivši ih za živu nogu, pre­bacu­je na tekuću traku, i one naglavačke pro­laze pored Irca ili Crn­ca koji im zaba­da nož u grlo. Sva­ki od njih dnevno kol­je po neko­liko hil­ja­da svinja.

  Rad u klani­ca­ma ne pro­lazi bez posled­i­ca. Ko je radio u nji­ma ili će posta­ti veg­e­ter­i­janac ili će spoko­jno ubi­jati ljude kada mu dosa­di da se zabavl­ja fil­movi­ma. Nije tek tako Čik­a­go — mesto sen­za­cional­nih ubis­ta­va, mesto leg­en­darnih ban­di­ta. Nije to tek tako da u tom vaz­duhu od svako četvoro dece — jed­no umire u prvoj godi­ni života.

   

  DRUGI RADNIK :

  Ako živi­mo sada onako kako mis­limo da tre­ba da žive ljud­s­ka bića, uprkos sve­mu što je loše oko nas, samo po sebi je pobeda.

   

  PRVI RADNIK :

  Gde lju­di delu­ju, to će dati energi­ju i nama da delu­je­mo i bar mogućnost da ovu zavrtelu čigru sve­ta okren­emo u suprot­nom pravcu.

   

  MAJAKOVSKI:

  Ovde su glavne snage rad­ničke par­ti­je Amerike. Ovde je cen­tral­ni komitet. Ovde je cen­tral­ni organ — »Dai­ly Work­er«. Ova­mo par­ti­ja upuću­je svoje

  39

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  radni­ci se neprekid­no kreću na sceni i pon­avl­ja­ju rep­like kao u tran­su

   

   

   

   

   

  sa poli­ci­jskom kapom na glavi, maše pen­drekom u obliku flaše

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  mega­foni, barikade, anarhis­tič­ka pes­ma, izda­jst­vo Crnog čove­ka da rad­ni­ci pad­nu u ruke poli­ci­ji Koka koli

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  pes­ma Amer­ičk­ih anarhista iz 1925.

  pozive kada je potreb­no da se od oskudne zarade sakupe hil­jade dolara.

  Hoće li biti ljudi­ma bol­je ovde u Čik­agu, Nju­jorku, Pekingu, Moskvi posle 90 godina?

   

  PRVI RADNIK, DRUGI RADNIK : Štra­jk, Štra­jk, Štrajk!

   

  PRVI RADNIK: Goni­mo štrajkbrehere !

   

  DRUGI RADNIK :

  Obaves­tite one koji su pre­varom namamljeni.

   

  MAJAKOVSKI :

  Oko ogromne fab­ričke zgrade stal­no hoda­ju mokri, mršavi i proze­bli lju­di a sa tro­toara užaren­im oči­ma ih prate sta­siti i ugo­jeni poli­ca­j­ci u kišn­im kabanicama.

   

  PRVI RADNIK :

  Mora se gov­oriti-hoda­jući. Nemamo pra­vo da stanemo.

   

  COCA COLA-POLICAJAC :

  Rečeno pros­tim reči­ma: Rad i Kap­i­tal su lju­di sa mišići­ma i lju­di sa novcem — ljud­s­ka bića prože­ta istim nedostaci­ma i vrli­na­ma, istim žud­n­ja­ma i aspiraci­ja­ma. Lju­di ne žive jed­nos­tavno za teš­ki rad; oni takođe žive da bi se igrali, družili sa pri­jatelji­ma, da vole, da obožavaju.

   

  DRUGI RADNIK :

  Mora se tući-hoda­jući. Ko se zaus­tavi nje­ga poli­ci­ja hapsi.

   

  COCA COLA-POLICAJAC :

  Menadžer tre­ba uvek da drži na umu da radi sa ljud­skim bići­ma, od krvi i mesa, sa srcem i dušom, i da ako rad­nik shvati, da su menadžeri i investi­tori takođe ljud­s­ka bića, gorči­na u ljud­skim odnosi­ma će biti izbegnuta.

   

  DRUGI RADNIK :

  Mora se tući-hoda­jući. Ko se zaus­tavi nje­ga poli­ci­ja hapsi.

   

  SVI :

  Mrač­na olu­ja se pro­la­ma zrakom, Tam­n­im se oblacima muti naš vid! Iako nam sutra i smr­ti donese, Nes­lo­bo­du zauz­dati moramo mi! Jer bla­go je naše slo­bo­da sama,

  A za nju se hrabro juriša! Podig­n­i­mo u vis zas­tavu slobode,

  40

   

   

   

   

   

   

   

  7 — INTERVJU fan­taz­magori­je Majakovskog

  pro­jek­ci­je tehno sve­to­va i viz­i­ja, sce­na za glum­ca, istraži­van­je šris­ust­va sub­jek­ta sa stavom

  Osves­ti­mo ljude njen­im vihorom! U boj teš­ki danas kreće­mo združno, Sva neprav­da mora nes­ta­ti sad!

  Svi na barikade, svi na barikade! Uzmi svet na juriš, rad­ni narode!

   

   

  GOLD:

  Kažete da Nju­jork nije mod­er­an grad?

   

  MAJAKOVSKI :

  Nju­jork nije orga­ni­zo­van. Samo auto­mo­bili, metro, oblakoderi, i slično ne pred­stavl­ja­ju uvek stvar­nu indus­tri­jsku kulturu.

   

  GOLD:

  To je samo spolj­na strane istog.

   

  MAJAKOVSKI:

  Intelek­tu­al­no Nju­jorčanin je i dal­je provin­ci­jalac! Nji­hovi umovi još uvek nisu pri­h­vatili puni značaj indus­tri­jskog doba.

  Nju­jork je gigant gomi­la objeka­ta kreiranih od strane dece, a ne u pot­punom rezul­tat rada zre­lih lju­di koji razume­ju svo­je žel­je i rade po planu, kao umetnici.

  Kada bude­mo došli do ruskog indus­tri­jskog doba, to će biti dru­gači­je, pos­to­jaće određen plan.

   

  GOLD:

  Pos­to­ji metro, tele­fon, radio, i mno­gi dru­gi čuda, bioskop…

   

  MAJAKOVSKI :

  Ali ja idem u bioskop i vidim koli­ka pub­li­ka uži­va glupom fil­mu o nekoj praznoj sen­ti­men­tal­noj ljubavnoj priči, koja bi izviž­dali u naj­man­jem selu nove Rusije.

   

  CRNI ČOVEK :

  Maši­na prestavl­ja čudo za ljude sa takvim razmišljanjem?

   

  MAJAKOVSKI :

  Može se vidi ozbiljnost, nau­ka i maši­na a da ove istine nisu bile uključene u nji­hovim glava­ma. GOLD:

  Ili se može vide­ti među ljudi­ma umetnosti?

   

  MAJAKOVSKI :

  Oni ima­ju stru­ju, oni ima­ju hil­jade teme u savre­menom čeliku i kamenu, baci­ju ih u oči na uli­ci, ali u svo­jim studi­ji­ma i kance­lar­i­ja­ma, sede uz svet­lost sveća, kao rus­ki seljak.

  Mora­ju se pron­aći estetski.

  41

   

  Oni pišu pril­ično male intimne pesme. Oni slika­ju intim­nu sliku.

  Nji­ho­va inspiraci­ja drhti kao kod sveće kad pla­men treperi, a ona bi morala da besni kao vatreni potok, kidan­je mod­erne visoke peći.

   

  GOLD :

  Ali uzmite u obzir ove nebodere. Ova slav­na dostignuća mod­ernog inžen­jer­st­va. Prošlost nije znala niš­ta slično. Vred­ni majs­tor rene­sanse ni san­jao nije da će tako visoke zgrade prkosi­ti vetru i zakonu grav­itaci­je. Futuristički?

   

  MAJAKOVSKI:

  “Na uli­ca­ma, futur­ista, bub­n­jara i pes­ni­ka” — pisao sam u ran­im dan­i­ma rev­olu­ci­je. Art truli kada je respek­ta­bi­lan i pre­fin­jen. Tre­ba­lo bi da iza­đe­mo iz luk­suznih soba i studi­ja i uhva­ti­mo se u koš­tac sa životom.

   

  GOLD :

  Pre puta za Ameriku sre­li ste se u Parizu sa ital­i­jan­skim futur­is­tom Marinetijem.

  Marineti kaže da da su fašizam i komu­nizam u stvari isto! Vi mu niste odgovorili?

   

  MAJAKOVSKI:

  Zakon nove umet­nos­ti: niš­ta više, niš­ta bez cil­ja. Ja sam opl­jačkao velove retorike sa poez­i­jom i vra­tio sam se u suš­ti­ni. Učim svaku reč i uti­caj koji želim da stigne do čitao­ca — kao i lju­di koji pišu svo­je oglase. Oni ne žele da gube dar reči — sve mora imati svrhu.

  I sva­ki proizvod indus­tri­jskog doba mora imati svrhu. Futur­izam je pro­tiv mist­i­ciz­ma, pro­tiv pasivnog oboža­van­ja prirode, pro­tiv aris­tokratske ili bilo kog dru­gog obli­ka lenjosti, pro­tiv snoviđen­ja, i pro­tiv plačljivosti — nalazi se u tehni­ci, u naučnoj orga­ni­zaci­ji, Futur­izam je za mašine za razum­nost opšte vol­je, za hrabrost, za brz­inu za tačnost i za novog čove­ka, naoružanog za sve ovo.

   

  GOLD:

  Kako u Ameri­ci da lju­di umet­nos­ti pred­vide novog čove­ka? Gde je soci­jal­ni cilj amer­ičkog industrijalizma?

  MAJAKOVSKI:

  Lib­er­al­ni intelek­tu­alac, u mist­i­ciz­mu, koji ste pomenuli, u Sjed­in­jen­im Amer­ičkim Država­ma želi da pobeg­ne iz auta. Oni mis­le da maši­na ubi­ja ljud­sku dušu.

   

  GOLD:

  Zar se ne plašite da Rusi, pot­pad­nu pod moći mašine?

  42

   

   

  MAJAKOVSKI:

  Ne. Mi smo gospo­dari mašine i zato se ne plašimo.

   

  GOLD:

  Ne uniš­ta­va li auto više pre­fin­jene i rafin­isani­je vred­nos­ti života?

   

  MAJAKOVSKI :

  Ne. Sve što se može tako lako uništi­ti, to zaslužu­je. Veće i pre­fin­jene vred­nos­ti će doći u budućnos­ti! Sva Rusi­ja je ohrabre­na ovim ide­ja­ma. Što je još važni­je, mil­ioni muškara­ca i žena koji, do pre osam god­i­na, nisu mogli da da čita­ju, sada odbacu­jući sve stare ide­je o književnos­ti, čita­ju najviše smele mlade savremene pisce. Ovaj opšti rast kul­ture je važni­je nego da smo imali deset Tol­sto­ja ili Dos­to­jevskog. Umet­nost nemi­novno raste na takvim zemljiš­ti­ma. Stim­ulisati hrabre i slo­bodne misli.

   

  GOLD:

  Recite suro­vo i poli­tič­ki neko­re­kno o Vašem doživl­ja­ju Amerikanaca?

   

  MAJAKOVSKI:

  Amerikancem nazi­va sebe belac koji čak Jevre­ja sma­tra Crncem, a Crn­cu ni ruku neće da pruži. Kada vidi Crn­ca sa belk­in­jom, on ga revolverom goni kući, a sam nekažn­jeno silu­je crnačke djevo­jčice. On Crn­cu koji se pri­b­liži belk­in­ji sudi sudom linča, to jest kida mu ruke i noge i spalju­je živog na lomači.

  Kada se pokrene takoz­vana vaga istori­je, mno­go će zav­is­i­ti od toga na koji će tas položi­ti 12 mil­iona Crnaca 24 mil­iona svo­jih tešk­ih ruku. Zagri­jani tek-saškim lomača­ma, Crn­ci su — dovoljno suh barut za eksploz­i­ju revolucije.

   

  GOLD:

  Umet­nost tre­ba da ima­ju određenu svrhu? Kakvu svrhu Vi nalazite?

   

  MAJAKOVSKI:

  Ja volim Nju­jork u nje­gov­im poslovn­im i rad­nim danima.

  Dole teče neprekid­ni ljud­s­ki potok, prvo, do jutra — crno lju­bičas­ta masa Crnaca, koji obavl­ja­ju najteže i najprl­jav­i­je poslove. Zatim, oko sedam sati — neprekid­no beli. Oni idu u istom pravcu, idu sto­tine hil­ja­da na svo­ja rad­na mesta.

  Svu­da tut­n­ja­va, u kojoj stvarno ne razumeš ni reči, i da ne bi zab­o­ravio da pokrećeš usna­ma, osta­je ti samo da ćutke žvačeš amer­ičku žvaku! Čuingam. Ako ste se ogre­bali, zal­i­jte ranu jodom, jer njujorški

  43

   

   

   

   

   

   

   

  8 BRUKLIN I BRODVEJ

  različi­ti likovi gov­ore različite sti­hove, biznis­meni, lift­bo­je­vi, lep­o­tice, rad­ni­ci izvode telopise, situaci­je, pro­jek­ci­je Bob Foss kore­ografi­ja, jazz

  vaz­duh je pun svake gadosti od koje ras­tu ekce­mi, otiču i gno­je se sve ogre­bo­tine, a taj vaz­duh ipak udišu mil­ioni lju­di koji niš­ta nema­ju i ne mogu niku­da otputovati.

   

   

  MAJAKOVSKI:

  Asfalt — stak­lo. Idem, zijam. Šume i trave ko smazane britvom. Na sev­er s juga — splet aveni­ja, na zapad s isto­ka strit za stritom.

   

  A između (kako ih gra­ditelj doveze!) ‑kuće neviđene visine:

  Jedne dugačke do same zvezde druge – do izvo­ra mesečine.

   

  SVI POJEDINAČNO: Da švrć­ka lagano

  - Jenki­ja mrzi; tu mu je lift, obličan il’ brzi. U 7 časova -

  čove­ka pli­ma čeka, a u 17 ose­ka. Škr­guće mehani­ka, u zve­ci i šumu,

  svak nemo u zvuke tone,

  i samo spori­je žvaće gumu kada dobaci:

  “Make mon­ey?”

   

  Odo­jče svo­je hrani mam­i­ca, a ono sisa li sisa,

  ko da je doj­ka — dolars­ka novčan­i­ca, ko da je i ovo vrs­ta biznisa.

   

  Rad je završen. Elek­trikom vej, pre­gusti vetre struje!

  Ko hoće pod zemlju — evo mu sab­vej, ko hoće na nebo — eleve­jter tu je.

   

  Vago­ni gore,

  na doh­vat dimu najvišem, vago­ni dole -

  u pod­nožju kuća čkilje;

  mostom Bruk­lin­skim jed­ni­ma rep se njiše, dru­gi se zavlače pod Had­son, u špilje.

   

  Već si oša­mućen, zasle­plju­je sve.

  I odjed­nom, iz tame, ‑stop!

  44

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Majakovk­si stu­pa na most, hod preko mos­ta, pro­jek­ci­je kora­ka mos­ta

   

  Po glavi ti dobu­ju reklame:

  “Cof­fee Maxwell good to the last drop”.

   

  A kad se okome svet­la na noć slepu! E, to vam je pla­me­na sna­ga! Okreneš se levo –

  joj, majčice lepa! Okreneš se desno ‑joj, majčice draga!

   

  MAJAKOVSKI:

  Moskovl­jani-druškani, pogleda­jte, hej! Da se čovek naše­ta tu.

  Ovo je Nju­jork. Ovo je Brod­vej. How do you do! Gradom Nju­jorkom ja sam oduševl­jen, no neću kačket

  pred njim da skinem.

  Tako je ponos kod sov­jet­skih ustreml­jen: na buržu­je gledamo s visine.

   

  Ja sam ova­mo, da se pjes­mom bra­tim, sti­gao, i ja uli­vam mis­li koje niko

  ni otkud ne može izagnati,

  ne može da zas­traši ni da slisti.

   

  Mis­li smjen­ju­ju reči, ove — dela,

  i biće:

  s nju­joršk­ih nebodera, zan­ji­havši ih, u pločnik usađu­ju tela

  Van­der­li­pa, For­do­va, Rokfelera.

   

  U crkvu odlazi bogo­mol­jac sumanut, i u man­a­s­tir, sklan­ja se, strog i prost; a ja, kroz sivu večern­ju fatamorganu,

  tako stu­pam, smer­no, na Bruk­lin­s­ki most. U grad poraženi upa­da pobednik

  i, dug ko žirafa, na topu diže nos; ja, pijan od slave, i živ­ota žed­nik, tako se pen­jem na Bruk­lin­s­ki most.

   

  Pogled glu­pog slikara madonu muze­jsku bode, zaljubljen, izoštren i kos;

  tako sa pod­nebl­ja, u zvez­danom blesku, Nju­jork pos­ma­tram kroz Bruk­lin­s­ki most.

   

  Moj ponos je ova čelič­na mil­ja, živi u njoj moja viz­i­ja velika:

  Bor­ba za kon­struk­ci­je, ne za stilko obil­je, pro­račun surov šrafo­va i čelika.

  45

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Majakovs­ki isplovl­ja­va

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  marši­ran­je svih glumaca

  Kažem vam dru­govi: ova čelik-šapa spa­ja mora i prerije;

  Evropa odavde juri na zapad, šireći po vetru indi­jan­sko perje.

   

  Nije l’ ko maši­na ovaj bok izve­den? Mil­ioni ruku to bi s mukom vukli,

  a most-čelik petom sta­je na Men­heten, da k sebi za usnu vuče celi Bruklin.

   

  Ovde su dani neki­ma sjajni,

  a drugi­ma budu vapaj gla­di bon. I lju­di bez posla skaču, oča­jni, ovde str­moglavce u Hadson.

   

  Zurim, kao Eksim što zuri u voz, prip­i­jam se – na krlju ne ličim zar…

  Da… Bruk­lin­s­ki most – to je veli­ka stvar!

   

  Jer zasad je dolar

  od poe­ma jači. Pljačka­jući uz spek­takl, grabeći, sve po redu,

  kočoperi se, Brod­vej, Jue­sej, bestid­ni kap­i­tal, umnožava­jući bedu!

   

  Držeći baklju, maše mi

  Amer­ič­ka baba slo­bo­da, a nje­na guza, o‑ho, zak­lan­ja tam­nicu Ostr­va Suza!

   

  SVI POJEDINAČNO: Širite se u maršu! Oter­a­jte sple­ta­ka zolju! A vi, gov­or­ni­ci, lakše.

  Reč imate, druže piš­tolju! Dos­ta nam je živ­ota po tragu što ostaviše Adam i Eva. Ošin­i­mo istori­je ragu!

   

  SVI ZAJEDNO: Leva! Leva! Leva!

   

  SVI POJEDINAČNO: Hej, blu­zo pla­va! Krstari daleko!

  Okeanu sagledaj rubove! Zar bojnom brodovlju

  neko zatupi u luka­ma kljunove?

  Nek se kezi i riče kroz krunu Bri­tani­je lav, pun gneva.

  Pobe­di­ti neće komunu.

  46

   

  SVI ZAJEDNO: Leva! Leva! Leva!

   

  SVI POJEDINAČNO: Onamo,

  za brdi­ma tuge, sunčani kraj izobilja.

  Preko gla­di, preko mora kuge, mil­ion­skim korakom sil­nim! Nek je oko­lo plaće­na banda

  i nek čelik u mlazu seva.

  Neće Rusi­jom vla­dat’ Antanta.

   

  SVI ZAJEDNO: Leva! Leva! Leva!

  47

   

  III

  HLADAN TUŠ — MAJAKOVSKI

  - CRNI ČOVEK / FINANSIJSKI INSPEKTOR, BIROKRATA 1

  - LILI BRIK — STALJIN

  - MEJERHOLJD / REDITELJ /

  - TATJANA JAKOVLJEVNA / KURVA — LUDAK – BIROKRATA 2

   

   

   

   

   

   

  1 – PASOŠ

   

  Majakovs­ki dolazi na bočni deo scene u poli­ci­ju da traži pasoš, preko puta je Crni čovek - poli­ca­jac

   

  cen­tral­no na sceni glum­ci rade bio-mehaničke vežbe i priprema­ju se za probu 3. čina Hladnog tuša

   

  Poli­ca­jac sedi, ne podiže glavu, pre­bi­ra po papir­i­ma, Majakovs­ki sto­ji

   

  pogle­da ga na kratko, potom pono­vo pre­bi­ra po papir­i­ma, Majakovs­ki pruža ruku

   

  Majakovs­ki dolazi pišući pes­mu i nas­tavl­ja tokom raz­go­vara kon­tra­sti­ra­jući tur­ob­nost

   

   

  Ja mogu! Vreme

  kao maj u svome koloru. Čak lep­še od maja. Pra­vo leto.

  Radu­ješ se svi­ma ‑nosaču, kon­troloru… Eto!

  Pero mi samo

  ruci gov­ori. U srcu -

  ključan­je pes­ničkog dara. Divan se čini

  kao rajs­ki dvori per­on Krasnodara. Raspoložen­je ‑porce­lan kine­s­ki! Tu bi mi

  samo slavuj dao fore. Gle,

  III

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  CRNI ČOVEK: Uđite.

   

  MAJAKOVSKI:

  Zdra­vo, druže pukovniče.

   

  CRNI ČOVEK: Da, građanine…

   

  MAJAKOVSKI:

  Ja sam drug, član sam par­ti­je, drug sam!

   

  CRNI ČOVEK: Koji zahtev imate ?

   

  MAJAKOVSKI: Tre­ba mi pasoš.

   

  CRNI ČOVEK-POLICAJAC: Pasoš.

   

  MAJAKOVSKI :

  Moram da putu­jem neizostavno.

   

  CRNI ČOVEK:

  Dobro. Prvo zahtev i da pop­uni­mo for­mu­lar, druže umetniče.

  Da naprav­i­mo službe­nu belešku.

  Ime: Vladimir. Vladimirovič. Prezime…

   

  MAJAKOVSKI : Majakovski.

   

  CRNI ČOVEK:

  Nar­avno da znam. Druže umet­niče. Čitam Vas redovno i to god­i­na­ma. Ne samo zato što volim umet­nost i poez­i­ju. Datum rođenja?

  48

   

  na zidu

  jedan nat­pis reski:

  - Stro­go je zabran­jeno zapitki­vati kontrolore! -

   

  Odjed­nom – srce sija, slavu­ju na grani – kraj puta kamenica.

   

  A rado bih pitao: — Kako ste? Zdravlje?

  A kako dečica? –

   

  Tražeći zašti­tu,

  uz osmeh pod­voren­ja, obore­na pogleda

  ja promičem

  Baš hoću da pitam sada.

  A nemam odobren­ja. Još bi se i ljut­nuli: oni su vlada!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Red­itelj zaus­tavl­ja pred­stavu - ANKETA

   

  MAJAKOVSKI :

  Rođen sam 7. jula 1894. Ili 93. — mišl­jen­ja moje mame i očevog službeničkog lista ne slažu se.

  U svakom sluča­ju ne rani­je. Zav­ičaj — selo Bag­da­di, Kuta­js­ka guberni­ja, Gruzija.

   

  CRNI ČOVEK: Mesto prebivališta:

   

  MAJAKOVSKI :

  Mosk­va. 1906. godine, umro je otac. Ubo je prst, uši­vao je papire. Trovan­je krvi. Ota­da ne pod­nosim čiode. Blagostan­ju je bio kraj. Posle očeve sahrane ostale su nam tri rublje. Instink­tivno, grozniča­vo smo raspro­dali stolove i sto­lice. Krenuli u Moskvu. Zaš­to? Nis­mo imali čak ni poznanika.

   

  CRNI ČOVEK:

  Član ste par­ti­je, to pišem.

   

  MAJAKOVSKI :

  God­i­na 1908. stu­pio sam u par­ti­ju RSDRP (boljše­vi­ka). Pola­gao ispit u trgo­v­ačko-indus­tri­jskom rejonu. Položio. Pro­pa­gan­dist. Radio sa pekari­ma, zatim sa obućari­ma i najzad sa tipografi­ma. Na grad­skoj kon­fer­en­ci­ji izabran u MK. Pris­ustvo­vali su Lomov, Povolžec, Smi­dovič i ostali. Zvali su me „drug Kon­stan­tin”. Ali tu nisam dos­peo da radim — bio sam uhapšen.

   

  CRNI ČOVEK:

  Samo ono što je za for­mu­lar, odgo­vara­jte kratko! Gde želite da putu­jete i s kojim razlogom?

  Znate i sami da ne gledamo poz­i­tivno na odli­van­je nov­ca u inos­transt­vo u ovoj fazi privrednog razvo­ja. Drug Staljin je pred­ložio da svakom ko letu­je u Sov­jet­skom Savezu odob­ri­mo popust na mes­ti­ma gde provo­di odmor.

   

  MAJAKOVSKI :

  Cen­im mišl­jen­je Dru­ga Stalji­na i podržavam napore par­ti­je i našeg velikog vođe, nje­govu brigu za naše ljude. Kad padne sneg on je prvi u sme­tovi­ma. Kad dođu poplave prvi je u čam­cu. Taj nje­gov real­izam u shvatan­ju odnosa sa drugim država­ma, sve što čitam u nov­ina­ma. Mi imamo pravu štam­pu koja samo o tome piše.

   

   

  MEJERHOLJD:

  Da li smo mi sada aktuel­ni zato što kri­tiku­je­mo vlast, ili na ovaj način reklami­ramo njenu nad­moć i prisut­nost, čak i na pred­stavi sada i ovde?

  49

   

  CRNI ČOVEK-POLICAJAC : Razlog putovanja?

   

  MAJAKOVSKI : Lične prirode.

   

  CRNI ČOVEK: Obra­zložite zahtev!

   

  MAJAKOVSKI:

  Pri­likom mog borav­ka u Ameri­ci 1925.godine…

   

  CRNI ČOVEK-POLICAJAC :

  Znamo. Da li još uvek mis­lite da je Ameri­ka tehnološ­ki napred­ni­je od naše sov­jetske domovine?

   

  MAJAKOVSKI:

  Pred nama umet­nici­ma se postavl­ja zadatak: ne glo­ri­fiko­van­je tehnike, nego njeno obuz­da­van­je u ime intere­sa čovečanst­va. Ne estetičko uži­van­je u gvoz­den­im stubovi­ma nebodera, nego jed­nos­tavna orga­ni­zaci­ja nasel­ja. Ne neboder u kome je nemoguće živeti, a ipak se živi.

  Ne glo­ri­fiko­vati tut­n­javu, nego stavl­jati priguši­vače — mi, pes­ni­ci, moramo da može­mo da raz­go­varamo i u vagonu.

   

  CRNI ČOVEK:

  Idete li svo­jim automobilom?

   

  MAJAKOVSKI:

  Auto­mo­bilom? Auto­mo­bi­la je mno­go, vreme je već da se porazmis­li i o tome kako da oni ne guše ljude na ulicama.

   

  CRNI ČOVEK:

  Pa zaš­to onda da putu­jete? Sami ste pisali da «je čak i to prezreno hvatan­je za kućicu, za zemljicu, za svo­je, čini neverovat­nom kul­tur­om u poređen­ju sa vrtoglav­im poretkom i gramzivim karak­terom amer­ičkog života.»

   

  MAJAKOVSKI :

  Moj pre­vodi­lac je bila Gruz­ij­ka sa kojom sad imam ćerku, devo­jčicu od četiri godine. To sam saz­nao naknad­no… Želim da vidim dete!

   

  CRNI ČOVEK:

  Zar niste baš Vi pisali da Vam je rev­olu­ci­ja jed­i­na porod­i­ca. Ovaj razlog zvuči veo­ma mal­o­građan­s­ki za Vaš pro­fil. Nema veze. Mada, pišete li i dal­je one smešne sti­hove: od loših roditel­ja, loša su i deca… tako nekako?

  50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  usta­je sa sto­lice, pos­to­ji naspram Majakovskog, vadi piš­tolj i pruža ga

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  uzi­ma u ruke novine

  MAJAKOVSKI :

  Tre­ba da se sa nji­ma sas­tanem u Parizu i da borav­im posle na Azurnoj obali.

   

  CRNI ČOVEK:

  Prim­iće­mo zahtev u pos­tu­pak. Već neko vreme rešava­mo vaš problem.

   

  MAJAKOVSKI: Kakav problem?

   

  CRNI ČOVEK:

  Pos­to­ji čovek, pos­to­ji prob­lem. A kako drug Staljin kaže: “Nema čove­ka, nema problema.”

   

  MAJAKOVSKI: Pasoš, molim.

   

  CRNI ČOVEK:

  Zar posle onakvih sti­ho­va hvale o našem crven­om sov­jet­skom pasošu, sada tako šturo. U redu, pot­pišite, ovde potpišite.

   

  Možete ga koris­ti­ti samo Vi lično, za vašu sig­urnost i za vaše potrebe.

   

  MAJAKOVSKI:

  Ja sam tražio pasoš!?

   

  CRNI ČOVEK:

  To je sve što u ovom trenutku može­mo da Vam ponudimo.

   

  MAJAKOVSKI:

  Zar sam u opasnosti?

   

  CRNI ČOVEK:

  Drug Staljin kaže: “Ide­je su mno­go snažni­je od oruž­ja. Mi nika­da ne bis­mo dozvo­lili da naš nepri­jatelj ima oruž­je, pa zaš­to da im dozvolimo da ima­ju ideje”?

   

  MAJAKOVSKI:

  Ja sam došao po pasoš! Molim Vas…

   

  CRNI ČOVEK:

  Službeni raz­gov­or je završen.

   

  Vidim, spre­mate novi pozorišni komad? Bavite se birokrati­jom? Danas u “Prav­di” Jer­milov Vla­da piše:

  “Da pitan­je birokrati­je više nije rel­e­vant­no za Sov­jet­sku državu, te da Vaš junak kako se ono zove, Pobedonos­nikov, oliča­va desno skre­tan­je. “Gde su komu­nisti, gde su radnici”?

  51

   

  Majakovs­ki odlazi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  prom­e­na u komičnu igrivost dok izlazi

   

   

   

   

   

  2 – POČETAK PROBA

  pro­ba - ceo III čin Hladnog tuša

  Red­itelj / Mejer­holjd deli uloge i vodi probu

   

  - stalne ispravke boldiranih ter­mi­na: npr -soci­jal­izam, nacional­izam, demokrati­ja, istok-zapad, rad menadžerisan­je

  - radi­ti na proba­ma s glum­ci­ma

  - stil otkačene par­o­di­je, braća marx, bio­me­hani­ka

   

  Re-kon­struk­ci­ja znači pon­avl­jan­je pred­stave “Hlad­ni tuš” po postavci Majer­holj­da.

  De‑konstrukcija pred­stavl­ja mom­e­nat stavl­jan­ja pred­stave u istori­js­ki i ide­ološ­ki okvir.

  Pozorište. Glum­ci. Bio-mehani­ka. Bal­an­si pred­meta na ispruženoj ruci…

   

  LICA:

  - DRUG POBEDONOSIKOV, glavni načel­nik uprave usklađi­van­ja, glav­načpups — OSIP

  - DRUG MOMENTALJNIKOV – LUDAK

  - MADAM MEZALJANSOVA, surad­ni­ca Voks‑a ‑KURVA

  - REŽISER — MEJERHOLJD

  - IVAN IVANOVIĆ – CRNI ČOVEK

  Sce­na pro­dužen­je kaza­l­išnih redo­va. U prvom redu neko­liko slo­bod­nih mjes­ta

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Majakovskog seda­ju u prvi red

   

  MAJAKOVSKI :

  I olov­ka kri­tičara Jerolimo­va podrža­va birokratiju!

   

  CRNI ČOVEK:

  I birokrati­ja podrža­va olovku kri­tičara Jeromilova.

   

  MAJAKOVSKI: Jav­iće te mi za pasoš ?

   

  CRNI ČOVEK-POLICAJAC:

  Brinemo o Vama, druže pes­niče. Srećno sa komadom!

   

  MAJAKOVSKI:

  Osed­lav živ­ota talase-vrance,

  jed­nak sam kan­di­dat za cara vasel­jene i za lance.

   

   

  MEJERHOLJD: (o stilu igre)

  Rad glum­ca, to je spoz­na­van­je sebe u pros­toru. Tre­ba da se tako izuči svo­je telo, da bi zauz­i­ma­jući ovaj ili onaj položaj tačno znali kako ono izgle­da. Glumac će pot­puno zavla­dati svo­jim telom ako kom­bin­u­je rit­miku i gim­nas­tiku u svom radu i ako uspe da čuje sa svakom tačkom svog tela.

  Bio-mehani­ka, bal­ans tela, glumac mora da raspo­laže svo­jim telom da bi mogao da pron­ađe tačku ravnoteže.

  U osnovi sis­tema glume tre­ba da budu prin­cipi bio-mehaničkog pogle­da na priro­du čove­ka. U tom smis­lu tre­ba kil­tivisati uzbuđen­ja, repro­duko­vati zadatak u osećan­ji­ma, u pokre­tu i u reči. Psi­hič­ki pro­ce­si kod glum­ca mora­ju biti rezul­tat fiz­ičke vrline.

   

  MAJAKOVSKI:

  Ovo je moja nova dra­ma u 6 čino­va sa cirku­som i vatrometom.

   

  1 Čin: Čudakov, pronalazač eks­cen­trik izumeo je “vre­me­plov”.

  2 Čin: Čudakov nije mogao da se pro­bi­je kroz birokrate dru­ga Pobedonosiko­va — Glavnogčup­sa (Načel­ni­ka spo­razu­ma o upravljanju).

  3 Čin: Pobedonosikov pre­poz­na­je sebe u pozoriš­tu, a ne pri­h­va­ta sličnost sa sobom. Ne želi da se prepozna.

  4 Čin: poja­va Fos­forne žena koja dolazi iz budućnosti.

  5 Čin: svako želi da budu “spre­man” za komu­nizam, za budućnost.

  6 Čin: o oni­ma koji spada­ju u komu­nizam, i oni­ma koji zaostaju

  52

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  pub­li­ka kroz daleko­zore gle­da na scenu, sce­na kroz daleko­zore gle­da na pub­liku

  GLUMCI POJEDINAČNO: Vi ste naš Šekspir,

  Puškin i Gogolj!

  U igri Majakovskog ima velikog oslobođen­ja od tradicije…

  Ali u isto vreme on je gra­bi tehnike dra­matičara koji pod­seća na takavog majs­to­ra kao što je Molier.

   

  MEJERHOLJD:

  On uvek zna šta isme­va, koga je isme­ja­va, i uvek zna za koga stvara spek­takl. Kod nje­ga nika­da nije niš­ta suvišno. Ovo je prvi autor koga nikad nisam morao da štri­hu­jem i ispravl­jam. On je uvek i svu­da. Izuzetno je kom­p­ri­movan i škrt. Iznad sve­ga, on kaže sve i nadah­nu­to, uzbuđeno, on nika­da nam ne gov­ori niš­ta neu­tralano, mirno. A kad napadne svo­je nepri­jatel­je i kada se divi našim dostignući­ma, našoj racional­izaci­ji, indus­tri­jal­izaci­ji, soci­jal­is­tičkom tak­mičen­ju, i tako dal­je. To je — za nje­ga najveća konkret­nos­ti u kojoj živi.

  To je najveća zaslu­ga ovog pes­ni­ka-Tri­buna. To je glav­na zaslu­ga Majakovskog. Ja mu želim dobrodošlicu i želimo mu dal­je uspe­he u tom najtežem načinu — načinu istin­s­ki sov­jetske i istin­s­ki rev­olu­cionarne drame.

   

  MAJAKOVSKI:

  Ja nisam nikad u živ­o­tu radio na lep­im stvarči­ca­ma što gode ljud­skom uhu, već je kod mene sve nekako ispada­lo tako da sam svi­ma prouroko­vao nepri­jat­nos­ti. Osnovni rad – to je grd­n­ja, rugan­je sve­mu što mi izgle­da nepravil­no, pro­tiv čega val­ja vodi­ti bor­bu. I 20 god­i­na mog književnog rada – to je, jed­nos­tavno kazano, uglavnom književno šama­ran­je, ne u buk­val­nom smis­lu reči, već u onom najboljem.

   

  MEJERHOLJD:

  Počin­je­mo sa probom trećeg čina. Pobedonos­nikov dolazi u pozorište, ne pre­poz­na­je sebe i ne pri­h­va­ta umet­ničko rešen­je na sceni. On ima viz­iju svo­je umet­nos­ti. Šta on traži od umet­ni­ka, glumca?

  Da odrazi živ­ot, da ga ne promišl­ja da ga izvrši. U intere­su ost­varen­ja klas­nih cil­je­va glumac posta­je lut­ka na kon­cu a ne sub­jekt koji dela. On podraža­va stvarnost ali ne negi­ra i ne osva­ja pros­tor slo­bode u pros­toru igre. Nema reflek­tivnog uzbuđen­ja. Reflek­tivno uzbuđen­je je vreme jed­nos­tavne reak­ci­je. Upra­vo ovo uzbuđen­je, nemir pravi raz­liku između glum­ca i mar­i­onete, dajući glum­cu mogućnost da zarazi gledaoce i proizvede kon­tra uzbuđen­je kod nje­ga. To kon­tra uzbuđen­je koje dolazi od gledala­ca je hrana, pogon­sko gori­vo za pro­dužen­je igre, stan­je zanosa i ekstaze.

  53

   

  zviž­dan­je, lupan­je noga­ma, uzvi­ci

   

   

   

   

   

   

  ulaze likovi mal­o­građan­i­na i pred­stavni­ka vlasti

  Vreme!

  Dru­govi, ne uzru­java­jte se! Tre­ba da pričekamo neko­liko časa­ka do trećeg čina iz razlo­ga koji ne zav­isi od nas. Časak, dru­govi. Dolaze li? Nije zgod­no da ovako odugov­lači­mo. Rasprav­i­ti, na kra­ju, može­mo i kas­ni­je; pođite u foa­je, nekako uljud­no natuknite. A, dolaze! Izvo­lite, dru­govi. Čast nam je! Nije važno, jed­nu min­u­tu, čak pola sata, to nije voz, može se počekati. Svi shvata­ju u kak­vo vreme živi­mo. Mogu biti različi­ti državni, čak plan­e­tarni poslovi. Jeste li gledali prvi i dru­gi čin? No, kako, kako? Nas sve, nar­avno, zan­i­ma uti­sak i uopšte, pogled.

   

  POBEDONOSIKOV:

  Niš­ta, niš­ta! Raz­go­varao sam evo s Ivanom Ivanovičem. Oštro je zah­vaćeno. Uočeno. Ali ipak nije baš onako…

   

  REŽISER:

  Ali sve se to može isprav­i­ti, mi uvi­jek nas­to­ji­mo. Dajte samo konkretne primedbe — vi, nar­avno, nećete moći ni da se okrenete…

   

  POBEDONOSIKOV:

  Pre­više je to kon­den­zo­vano je suviše, u živ­o­tu nije tako… Da, rec­i­mo, ovaj Pobedonosikov. Ipak nije zgod­no… Prikazan je, po sve­mu sudeći, odgov­o­ran drug, a u takvom je svetlu prikazan i još se nekako nazi­va »glav­načpups«. Nemamo mi takve, nije prirod­no, nije živ­ot­no, nije slično! Tre­ba pre­ra­di­ti, omekšati, poe­t­izirati, zaokružiti…

   

  IVAN IVANOVlČ:

  Da, da, to nije zgod­no! Imate li tele­fon? Tele­foni­raću Fjodoru Fjodor­oviču, i on će, dakako, iza­ći u sus­ret… Ah, nez­god­no je za vri­jeme pred­stave? Da, ja ću kas­ni­je. Druže Momen­ta­jnikove, tre­ba otvoriti široku kampanju.

   

  MOMENTALJNIKOV: Ekse­len­ci­jo, naređen­je vaše ispuniću smjes­ta, ovaj čas, vaše mnjen­je posta­je i naše, psovke dobiće on i od nas.

   

  REŽISER:

  Ali, molim vas! Ali, dru­govi! Ali ovo je u vezi s naš­tam­panom samokri­tikom i zah­valju­jući dozvoli Gubli­ta pokazan je samo kao izuze­tak, neg­a­tivni književni tip.

   

  POBEDONOSIKOV:

  Kako ste rek­li? »Tip?« Zar se tako može izraža­vati o odgov­ornom državniku? Tako se može govoriti

  54

   

  samo o nekoj sasvim van-par­ti­jskoj vuciba­ti­ni. Tip! To ipak nije »tip«, već, kako bilo da bilo, od rukovodećih organa postavl­jen glav­načpups, a vi gov­orite — tip! I kad bi i bilo u nje­gov­im pos­tupci­ma neza­koni­tih pri­jes­tu­pa, val­ja to jav­i­ti gde tre­ba i ne tre­ba, da tamo to istraže i, kon­ačno, čin­jenice prov­jerene u tuži­laštvu — čin­jenice koje daje u štam­pu Rad­ničko-sel­jač­ka inspekci­ja, pretvoriti u sim­bolične likove. To shvatam, ali, i ovde u pozoriš­tu izneti da se svi smiju…

   

  REŽISER:

  Druže, vi ste u pravu, ali to izvire iz radnje.

   

  POBEDONOSIKOV:

  Rad­nje? Kakve rad­nje? Nikakve rad­nje kod vas ne može biti. Vaša je stvar da pokazu­jete, a radiće, budite bez brige, radiće bez vas odgo­vara­jući par­ti­js­ki i sov­jet­s­ki organi. A zatim tre­ba pokazi­vati i sve­tle strane naše stvarnos­ti. Uzmite neš­to uzorno, na primer našu ustanovu, gdje ja radim, ili mene, na primer.

   

  IVAN IVANOVIČ:

  Da, da, da. Pođite u nje­govu ustanovu. Direk­tive se ispun­java­ju, naredbe se provode, racional­izaci­ja se sređu­je, papiri god­i­na­ma leže u pot­punom redu. Za molbe, žalbe i spise — kucana tra­ka. Pravi ugao soci­jal­iz­ma. Vrlo interesantno.

   

  REŽISER:

  Ali druže, dopustite…

   

  POBEDONOSIKOV:

  Ne dop­uš­tam!!! Nemam pra­va i čak se čudim kako su vam dopustili! To nas čak diskred­i­tu­je u oči­ma Evrope. A koga vi suprot­stavl­jate nama? Koga vi suprot­stavl­jate Evropi? Izu­mitel­ja? Pronalaza­ča? Što je on smis­lio? Je li izumeo West­ing­house­ovu kočnicu? Je li izumeo naliv-pero? Vozi li tram­vaj bez nje­ga? Je li kanal­izirao racijolariju?

   

  REŽISER: Kako?

   

  POBEDONOSIKOV:

  Kažem, je li racional­izirao kance­lar­i­ju? Ne! O čemu je onda riječ? Fan­taste ne tre­bamo. Soci­jal­izam — to je proračun!

   

  IVAN IVANOVIČ:

  Da, da. Jeste li bili u knjigov­od­stvu? Ja sam bio u knjigov­od­stvu — svugde su bro­jke, samo bro­jke, i male i velike, najra­zliči­ti­je, a na kra­ju sve se slažu. Pro­račun! Neo­bično interesantno!

  55

   

   

  REŽISER:

  Druže, nemo­jte pogrešno kri­vo shvati­ti. Mi može­mo da greši­mo, ali mi smo pozorište hteli da stavi­mo u službu borbe i izgrad­nje. Pogledaće — počeće da rade, pogledaće — i uzne­mir­iće se, pogledaće — i raskrinkaće.

   

  POBEDONOSIKOV:

  A ja vas moli­im u ime svih rad­ni­ka i sel­ja­ka da me ne uzne­mi­ra­vate. Zamis­li, budil­ni­ci! Vi morate milo­vati moje uho, a ne uzne­mi­ra­vati, vaša je stvar milo­vati oko, a ne da uznemiravate.

   

  MEZALJANSOVA: Da, da, da milujete…

   

  POBEDONOSIKOV:

  Mi hoće­mo da se odmo­ri­mo posle državničkog i društvenog rada. Vratite nam klasike! Učite kod najvećih geni­ja proklete prošlosti. Koliko sam puta to gov­o­rio. Setite se kako je pevao pesnik:

  Posle sed­ni­ca burnih i raznih, niti radosti, niti omame tuge,

  u budućnos­ti žel­ja nam praznih, nema, tam, taram, taram, druge…

   

  MEZALJANSOVA:

  Nar­avno, umet­nost tre­ba da odraža­va živ­ot, lepi živ­ot, lepe žive ljude. Pokažite lepe ljude u lep­im pejsaži­ma i uopšte buržoasko ras­padan­je. A ako je potreb­no u agita­cione svrhe, čak i trbušni ples. Ili, rec­i­mo, kako na tru­lom Zapadu vode svežu bor­bu sa starim živ­o­tom. Pokažite, na prim­jer, na sceni, da oni u Parizu nema­ju žen­sko odel­jen­je, ali ima­ju fok­strot, ili kakve sukn­je nove mode nosi stari umorni svet — skon­apel bo mond. Razumete li?

   

  IVAN IVANOVIČ:

  Da, da. Dajte nam lep­ote! U velikom pozoriš­tu uvek nam daju lep­o­tu. Jeste li gledali »Crveni mak«? — Ja sam gledao »Crveni mak«. Vrlo intere­sant­no! Svu­da lep­rša­ju s cvećem, peva­ju, plešu različi­ti elfi i… sifilide.

   

  REŽISER:

  Hteli ste reći silfide?

   

  IVAN IVANOVlČ:

  Da, da, da! Dobro ste primetili — sil­fide. Tre­ba otvoriti široku kam­pan­ju. Da, da, da, lep­rša­ju različi­ti elfi i cvelfi… Vrlo interesantno!

   

  REŽISER:

  Izvi­nite, ali elfa je već bilo dos­ta, i nji­ho­vo dalje

  56

   

  množen­je nije pred­viđeno u peto­let­ki. Pa i u rad­nju našeg koma­da oni uopšte ne spada­ju. Što se pak tiče odmo­ra, ja vas, svakako, razumem, i u komad će biti une­sene odgo­vara­juće izmene u obliku veselih i gra­cioznih dop­un­skih umeta­ka. Evo, na prim­jer, i takoz­vani drug Pobedonosikov, ako mu damo škakljivu temu — može sve nas­me­jati. Ja ću smes­ta izdati upute, i ulo­ga će nje­go­va da zasi­ja pop­ut smarag­da. Druže Pobedonosikove, uzmite u ruke tri-četiri pred­meta, na primer pero, pot­pis, papir i part­mak­si­mum, uči­nite neko­liko žon­gler­skih vežbi. Bacite pero, uhvatite papir — stavite pot­pis, uzi­mate part­mak­si­mum. Jedan, dva, tri, četiri. Jedan, dva, tri, četiri. Sov-dan-part-dan-bi-ro-kra-ta. Sov-dan-part-dan bi-ro-kra-ta. Shvatate li?

   

  POBEDONOSIKOV (oduševl­jeno):

  Dobro! Vese­lo! Nikakve dekadanse — niš­ta ne pada. Ovo može goditi.

   

  MEZALJANSOVA: Uj, se tre pedagožik.

   

  POBEDONOSIKOV:

  Lagani pokreti tela, poučno za svako­ga ko počin­je kar­i­jeru. Pris­tu­pačno, jed­nos­tavno. Ovo mogu da gleda­ju i deca. Među nama rečeno, mi smo mla­da klasa, rad­nik — to je veliko dijete. Dakako, poma­lo je suvo, nema one punoće, sočnosti…

   

  REŽISER:

  Ako vam se to sviđa, tu su hor­i­zon­ti fan­taz­i­je neobuh­vat­ni. Mi može­mo dati napros­to sim­boličku sliku sa svim prisut­nim kadrovi­ma glumaca. (Plješće) Slo­bod­ni muš­ki ansam­bl — na scenu! Kleknite na jed­no koleno i sag­nite se s izra­zom pot­lačenog. Kida­jte nev­idljivim pijukom vidljivom rukom nev­idljivi ugalj. Lica, lica mračni­ja… Mračne vas snage zlob­no guše. Dobro! Hajde!… Vi ćete biti kap­i­tal. Stan­ite ova­mo, druže kap­i­talu… Plešite nad svi­ma s izra­zom klasne vla­davine. Zamišl­jenu damu grlite nev­idljivom rukom i pijte zamišl­jeni šam­pan­jac. Hajde! Dobro! Nas­tavite. Slo­bod­ni žen­s­ki sas­tav na scenu! Vi ćete biti slo­bo­da, vaše pon­ašan­je odgo­vara tome. Vi ćete biti jed­nakost — znači, jed­no te isto ko će da igra. A vi brat­st­vo — ta druge oseća­je i onako niste u stan­ju da izazi­vate. Sprem­ni? Hajde! Dižite zamišl­jen­im pok­likom zamišl­jene mase. Oduševl­java­jte, oduševl­java­jte sve! Šta radite?! Više dižite nogu, simuli­ra­jte zamišl­jeni ustanak. Kap­i­talu, plešite uli­je­vo s izra­zom Druge inter­na­cionale. Čemu mašete ruka­ma? Pružite kleš­ta imper­i­jal­iz­ma… Nemate kleš­ta? Nije tre­ba­lo da idete u glum­ce. Pruža­jte što vas je volja.

  57

   

  Zavodite ple­sačice zamišl­jen­im bogat­stvom. Dame, odbi­ja­jte odlučn­im pokre­tom leve ruke. Tako, tako, tako! Zamišl­jene radne mase, dižite se sim­bolič­ki! Kap­i­talu, lepo pad­nite! Dobro!

  Kap­i­talu, efek­t­no umi­rati! Pokažite lepe grčeve! Krasno!

  Muš­ki slo­bod­ni ansam­bl, baca­jte zamišl­jene okove, dižite se pre­ma sim­bolu sun­ca. Mašite pobed­nič­ki ruka­ma. Slo­bo­do, jed­nakosti i brat­st­vo, stim­uli­ra­jte gvoz­deni korak rad­ničk­ih kohor­ta. Stavl­ja­jte tobožn­je rad­ničke noge na tobože svrgnu­ti tobožn­ji kap­i­tal. Slo­bo­do, jed­nakosti i brat­st­vo, nas­me­jte se, kao da se veselite.

   

  Slo­bod­ni muš­ki sas­tave, pravite se, da ste — »tko nije niš­ta« i zamis­lite, da ste — »taj bit će sve«. Dižite se jedan dru­gom na ramenu prikazu­jući porast soci­jal­is­tičkog tak­mičen­ja.

  Dobro!

  Izgra­dite kulu od tobože snažnih tela, obliku­jući u plas­tičnoj sli­ci sim­bol komu­niz­ma. Mašite slo­bod­nom rukom zamišl­jen­im ček­ićem kao da dajete takt slo­bod­noj zemlji osjeća­jući patos borbe. Orkestar, doda­jte u muziku indus­tri­jske buke. Tako!

  Dobro!

  Slo­bod­ni žen­s­ki sas­tav — na pozor­nicu! Obav­i­ja­jte zamišl­jen­im girlan­dama rad­nike velike

  svemirske armi­je rada, sim­bolizira­jući cveće sreće koje cvate u soci­jal­iz­mu. Dobro! Izvo­lite! Kraj! Odmor­na pan­tomi­ma na temu —

  »Kap­i­tal i rad / Glum­cu je brat

   

  POBEDONOSIKOV:

  Bra­vo! Sja­jno! I kako možete da ovakav tal­e­nat upropašću­jete na aktuelne sit­nice, na prazne felj­tone? Eto, to je pra­va umjet­nost — razumlji­vo i pris­tu­pačno i meni, i Ivanu Ivanoviču, i masama.

   

  IVAN IVANOVIČ:

  Da, da, vrlo intere­sant­no! Imate tele­fon? Ja ću da tele­foni­ram… Nekome ću tele­foni­rati. Duša napros­to izlazi. To je zarazno. Druže Momen­taljnikove, tre­ba otvoriti široku kampanju.

   

  MOMENTALJNIKOV: Eksce­len­ci­jo, naređen­je vaše ispuniću smes­ta, ovaj čas. Hleb i igre to su stvari naše — hval­iće­mo na sav glas.

   

  POBEDONOSIKOV:

  Vrlo dobro! Sve je u redu! Samo još doda­jte amo

  58

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Majakovs­ki izlazi iz pub­like na scenu

  samokri­tike. Tako, sim­bolič­ki, sad je to vrlo aktuel­no. Stavite negde po strani stočić, i neka piše članke, dok se vi bavite svo­jim stvari­ma. Hvala, do viđen­ja. Neću da kvarim i otežavam utiske posle tako lep­og završet­ka. S dru­garskim pozdravom!

   

  IVAN IVANOVIČ:

  S dru­garskim poz­dravom! Uostalom, kako je ime one glu­mice, treće sa strane? Vrlo lijep i nježan… tal­e­nat… Tre­ba otvoriti široku kam­pan­ju, a može se i usku, no tako… ja i ona. Tele­foni­rat ću. Ili neka ona telefonira.

   

  MOMENTALJNIKOV: Eksce­len­ci­jo, naređen­je vaše… Ljud­s­ki stid već ne resi nas. Adresu, adresu, osta­lo je naše, — Tele­foni­ram sada ovaj čas.

   

  IVAN IVANOVIČ (a parte):

  Priz­na­jem da mi se ovo pozorište na časak pričin­java­lo grandiozn­im, da ne kažem dijaboličnom satirom na sve poj­move o pozoriš­tu buržoaskog društva.

   

  MEJERHOLJD:

  Ja mis­lim da ćemo mi, radeći veo­ma ubrzan­im tem­pom, često greši­ti. Ali neće­mo pogreši­ti u tom smis­lu, što ćemo naš teatar izgra­di­ti u apso­lut­nom kon­tak­tu sa savremenošću.

   

  POBEDONOSIKOV:

  Ako ne možete niš­ta sop­stveno da stvorite, ako je čita­va vaša umet­nost samo iskrivl­ja­van­je zbil­je na nazne načine – niste potreb­ni, suvišni ste među nama, proizvođači­ma čovečanske kul­ture. Nema šta, zovete se rev­olu­cionarno pozorište, a sami uzru­ja­vate… kako ste rek­li?… uzne­mi­ra­vate, je li, odgov­orne rad­nike. To nije za mase, i rad­ni­ci i sel­jaci to neće razumeti, i dobro je što neće razumeti, i ne tre­ba im objašn­ja­vati. Kak­va vi to pravite od nas aktiv­na lica? Mi hoće­mo da bude­mo pasivni… kako se oni zovu? — gledao­ci. Ne‑e! Dru­gi put idem u dru­go pozorište!

   

  MEJERHOLJD :

  To je ono što oni žele. Pozorište kao ogleda­lo stvarnos­ti. Real­izam gde smo svi lutke na kon­cu i gde dru­gi pokreću konopce našeg živ­ota. Slepa izvršnost bez prigov­o­ra na to se svode naši životi.

  59

   

  3 – RAZGOVOR S FINANSINSPEKTOROM - rep reklam­ni tram­vaj od mobil­i­jara scenografi­je i lju­di, umalo­ga ga zgazi trav­maj, dobi­ja broj-pri­javu za pores­ki šal­ter

   

   

   

  svi se sme­ju

   

   

   

   

   

  Majakovs­ki sta­je pred šal­ter, Crni čovek čita refer­at u sti­hu dok Majakovs­ki ulazi u dija­log s Velikim inkviz­itorom

  eksper­i­ment s višes­lo­jn­im istovre­menim gov­orima raznih glumaca i igri pod maska­ma

   

   

   

  MAJAKOVSKI:

  Pa i moj posao zan­imljiv mi je samo ako je veseo! Hoću

  da o peru kažu ‑bajonet!

  Hoću

  da s podatkom

  o čeliku, gvožđu, i oni u pes­ma­ma izbi­ju pred svet, pa da Stalji­novim refer­atom prođu.

  Da tako dospes­mo do viso­va svih — od jazbi­na trudbenika:

  Veći je no ikad smisao za stih

  u Savezu Republika…

   

  VELIKI INKVIZITOR:

  Kažem ti, da čovek nema mučni­je brige nego da nađe ono­ga kome bi što pre mogao pre­dati taj dar slo­bode, s kojim se nes­rećno biće, čovek, rađa.

   

  MAJAKOVSKI:

  Rad­nič­ka klasa – da znate svi – umet­nost shva­ta bar koliko vi.

   

  VELIKI INKVIZITOR:

  Ali slo­bodom ljud­skom ovlađu­je samo onaj ko umiri nji­hovu savest. I poći će za onim ko mu pre­vari i zbuni savest.

   

  MAJAKOVSKI:

  Unosi u mase kul­ture bla­go, kul­tu­ru opš­tu, vrhun­s­ki jaku.

   

  MAJAKOVSKI:

  Ko pijan tetu­ram. Sa tram­va­jske pruge instink­tivno sklan­jam svoj krti životić.

   

  LUDAK:

  Finasi­js­ka inspekci­ja mu je kon­fisko­vala sve honorare!!!

   

  MAJAKOVSKI:

  Ko bi za smrt moju pron­ašao tuge u crni­ni ove bez­granične noći.

   

  CRNI ČOVEK / INSPEKTOR: Građa­nine inspek­tore! Izvi­nite… Ne mari …

  Mno­go vam hvala. Mogu i da sto­jim. Dolazim

  zbog jedne delikatne stvari: o mes­tu pesnika

  u rad­ničkom stro­ju. U redu

  dućandži­ja nađoste mi mesto, i mene kači ure­d­ba pores­ka. Za šest meseci

  vi tražite pet­sto, i dvade­set pet —

  što nema mog podneska.

  A moji su napori ostal­i­ma srod­ni. Pogledajte –

  pa to je izdata­ka val; koli­ki su rasho­di moji proizvod­ni, koliko se troši

  na mater­i­jal. Vi, nar­avno, znate

  za fenomen „rime”. Stih

  ima na kra­ju, pa, rec­i­mo, „zla”,

  preskoči se jedan i, u njeno ime, mi stavljamo

  nekak­vo „tra la la la”. Po našem kazano, rima je

  ko bure.

  60

   

  Delo koje vre­di jas­no je i dra­go vama i meni, rad­niku i seljaku.

   

  VELIKI INKVIZITOR:

  O, mi ćemo njih naposletku uver­i­ti: da ne budu oholi zato što si ih Ti uzdi­gao, i time ih naučio da budu oholi.

   

  MAJAKOVSKI: Takvi

  delom otro­vni, delom blage ćudi –

  za Savez su teret grdan. Gde li se prave

  ti

  veš­tač­ki ljudi,

  koji pogon ih stvara, usrdan?

   

  VELIKI INKVIZITOR:

  Dokaza­će­mo im, da su slabač­ki, da su samo sažal­jen­ja dos­to­j­na deca, ali da je deči­ja sreća slađa od svake druge. Oni će posta­ti bojažljivi i počeće gle­dati u nas i pribi­jati se uz nas u strahu, kao ptičići uz svo­ju majku.

   

  MAJAKOVSKI:

  Da ne gnjav­im dugo zbog teme jarke (nisam ljut, nit me zanos hva­ta), objektivno

  opisu­jem čove­ka — marke

  „birokra­ta”.

   

  VELIKI INKVIZITOR:

  Oni će se div­i­ti i užasa­vati gleda­jući nas, i ponosiće se što smo mi tako snažni i tako pamet­ni da smo mogli umir­i­ti bujno sta­do od hil­ja­da miliona.

   

  MAJAKOVSKI: Ozgo — ćela, ozdo — pete dve;

  figu­ra kao i ostale sve. No iz nje,

  mesto glasa, spra­va se čuje,

  što izvesne izraze emituje.

   

  VELIKI INKVIZITOR:

  Oni će raslabljeno drhtati od gnje­va naše­ga, umovi će se nji­hovi uplaši­ti i klonu­ti, oči će im se napuni­ti suza­ma kao u dece i u žena — ali će isto tako lako, kad im damo znak, prelaz­i­ti na vesel­je i na smej, na svetlu radost i na srećnu deči­ju pesmicu.

  Bure s dina­mit­om. A stih je fitilj. Eksploz­i­ja sti­ha, kojim vatre jure, grad baca,

  ko stro­fu,

  u visin­s­ki cilj. De, nađi,

  pa makar za zlat­ni­ka koš, rime

  da budu — bojni metak vre­li. Mož­da je par takvih, neču­venih još,

  ostao samo u Venecueli?

  Pro­bi­ja me mraz a i znoj naskroz. Koprcanje,

  s dugom i pre­du­j­mom vezano… Inspektore,

  znate li

  kol’ko plaćam voz? Poezija

  - sva je! — vožn­ja u nez­nano. To ti je –

  kao da radi­jum vadiš. Dobi­jaš gram

  za god­inu tru­da. Odbaciš,

  jedine reči radi, hil­jade tona ver­bal­nih ruda.

  No to su reči što buk­te i pale, dok samo tin­ja reč siro­va ona. No takve reči

  vode na put dalek, kroz hil­jade leta, srca mil­iona. Postoje,

  znamo, razne pes­ničke fele,

  a mno­gi dobro uvežbaše ruku, pa sti­hove svo­je opse­nars­ki dele, iz usta ih sebi i dru­gome vuku.

  Lirs­ki evnuh nije baš privlač­na tač­ka. Tuđ stih kad odnese,

  on je sreća sama.

  Pa to mu je pros­ta uta­ja i pljač­ka, međ tako čes­tim u zemlji uta­ja­ma. Što kažu,

  kor­pu poješćeš hle­ba sa solju i sa sto cig­a­re­ta dimi,

  dok ne izne­seš onu reč najbolju skrivenu

  u ljud­skoj arter­skoj dubini.

  I već je man­ja pores­ka meta1!

  61

   

  MAJAKOVSKI: Tu da nave­dem, nema se kud,

  iz nov­ina zid­nih rečenicu čes­tu: „Uništi­ti ovo, ako ne svud,

  onda bar na svakome mestu.

   

  VELIKI INKVIZITOR:

  Dobi­ja­jući od nas hleb, oni će, nar­avno, jas­no vide­ti da mi nji­hove hle­bove, nji­hovim ruka­ma zarađene, uzi­mamo od njih, da bis­mo ih opet nji­ma raz­dali, bez ikakvog čuda; uvideće da mi kamen­je u hle­bove pret­varamo; ali će već­ma voleti što hle­bac dobi­ja­ju iz naših ruku, nego i sam hlebac.

   

  MAJAKOVSKI: Pot­pi­som bi šarao po sve­mu na sve­tu, ne promis­liv: čemu,

  šta,

  da l’ znam?

  Za papu rim­skog postaviće vlasti­tu tetu, osudu smrt­nu pot­pisaće sebi sam.

   

  VELIKI INKVIZITOR:

  Pa i tu si sudio o ljudi­ma i suviše visoko, jer, nar­avno, oni su robovi, makar što su stvoreni kao bunži­je. Osvrni se i pogledaj una­trag, pa presudi.

   

  MAJAKOVSKI: Hoću

  da mi usta,

  posle radnog dana, zavod­skim katancem budu zaključana.

   

  VELIKI INKVIZITOR:

  Jer će se i suviše dobro sećati da su im se pre, bez nas, hle­bovi što su ih oni zarađi­vali, pret­var­ali u nji­hovim ruka­ma u kamen­je; a kad su se vratili k nama, onda se kamen­je u nji­hovim ruka­ma pretvo­rilo u hlebove.

  I suviše, i suviše će oni ocen­i­ti šta znači to: potčini­ti se jedared za svag­da! Dok­le god lju­di ne shvate to, biće nesrećni!

   

  Inspek­tor Veli­ki inkviz­itor

  Taj nulin točak ski­nite sme­lo! Rubl­ja devedeset ‑sto cigareta,

  a rubl­ja šezde­set ‑so za delo.

  U anketi vam vidim pitan­ja masu: — Odlas­ci na put?

  Kako s nji­ma sto­ji? A ja za pet­naest leta, u kasu,

  zar ne skrših

  deset pegaza svo­jih? Pitate -

  i rad sam da do jas­nos­ti dođe – za imetak i sluge,

  iz vašeg ugla.

  A šta ako spadam među nar­o­dne vođe, a isto tako sam nar­o­du sluga?

  Klase glas

  kroz reč nam se pro­la­ma, mi, proleteri,

  vodiči smo peru živu.

  Maši­na duše jen­ja­va s god­i­na­ma, pa kažu:

  Dos­ta, istrošen je, u arhivu!

  Sve ređi su zamasi, voli se sve manje,

  a čelo mi vreme u zale­tu mrvi. Dolazi tako naj­grozni­je stan­je — amortizacija

  duše, srca, krvi.’

  Današn­jice vi ste revni žitelj, je l’ te? Nek kar­tu za večnost poresko vam da. Utvrdite dejst­vo sti­ha, pa podel’te

  čak na tri stoleća pri­man­ja mi sva.

  No pes­nič­ka moć nije samo za večnost – da spomene me štuc­nuc, tur­is­tič­ki vodič. Ne! Pes­nikov stih i danas je nežnost, bajonet ubo­jni, paro­la i bič.

   

  Građani­je inspek­tore, ja ću platit’ pet, nule brisaću srca laka!

  A s pravom tražim sirot­in­js­ki ped u masama rad­ni­ka i seljaka.

   

  CRNI ČOVEK / INSPEKTOR:

  Proći će vekovi, i čovečanst­vo će pro­gl­a­siti usti­ma svo­je pre­mudrosti i nauke: nema zloči­na, nema ni gre­ha, nego ima samo — glad­nih. “Nahrani, pa tada možeš zahte­vati od njih vrlinu i česti­tost!” — to će

  62

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Majakovs­ki besan demon­stra­tivno odlazi

   

   

  4 – POKUŠAJ SAMOUBISTVA

  lirsko zam­rače­na sce­na ljubavnog sna i pisama, Lili čita pis­ma Majakovskog i obrat­no

  biti napisano na zas­tavi koja će se podići pro­tiv Tebe, i za hil­jade god­i­na ću sman­ji­ti pat­nje ljudske; jer oni će i tako doći k nama. Naći će nas i zava­piće: “Nahran­ite nas”. I nahraniće­mo ih mi i u Tvo­je ime, a sla­gaće­mo da je u Tvo­je ime.

   

  MAJAKOVSKI:

  No ako mis­lite da ne vre­di ta stvar, da se tuđom rečju galami,

  onda evo vam, dru­govi, pekna­lo na dar, pa izvolte – pišite sami!

   

   

   

   

   

  MAJAKOVSKI:

  Izložen, na mostu, preziru i nepoš­to­van­ju god­i­na, ispaš­ta­jući zbog zemaljske ljubavi,

  moraću da ostanem, ostaću zbog svih, za sve ću plaćati,

  zbog svih ću plakati.

   

  LILI:

  Naj­draži Ljiljčik,

  dra­ga moja rođe­na vol­je­na moja maco, dra­gi dra­gi mil­ion puta mili

  i jedan­put i zau­vek vol­jeni Mačiću,

  Ljiljok, mis­lim samo na tebe i volim strašno. Lisičiću, dolaz­im s tugom, mačence­tu hrlim ti štene koje voli mačence.

  U fijakeru volim samo mačence. Volim mačence u kancelariji.

  Posle ruč­ka kao dez­ert takođe samo mačence. Došao sam kući tužno, bez mačenc­eta je strašno. Volim mačence pre čaja.

  Volim Lisičića.

  Igram bil­i­jar da bi mače­tu dao čoko­ladu. Lju­bi­mo vlimo čeznemo čekamo

  zabrani­la si mi da ti pišem ako mi to baš nije apso­lut­no potreb­no. Apso­lut­no je stiglo.

  Pri­moran sam da ti pišem ovo pis­mo jer su mi nervi uzdr­mani kao nikad od kad smo se razd­vo­jili. Dobro znaš da moja ljubav pre­ma tebi i osećan­je pre­ma sebi samom dik­ti­ra­ju ovo pis­mo. Ako te plaši poma­lo riz­ič­na šet­n­ja sa jed­nim tipom o kojem si rani­je samo po čuven­ju znala da je to jedan dečak pril­ično veseo i dopadljiv, piši, piši odmah. Molim te i čekam. Ne mogu da ne dobi­jem tvoj odgov­or. Odgov­ori mi kao mrzo­vol­janom pri­jatelju koji pokuša­va da te “upo­zori” na opas­no pri­jateljst­vo: ‘Idi do đavola! To nije tvo­ja stvar. Meni se ovako sviđa.

  Lju­bim sa svih strana tvoj mali prstić. Psić.

  63

   

  MAJAKOVSKI:

  Vol­jeni moj Šteniću, zaš­to si takav rasip­nik i raspikuća? Zaš­to se dosađuješ?

  Živi­mo raskošno, vese­lo i raznovrsno: ponedeljkom se kod nas sku­pl­ja krem književne, umet­ničke, poli­tičke i finan­si­jske Moskve. Nedeljom ide­mo na trke – ele­gant­no. Osta­je dane Osja provo­di kod žena, a ja odlaz­im u Sre­br­nu borovu šumu nekim od pred­stavni­ka «vrho­va» koji tamo žive.

  Pisao si da putu­ješ u Nicu a telegra­mi su svi iz Pariza. Znači, nisi puto­vao. Kada ćeš se odmarati? Ti si naj­pogani­je štene. I pot­puno ću presta­ti da te volim.

  Revolver čitav, cipele takođe. Ako možeš pošalji parica.

  Ako se nađe, pošalji 4500 rubalja.

  Pos­to­ji mogućnost da mojoj ses­tri još pet­naest. Pošalji, molim te. milo je tšo sam kod kuće. Novac dobi­la. Žudim volim. Pošalji ne man­je od trideset.

  Štene, ostavi još 500 rubal­ja. Osta­la sam duž­na. Krećem u petak. Postaraj se da me sačekaš. Šalji telegram. Brinem se. Čeznem. Ljubim.

  Jako bih želela auto­mo­bilčić. Dovezi, molim te. Mno­go smo razmišl­jali o tome – kakav. I odlučili – najbol­je je Fordčić. On nije upadlji­vo raskošan nego je rad­nič­ki. Njime je najlakše upravl­jati, a hoću obavezno da ja lično voz­im. Samo tre­ba kupi­ti neizostavno posled­nji mod­el For­da sa pojačan­im spoljn­im guma­ma, s kom­ple­tom svih instru­me­na­ta i po mogućstvu s većom količi­nom rez­ervnih delo­va. Osim toga, jako te molimo te Osip i ja, ako je moguće, da kupiš za moto­cikl sve što sam zapisalapoš­to mi vrlo mno­go njime putu­je­mo. Napiši mi, molim te, Šte­nence! Štene! UUUUUUUUUUUUUU!!! Uuu­u­u­u­u­u­u­u­u­u­u­uu!!! Nije moguće da neće biti auto­mo­bilčića. A ja sam tako sja­jno nauči­la da vozim!!!

  Lju­bim nosić. Ako možeš, pošalji još nov­ca. Zaš­to ćutiš ko mrtav. Sto devedet i pet! Dolara! Ako ima poza­j­mi još nova­ca, jer mi za ren­ovi­ran­je neće biti dovoljno. Ako ti nemaš, uzajmiću.

  Maca voli novac. Dosad­no. Dolazi što pre. Lju­bim te.

  Gde živiš? Zaš­to tako retko šal­ješ telegrame? Zaš­to ne pišeš? Mene to interesuje?

  Šta radiš? S kim se sastaješ?

  Jako se brinem, šalji telegram češće. Ogorče­na što me nisi sačekao kraj tele­fona. Napiši dugačko pismo.

  Šalji telegram svakodnevno.

  Strašno se brinem. Pošalji hit­no opši­ran telegram. Jako te molim da pišeš.

  Piši nam i češće šalji telegrame.

  Zaš­to nema telegra­ma, jako se brinemo.

  64

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  neuspešni pokušaj samoubist­va, piš­tolj ne opali

  Šalji telegrame češće. Sve je u redu. Čekam novac. Ljubim.

  Volosik, molim te pošalji još nova. Grlim lju­bim snažno tebe i sve živ­ot­in­jke. Osja lju­bi. Tvo­ja maca.

   

  MAJAKOVSKI:

  Znači – opet, dok mračno je sve to, uzeću srce, isplakano grozno,

  da ga nosim, ko što u šte­naru pse­to, nosi svo­ju šapu pre­sečenu vozom.

   

  LILI:

  To sam već davno čula.

   

  MAJAKOVSKI:

  Već prođe jedan. I sig­urno si legla, Ko sre­br­na Oka Mlečni Put noć stu­di. Ne žuri mi se. I munja-telgram

  nema zbog čega da plaši te i budi. Kao što kažu, inci­dent je rešen. Ljubav­na bar­ka o stvarnost se zdro­bi. Mi smo prečis­tili. I što da se dreše uza­jamne boli, uvrede i kobi.

   

  LILI:

  Mno­gi su gov­o­rili da će se ubiti zbog mene, ali ti si stvarno pokušao.

   

  MAJAKOVSKI: Piš­tolj je zakočio.

   

  LILI:

  Ali, neće se uvek tako završiti!

   

  MAJAKOVSKI:

  Trideset sedam god­i­na je već starost. Odu­vek sam gov­o­rio da ću živeti do tridesete, a sada!? Ubiću se, završiću sve ovo.

   

  LILI:

  Nisi ti bale­ri­na. Tol­stoj i Gete nisu bili ni stari ni mla­di, bili su Lav Tol­stoj i Volf­gang Gete. I ti ćeš uvek biti Majakovs­ki. Ja sig­urno neću presta­ti da te volim zato što imaš bore. Podočn­jaci i bore na licu u meni mogu da iza­zovu samo nežnost.

   

  MAJAKOVSKI:

  Ne želim da vidim svo­ju starost.

   

  LILI:

  Ja tre­ba da napunim četrde­set. Kako ja tre­ba da se osećam? I šta bi ja sad tre­ba­lo da uradim?

   

  MAJAKOVSKI:

  Ti nisi žena. Ti si izuzetak.

  65

   

   

   

   

  Majakovs­ki teatral­iše

   

   

   

   

   

   

  Lili hoće da ode, Majakovs­ki započin­je gru­bi ples

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5 – HLADNI TUŠ VI ČIN – PROBA I POLEMIKA

   

   

   

   

   

   

   

  komen­tar­iše pub­li­ci, loži Fos­for­nu ženu

   

  LILI:

  A ti nisi izuzetak?

   

  MAJAKOVSKI:

  Pogledaj samo kakav je mir nad sve­tom. Noć zvez­dan­im sja­jem nebe­sa skroz osu. U taj čas usta­ješ da pro­tu­mačiš sve to istori­ji, vekovi­ma i kosmosu.

   

  Kada bih bio mucav ko Dante il Petrar­ka? Dušu jedi­noj dati!

  Sti­hom nared­i­ti da je truli­ja! I reči

  i ljubav od koje patim – tri­jum­fal­na to je kapi­ja: raskošno,

  bez tra­ga će kroz nju, ipak, ljubavni­ci svih veko­va da minu. O kad bih bio

  tih

  kao grom jak – plakao bih,

  tugom zagr­lio izanđalu plan­e­tu-pećinu. Proći ću vukući svo­ju ljubavnicu.

  U kakvoj samo noći punoj lutanja

  gde zlo ne vreba,

  Goli­jati neki pose­jaše mene-klicu tako veli­ka mene,

  tako nepotreb­na?

   

   

  MEJERHOLJD:

  Sada probamo, šesti čin.Veličanstveno finale. Aktivno gov­ori Fos­for­na žena koja je postavl­je­na u igru prekras­nim zakon­i­ma poet­ske i muz­ičke umet­nos­ti. Igraće je Zinai­da Rajh. Dobrodošla, draga.

   

  LUDAK:

  To mu je žena, a pre toga je Jesen­jinu rodi­la dvo­je dece.

   

  MEJERHOLJD:

  Ovo je najteža ulo­ga u pred­stavi čiji je zadatak da zasiti atmos­feru pred­stave u svoj njenoj bujnos­ti, i usa­di gledaocu putem emo­cionalnog stre­sa veru u stvarnost “komu­nis­tičkog stoleća”. Ovde demon­stri­ramo moć i ulogu pro­le­ter­i­ja­ta u izgrad­nji socijalizma.

   

  Ovde poten­ci­ramo ten­den­ci­ju reduko­van­ja izraža­jnih sred­sta­va, gde glumac koristi samo pokrete i gestove koji su dovoljni da pošalju poruku

  66

   

   

   

   

   

   

   

  Čudakovl­jev podrum. Uz nev­idljivi stroj voze se Čudakov i Fos­kin, Velosiped­kin i Dvo­jkin. Fos­for­na žena prov­jer­a­va nev­idljivi stroj pre­ma planu. Tro­jkin čuva vra­ta.

  bio­me­hanič­ka improvizaci­ja sa čitan­jem tek­s­ta, poseb­no posle songa

  gledaocu.

  Kao prvi zadatak daću igru s ruka­ma… morate spoz­nati svo­je ruke… nikakvih podizan­ja glaso­va… sve u jed­nom tonu bez ikakve intonaci­je… monot­o­no strašno monotono…

   

  FOSFORNA ŽENA:

  Druže Fos­ikine! Štit­nike, koji oslablju­ju vetar, postavite obione. Peto­let­ka je navikla na tem­po i brz­inu. Prelaz se goto­vo uopšte neće moći primietiti.

   

  FOSKIN:

  Promi­jeniću stak­lo. Polu­milimetarsko. Nesalomljivo.

   

  FOSFORNA ŽENA:

  Druže Dvo­jkine! Kon­trolište opruge. Pazite da ne trese na izboči­na­ma prazni­ka. Neprekid­ni rad raz­mazio je glatkim kretanjem.

   

  DVOJKIN:

  Proći ćemo glatko ne budu li se putem val­jale boce od votke.

   

  FOSFORNA ŽENA:

  Druže Velosiped­kine! Pazite na manometar dis­ci­pline. One koji na nju ne paze, sreza­će i skinuti.

   

  VELOSIPEDKIN: Niš­ta! Steg­nut ćemo!

   

  FOSFORNA ŽENA:

  Druže Čudakove, da li je spremno?

   

  ČUDAKOV:

  Označit ćemo polaznu lin­i­ju, i može­mo krenuti.

   

  VELOSIPEDKIN: Tro­jkine, puštaj.

   

  MEJERHOLJD:

  Hajde­mo još jed­nom. Idite spori­je, mno­go spori­je. Bol­je je da pokret bude telom, a ne ruka­ma. Kada krenete pre­ma gestiku­laciji gubi se pokret glavom.

   

  FOSFORNA ŽENA:

  Druže Fos­ikine! Štit­nike, koji oslablju­ju vetar, postavite zašti­tu. Peto­let­ka je navikla na tem­po i brz­inu. Prelaz se goto­vo uopšte neće moći primietiti.

   

  FOSKIN:

  Promi­jeniću stak­lo. Polumilimetarsko.

  67

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bijela vrp­ca raz­motana je među kotaci­ma nev­idljivog stro­ja.

   

  Sa četiri strane sa plaka­ti­ma uz »Marš vre­me­na« ulaze put­ni­ci.

  Nesa­lomlji­vo.

   

  FOSFORNA ŽENA:

  Druže Dvo­jkine! Kon­trolište opruge. Pazite da ne trese na izboči­na­ma prazni­ka. Neprekid­ni rad raz­mazio je glatkim kretanjem.

   

  DVOJKIN:

  Proći ćemo glatko ne budu li se putem val­jale boce od votke.

   

  FOSFORNA ŽENA:

  Druže Velosiped­kine! Pazite na manometar dis­ci­pline. One koji na nju ne paze, sreza­će i skinuti.

   

  VELOSIPEDKIN: Niš­ta! Steg­nut ćemo!

   

  FOSFORNA ŽENA:

  Druže Čudakove, da li je spremno?

   

  ČUDAKOV:

  Označit ćemo polaznu lin­i­ju, i može­mo krenuti.

   

  VELOSIPEDKIN: Tro­jkine, puštaj.

   

  MARŠ VREMENA:

  Diži se, pes­mo, zvoni, moja, nad maršem crvenih četa. Napred vreme! Vreme, napred! Napred zemljo, brže, moja Neka nam staro ne smeta. Napred vreme! Vreme, napred! Napred zemljo, brže, moja pred vra­ti­ma komuna!

  Napred vreme! Vreme, napred! Peto­let­ka naša, uspe­ha nam, garan­ci­ja puna!

  Napred vreme! Vreme, napred! Pođi zemljo, brže, moja.

  To je, druže, tvo­ja stvar. Napred vreme! Vreme, napred! Snažni­je, komuno, udari, moja, neka umre živ­ot star!

  Napred, vreme! Vreme, napred! Diži se, pes­mo, ječi, moja

  nad maršem cvet­nih četa! Napred vreme! Vreme, napred!

   

  OPTIMISTENKO (Odjelju­je se od gomile, Čudakovu):

  Druže, moram da vas u pov­eren­ju pitam — hoće li biti buf­fet? Znao sam, jas­no! A zaš­to to nije rečeno

  68

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ulazi u prat­nji Mezaljcinsove

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dvojkin gura koli­ca s povezan­im hrpa­ma, papir­ići, kuti­ja­ma za šešire, aktovka­ma, lovačkim puška­ma i ormarom-san­dukom Mezal­janove. Kod svakog ugla koli­ca četiri set­tera. Iza koli­ca Belve­don­s­ki s kovče­gom, san­dukom, kistovi­ma, portre­tom.

  u nared­bi? Zab­o­rav­ili ste? Ama, niš­ta, pića imamo dos­ta, pa i s jelom ćemo proći. Dođite u nas kupe. Koje mesto imate?

   

  ČUDAKOV:

  Stan­ite jedan uz dru­goga. Rame uz rame. Nećete se umori­ti. Samo zaokret ovog kotača — i za sekundu…

   

  POBEDONOSIKOV:

  Nije još zvoni­lo? Može­mo krenu­ti. Odmah dru­gom brzi­nom! (Velosiped­kinu): Druže, da li si partijac?

   

  VELOSIPEDKIN:

  Kako mis­liš da bilo gde mogu da uđem ako nemam član­sku kar­tu partije?

   

  MEJERHOLJD:

  Jav­ili su nam iz Par­ti­je da tre­ba da promeni­mo tu rep­liku. Kao da lju­di mogu da pomis­le kako jedi­no članovi par­ti­je mogu bilo šta da urade u ovoj zemlji. Ovo se stvarno zabran­ji­va­lo na pre­mi­jeri Hladnog tuša 1930.

   

  POBEDONOSIKOV:

  Da? Ne moraš, ali dru­gar­si­ki bi bilo — pomozi samo, one stvari. Važni doku­men­ti, o‑o-o!!! Ne može se pover­i­ti razn­im van­par­ti­jsikim nosači­ma koji nose samo za novac, a tebi, kao licu rad­ničkog porekla izvoli — nosi! Pover­avam ti!… Ko je ovd­je glavni menadžer ukr­ca­van­ja? Gde je moj kupe? Podrazume­va se da ja imam don­ju postelju…

   

  FOSFORNA ŽENA:

  Stroj vre­me­na nije još posve ure­đen. Vi, kao pio­nir ove vrste prometa, moraćete sta­jati sa svima.

   

  POBEDONOSIKOV:

  Kakve veze ima ovo s pio­nir­i­ma? Pio­nirs­ki slet je završen, (i molim da mi nikad više ne dosađu­jete s pio­nir­i­ma. Ova je kam­pan­ja prove­de­na. Napros­to neću otputo­vati! Đavo nek ga nosi, ko zna što je to! Uostalom, tražim naknadu za neisiko­rišćeni godišn­ji odmor! Ukratko, gde su stvari?

   

  FOSFORNA ŽENA:

  Druže, kakav je to pokret­ni Nar­o­d­ni mag­a­zin, ili šop­ing mol, šta li je?

   

  OPTIMISTENKO:

  Ali ne. To je malo takmičenje.

   

  FOSFORNA ŽENA:

  Pa šta će vam to? Bar deo ostavite.

  69

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Opti­mis­tenko pojuri, u sus­ret mu dolazi Pol­ja s aktovkom

   

   

   

   

   

  preda­je aktovku

   

   

   

   

   

   

   

   

  ulazi i sta­je

  OPTIMISTENKO:

  Nar­avno, druže, poslaće se poš­tom za vama.

   

  POBEDONOSIKOV:

  Molim, ostavite primedbe za sebe! Obe­site zidne novine i tamo stavl­ja­jte primedbe. Ja tre­ba da pokažem cirku­lare, okružnice, kopi­je, teze, popravke, beleške, infor­ma­ci­je, kar­tice, rezolu­ci­je, izveš­ta­je, zapis­nike i druge potreb­ne doku­mente ako se budu postavi­jali kakvi upi­ti. Mogao sam da zatražim pose­ban vagon, ali ga ne tražim u skladu sa skrom­nošću u ličnom živ­o­tu. Ne gubite iz vida dalekovid­nu poli­tiku. Vama će to takođe mno­go da koristi. Kad dobi­jem dužnost, prošir­iću kance­lar­i­ju na svet­s­ki nivo. Raširivši delokrug, prošir­iću se među­plan­e­tarno. Nadam se da ne želite da uništite kance­lar­i­je i dezor­ga­nizu­jte planetu?

   

  OPTIMISTENKO (Fos­fornoj Ženi): Nemo­jte se suprot­stavil­jati, Šte­ta je planete.

   

  FOSFORNA ŽENA: Samo brže to gonite!

   

  POBEDONOSIKOV:

  Molim vas da se ne mešate u tuđe kom­pe­ten­ci­je. To je već pre­više! Molim da se ne zab­o­ravi — to su moj 1judi, i sve dok nisam smen­jen, ja sam ovde najglavni­ji. Meni je to već dojadi­lo! Žal­iću se svi­ma na sve pos­tup­ke svih bez raz­like, čim udem u kolotečinu. Na stranu, dru­govi! Postavite stvari ova­mo. Gde je aktov­ka svet­ložu­tog mladog tele­ta s mono­gramom? Opti­mis­tenko, hajde potrčite! Ne uzru­java­jte se, sačekaće! Zadržavam voz iz državnih razlo­ga, a ne radi sitnica.

   

  POLJA:

  Molim te ne skiči! Ja sam kod kuće spre­mala, kao što si ti nare­dio, i sad ću se vrati­ti, završiću spre­man­je. Vidim — zab­o­ravio si. Mis­lim — važno je! Smešno! Dotrčala sam — izvoli!

   

  POBEDONOSIKOV:

  Pri­mam aktovku i pri­mam na znan­je. Tre­ba­lo se rani­je seti­ti. Dru­gog puta ću to sma­trati ispadom i slabljen­jem bračne dis­ci­pline. Sprovo­dini­ci, iza­đite! Do viđen­ja, Pol­ja! Kad se sred­im, slaću ti trećinu neče­ga u skladu sa sud­skom prak­som i sve do promene zastarel­og zakonodavstva.

   

  PONT KIČ: Rhe! Khe!

   

  MEZALJANSOVA: Pliz, ser!

  70

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Čudakov nav­i­ja Pobedonosiko­va. Pobedonosikov nas­tavl­ja gestikuli­rati, ali se nje­gov glas uopće ne čuje.

   

  PONT KlČ:

  Lop nagl derail s lip žas­min daj nam plju­nite biljeter.

   

  MEZALJANSOVA:

  Mis­ter Kič hoće da kaže i gov­ori, da on nema karte jer nije znao kak­va je potreb­na — par­ti­js­ka ili železnič­ka, ali on je spre­man da uraste u bilo kakav soci­jal­izam, samo da bude unosan za njega…

   

  OPTIMISTENKO:

  Pliz, ser. Putem ćemo da se dogovorimo.

   

  IVAN IVANOVlČ:

  Poz­drav! Nas vama i vašim i našim tekov­ina­ma. Još jedan posljed­nji napor — i sve će biti svladano. Jeste li videli soci­jal­izam? Ja ću sad vide­ti soci­jal­izam — vrlo interesantno.

   

  POBEDONOSIKOV:

  Dak­le, dru­govi… Zaš­to i gde smo stali?

   

  UNDERTON:

  Stali smo na »Dak­le, drugovi.«

   

  POBEDONOSIKOV:

  Da! Molim reč! Uzi­mam reč! Dak­le, dru­govi, mi proživl­java­mo vreme kad je u mom aparatu pron­ađen aparat vre­me­na. Taj aparat oslobođenog vre­me­na izuml­jen je baš u mom aparatu jer je kod mene u aparatu bilo po volji slo­bodnog vre­me­na. Sadašn­ji tekući mom­e­nat karak­ter­is­tičan je po tome da je on sta­jaći mom­e­nat. A budući da u sta­jaćem momen­tu nije poz­na­to gde se nalazi poče­tak i kad nas­tu­pa kraj, ja ću najpre reći zaključnu riječ, a zatim uvod­nu. Aparat je pre­di­van, aparatu se vese­lim — vese­limo se i ja i moj aparat. Veseli smo jer, ako putu­je­mo jed­nom godišn­je na godišn­ji i ako ne pus­ti­mo god­inu napred, može­mo biti na odmoru svake godine dve godine. I obrat­no, sada dobi­jamo platu jednog dana u mese­cu, ali ako pus­ti­mo čitav mesec u jedan dan, tada može­mo da pri­mamo platu svakog dana kroz čitav mesec. Dak­le, drugovi…

   

  GLASOVI:

  — Dole! — Dole! — Bez moli­ta­va!!! Čudakove, isključi mu vreme!

   

  OPTIMISTENKO:

  Sada ja uzi­mam reč u ime svih. I reći ću vam u lice, bez obzi­ra na lica, da je nama sve­jed­no kak­vo lice sto­ji na čelu ustanove, jer mi poš­tu­je­mo samo ono lice koje je i postavl­jeno i sto­ji. Ali reći ću, što nije pri­jat­no svakom licu, da je svakom licu pri­jat­no da

  71

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Čudakov iskopča­va Opti­mis­ten­ka. Opti­mis­tenko također gestikuli­ra, ali se nje­gov glas ne čuje FASCINANTNI MONOLOG PUTOVANJA

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ulazi trkom, pro­gonjen

   

   

   

  trčeći za njim i zviždeći

   

  skače u stroj

   

   

   

  Ben­gal­s­ka vatra »Marš vre­me­na«. Mrak. Na sceni Pobedonosikov, Opti­mis­tenko, Belve­don­s­ki, Mezal­janso­va, Pont Kič, Ivan Ivanovič, bačeni i razba­cani vraškim točkom vre­me­na.

  je to ipak vaše pri­jat­no lice. Zato u ime svih lica ja vam daru­jem ovaj sat, jer će ovaj sat pris­ta­jati baš uz vaše lice, kao lice koje sto­ji na čelu…

   

  GLASOVI:

  — Dole!!! — Posoli mu jezik! — Zatvori mu pipu, Čudakove!

   

  FOSFORNA ŽENA:

  Dru­govi! Posle prvog sig­nala pojuriće­mo napred, prek­in­u­vši umorno vreme. Budućnost će prim­i­ti sve one kod kojih se nađe ma i jed­na crta koja čove­ka veže s kolek­tivom komune — vesel­je za rad, žel­ja žrtve, neu­mornost u pronalažen­ju novog, sprem­nost da se ponos plaća čov­ječnošću. Ude­se­tostrostručiće­mo i pro­duži­ti peto­godišn­je korake. Držite se zajed­no, snažni­je, bliže jedan dru­gome. Vri­jeme koje leti poni­jeće i odreza­ti bal­ast starudi­ja, bal­ast opus­tošenih nevericom.

   

  POBEDONOSIKOV: Makni se, Polja!

   

  NOČKIN:

  Samo da izdignem u soci­jal­izam, tamo će već prosuditi.

   

  MILICIONAR: Drži ga!!!.

   

  FOSFORNA ŽENA: Jedan, dva, tri!

   

  OPTIMISTENKO: Ski­daj se, stigosmo!

   

  POBEDONOSIKOV:

  Pol­ja, Pol­jec­ka! Opi­paj me, pogledaj me sa svih strana. Čini se da me je pregazi­lo vri­jeme. Poli­na!… Odveli su je? Zadržati, stići i prestići! Koliko je sati? (Gleda na po- klon­jeni sat).

   

  OPTIMISTENKO:

  Vraća­jte, vraća­jte sat, građa­nine! Mito ne pris­ta­je vašem licu, naroči­to ako sam ja sam u ime svih lica uložio u ovaj sat čitavu mesečnu zaradu. Naći ćemo mi sebi dru­go lice da mu daru­je­mo satove i da ga poštujemo.

   

  IVAN IVANOVIČ:

  U svakom žitu ima kukol­ja. Mali… veli­ki nedostaci meh­a­niz­ma. Tre­ba poći i upoz­nati sov­jet­sku javnost. Vrlo interesantno!

  72

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Odlazi sa Pont Kičem

   

   

   

  APLAUZ svi rasklan­ja­ju scenu

   

   

  POLEMIKA

  LUDAK I CRNI ČOVEK se pret­vara­ju u birokrate

  POBEDONOSIKOV:

  Umet­nice, hvataj ovaj mom­e­nat, naslikaj živog čove­ka smrt­no uvređenog!

   

  BELVEDONSKI:

  Ne-e‑e! Rakurs je nekako nespre­tan. Na mod­el tre­ba gle­dati kao pat­ka na balkon. Ja stvaram umet­nine samo kad gledam odoz­do gore.

   

  POBEDONOSIKOV (Mezal­jansovoj):

  Dobro, dobro, neka pokuša­ju, ploviće oni bez vođa i bez jedara! Povućiću se u lični­ji živ­ot da pišem uspomene. Pođi­mo, ja sam uz tebe, tvoj nosić!

   

  MEZALJANSOVA:

  Ja već imam nosić, čak i nos, čak vrlo veli­ki nos. Ni soci­jal­izam niste mogli da ure­d­ite, niti ženu. Ah vi, impozant­na ste fig­uri­ca, nema šta! Gud baj, adje, aufviderzen, do viđen­ja!!! Pliz, maj Kičić, maj Pontić!

   

  POBEDONOSIKOV:

  I ona, i vi i autor — što ste hteli time reći, — da smo ja i meni slični u komu­niz­mu nepotrebni?

   

   

   

   

   

  BIROKRATA 1:

  U ime Pro­leter­skog saveza književni­ka traži­mo, zahte­va­mo da se smes­ta ukloni sa zida nad­pis “I olov­ka kri­tičara Jerolimo­va podržava

  birokrati­ju”! U suprot­nom će pred­sta­va biti skin­u­ta sa repertoara.

   

  MAJAKOVSKI:

  Ne bri­nite, to moja stvar. Pred­sta­va neće biti otkazana. Pos­to­je oni koji su pre­poz­nali vred­nos­ti koje pos­to­je u “Hlad­nom tušu”.

   

  BIROKRATA 2:

  Kome pišete te svo­je drame?

   

  MAJAKOVSKI:

  Prvo sve­ga, izjavlju­jem da je pozorište — are­na, i dru­go — spek­taku­lar­na bajka.

   

  BIROKRATA 2:

  Rad­ni­ci vas ne čita­ju i ne razume­ju a inteligen­ci­ja Vas pljuje!

   

  MAJAKOVSKI:

  Kako oni zna­ju da ne razume­ju ako me ne čita­ju? Vidim — sede i sluša­ju i sme­ju se na prav­im mes­ti­ma, gde sam napisao da se smeju?

  73

   

  Sme­jan­je znači razumevan­je, inače, zaš­to bi se smejali?

   

  BIROKRATA 1: Nemo­jte da filozofirate.

   

  MAJAKOVSKI :

  Saku­pio sam oko 20 000 cedulji­ca, razmišl­jam i o knjizi “Uni­verzal­ni odgovor”.

  Ja znam šta mis­li čita­lač­ka masa. Vama to kažem

  ja —

  u kome geni­jal­nos­ti nema il’ ima,

  ali koji, dran­guli­je bacivši, postade rad­nik ROST‑a, vama kažem,

  dok vas nisu najurili kun­daci­ma: Dosta!

   

  BIROKRATA 2:

  Zar tako da interk­tu­al­ci među­sob­no pričaju?

   

  MAJAKOVSKI:

  Inteligen­ci­ja? Oni ima­ju samo prl­jave reči, zle mis­li i udvoričke stavove i nas­to­je sa nji­ma da budu inteligen­ci­ja? Oni koji se boje kri­tič­ki da mis­le! Kak­va vi to možete da budete inteligencija?

   

  BIROKRATA 1:

  Zar nije to trockizam?

   

  MAJAKOVSKI:

  Ne Trock­om, ne Lenjinu, stih nežan. U boju slav­im milione

  vidim mil­ione mil­ione pevam.

   

  BIROKRATA 2:

  Zaš­to ste naz­vali ovaj komad dra­ma? Kad već lju­di dolaze ne da se sme­ju, nego da se podsmeva­ju vlasti.

   

  BIROKRATA 1:

  Komad nas­to­ji da bude smešan, komičan, a to malo birokrati­je ne može da ugrozi našu moćnu Sov­jet­sku državu.

   

  BIROKRATA 2:

  Na izložbu o dvade­set god­i­na vašeg rada niko nije došao od dru­go­va iz polit­biroa. Ni Staljin, ni Molo­tov, ni predsed­nik vlade.

   

  MAJAKOVSKI :

  Što bi drug Staljin dolazio na moju izložbu, on je najveći naš pes­nik, inžin­jer svih naših duša !

  74

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  na prosceni­ju­mu se sreću Majakovs­ki i Crni čovek

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  mrak

  BIROKRATA 2:

  Dru­govi kažu: nije određeno ko tre­ba da se suprot­stavi birokratiji?

   

  MAJAKOVSKI :

  Ja ukazu­jem na par­ti­ju i Sov­jet­sku vladu. Gvoz­de­nom met­lom mora se čis­ti­ti par­ti­ja i sov­jet­s­ki aparat, brišući iz naših redo­va sve kalku­lanate i ziher­aše, podrepaše, udvorice, lice­mere, parazite, pijav­ice na telu rad­ni­ka. Ja sam tu samo jed­na šip­ka u toj gvoz­de­noj metli! Par­ti­ja mora da se odre­di spram sop­stvene birokra­ti­zaci­je! Dru­govi, ja pos­to­jim 37 god­i­na fiz­ič­ki i 22 god­i­na ‑tzv. kreativno, a sve vreme svog pos­to­jan­ja, ja sam gov­o­rio svo­je stavove vlastitim viz­ijom, snagom, vedri­nom glasa.

   

  BIROKRATA 1:

  “Komitet Umet­ničkog save­ta od kome­sara SSSR priz­na­je da je pozorište Mejer­hold kon­ačno stranac sov­jetske umet­nos­ti… itd… kroz buržoaske for­mal­is­tičke pozicije.

   

  MEJERHOLJD: Pozorište je propalo.

   

  BIROKRATA 1:

  Komitet Save­ta umet­nos­ti kome­sara SSSR izjavljuje:

  a) eli­m­in­isati pozorište Mejer­holjd kao stran­ca u sov­jet­skoj umetnosti;

  b) tru­pa da se pre­raspodeli u dru­ga pozoriš­ta; c) sagle­dati mogućnos­ti dal­jeg rada Vsevolo­da Mejer­holj­da u pozoriš­tu raz­go­varati povodom konkret­nih projekata.

   

  MAJAKOVSKI:

  Želim ipak da svi­ma kažem,napuštajući teatar, ja gov­orim, nar­avno, fig­u­ra­tivno, plju­jem svim moćnici­ma u čelo!

   

  CRNI ČOVEK – neprimet­ni čis­tač:

  Jesi li to Ti? Jesi li Ti? Što si sad dolazio, da nam smetaš? Jer Ti si došao da nam smetaš, to i sam znaš. A znaš li šta će biti sutra?

  Ja ću te već sutra osu­di­ti, i spal­iću Te na lomači kao naj­goreg jereti­ka, a ovaj isti nar­od koji je danas lju­bio Tvo­je noge, već sutra će, samo na jedan znak moje ruke, poleteti da zgrće žer­av­icu oko Tvo­je lomače — znaš li Ti to? Nego Ti to mož­da i znaš…

  75

   

  6 – VODVILJ - MAJAKOVSKI I TATJANJA PA LILI Majakovs­ki peva ser­e­nadu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Majakovs­ki iskače iz kreve­ta, skandi­ra, šali se

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lili prati scenu iz prikrak­ja

   

  MAJAKOVSKI: He hvatam se

  za glib gubav, za pro­lazno, brzopleto.

  Rani me zanavek ljubav, pa se jed­va vučem, eto. Čemu razne trice nama, tu lukavstvu nema mes­ta. Mlad već nisam,

  lepa damo, imam trideset… i resto.

   

  TATJANA:

  Kada se budem udavala, moram da imam haljinu prekrivenu cve­tovi­ma narandže. Šta mis­liš? Koliko ti se sviđa? Ja u cve­tovi­ma narandže. Smis­li neki stih. Znaš koliko volim cveće.

   

  MAJAKOVSKI: U poljupcu u ruke, u usta,

  trepetu bliskog tela i lika,

  val­ja da buk­ti i crveno-gus­ta boja mojih republika!

   

  TATJANA: Vrati se ovamo…

   

  MAJAKOVSKI:

  Za ljubav parisku ja ne dam groša: najlepšu ženku osvilite do cvasti, ja ću, pro­težući se, zadremati…

   

  TATJANA: — mrš –

   

  MAJAKOVSKI:

  … rekavši psi­ma podi­vl­jale strasti. Tek ti me ras­tom sustižeš snažno, pa stani uz mene – veđa ka veđi! Hteo bih ti, na ovom kreve­tu važno, ko čovek čovek što­god reći.

  Mi smo sada nišči­ma zdušni.

  Sport? Ne uspravl­ja sport baš mnoge! Vi ste i nama u Moskvi nužni, ‑nedosta­ju nam

  dugonoge.

  Zar da te noge, koje kra­jn­je muke, sne­gove, tifus pamte. – ovde izda­ješ na milovanje

  na večeri s gaz­dama nafte? Ne pre­domišl­jaj se,

  ne škilji oči­ma drugde.

  76

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ironiše

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Majakovs­ki pali cig­a­re­tu duva joj u oči

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  prasak papi­ra po celoj sceni

  Dođi među moje nesprete ruke duge. Nećeš?

  Ostani gde ćeš zepsti.

  U blagostan­ju s večnom krizom.

  Ja ja ć tebe, bilo kad bilo već uzeti, samu il sku­pa s Parizom.

   

  LILI:

  Izbečiću suzne kao burad oči.

   

  TATJANA:

  Ti si poželeo slo­bod­nu ljubav čovekovu, da slo­bod­no pođe za Tobom, zane­ta i plen­je­na Tobom. I sad slo­bod­nim srcem rešavaj sam: šta je dobro i šta je zlo, ima­jući za rukovod­st­vo samo Tvoj lik pred sobom; — ali zar je moguće da se Ti nisi setio i pomis­lio: da će ona odbac­i­ti najzad, i ospori­ti čak i Tvoj lik i Tvo­ju istinu.

   

  LILI:

  To, nikad! On je moja najveća investicija.

   

  MAJAKOVSKI:

  Dim je pojeo vaz­duh ljut. Soba je –

  gla­va u pak­lu punom buke. Iza tog prozora,

  seti se, prvi put

  ludač­ki milo­vah tvo­je ruke.

  Poći ću, besciljno, do mila vra­ga. Divalj, izbezuml­jen, oča­jan, jadan. Ne treba

  tako,

  moja dra­ga,

  ras­tan­i­mo se, odmah sada. Pa ipak, moja ljubav – teško breme za te

  na tebi stoji,

  ma kud pobegla tajno.

  Daj, posled­njim krikom svo­jim da gorčinu uvre­da ister­amo. Da sam te krunisao zab­o­rav­ićeš sutra,

  i to da mi duša stra­da od ljubavnih briga, a nemirnih dana karneval mutan

  pro­suće stran­ice mojih knjiga.

  77

   

  7 – KONTAKT IMPROVIZACIJA – CRNI ČOVEK I MAJAKOVSKI

  poez­i­ja Jesen­ji­na pa Majakovskog

   

   

   

   

   

  Crni čovek se pen­je na Majakovskog…

   

   

  MAJAKOVSKI: Sve više gubim moć. Crni čovek

  Crni, crni, Crni čovek

  Za vrat mi seda,

  Crni čovek mi ne da ‑Da zaspim svu noć.

   

  CRNI ČOVEK: “Počuj, počuj -

   

  MAJAKOVSKI: Mrml­ja mi i veli -

   

  CRNI ČOVEK: Mno­go je u knjizi mis­li bez mana.

   

  MAJAKOVSKI: Taj čovek je Živeo u zemlji Najod­vrat­ni­jih Hul­ja i šarlatana.

   

  CRNI ČOVEK: U olu­ji, u buri, Kraj nedaća svih, Uz teške gubitke I uz tugu kletu

  Biti nas­me­jan, priro­dan i tih, Najveća je umet­nost na svetu.

   

  MAJAKOVSKI: Crni čovek me gleda,

  Uporno pogled mu kul­ja. Već je i skra­ma pla­va tiho na oči pala -

  Ko da mi reći želi

  Da sam lop­uža, hul­ja, Koja je nemilos­rd­no Neko­ga opljačkala.

   

  CRNI ČOVEK: Počuj, počuj! –

   

  MAJAKOVSKI:

  Krkl­ja mi u lice i kli­ma, I nag­in­je se

  Sve više, pogle­dom prati ‑Ne videh niko­ga dosad Međ podlacima

  Da tako nepotrebno

  78

   

  Od nesan­ice pati.

   

  Crni čoveče!

  Ti si gost straš­na soja. O tebi kruži davno

  Ta sla­va mrska.

   

  Besan sam, raz­jaren, I leti pal­i­ca moja Pra­vo u njušku

  Da mu nos razmrska.

   

  CRNI ČOVEK:

  Lepo je to napisao Jesen­jin. Šta vam je?

  Zar vama kreč smr­ti lice da oblije?

   

  MAJAKOVSKI:

  Jesen­jin je, živ, izvo­dio neš­to čemu niko živi vičan bio nije.

   

  CRNI ČOVEK:

  Znate li nekog ko je mis­li­ma drsko dao takav neljud­s­ki pros­tor, a da prit­om nije propo?

   

  MAJAKOVSKI:

  To sam ja u nebo pokazao prstom i dokazao: On je lopov!

   

  CRNI ČOVEK:

  Ne uzru­javaj se, nar­avno… Ti, Vladimire, pamti, pa sam možeš razumeti da naš živ­ot, moj živ­ot može sred­i­ti samo tvo­ja dobra volja.

   

  MAJAKOVSKI:

  Moja? Samo? Nije smešno!

   

  CRNI ČOVEK:

  Uostalom, zab­o­ravio si da sakri­ješ piš­tolj. On ti verovat­no neće tre­bati. Sakrij ga, molim te, pamti, on je napun­jen, i da se opali tre­ba samo okrenu­ti ovaj osig­u­rač. Zdra­vo, Majakovski.

   

  MAJAKOVSKI:

  E, slabo su snab­deli ovu plan­e­tu radošću za nas. Otmi­mo je dan­i­ma koji se tek vide.

  Nije teško mreti u živ­o­tu danas. Sagra­di­ti živ­ot – te već teže ide.

  79

   

  8 – CEREMONIJA

  dvostruko venčan­je Lili i Crnog čove­ka, Tat­jane i Ror­fel­era Dedam­raza

  cer­e­moni­ju obavl­ja Osip/Staljin u patri­jarskoj odori Lili je u uni­for­mi ofi­ci­ra NKVD‑a sa crn­im velom na kapi a Tat­jana u “cve­tovi­ma narandže” Majakovskom vezu­ju povez preko oči­ju i preko usta

   

   

  mladen­ci ulaze, Majakovs­ki nosi venčan­ice koje se vuku

   

   

   

  parovi dolaze pred matičara

   

   

   

   

   

   

  kače i raza­p­in­ju Majakovskog, obi­laze oko nje­ga

   

   

  MAJAKOVSKI:

  Vesel­je za rad, žel­ja žrtve, neu­mornost u pronalažen­ju novog. Sprem­nost da se ponos plaća čovečnošću.

   

  CRNI ČOVEK:

  Kako ćeš sada da vičeš?

   

  OSIP:

  Sta­do će se nano­vo skupi­ti, i nano­vo će se poko­ri­ti, i tada jedared za svag­da. Tada ćemo im mi dati tihu, smirenu sreću, sreću slabačk­ih stvorova.

   

  CRNI ČOVEK:

  Mi sebe vidi­mo u ogledalu stvarnos­ti, u koje umeće­mo naše cil­jeve i naše zadatke pre­ma ost­varen­ju ide­ološk­ih viz­i­ja i smer­ni­ca rev­olu­ci­je i naše par­ti­je i našeg vođe dru­ga Staljina.

   

  LILI:

  To je pra­va umet­nost koja nosi datum pre­galašt­va naših trud­beni­ka, nji­hovih odri­can­ja i okrenu­tosti budućnosti.

   

  ROKFELER:

  Mi uzes­mo mač ćesarov! A uzevši ga, nar­avno, odbacis­mo Tebe, i pođos­mo za njim. O, proći će još čitavi vekovi lutan­ja i ludovan­ja slo­bodnog uma, ljudske nauke i lju­dožder­st­va; — jer zato što su počeli diza­ti svo­ju vav­ilon­sku kulu bez nas, oni će svrši­ti lju­dožder­stvom. Ali tada će dop­uz­i­ti zver do nas, i liza­će nam noge i poka­paće ih krvav­im suza­ma iz oči­ju svo­jih. A mi ćemo uzja­hati na zvera, i podići ćemo čašu, a na njoj će biti napisano: “Taj­na”! I tada, i samo tada će nas­ta­ti za ljude carst­vo mira i sreće.

   

  TATJANA:

  A ja ću tada usta­ti, i ukaza­ću na hil­jadu mil­iona srećne dečice koja nisu znala za greh. A mi koji smo uzeli na sebe gre­he nji­hove, za sreću nji­hovu. Spoko­jst­vo je čoveku mil­i­je, čak i smrt mu je mil­i­ja, nego slo­bo­dan izbor u stvari poz­nan­ja dobra i zla?

   

  OSIP:

  A Majakovs­ki je bio i ostaće najveći i naj­tal­en­to­vani­ji pes­nik sov­jetske epohe!

  Danas, kao često u istori­ji, ono što je nekad bilo pot­strek posta­lo je sputa­van­je. Za umet­ni­ka prošlog doba, za mal­o­građan­i­na– nekon­formis­tu, svako oslobođen­je od sadrža­ja bilo je sred­st­vo sti­can­ja one apstrak­tne, indi­vid­u­al­is­tičke slo­bode od svoje

  80

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  počin­ju da igra­ju val­cer

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  skida mu povez s usta

  sre­dine, karak­ter­is­tično za mal­o­građan­skog intelektualca.

  Pon­avl­ja­jte za mnom: Umet­nost tre­ba da spo­ji real­nost i rev­olu­ci­ju do izraža­ja tre­ba da dođe novi duh rođen u gigantskoj domovin­skoj bor­bi rad­nih lju­di na izgrad­nji soci­jal­iz­ma. Ono što umet­ni­ci daju zajed­ni­ci, ta ista zajed­ni­ca će „usko­ro stostruko“ vrati­ti umetnosti.

   

  SVI:

  Umet­nost tre­ba da spo­ji real­nost i rev­olu­ci­ju do izraža­ja tre­ba da dođe novi duh rođen u gigantskoj domovin­skoj bor­bi rad­nih lju­di na izgrad­nji soci­jal­iz­ma. Ono što umet­ni­ci daju zajed­ni­ci, ta ista zajed­ni­ca će „usko­ro stostruko“ vrati­ti umetnosti.

   

  LILI:

  Pevaj nam, kuco!

   

  MAJAKOVSKI: Ja, najzlazoustiji,

  čija reč jed­na pre­po­rađa dušu, imenu­je telo,

  ja vam kažem:

  trun­ka živ­ota je više vred­na nego moje proš­lo i buduće delo.

   

  CRNI ČOVEK:

  No, eto Ti, sad si video te “slobodne“ljude! Znaj da su sad, i baš sad, ti lju­di jače nego ikada

  uvereni da su pot­puno slo­bod­ni; među­tim, sami oni doneli su nam svo­ju slo­bo­du i poko­rno je položili pred naše noge. To je naše delo, a da li si Ti to želeo, — da li takvu slobodu?

   

  MAJAKOVSKI: „O!“

  O, zver­in­ja! O, det­injs­ka! O, pet­parač­ka! O, velika!

   

  LILI:

  Jes­mo li bili u pravu, učeći i radeći tako, kaži mi? Zar nis­mo voleli čovečanst­vo kad smo tako smireno priz­nali nje­govu sla­bost i nemoć; kad smo sa ljubavlju olakšali nje­gov teret, i kad smo odobrili nje­gov­oj nemoćnoj priro­di da makar i greši…

   

  TATJANA:

  I što si sad Ti došao da nam smetaš? Slo­bo­da nji­hove vere je Tebi bila dragoceni­ja od sve­ga na sve­tu — još tada, pre hil­jadu i pet stoti­na god­i­na. Zar nisi Ti tako često gov­o­rio: “Hoću da vas učin­im slo­bod­ni­ma”. Gde su ti sada stihovi?

  81

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  mlade baca­ju bider­ma­jer

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9- INTERAKCIJA pub­li­ka da puca u pes­ni­ka

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ako neće, Crni čovek napa­da opet Majakovskog s leđa, ubi­ja

   

  svi ponove kao Crni čovek

   

  MAJAKOVSKI: Ovom temom,

  i plitkom i ličnom, prežvakanom

  kroz strofe i strofe,

  k’o pes­nič­ka vev­er­i­ca vično Vrteh se i vrteću se opet. “Ona” i “on” bal­a­da je sva. Nisam užas­no nov ja. Užas­no to je

  što “on” — sad sam ja i što je “ona” — moja.

   

  ROKFELER:

  To što gov­orim Tebi, zbiće se, i carst­vo će se naše saz­dati. Pon­avl­jam Ti, već sutra ćeš ugle­dati poslušno sta­do koje će, na prvi znak moje ruke, poleteti da zgrće žer­av­icu oko lomače na kojoj ću Te spal­i­ti zato što si došao da nam smetaš. Jer ako pos­to­ji iko, ko je već­ma zaslužio našu lomaču, onda si to — Ti!

   

  LILI:

  Nedosta­je samo da se zapu­ca na svad­bi. Štenče

   

  OSIP:

  Naj­mučni­je tajne nji­hove savesti, sve, sve će to pred nas donosi­ti, a mi ćemo sve odobri­ti, i oni će poverovati našoj odlu­ci i pre­su­di sa radošću, jer će ih ona izbavl­jati od velike brige i strašnih sadašn­jih muka ličnog i slo­bodnog odluči­van­ja. I svi će biti srećni, svi mil­ioni stvoro­va, osim nas — sto­tine hil­ja­da nji­hovih upravl­jača. Jer samo mi, mi koji čuva­mo tajnu, samo ćemo mi biti nes­rećni. Pos­to­jaće hil­jade mil­iona srećne dečice, i sto hil­ja­da nas stradal­ni­ka koji smo uzeli na sebe proklet­st­vo dobra i zla.

   

   

   

  CRNI ČOVEK:

  Dok­le će on više ovako?! Ko će već jed­nom da ubi­je ovu veliku budalu!? Hoćeš ti? Ajde ti! Uzmi, uzmi… Ko od vas mis­li da je ovakav tip društvu uopšte potreban?

   

   

   

   

   

   

  CRNI ČOVEK:

  I ona, i vi i autor – šta ste hteli time reći,

  - da smo ja i meni slični u komu­niz­mu nepotrebni?

  82

   

  10 – BIS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  pub­li­ka glasa il aleatoraci­ja finalne vese­le rev­olu­cionarne numere - strip­ti­za

   

  MEJERHOLJD:

  Ali sve se to može isprav­i­ti, mi uvek nas­to­ji­mo, dajte samo konkretne primedbe – vi, nar­avno, nećete moći ni da se okrenete…

  Nije pril­ično da pred­stavu završi­mo bol­no i teško, da osta­je toliko nedoumi­ca i pobrkanih osećan­ja zbog trag­ičnog kra­ja. Veru­jem da želite da pođete kuća­ma u rados­ni­jem raspoloženju.

  Odaberite koju scenu želite da vam odi­gramo za kraj.

   

  .

  .

  .

  .

   

  Dra­maturg: Ivan Pravdić / Tekst: Ivan Pravdić i Vojislav Bek­valac / Sarad­nik: Petar Borjanović

  .

  .

  .

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja