Mir izdaleka

Velimir Knežević
Lat­est posts by Velimir Kneže­vić (see all)

  Lako je sa smenama

  Šume gde su zaspale?
  U lišću – tad opadnu.
  Dignu se hlo­ro­fil zastave
  Gole krošn­je da spopadnu.
  Lako je sa smenama,
  Nedos­to­jn­im igrama.
  Četi­nari se unezvere
  Veči­to bud­nim iglama.
  A vaz­duh se napuni licima,
  Od toga nema odbrane,
  Pod mekim toplim kožama
  Odmara­ju se lobanje.

  Pred bravom

  Provri iz ruke ključ,
  Čitav mu budem privezak.
  Leg­ne u šaku udob­no kao
  Klonuće posle slo­ma živaca.
  Pred mesinganom bravom,
  Kad otkri­je kreza­vu meru,
  Sve­jed­no da li me veže
  Iznu­tra ili izvana,
  Cel­og me sobom okrene
  I srce škljoc­ne u jami dlana.

  Van mene

  Negde za grud­nom kosti, duboko,
  Toliko unutra, da,
  Mož­da, van mene,
  Izgubljeni laveži
  Traže svo­je čeljusti
  Da ih zak­lope, oneme…
  Mrša­va presol­je­na sen­ka u trku –
  Zatreperi na zidu paučina,
  Vit­ka kao hrt,
  Dok ga glođe brzina.

  Pošast str­pljen­ja

  Zalu­ta li naše nestrpljenje
  Preko pred­građa u šumu,
  Drvo će jed­no samo sebe
  Da isteše u glu­vi instrument.
  Ko poš­tu­je vreme, oboža­va čekanje
  Od koga se uz vaz­duh prijanja,
  Kao uz skelet prostora,
  Na kojem nemarno vise dronjci
  Suvišne kore, kože, mesa.
  Nev­idljivi ofin­geri plove,
  Loveći naša tela, kao sudbine,
  Za dvokrilne ormane – gačce,
  Što u koloni­ji, ipak samuju,
  Blešteći na štur­oj krošnji,
  Kao u mraku garder­obera golotinja.
  I kao što zeml­ja pravi rupe u vodi,
  Reči svrd­la­ju u vazduhu,
  U koji upadaš glavom, nepodnošljiv.
  Tra­va – moć­na utešiteljka.
  Tra­va – pošast strpljenja.
  Razuz­dana mirnoća na malim
  Komu­nal­nim površinama,
  Pri­mora­va me sijan­jem da sednem,
  Da se učim voleti čekanje.

  Ban­dere u travi

  Skromnog, plitkog disanja,
  Nežno napusti pros­tor grada.
  Ne kao tur­ista, jer on je nitkov,
  I ko uopšte može da voli putovanja?
  Tamo gde je jaru­ga, suv potok, bojler­s­ki kazan,
  (Pro­tok lju­di, robe i kapitala),
  Poho­di samo krtičn­jake sećanja,
  Dok ne izbi­ješ glavom u oka­men­jenu uspomenu ̶
  U visoku travu položenu beton­sku banderu,
  Ko zna kada, tamo u selu.
  Seti se guštera, rako­va, reke i oluje,
  Neko­liko vrs­ta dis­an­ja toga leta,
  (Tamo i dal­je nema struje,
  Ni puta, ni one dve-tri babe).
  Sla­ma je najbol­ja armatura,
  Drago­ce­na, kao jed­nom nedeljno autobus.
  To nek ti puto­van­ju bude hrana.
  Naoštri se, skl­izni u tki­vo sećanja,
  Sabra­no, kao u završe­tak romana.

  Sen­ka nad kamenom

  Liva­da je pokoše­na zvukom
  Mek­ih kravljih jezika
  Što cve­ta­ju u mleku.
  Vetar diše u sebi
  Da ne raz­nese paučinu
  Raza­petu preko sečiva
  Zarđale kose i plota.

  I to negde mora da se plati.

  Kuće pobeg­nu sa svo­jih pragova
  Pred pijav­i­com uragana,
  Kao gol­ubovi sa trga
  Napad­nu­ti vrevom.

  Mes­ta koja smo napustili
  Vraća­ju nam pus­toš kao bumerang,
  Ali i krepe mirom izdaleka.

  Naše str­pljen­je, van nas,
  Sen­ka je nad kamenom,
  Seči­vo što u sebi oštri reka.

  Sumanut od tišine
  Jed­nom ćeš biti ran­jen zvukom,
  Mož­da baš poprečno
  Preko Zelenog venca,
  Kad nas­tupi kotrl­jan­je niz Kameničku,
  Od lepote.
  Na dnu ritam kočen­ja – kadenca,
  Ovde na nas uži­vo pada­ju kvote.

  Sva prava zadržana © 2015 - 2021 Eckermann ISSN 2466-3220 (Online) Objavljivanje časopisa pomaže Ministarstvo kulture i informisanja